عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
تشخیص مولکولی فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز ( PPO ) در تعدادی از ارقام گندم رایج در ایران با استفاده از نشانگر STSامیر امینیکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
بررسی اثر کادمیوم (Cd) بر ساختار DNAی گندم(Triticum aestivum ) با استفاده از نشانگر(مارکر) RAPDاکبر عظیمیکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۰/۱۱/۱۵
بررسی امکان جداسازی هموکاریونهای قارچ خوراکی دکمه ای سفید با استفاده از نشانگر SSRمکیه بیراتیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۰/۱۱/۲۹
آزمون های زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (Cicer arietinum L) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub)پرویز عبادی باباجانکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۰/۱۲/۲۳
ارزیابی بیان ژنهای cap2 و SODبعنوان کاندیدای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای متحمل نخود زراعی(Cicer arietinum L)سیدرضا هاشمیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۱/۰۴/۲۸
بررسی رفتار آمیزشی هسته های قارچ دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) در طی تکثیر جنسی و غیر جنسیمحسن علی پورکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۱/۰۴/۲۸
بررسی سیستم کشت سلولی زیره سیاه B.Fedtsch) (Boiss.) Bunium persicum) برای خصوصیات کمی و کیفی اسانس آنسارا خسروی نیاکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۱/۰۶/۰۱
بررسی انتقال ژن کد کننده آنزیم سلولاز از باکتری thermobifida fusca به مخمرمحمد کریمی بابااحمدیکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۱/۰۶/۲۷
شناسایی و خالص سازی آنزیم کیتیناز گرفته شده از سویه بومی و استفاده از آن برای کنترل بیولوژیک برخی قارچ های بیماری-زای گیاهیکوثر رحیم زاده شاندیزکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۱/۰۶/۲۷
بررسی اثر اتیلن بر روی میزان بیان سه ژن مسیر بیوسنتزی Terpenoid Indole Alkaloids در گیاه پروانش Catharanthus roseus، باروش RT-PCRمیثم شعبانیکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
ارزیابی تنوع ژنتیکی در پسیل پسته (Agonoscena pistachio) در مناطق مختلف ایران با استفاده از نشانگر AFLPحسین شایسته فرکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۱/۰۶/۳۱
تعیین روابط بین عملکرد دانه و سایر صفات زراعی نخود(Cicer arietinum L.) در شرایط آبیاری تکمیلیمریم پیرزاده مقدم باغسیاهکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۱/۰۷/۱۰
بررسی بیان برخی ژن های احتمالی مؤثر در مقاومت گوجه فرنگی به گیاه پارازیت گل جالیز (Orobanche spp)محمدرضا فیاضکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۱/۱۰/۲۶
ساخت سازه دارای ژن فعال‌کننده بافتی پلاسمینوژن جهت انتقال به قارچ دکمه‌ای سفید Agaricus bisporusمحسن اشرفیکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۱/۱۰/۲۶
بررسی اثر دزهای مختلف ژل رویال زنبور عسل بر تکثیر و کلنی زایی کشت سلول های دودمانی انسانی PC3 و HTB5637نرگس فضیلیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
مقایسه سیتوژنتیکی مختصات کروموزومی گیاه سیر( ( Allium sativumبا استفاده از تکنیک های کاریوتایپی بین توده های بومی ایرانی با لاین های وارداتیالهام یعقوبیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
همسانه‌سازی و بیان ژن جدید کد کننده‌ی سلولاز از باکتری سرما‌دوست اگزیگوآباکتریوم در اشریشیاکلیسارا شریف زادهکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
تشخیص پتانسیل ژنتیکی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت ارقام مختلف گندم با استفاده از مارکرهای ملکولیسیدجمال الدین تقی پورکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۲/۰۳/۰۱
بهینه سازی شرایط برای ریزازدیادی کاکتوس Discocactus horsti.محمدصالح مجابکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۲/۰۴/۱۵
: بررسی میزان ترکیب پذیری عمومی و خصوصی و تجزیه دای آلل در ده لاین گوجه فرنگیمحمود خدیوی بیدگلیکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۲/۰۴/۱۷
بررسی تاثیر سویه‌های آگروباکتریوم بر القاء ریشه‌های مویین در گیاه Catharanthus roseus و کاربرد محرک‌ها در افزایش تولید آلکالوئیدهای دارویی آنالهام حمیدی شیرغانکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر عصاره تعدادی از گیاهان بومی ایران بر روی سطح بیان ژنهای دخیل در بیماریزایی و تولید پروتئین ها و متابولیت ها، در باکتری Pseudomonas aeruginosaاحسان سپاهی کرناوهکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
بررسی الگوی بیان ژن های P5CS و CBF در گیاه نخود(Cicer arietinum) تحت دمای یخ زدگیروح اله قاسمیکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بهینه سازی شرایط ریز ازدیادی گیاه عناب ( Ziziphus jujuba)علی خزاعیکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تشخیص زودهنگام مولکولی پایه های نر و ماده در درختان پر سیاوش مویی با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPDوSCARسیدمسیح اعتمادایوبیکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ساخت سازه ژنی جهت خاموشی ژن سوکروز سنتاز1 (PrSus1) به عنوان یک آنزیم کلیدی در مسیر سنتز سلولز در گل جالیزمحمدحسن جعفری نجف آبادیکارشناسی ارشدمیرشمسی کاخکی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی امکان انتقال ژن منگز پروکسداز از قارچ حوراکی صدفی به قارچ خوراکی دکمه ایمژگان پروندیکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۲/۱۱/۰۲
مطالعه توارث چند صفت زراعی مهم در پنج رقم گندم نان با استفاده از تلاقی دای آللقاسم یارخواه سماغچهکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۲/۱۱/۰۲
تشخیص مولکولی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپهای متحمل و حساس نخود زراعی (.Cicer arietinum L) با بهره گیری از مارکرهای مولکولیپریسا گواهیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۳/۰۴/۰۴
ارزیابی اثر سولامارژین در مهار مهاجرت و تهاجم سلولهای توموریایمان کریمی ثانی رابریکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۳/۰۶/۰۱
بررسی قابلیت آندروژنز با تاکید بر کشت بساک در ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)رسول نجیبکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۳/۰۶/۱۹
تجزیه ژنتیکی صفات متنوع اقتصادی در گوجه فرنگی( Lycopersicon esculentum) به روش تجزیه میانگین و واریانس نسل هامحسن سبک خیزخیاطکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۳/۰۶/۲۵
بررسی قابلیت ترکیب پذیری با روش تک اسپور در چند ایزوله از قارچ صدفی (Pleurotus florida)اسماء اسیوندکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی بیان ژن IRT1(انتقال دهنده آهن) در ریشه گیاه کلزا (Brassica napus L.) تحت اثر نانو کود آهن و کودآلی هیومیک اسیدسونیا آتشگاهیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بیان و بررسی فعالیت اگزوگلوکاناز cel6B باکتری Thermobifidia fusca در Pichia pastorisفهیمه حیدری قره سوکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
عنوان طرح: ارتباط بین میزان هتروزیس و فاصله ژنتیکی برای برخی صفات مورفولوژیکی بر اساس مارکرهای مولکولی ISSRدر گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)بهمن زارعکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
مطالعه کاریوتایپی موسیر ( Allium altissimum Regel) در مناطق مختلف استان های خراسان رضوی و شمالیعبدالکریم معصومی فردکارشناسی ارشدمیرشمسی کاخکی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
: مقایسه ی میزان آلکالوئید های اسکوپولامین و هیوسیامین در گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید داتوره (Datura innoxia) و ریشه های مویین حاصل از گیاهان دیپلوئیدپریسا نادریانکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
ارزیابی الگوی بیان ژن کاتالاز (CAT )تحت تنش خشکی در گیاه اطلسی (Petunia hybrid)ریحانه تفقدی الیجه بافکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی پاسخ بیانی ژن FrO2 (کلات فریک ردوکتاز - عامل جذب آهن) در شرایط این ویترو در حضور و عدم حضور آهن در ریشه کلزا (Brassica napus)راحیل دولت آبادیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی واکنش ترانسپورترهای داروییMDR1 و ABCG2 با ماده موثره تیموکینون سیاه دانهزینب ناصری فرکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۳/۰۸/۲۱
چگونگی تغییر الگوی بیان ژن ها و متابولیت های مسیر بیوسنتزی آلکالوئیدهای تروپانی در کشت های ریشه مویین پلی پلوئید بذرالبنج مصری در پاسخ به الیسیتور متیل جاسموناتزینب حسن پورکرانیکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۳/۰۹/۲۴
مطالعه فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز مقاوم به حرارت در کلون های باکتریایی چشمه های آب گرم هموترمال و هایپرترمال به منظور کاربرد در صنایع غذاییآزاده طاعتیکارشناسی ارشدمیرشمسی کاخکی۱۳۹۳/۱۰/۰۴
بهینه سازی شرایط باززایی برخی از پایه‌های مهم رز در شرایط این ویترومریم مرادیانکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۳/۱۰/۲۸
تاثیر نانو ذرات اکسید تیتانیوم و کلات EDTA بر بیان ژن نیترات ردوکتاز در اسفناج(Spinacia oleracea)صبا نجاتی زادهکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۳/۱۱/۱۱
بررسی کاریوتایپی گیاه زرشک بی دانه ( Berberis vulgaris C. K. Schn. var. asperma Don ) و دانه دار بومی (Berberis spp ) استان های خراسان.صادق خاکیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
: بررسی تنوع ژنتیکی گونه های بومی عدس (Lens culinaris ) با استفاده از مارکر SSR .الهام پوراصغریانکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۳/۱۱/۲۵
بررسی امکان تولید خوراک دام از باگاس نیشکر به کمک قارچ صدفیمجتبی محمود مولائی کرمانیکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۴/۰۳/۲۶
جداسازی و شناسایی قارچ های اندوفیت تولید کننده تاکسول از سرخدار بومی ایران(Taxus baccata) بر مبنای PCRسعید فرخیکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۴/۰۵/۱۷
: بررسی امکان تولید ترکیبات دارویی لینالول و لینالیل‌استات در کشت ریشه مویین گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)آزاده خادمکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۴/۰۵/۲۲
اثر موتاژن های فیزیکی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه بنفشه آفریقایی در شرایط درون شیشه اییسمانه بحرالعلومکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۴/۰۵/۲۲
بهینه سازی شرایط تولید ریشه های مویین از گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنزوحیده صادقی سکهکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۴/۰۵/۲۴
شناسایی مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی قارچ Armillaria spp. عامل بیماری پوسیدگی ریشه عسلی در برخی مناطق خراسان رضوییلدا صالح آبادیکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۴/۰۵/۲۴
بهینه سازی کشت سوسپانسیون سلولی گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) و تاثیر امواج فراصوت و متیل جاسمونات بر تولید لینالول و لینالیل استاتمحبوبه یزدیکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۴/۰۶/۱۴
بهینه سازی باززایی گیاه Anthurium scherzerianum در شرایط این ویترو به روش غیرمستقیماحمد نوروزیکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۴/۰۶/۲۶
مطالعه وراثت پذیری وتعیین شاخص های انتخاب براساس عملکرد و اجزاء عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L. ) در شرایط آبیاری محدود در مشهدمهران افشاریکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی آماری عملکرد دانه و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر آن در لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) تحت شرایط آبیاری نرمال و محدودالهه صوفیان نیستانیکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی کارکرد ژن سوکروز سنتاز 1 (PrSus1) در گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca) از طریق خاموشی ژن در میزبانسیده سارا جمال زاده موسویکارشناسی ارشدمیرشمسی کاخکی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بهینه سازی شرایط تولید ریشه مویین در گیاه دارویی همیشه‌بهارCalendula officinalis به منظور تولید و افزایش ترکیب دارویی اولئالونیک اسید گلیکوسیدسزهره سهرابی نژادکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی اثر غلظت های مختلف اوره (به عنوان منبع نیتروژن ) در محیط کشت جلبکSpirulina paltensis و بررسی پروتئین با هدف مطالعه تغییرات اسید آمینه لیزینسمانه حاجبیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی اثر موقعیت ریز نمونه و تنظیم کننده های رشد در باززایی مستقیم بنه فریزیا هیبریدا( F. hybrida) در شرایط این ویتروزیبا وزیرنیاکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی امکان القائ پلی پلوئیدی در جلبک Chlorella vulgaris با هدف مطالعه افزایش تولید چربی و بهبود بهره وری بیودیزلسیدمحمدمهدی سجادی عطارکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بهینه سازی باززایی و انتقال ژن gus در گیاه Kalanchoe blossfeldiana توسط Agrobacterium tumefaciensمریم مهدی زاده حکاککارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بهینه سازی شرایط تولید ریشه مویین در گیاه شابیزک (Atropa belladonna) و تأثیر کاربرد محرک متیل جاسمونات در افزایش میزان آتروپین و اسکوپولامینمریم خردمندپروچکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بهینهسازی القای کالوس و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه پنیرک (Malva sylvestris) در شرایط اینویترو و تاثیر متیل جاسمونات بر تولید برخی متابولیت‌های ثانویه‌ی این گیاهمژده کمانیان طبریکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
پاسخ به کال زایی و باززایی جنین های نارس و بالغ در نسلهای ژنتیکی ذرتزهرا مقداریکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
شناسایی دقیق مکان های ژنی کمی کنترل کننده تحمل به سرما در لاینهای اینتروگرسیونی Solanum habrochaitesزهرا ابراهیمی انجششیکارشناسی ارشدمیرشمسی کاخکی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مطالعه ی پتانسیل اسپیرولینا (Arthrospira platensis)در اصلاح پساب پرورش ماهی با بررسی روند رشد و پروفایل پروتئینی آناهداء دهبان ایوان استخریکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
اصلاح ارقام مقاوم گوجه‌فرنگی به پژمردگی باکتریایی (Ralstonia solanacearum) از طریق اینتروگرسیون مکان‌های ژنی مقاومت و گزینش بر اساس مارکر مولکولی (MAS)ارغوان قمصریکارشناسی ارشدمیرشمسی کاخکی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
استفاده از ریز جلبک در تغذیه مرغ های تخم گذار به منظور مطالعه تغییرات غلظت کلسترول و امگا 3 در زرده تخم مرغلیلی اکبرزادهکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی ماهیت دژنره شدن اسپاون قارچ خوراکی Agaricus bisporusمیلاد ربانیکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
شناسایی و بررسی بیان ژنهای کاندید موثر در تحمل به سرما در Solanumhabrochaitesالهه رضائیکارشناسی ارشدمیرشمسی کاخکی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
اینتروگرسیون مکان های ژنی مقاومت Ty1/Ty-3 و Ty-2 به ارقام زراعی گوجه فرنگی با کمک نشانگرهای مولکولییگانه باورصاداحمدیکارشناسی ارشدمیرشمسی کاخکی۱۳۹۵/۰۴/۱۹
تعیین شاخص انتخاب مناسب برای عملکرد ذرت علوفه ای (Zea mays L )نسرین علی نیاکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۵/۰۴/۲۳
بهینه سازی تکثیر کورم زعفران به روش باززایی مستقیم در شرایط این ویتروعاطفه حاجی زادهکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۵/۰۶/۰۲
القای پلی پلوئیدی در گیاه بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha) با استفاده از کلشی سین و اوریزالیناسماء زاهدیکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۵/۰۶/۱۵
ارزیابی عمل ژنها و وراثت پذیری صفات مهم گیاهی نخود (cicer airetinum L.) به روش تجزیه میانگین و واریانس نسل ها.کیانوش زنگنهکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۵/۰۶/۲۰
برآورد پارامترهای زنتیکی و بررسی تنوع ژنتیکی درلاین های ذرت دانه ای به کمک مارکرSSRابراهیم سوری لکیکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی تأثیرجدایه های باکتری Pseudomonas putida بر روی عملکرد قارچ دکمه ای خوراکی (Agaricus bisporus)مجتبی لطفیکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی توارث ترانسژن SSA در نتاج حاصل از تلاقی بین دو رقم زراعی رایج نخود (Cicer arietinum L ) با لاین تراریخته Jimbour .سارا اسدیکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بهینه سازی باززایی دو گونه تاج خروس زینتی (Amaranthus tricolour & A. early splendor) در شرایط این ویترو و بررسی امکان انتقال ژن گزارشگر لوسیفراز ) luc ( به آنمصطفی حجتیان فرکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۵/۰۶/۳۱
عنوان طرح: کشت کالوس و سوسپانسیون سلولی رزماری (Rosemarinus officinalis) و کاربرد محرک متیل جاسمونات و اسید سالسیلیک در تولید متابولیتهای دارویی مهم آنمهدیه احسان بخشکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر اشعه گاما در ایجاد تنوع در گیاه گلوکسینیاسکینه سوختانلوکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۵/۱۱/۰۶
بهینه سازی شرایط تولید و امتزاج پروتوپلاست در زعفران زراعی (Crocus sativus)، با هدف بررسی امکان تولید پلی پلوییدیحسنیه لنگری اسفزارکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۵/۱۱/۱۲
بهینه سازی انتقال ژن به پروتوپلاست در گوجه فرنگیافشین تیمورپورکارشناسی ارشدسیفی۱۳۹۵/۱۱/۱۳
غربالگری هموکاریون ها از هتروکاریون های قارچ دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus) با کمک نشانگر SSR منظور تولید بذر هیبریدسیده مرضیه نوراشرف الدینکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۵/۱۲/۰۳
بررسی خصوصیات زیست پالایی باکتری‌های مقاوم به سرب جداسازی شده از یک مجتمع تولید فولاد در خراسان شمالیالهه مدهوشی باسمنجکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۶/۰۶/۰۴
بررسی امکان حذف کادمیوم با جلبک اسپیرولینا پلاتنسیساعظم فاضلی نژادکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بررسی تنوع و گزینش بهترین لاین های گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) در جمعیت F2 جهت تعیین منشاء والدین هیبرید به روش کلاسیک (مورفوفیزیولوژیک) و مولکولی با استفاده از نشانگر ISSRملیحه قربان علی آبادیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
مطالعات بیومتری و ارزیابی تنوع در صفات مورفو-فیزیولوژیک و فنولوژیک دربرخی از ژنوتیپ های کلکسیون عدس مشهد (Lens culinaris medik)پوریا فراییکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی بیان کمی ژن AGAMOUS در گل پرپر آماریلیسسپیده دستمالچیکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
کلون کردن ژن cel6B در مخمر Pichia pastoris و بهینه سازی شرایط رشد آن برای افزایش میزان سلولازکریم ایمان قلی لوکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
توسعه ی مارکر های مولکولی برای هرمی کردن ژن های Rdg1a و mlo برای مقاومت به بیماری های لکه قهوه ای نواری و سفیدک پودری در جومحبوبه خلیلیکارشناسی ارشدمیرشمسی کاخکی۱۳۹۶/۱۲/۰۵
دورگ گیری با هدف بررسی امکان انتقال صفت پابلندی و مطالعه همزمان توارث برخی صفات مهم زراعی نخود ((Cicer arietinum L. با بهره گیری از تجزیه میانگین و رگرسیون نسلهارضا کریمیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۷/۰۴/۲۳
ارزیابی دورگ گیری های هدفمند بین لاین های متحمل به خشکی و بررسی توارث صفات مهم نخود زراعی (Cicer arietinum L.) با امکان تجمیع این صفاتمهدی ابراهیمیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
بررسی امکان تولید تتراپلوئیدی در سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor) با استفاده از تیمار کلشی سینابراهیم حمیدشکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۷/۰۶/۰۷
استخراج آنزیم سلولاز از ایزوله‌های مختلف قارچ تریکودرما (.Trichoderma spp)مهدی پورفیض تپهکارشناسی ارشدسیفی۱۳۹۷/۰۶/۱۸
بررسی برخی عوامل محیطی و ژنتیکی دژنره شدن اسپاون قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus bisporus)مرتضی ترابیکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
ارزیابی تنوع ژنتیکی صفت ساقه روی وبرخی از صفات مرتبط با عملکرد در ژنوتیپ های سینگل کراس نرعقیم چغندرقندشیماء عبادی لطف آبادیکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعیین رابطه ی صفات کمی و اسانس در ارقام مختلف ریحان (Ocimum basilicum L.) با استفاده از تجزیه های آماری چند متغیرهطاهره مختاریکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعیین فاصله ی ژنتیکی در اینبرد لاین های ذرت فوق شیرین به وسیله نشانگر SSR و تعیین روابط آن با عملکرد هیبریدهای حاصل از آنهازهرا رضائیکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تولید بذر هیبرید در قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) با استفاده از تلاقی منوکاریون هازهرا ولی اللهیکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
طراحی، ساخت، و ارزیابی کارایی سازه CRISPR-Cas9 برای ویرایش ژن EPSPS گوجه فرنگیرخشنده ابراهیم پورکارشناسی ارشدسیفی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جداسازی و شناسایی گونه های قارچ تریکودرما ( Trichoderma) تولید کننده بتاگلوکزیداز متحمل به گلوکزمحسن سیدآبادیکارشناسی ارشدمیرشمسی کاخکی۱۳۹۷/۰۷/۰۱
تولید هیبرید قارچ خوراکی صدفی (Pleurotus ostreatus ) از طریق تلاقی تک اسپورمهین ناظریکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۷/۰۷/۲۵
طراحی تیپ ایده آل در سویا با استفاده از مدل شبیه سازی CROPGROزبیده مرادیانکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۷/۰۹/۱۳
بررسی تاثیر القای موتاسیون بر تکثیر کورم زعفران(Crocus sativus L.) در شرایط این ویتروزهرا سرگزی مقدمکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۷/۱۱/۰۷
اصلاح نژاد در قارچ دکمه ای با استفاده از پدیده بولر و رقابت بین میسلیوم هاابراهیم انصاریانکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
بهینه سازی تولید لاین دابل هاپلوئید خربزه Cucumis melo L با استفاده از تکنیک نجات جنین، در جنینهای پارتنوژنیک القاء شده در شرایط اینویتروحدیث سلیمانیکارشناسی ارشدمیرشمسی کاخکی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مهندسی ژنتیک نخود برای ایجاد مقاومت به علف کش گلایفوسیتنسترن هراتیکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی تاثیر اشعه ی گاما در القای موتاسیون بر گیاه زینتی ژربرا (Gerbera jamesonii) در شرایط درون شیشه‌ایزهرا عمیدیکارشناسی ارشدباقری۱۳۹۷/۱۲/۰۸
بررسی فاکتورهای مختلف در افزایش اسید گلوکورونیک در نوشیدنی قارچ کامبوچا و تعیین تنوع گونه های قارچی و باکتریایی آن با استفاده از نشانگر ITSسمیرا قشلاقیکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
تهیه و ارزیابی خواص غشاء نانوفیبری کیتوزان-کالژن حاوی کورکومین تهیه شده به روش الکتروریسی جهت استفاده در پانسمان زخممحدّثه گلندیکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
بررسی بیان برخی ژن‌های مسیر بیوسنتز سیلی‌مارین در کشت ریشه‌های مویین گیاه ماریتیغال Silybum marianum (L) Gaertn در پاسخ به محرک متیل جاسموناتلیلا علیپورکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعیین مارکر های DNA تحمل به خشکی در هیبرید های تاپ کراس چغندرقند با استفاده از نشانگر های SSR و RAPDسعیده قنبریکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جداسازی و بررسی In silico نقش ژن های کاندید در میانکنش میزبان- گل جالیز (Phelipanche aegyptiaca)محمدرضا رضائیکارشناسی ارشدمیرشمسی کاخکی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریزازدیادی درون شیشه ای شمعدانی زینتی (Pelargonium hortorum Maverick)پیمان فرزندیکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ساخت سازه مولکولی برای ویرایش ژن Mlo در گوجه فرنگیعاطفه قلیزادگان احسان ابادکارشناسی ارشدسیفی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بهینه سازی انتقال ژن به ریزجلبک Scenedesmus obliquus با روش الکتروپوریشنمعصومه حیدر زاده زوکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۸/۰۷/۱۶
بررسی بیان موقت و پایدار پروتئین سیانوویرینN در گیاه توتونسیدصادق خالقی میرانکارشناسی ارشدمشتاقی۱۳۹۸/۰۸/۲۲
مطالعه وتعیین شاخص انتخاب در ترکیبات هیبرید سینگل کراس ذرت دانه ای (Zea mays. Lهادی میرزازادهکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تولید لاین گوجه فرنگی مقاوم به علف‌کش گلایفوسیت به روش ویرایش ژنوم مبتنی بر CRISPR-Casدانیال شکوهیکارشناسی ارشدسیفی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بیان پایدار پپتید ضد میکروبی MsDeF1.2 در گیاه توتون برای ایجاد مقاومت نسبت به قارچ Rhizoctonia solaniآرزو ریحانیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
بهینه‌سازی القاء کالوس، باززایی و انتقال ژن در گیاه انگل گل جالیز مصری((Phelipanche aegyptiacaنجمه سلیمانیکارشناسی ارشدمیرشمسی کاخکی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی ایجاد موتاسیون با استفاده از اشعه ی گاما بر روی گیاه گلرنگ به منظور ایجاد صفات زینتی مطلوبمهران حاتمی گوربندیکارشناسی ارشدشهریاری احمدی۱۳۹۹/۱۰/۱۰
بررسی خصوصیات مورفولوژیکی وعملکرد سکتورهای مختلف حاصل از یک زیرکشت در قارچ دکمه‌ای سفیدبهنام نوریکارشناسی ارشدفارسی۱۳۹۹/۱۱/۲۰
بررسی تغییرات بیان ژن‌های انتقال دهنده ساکارز (SUT1، SUT2 و SUT4) در گوجه‌فرنگی تحت تأثیر گل جالیز مصری (Orobanche aegypticae)فاطمه نظریکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی تنوع ژنتیکی لاین های اوتایپ چغندرقند با استفاده از نشانگر مولکولی SSRفرشته خورسندیکارشناسی ارشدمرعشی۱۳۹۹/۱۲/۱۹
مطالعه قارچ ها و باکتری های همزیست با ناحیه رایزوسفر زعفران (Crocus sativus L)صدیقه ازادکارشناسی ارشدمرعشی۱۴۰۰/۰۲/۰۸
بررسی امکان تولید هاپلوئیدی در گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum) با هدف دستیابی به لاین‌های شبه والدینی هیبریدزینب هاتفی اولائیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۴۰۰/۰۶/۲۸
امکان باززایی گیاهچه هاپلوئید از کشت بساک نخود (.Cicer arietinum L) با هدف تولید لاین های خالص نوترکیب.فاطمه تبریزنیاتبریزیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ارزیابی امکان افزایش تحمل به خشکی در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) با استفاده از تکنیک پیوند زدنسعید اورعی قدیریکارشناسی ارشدمرعشی۱۴۰۰/۰۷/۱۹
ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های زیره سبز با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSRزهرا وحدتی پورچوبدارکارشناسی ارشدسیفی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
اثر عصاره میوه زرشک وحشی (Berberis integerrima) بر بیان دو ژن موثر در حافظه فضاییفاطمه اهنگری میناابادکارشناسی ارشدمرعشی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
ارزیابی صفات فنولوژی ، مورفولوژیکی و تحمل به خشکی در 17 توده‌ بومی کنجد (Sesamum indicum .L)سیدسجاد محمودیکارشناسی ارشدسیفی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی و بهینه‌سازی کشت درون شیشه‌ای جهت کالوس زایی و باززایی در برگ و ساقه پایه رویشی پسته فندقی و UCB1عاطفه نادعلی زاده قنادکارشناسی ارشدمرعشی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
بررسی قابلیت ترکیب پذیری و برآورد اثرات ژن در لاین‌های اینبرد ذرت شیرینعلی برزگریکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری خصوصی برای عملکرد 10 منوکاریون در قارچ شاه‌صدفهدی مبارکی شادیابکارشناسی ارشدفارسی۱۴۰۱/۰۵/۱۹
ارزیابی مولکولی گیاهان تراریخت توتون حاوی ژن سیانوویرین N در نسلT1 و T2فریده مقریکارشناسی ارشدمشتاقی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر کیفیت نور و ترکیبات هورمونی بر تکثیر درون شیشه ای 6 رقم هیبرید گوجه فرنگی گلخانه ایوحید جاجرمیکارشناسی ارشدمشتاقی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بیان و تخلیص آنزیم Cas9 در باکتری E. coliعلی امامی پورکارشناسی ارشدسیفی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تلاش برای دستیابی به زعفران هگزاپلویید با استفاده از کلشی سینمجتبی رضائیکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقش نسبت N/C ،pH و ترکیب کمپوست بر میزان لنتینان تولیدی در قارچ )Lentinula edodes( شامیرحسین اسیابانکارشناسی ارشدفارسی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی بیان ژن های دخیل در القای حافظه تنش خشکی در آرابیدوپسیس تالیاناهومن رضائی نیککارشناسی ارشدسیفی۱۴۰۱/۰۷/۲۵
جداسازی و بررسی ملکولی باکتری های اندوفیت و اپی فیت زعفرانعلیرضا رامندیکارشناسی ارشدسیفی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
تعیین الگوی مقاومت به برق زدگی در ارقام نخود متحمل به سرما مبتنی بر ردیابی ژنارمین باقر زاده چهارجوییکارشناسی ارشدملک زاده شفارودی۱۴۰۱/۱۱/۳۰