عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره حاصل از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch)اثر ضد میکروبی کشت سلولی زیره سیاهعبدالرضا باقری,سارا خسروی نیا,سید مهدی زیارت نیاکاربردی-
بررسی خصوصیات کروموزومی و کاریوتایپی در گونه‌های آنغوزه (L Ferula assa-foetida) موجود در استان خراسانآنغوزه - تنوع کاریوتایپی-کلاستر-کروموزومسیدحسن مرعشی,فریدون ملتی,فرج اله شهریاری احمدی,الهام یعقوبیبنیادی-
ساخت سازه بیان به منظور تولید فرم نوترکیب آنزیم اندونوکلئاز PARS II در سیستم گیاهیآنزیم پارس II، هضم آنزیمی DNA هترودوپلکس، جعفری، آگرو اینفیلتراسیونمحمد فارسی, ,مهدیه میرزاییکاربردی-