ژنتیک

تاليف: دكتر پي. كاناكراج، ترجمه: دكتر علي اصغر اسلمي نژاد-مهندس يوسف اصلاني-مهندس علي سامعي، تاريخ نشر:1385

در كتاب حاضر اصول پايه علم ژنتيك به زبان ساده همراه با مثال هاي متعدد و تمرينات آخر هر فصل بيان شده است. بنابراين مي تواند به عنوان كتاب درسي به دانشجويان عزيز معرفي گردد.

بیو1

تاليف: پريتي جوشي، ترجمه: دكتر علي اصغر اسلمي نژاد-مهندس علي سامعي، تاريخ نشر:1388

هدف اصلي حيات يك موجود زنده، جاودان ساختن مواد ژنتيكي و خصوصيات ساختماني سلولهايش است كه به اين وسيله معماي وراتث انجام مي پذيرد. مطالعه ژنها و رفتار آنها بسيار اساسي است، زيرا بدون ژنها حيات وجود ندارد. به تازگي توجه علم و فناوري به سوي ايجاد تغيير در ساختمان ژنها مطابق نيازها است كه به آن مهندسي ژنتيك مي گويند.