عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
عنوان طرح: ارزیابی شاخص های کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر روش افزایشی و جانشینینگار ظریف پورحسینعلی یزدیکارشناسی ارشدناصری پور یزدی۱۳۹۰/۰۴/۱۵
اثر کشت مخلوط شنبلیله وگشنیز بر شاخص‌های کمی وکیفی آنهاریحانه بیگناهکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۰/۰۶/۲۰
بهینه سازی کارایی علفکش های مزو سو لفورون+ید سولفورون(آتلانتیس) و کلو دینافوپ پروپاژیل(تاپیک) با استفاده ازمویا نهای ستوگیت،روغن کرچک و زیتون در کنترل علف هرزیولا ف وحشی( Avena ludovicianL).نرگس کناقستانیکارشناسی ارشدراشدمحصل۱۳۹۰/۰۶/۲۳
بهینه سازی کارآیی علف کش های مزو سو لفورون+ید سولفورون(آتلانتیس) و کلو دینافوپ پروپاژیل(تاپیک) با استفاده ازمویا ن های ستوگیت، روغن کرچک، روغن کانولا و مواد شوینده در کنترل علف هرزفالاریس(phalaris sp)مسعود کارگرکارشناسی ارشدراشدمحصل۱۳۹۰/۰۶/۲۶
بررسی علل سبز شدن ضعیف بعضی از واریته های فلفل در شرایط تولید انبوه نشاءروشنک شهریاری احمدیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۰/۰۶/۲۷
تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز گیاه سیاه دانهسیدمحمد سیدی رشتخوارکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۰/۰۶/۲۸
اثر سطوح آبیاری و نیتروژن برکارآیی و بهره وری آب در ذرت، کنجدوچغندر قندرضا حیدری پورکشکوئیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۰/۰۶/۲۹
بررسی خصوصیات مرفولو‍ژی و فیزیولوژیکی ریشه گندم تحت شرایط تنش خشکیزینب محبکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۰/۰۶/۲۹
:بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کنجد متداول در ایران.سلما کلانتری خاندانیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
بررسی مدیریت پایدار تغذیه در کشت رازیانهامیر یونسیانکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۰/۰۶/۳۰
تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی وکیفی گیاه همیشه بهارعلی نوروزیانکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
مدلسازی پیش‌بینی سبزشدن علف‌های هرز در مزارع ذرت،گلرنگ وکدوی کاغذیعلیرضا دهقان بهابادیکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۰/۰۶/۳۰
مطالعه صفات فیزیولوژیک و عملکرد تعدادی از اکوتیپ های کنجداحسان کشمیریکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۰/۰۷/۰۱
بررسی رابطه هدایت الکتریکی خاک با برخی جنبه های اگرواکولوژیکی ذرت و حاصلخیزی خاک در نظام زراعی کم نهادهحمیده خلیل زادهکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۰/۰۸/۱۵
بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی متری بیوزین و خسارت احتمالی آن به محصولات زراعی موجود درتناوبسیده فاطمه فخررادکارشناسی ارشدراشدمحصل۱۳۹۰/۰۸/۲۲
تاثیرکودهای آلی و تراکم کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana)عقیل روحی نوقکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۰/۱۰/۰۵
ارزیابی واکنش اکوتیپ های سیاهدانه به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهدفاطمه جوادی هدایت آبادکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۰/۱۰/۲۶
آنالیزکمی رشدونمو کدوی تخم کاغذی درواکنش به تراکم وکودازتهالهه مرادی مرجانهکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی اثر مدیریتهای مختلف کنترل علفهای هرز بر تنوع و تراکم آنها در مزارع تولید ذرت شهرستان اردستانمحمد امینی سجزئیکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک برشاخص های رشد ،عملکرد دانه و روغن گلرنگامین غلامیکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۰/۱۱/۱۶
نقش عصاره کمپوست و ورمی کمپوست در کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum) در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum )حسین زارعکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۱/۰۳/۰۷
: ارزیابی تراکم ذرت و سطوح کنترل علف های هرز بر رقابت چند گونه ای علف های هرز و اثرات آن بر روی برخی شاخص های رشد ، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای(Zea mays L.) در شرایط مزرعه ایسجّاد میجانیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۱/۰۴/۳۱
تاثیر سطوح وزمان کاربرد نیتروژن بر رقابت چند گونه ای علف های هرز وذرت در روش های مختلف مدیریت علف های هرز در مشهدرضا حسین آبادیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۱/۰۴/۳۱
عنوان طرح: ارزیابی اثر محتوی نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus)و سلمه تره Chenopodium album) (مسعود آزادکارشناسی ارشدراشدمحصل۱۳۹۱/۰۵/۰۱
اثرات کاربرد تلفیقی کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیزمهسا اقحوانی شجریکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۱/۰۶/۱۵
بررسی و مقایسه عملکرد بیولوژیک و ویژگی های کیفی علوفه در چهار رقم جو(Hordium vulgar) در شرایط تنش شوریرضا رحیمیکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۱/۰۶/۲۰
ارزیابی تحمل به سرمای اکوتیپ های بارهنگ (Plantago spp L.) تحت شرایط کنترل شدهمریم جانعلی زاده قزوینیکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
تأثیر سطوح آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد غده و بذر گیاه موسیر ( Alliumm altissimum Regel) در شرایط آب و هوایی مشهدمیلاد شریف روحانیکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale ) تحت شرایط آبیاری با آب شورمحمدعلی فرجیان مشهدیکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
تاثیر کاربرد هیومیک اسید و سطوح مختلف فسفر بر رشد ریشه های گندم (Triticum aestivum L.)مهدی جمشید عینیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی شاخص های رشد و عملکرد در ترکیب های مختلف کشت مخلوط سه گونه ی رازیانه ((Foeniculum vulgar، کنجد (Sesamum indicum )و لوبیا (Phaseolus vulgaris) دریک سیستم کشاورزی کم نهادهفاطمه رنجبرکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۱/۰۶/۲۶
اثرات کاربرد تلفیقی کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات کمی کیفی گیاه دارویی خار مریم (Silybum marianum)سمیعه اسکندری نصرآبادیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
بررسی اثر مواد آلی مختلف بر ماندگاری علفکش متری بیوزین در خاکمحمد مهدی زادهکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
ارزیابی تاثیر کاربرد پسماند کمپوست قارچ(SMC) و تلفیق آن با کود شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات زراعی سیب زمینی ( Solanum tuberosum)مصطفی بندگانی روئینکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی کارایی مصرف نیتروژن در بابونه آلمانی (.Matricaria chamomilla L)رضا موسی پوربردسیریکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۱/۰۹/۱۲
بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی ریشه وشاخساره در ارقام قدیم وجدید جونرجس مشفقیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۱/۱۰/۱۰
عملکرد کیفی و کمی انیسون (Pimpinella anisum) در پاسخ به مدیریت های کودینفیسه کمایستانیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۱/۱۰/۱۷
بررسی روش های مختلف تعیین بنیه (Vigour) بذر ذرت (Zea maize)بهناز عظیمیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۱/۱۰/۲۷
اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays L.)فرشته آهنگرانی فراهانیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۱/۱۱/۱۱
اثرات دز های کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و تراکم های مختلف کاشت بر کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays L.)مریم سمائیکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۱/۱۱/۱۱
ارزیابی تحمل به سرمای گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شدهطاهره خورسندیکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی اثر روش های مختلف کاربرد روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ذرت در شرایط تنش خشکیصدیقه مزروعیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی ویژگیهای جوانه زنی و خواب بذر سی گونه گیاه دارویی استان لرستانحمید شریفی حشمت آبادکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۱/۱۱/۱۱
: نشاء کاری ذرت به عنوان راهی برای طولانی نمودن فصل رشدیمحمد غیاث آبادیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۱/۱۱/۱۲
تأثیر کودهای زیستی و آلی روی خواص کمی و کیفی اسفرزه (Plantago ovate) تحت شرایط کم نهادهسعید بخشیکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۱/۱۱/۱۷
بررسی ماندگاری ترفلان درخاک و تاثیر کودهای زیستی نیتروژن ،فسفر و هیومیک اسید بر تجزیه آنمجید برزوئیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۲/۰۲/۰۴
تاثیر کشت مخلوط در شرایط دیم و آبی نخود و وجود مالچ کلشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (Cicer arietinnum L.) و کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)علی مؤمنکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۲/۰۳/۱۸
مقایسه شاخص های مختلف ارزیابی در کشت های مخلوط درهم و نواری کنجد و لوبیافرانک نوربخشکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۲/۰۳/۱۹
ارزیابی تحمل به سرمای گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشد یافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهیطیبه خیرخواهکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۲/۰۵/۲۲
ارزیابی اثرات اختلاط برخی علف کش های مهم ذرت با یکدیگر وبا کود نیتروژن بر کنترل علف های هرز باریک برگ وپهن برگحمزه اسدالهیکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۲/۰۶/۲۵
بررسی اثر تلفیقی کودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی برعملکرد و اجزاء عملکرد دانه سیاهدانه (Nigella sativa L.)رضوان سهرابی رنانیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۲/۰۶/۲۶
بررسی تاثیر کاربرد کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد رویشی و زایشی گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum )فریما دعائیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۲/۰۶/۲۶
بررسی اثر کودهای آلی، شیمیایی و مایکوریزا بر کارآیی جذب فسفر ، خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزا عملکرد سورگوم علوفه ایعلی اکبر اسلام پناهکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی جنبه هایی از بیولوژی علف هرز شلمیسیامک فولادیکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی پونه سای برگه دار(Nepeta bracteata Benth) وهاجر ملتی نوخندانکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی رشدونمو کدو تخم کاغذی درواکنش به تراکم وتاریخ کاشتفاطمه چوپان کهنه قوچانکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۲/۰۶/۳۰
تاثیر کودهای مختلف دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات کیفی آلوئه ورا در شرایط آب و هوایی بوشهراسماعیل فرخیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی اثر کاربرد نیتروژن بر رقابت علف های هرز و ذرت و الگوهای سبز شدن علف های هرزمریم غلامشاهیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۲/۰۷/۱۴
مقایسه روشهای مکانیکی، زراعی و شیمیایی مدیریت علفهای هرز زعفران (Crocus sativus)حسین زارع حسینیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۲/۰۸/۲۹
: بررسی تاثیر بقایای برخی از علفکش های سولفونیل اوره در خاک ،بر رشد ،گره زایی و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در نخود( L. Cicer arietinum)زهرا سلیمان پورنقیبیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۲/۰۹/۲۴
تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر کارایی جذب و مصرف نور در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)عفت غلامی شرفخانهکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۲/۰۹/۲۴
بررسی پراکنش جهانی علف هرز مهاجم آمبروزیا (Ambrosia artemisifolia) و عامل کنترل بیولوژیک آن (Ophraella communa) در شرایط فعلی و تغییر اقلیمعبدالرسول رستمیکارشناسی ارشدقربانی۱۳۹۲/۱۰/۱۶
نقش موسیلاژ در ویژگیهای جوانه زنی گیاهان داروییتکتم مستشار شهیدیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۲/۱۰/۲۸
اثر محلولپاشی برگی اوره و تلقیح با باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر روی عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین نخود (cicer arietinum L.)محمدامین کریمی جاغرقکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۲/۱۰/۳۰
بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی اکوتیپ های سیر (Allium sativum L.) تحت تنش یخ زدگی در شرایط کنترل شدهصفیه پذیرهکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و آناتومیکی ریشه ی ژنوتیپ های مختلف جو(Hordeum vulgare) در مرحله رشد رویشی و اثر تنش اکسیداتیو ناشی از تجمع آلومینیوم در ریشه ی این ژنوتیپ هازهرا امینیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۲/۱۱/۱۱
بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی ارقام شبدر (Trifolium spp L.) تحت تاثیرتنش یخ زدگی در شرایط کنترل شدهاقلیما حضرتیکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۲/۱۱/۲۰
تعیین درجه حرارت های کاردینال و بررسی اثر تنش خشکی و شوری برجوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم کلزاطیبه مرادیکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
مقایسه نسبت های مختلف کاشت لوبیا و رازیانه در مخلوط های افزایشی و جایگزینیامین خاموشیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
استفاده از شاخص‌های زیست محیطی در ارزیابی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر محیط‌زیست مطالعه موردی: استان البرز، شهرستان کرجبهروز قربان زادهکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۳/۰۳/۲۶
بررسی امکان جایگزینی کودهای شیمیایی با آلی در زراعت کلزا (Brassica napus) در شرایط آبیاری کامل و کم آبیاریسیدجواد عظیم زادهکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۳/۰۴/۰۱
مطالعه شاخص های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد شاهدانه(Cannabis sativa L.) و ماش (Vigna radiata L.) در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشیفرامرز نظری مقدمکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۳/۰۴/۰۱
بررسی اثر بستر کاذب و مقاذیر مختلف علفکش تریفلورالین بر جمعیت، تنوع و تراکم علفهای هرز محصول لوبیا ( Phaselous vulgaris L)در شرایط مزرعه ای مشهدروح اله آفریکانکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۳/۰۵/۲۱
ارزیابی خصوصیات رشدی و عملکرد کمّی گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در پاسخ به تراکم و مقادیر مختلف آب آبیاریمحبوبه عبدالهی مایوانکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۳/۰۶/۰۹
مطالعه‌ شاخص‌های اکوفیزیولوژیکی رشد در مخلوطهای افزایشی و جایگزینی دو گیاه ماریتیغال (.Silybum marianum L) و رازیانه (.Foenicolum vulgar L)حسام الدین سلوکیکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۳/۰۶/۱۶
تاثیر گونه‌های گیاهی و کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر میزان تاثیر و فعالیت قارچ میکوریزا در شرایط گلخانهرضا کمائیکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۳/۰۶/۲۳
تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر فنولوژی و عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L) در شرایط اقلیمی مشهدمحمدجواد مصطفویکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۳/۰۶/۲۵
بررسی و مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و آناتومیکی ریشه در مرحله رشد رویشی و تاثیر تنش اکسیداتیو ناشی از تجمع آلومینیوم در ریشه ی ژنوتیپ های مختلف تریتیکاله(Triticosecale × wittmack)ناهید شعبانی فرکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
اثر تیمارهای مختلف کود های آلی و تلقیح میکوریزایی بر شاخص های رشدی، عملکرد، اجزا عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.)سیده سعیده زنده بادکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۳/۰۶/۳۰
اثر زمان رسیدگی و شرایط محیطی پس از پراکنش دانه بر خواب و جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمک (Chenopodium album)سعیده بلاغیکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۳/۰۶/۳۰
اثر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله بر کارایی مصرف نور پنیرک (Malva sylvestris L.) در یک نظام زراعی اکولوژیکسید احمدرضا رضویکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی (.Cucurbita pepo L)سمیرا زارع قشلاقیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد محصولات زراعی، مطالعه موردی: گندم و لوبیاخدیجه پویانسبکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۳/۰۷/۱۲
ارزیابی رقابت چند گونه ای علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود(.Cicer arietinum L)مهدی رفعت منشکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۳/۰۹/۲۳
بررسی تاثیرکود نیتروژنه بر روی راندمان مصرف آب کدو تخم کاغذیفریبا آرمونکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۳/۱۰/۰۳
استفاده از کلروفیل متر جهت مدیریت نیتروژن در ذرت در شرایط کم آبیاریسیدعبداله محمدیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۳/۱۰/۱۵
نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی برشاخص های رشدی، عملکرد رویشی و دانه کاسنی پاکوتاه (Jacq Cichorium pumilum)نگار نقیبیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۳/۱۰/۲۸
بررسی اثر تراکم های مختلف زیره سبز(cuminum syminum) و نخود(cicer arietinum ) ، بر شاخص های رقابتی-اقتصادی و کارائی نیتروژن.فاطمه رضائیکارشناسی ارشدناصری پور یزدی۱۳۹۳/۱۱/۰۱
مطالعه ی اثرات تنش شوری بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط کنترل شدهمریم جوادیکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
تاثیر سطوح مختلف کود پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه کوشیا (kochia scoparia) در شرایط کم آبیاریساناز حسینی گیوکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی اثرات باقیمانده برخی از علف کش‌های سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات‌های مورد استفاده درگندم درخاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در ارقام نخود (Cicer arietinum L.)رحیم بخش محمدنژادلجیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۳/۱۲/۱۹
ارزیابی اثرات حجم و بستر کاشت نشاء بر روی ویژگی های نشاء و عملکرد ذرت شیرینابوطالب منظری توکلیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۴/۰۳/۲۷
مطالعه تاثیر کودهای آلی و میکروارگانیسم های موثرEM بر عملکرد گل و بنه زعفران (L. Crocus Sativus) در ریوش- (شهرستان کاشمر)سعیده مداحیکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۴/۰۵/۲۵
اثر تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد واریته های ذرت شیرین و فوق شیرینابوالفضل میرشکاری احمدیکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۴/۰۵/۲۸
تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگیمرتضی تابشکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۴/۰۶/۰۴
بررسی کارایی انرژی در کشت اول و دوم برنج (مطالعه موردی: شهرستان ساری)محمدجابر انصاریکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۴/۰۶/۱۱
: تأثیر تراکم کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر رقابت درون گونه ای و بین گونه ای لوبیا قرمز (L. Phaseolus vulgari ) و علف های هرز آنفاطمه قاسم پورکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۴/۰۶/۱۴
تأثیر تراکم کاشت و تاریخ کاشت بر رقابت درون گونه ای و بین گونه ای سویا (L.Glycine max) و علفهای هرز آن.حبیبه سلطانی نرابکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۴/۰۶/۱۴
ارزیابی اثر گیاهان پوششی چاودار(Secale creale) وشبدربرسیم(Trifolium alexandrium) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز ارقام ایستاده و رونده ی لوبیاحمید یادگاریکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۴/۰۶/۱۵
تاثیر برخی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر شاخص های رشدی، خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد روغن گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)مصطفی گردیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۴/۰۶/۱۵
بهینه سازی کارایی برخی علف کش های پس رویشی چغندر قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله ای علف کشعبداله درپور سرخ سرائیکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۴/۰۶/۱۸
مقایسه عملکرد پیاز ( .Allium cepa L) در کشت مستقیم و نشایی در تاریخ کشت‎های مختلف در منطقه مشهدسیّدمجتبی حسینیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۴/۰۶/۱۸
اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی و حجم آب آبیاری برشاخص های رشدی، عملکرد علوفه و دانه و کیفیت علوفه گیاه علف قناری (Phalaris canariensis)ویدا ورناصری قندعلیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۴/۰۶/۲۱
ارزیابی کارایی روش های مختلف کنترل علف های هرز رازیانه ((Foeniculum vulgare Mill. با تاکید بر اهمیت کنترل شیمیاییمهدی بگه پورامرائیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۴/۰۶/۲۱
مدیریت علف های هرز باغات سیب در منطقه مشهدسیدحمید اخلمدیکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۴/۰۶/۲۱
بررسی امکان جایگزینی پیت ماس و بومی سازی ترکیب بستر کشت نشاء خربزهیلدا سلطانیکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بررسی تاثیر طول روز بر غده دهی مینی تیوبرارقام سیب زمینی در شرایط کنترل شدهریحانه ستایشکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهارپگاه نقی پوردهکردیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۴/۰۶/۲۴
عنوان طرح: شناسایی فون بندپایان مرتبط با علف‎هرز .Lepidium latifolium L به منظور شناسایی عوامل کاندیدای کنترل بیولوژیکمصطفی مؤمنیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۴/۰۶/۲۸
اثرتراکم و فاصله ردیف بررشد، عملکرد ورقابت لوبیا قرمز (phaseolus vulgaris L.) رقم درخشان و علفهای هرز Tiعلی رجب زادهکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی مقایسه ای تاثیر انواع محیط کشت –داخلی و وارداتی- بر خصوصیات رشدی و عملکرد مزرعه ای نشاء توپی گوجه فرنگی(lycopersicum esculentum) و خیار(Cucumis sativus).کاظم علی خواجهکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۴/۰۶/۳۰
ارزیابی کارآیی برخی علف کش ها در کنترل علف های هرز کنجد((Sesamum indicum L.حسین برمککارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی اثر محلول پاشی اوره و عناصر کم مصرف بر عملکرد و درصد پروتئین دانه نخود (Cicer arietinum L)هادی غلامیکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی اثرات پاکلوبوترازول برافزایش تحمل به سرما ارقام سیاه دانه Nigella sativa L.))در شرایط کنترل شدهمنیره نجات الهیکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ارزیابی اثر گیاهان پوششی چاودار ( Secale cereale L. ) و شبدر برسیم ( Trifolium alexandrinum L. ) بر کنترل علف های هرز و عملکرد لوبیا ( Phaseolus vulgaris )ثنا کاربرکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۴/۰۷/۱۲
بررسی تنوع، فراوانی و تراکم علف های هرز مزارع ذرت (Zea mays) کرمانشاهفاطمه حسین پورکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۴/۰۷/۱۳
ارزیابی ویژگی های اکولوژیک نسبت های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.)جواد مشکانیکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۴/۱۰/۲۰
ارزیابی تاثیرکشت مخلوط ردیفی شنبلیله و ارقام گوجه فرنگی بر شاخص های رقابتی و تنوع گونه های علف هرز، آفات و بیماریهامریم رضازادهکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۴/۱۰/۲۷
عنوان طرح: تاثیر مرحله رشدی بر تحمل به یخ زدگی جو (Hordeum vulgare L) تحت شرایط کنترل شدهصبرا ناظمی تاج الدینکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
تاثیر مقدار اب و کود پتاسیم بر عملکرد و کیفیت سیب زمینی (Solanum tuberosum L) در شرایط ابیاری زیر سطحیبهناز یوسفیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۴/۱۱/۰۴
اثر نسبت های کشت مخلوط تأخیری سیر (.Allium sativum L) و نخود (.Cicer arietinum L) بر عملکرد و اجزای عملکرد آنهاامیر کریم آبادیکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
تحمل به سرما در دو رقم گندم ( Triticum aestivum) تحت تاثیر تاریخ کاشتاکرم کاظمی مقدمکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مطالعه اثر منابع مختلف نور بر مورفولوژی، رشد و تولید مینی‌تیوبر سیب‌زمینی در شرایط درون شیشهعلی اسدیکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی تاثیر میزان مصرف آب آبیاری بر شاخص های رشد و عملکرد گیاه کدو پوست کاغذی(Cucurbita pepo L.) و تعیین آستانه مطلوب مصرف آبسیاوش برده جیکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۵/۰۳/۰۸
تاثیرکودهای زیستی برروی خصوصیات ریشه وشاخص های رشد دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris) درشرایط مزرعه وگلخانهسعید صانعیکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۵/۰۶/۱۶
بررسی ویژگی های زراعی کشت مخلوط گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (cucurbita pepo L.) با برخی گیاهان زراعیسحر مریداحمدیکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۵/۰۶/۲۰
تاثیر مقادیر مختلف و عمق کاشت بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران(Crocus sativus L.)فاطمه معلم بنهنگیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۵/۰۶/۲۱
اثر کم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه در ذرت شیرین (Zea mays L.)اریا صادقی لطف ابادیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بررسی عملکرد ذرت دانه ای (zea mays L.) در رژیم های مختلف کم آبیاری در تراکم های مختلف کاشت تحت شرایط آبیاری قطره ای.سینا داودیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
تاثیر ریزوباکتری های تحریک کننده‌ی رشد گیاه و کود شیمیایی نیتروژن بر برخی ویژگی های ریشه و شاخص های رشدی لوبیا (Phaseolus vulgaris L .) در شرایط تنش کمبود آبسیده سمیرا طباطبائیکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۵/۰۶/۲۸
ارزیابی امکان کاهش مصرف علف کش ها در سیب زمینی (Solanum tuberosum L) با استفاده از کاربرد نواری عتف کش و کولتیواسیونمسلم تقی پورکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مطالعه‌ شاخص های اکوفیزیولوژیکی رشد در مخلوطهای جایگزینی و افزایشی دو گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) و شوید (Anethum graveolens L.)مهدی یوسف نیاکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۵/۰۶/۳۱
اثرات سطوح مختلف آبیاری بر دوره رشدی ذرت رقم ks260 و سورگوم رقم Speth feed و مدیریت وجین دستی به منظور کنترل علفهای هرز مزارع ذرت و سورگوم.منصوره خدادادی طوفالکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۵/۰۷/۲۸
ارزیابی اثر وجین دستی و مقادیر کاهش‌یافته علف‌کش تریفلورالین بر عملکرد و اجزای عملکردلوبیا Phaselous vulgaris L.) ) و خصوصیات جامعه علف‌های هرزسمیرا زارعکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۵/۱۰/۱۱
بررسی ویژگی های زراعی کشت مخلوط لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) با برخی گیاهان داروییسحر ولی زادهکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۵/۱۰/۱۵
تاثیر تراکم و تاریخ کاشت برخصوصیات کمی و کیفی پنج رقم بذرچمن در فضای سبز شهری مشهد و تعیین درجه حرارت کاردینال بر ارقام چمنهادی خاوریکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۵/۱۰/۱۵
ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و تنوع زیستی حشرات و علف های هرز در نسبت های مختلف کشت مخلوط ردیفی کاهو و گل عسلیمحمدحسن هاتفی فرجیانکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت در شرایط آب و هوایی مشهدمینا هوشمندکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۵/۱۲/۰۳
مطالعه کشت نشایی چغندر قند به منظور صرفه جویی در مصرف آب مصرفیمهدی عظیمی رویینکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۵/۱۲/۰۳
بررسی اثرات وزن‌های مختلف بنه و عمق کاشت بر خصوصیات رشدی و عملکرد گل و بنه‌ی زعفران (Crocus sativus L.)محسن رضویانکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۵/۱۲/۰۴
بررسی اثرات ایمن‏سازی سالیسیلیک اسید در ذرت نسبت به علف کش‏های کلتودیم و ستوکسیدیمایوب شافعیکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۵/۱۲/۱۵
تاثیر پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه نخود تحت تنش کم آبیاری در شرایط آزمایشگاه و گلخانهباسم محمد عبدالکریمکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۶/۰۴/۳۱
تعیین دوره بحرانی کنترل علف‏های هرز ذرت بر مبنای روز پس از کاشت و درجه روز با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته در مشهدپیمان عزتیکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۶/۰۶/۰۴
مقایسه اثر کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر ویژگی‏های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط کم آبیاریsطیبه چاوشیانکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۶/۰۶/۰۴
اثر انواع کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی نخود (Cicer arietinum L.) و خصوصیات خاکصدیقه عباسیکارشناسی ارشدجهان۱۳۹۶/۰۶/۱۲
بررسی تحمل به سرما در گیاه باقلا (.Vicia faba L) تحت شرایط کنترل‌شدهعلیرضا حسن فردکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۶/۰۶/۲۰
بهینه سازی کود نیتروژن و تراکم بوته در کشت کنجد (Sesamum indicum L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزیهدا لطیفیکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۶/۰۶/۲۷
مطالعه تأثیر آبیاری تابستانه و زمان آبیاری پاییزه و عمق خاک ورزی بر علف‌های هرز و عملکرد زعفران (Crocus sativus L)ابراهیم ستودهکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی امکان استفاده از مواد افزودنی در بهینه سازی مصرف علفکش‏های پیریدیت و ایمازتاپیر به منظور کنترل علف‏های هرز نخود (.Cicer arietinum L)الناز مولاییکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تأثیر کودهای شیمیایی، دامی و نانوبیولوژیک بر رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه سیر (Allium sativum L.) تحت شرایط کم آبیاریالهام رجبیکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۶/۰۷/۱۹
استفاده از اختلاط علف کش ها و کاربرد مالچ همراه با علف کش در کنترل علف های هرز نخود (.cicer arietinum L)آرش مقصودیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۶/۱۱/۱۷
اثر نسبت های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله و سیاهدانه بر عملکرد و اجزای عملکردخالد عبداله پورکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
اثر سرمای دیررس بهاره بر گیاهچه سه رقم گوجه فرنگی(Solanum lycopersicom L) تحت شرایط کنترل شدهسروش قادری باخرزیکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ارزیابی اثر تراکم و آرایش کاشت بر توان رقابتی لوبیا چیتی و علف های هرزسیدمحمود طباطبائیکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
امکان‌سنجی بهینه‌سازی مصرف علف کش‌تری فلوکسی سولفورون سدیم (انوک) در مزرعه پنبه با بهره‌گیری از رهیافت مدیریت تلفیقی علف‌های هرزاسحاق محمدی بهلولیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۳۹۶/۱۲/۱۴
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سه تیپ رشدییونس رامش جانکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نوردر کشت مخلوط گلرنگ (Carthamus tinctorios L.) و نخود (Cicer arietinum L.)نجم الدین خوش روکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
مطالعه شاخص های رشدی و خصوصیات بنه گیاه زعفران تحت رژیم های مختلف آبیاری و کاربرد انواع کود های آلیجعفر قاسم زاده کریمیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی، سبز و استقرار دو ژنوتیپ عدس در شرایط دمای پایینسیدجلال آذریکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم در شرایط مزرعهحسین درودیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی امکان تغییر روش و تاریخ کاشت برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روشهای پرایمینگ بذر در منطقه درگزحمیدرضا ذاکری پورکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بهبود پاسخ های دما-رطوبتی بذر ذرت تحت تنش های خشکی و شوری با استفاده از آبسیزیک اسید، جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسیدالهام بحرآبادیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ارزیابی اثرات کاربرد برخی علف کش های پیش کاشت و مالچ پلاستیکی بر عملکرد و کنترل علف های هرز کشت نشایی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)علیرضا رنجبرانکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۷/۰۷/۰۱
مدلسازی جوانه زنی بذر کهورک (.Prosopis farcta L) در شرایط تنش شوری و خشکیحمید اصغری تبریزیکارشناسی ارشدقنبری۱۳۹۷/۰۷/۰۱
اثر کم آبیاری، خشک کردن جزئی منطقه ریشه و میزان فسفر بر جذب نیتروژن و عملکرد سیب‌زمینی(Solanum tuberosum L.) رقم فونتانهاعظم اسدیکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۷/۰۷/۲۵
اثر تنش خشکی بر رشد رویشی و زایشی علف هرز گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medik .) و سویا (Glycine max L.)اعظم خادمی پورکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۷/۱۱/۰۷
بررسی تاثیر کودهای گاوی، مرغی و شیمیایی در شرایط شخم عمیق و کم عمق بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قنداسماعیل رنجبرکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۷/۱۱/۰۹
بررسی اثر بسترهای کشت و اندازه سلول‌های سینی نشاء بر روی کیفیت نشاء تولیدی و استقرار نشاء و عملکرد هندوانه (Citrullus vulgaris L.)در مزرعهمصطفی حلیمی ماکوکارشناسی ارشدحاج محمدنیا قالی باف۱۳۹۷/۱۱/۱۵
بهینه‌سازی میزان مصرف کود دامی و تراکم بوته در گیاه دارویی نعناع فلفلی با استفاده از مدل سازی سطح پاسخزهرا صادقیکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۷/۱۱/۲۴
اکولوژی و بیولوژی علف‌هرز مهاجم ماستونک ((Turgenia latifolia و پتانسیل پراکنش آن در مناطق مختلف ایران و جهان در شرایط موجود و تغییر اقلیمرباب شهیدکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و بررّسی تأثیر تنش‌های شوری و خشکی بر خصوصیّات جوانه‌زنی تلخ بیان (Sophora pachycarpa L.) و چاودار (Secale cereale L.)فریبا پورحسنکارشناسی ارشدراشدمحصل۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پاسخ گیاه کینوا (Chenopodium quinoa willd.) تحت مقادیر مختلف بیوچار و تنش خشکی در شرایط گلخانهسیدمیلاد موسویکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۸/۰۴/۲۲
تحمل به سرمای دیرهنگام بهاره در سه رقم سیب‌زمینی در مرحله ابتدایی رشدحیدر حامد فلیحکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۸/۰۴/۲۳
تأثیر باکتری محرک رشد و کود ازته بر سرعت رشد چغندرقند (.Beta vulgaris L) درکشت تأخیرینصرالله نصرتکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۸/۰۶/۰۳
مطالعه کشت نشاءریشه لخت چغندرقند به منظور افزایش بهره وری آّب و بهبود عملکردامیرحسین دربان رضویکارشناسی ارشدکافی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
ارزیابی کمی بهره دهی کشت مخلوط ذرت ( Zea mays L.) و ماش (Vigena radiata L.) در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرزمصطفی عباسی جوزمکارشناسی ارشدبنایان اول۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی اثر محلول پاشی پتاسیم، پراکسیدهیدروژن و سدیم نیترو پروساید در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد سیب‌زمینیسعید فیض آبادیکارشناسی ارشدنظامی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اثر کمپوست زباله شهری و اندازه بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران ((Crocus sativus L. با استفاده از طرح مرکب مرکزیفاطمه پارساپورکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ارزیابی روش های مدیریت غیر شیمیایی و شیمیایی علف های هرز در ذرت(Zea Mayz L.)یلدا خورشیدوندکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی نقش نیتریک اکساید در پاسخ های جوانه زنی بذرهای زوال یافته کلزا (Brassica napus L.) در دماهای متفاوتمریم سادات زمانیان کشفیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۳۹۸/۰۷/۲۹
بررسی اثر تغذیه کودهای بیولوژیک بر تولید بنه و گل زعفران (Crocus sativus) در شرایط آب‌ و هوای مشهداسداله پهلوانیکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۸/۱۰/۰۷
تأثیر خشکی ناحیه‌ای و کم‌آبیاری برشاخص‌های رشدی و عملکرد گیاه گوجه‌فرنگی ((Solanum lycopersicum L.سیما صالحی تیزابیکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۸/۱۰/۱۴
ارزیابی اثر تنش خشکی بر توان دگرآسیبی گیاه دارویی پنیرک قرمز (Malva sylvestris) روی علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus)المیرا ملکانکارشناسی ارشدحاج محمدنیا قالی باف۱۳۹۸/۱۰/۲۵
ارزیابی روند الگوهای کاشت دشت نیشابور در مواجهه با تغییراتاقلیمی و بررسی روشهای سازگاری مبتنی بر دانش بومیسینا فرش چینکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۸/۱۱/۰۲
ارزیابی تاثیر سن نشا و تراکم گیاهی‌ در مزرعه بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل قرمز (Capsicum annum)سیدمسعود قدمگاهیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تأثیر سطوح نیتروژن و تراکم کاشت بر جذب و کارآیی مصرف نیتروژن، عملکرد و میزان روغن گلرنگ ( Carthamus tinctorius) در کشت بهارهسحر رشیدنژاددربندی سفلیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ارزیابی تولید گونه‏های فعال اکسیژن و فعالیت آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی در بذرهای زوال یافته کلزا تحت دماهای متفاوتسهیلا نصیرزاده قلعهکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۳۹۸/۱۲/۰۵
اثر سطوح بیوچار و آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ریحان (.Ocimum basilicum L) با استفاده از طرح مرکب مرکزیامین نوروزیکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۳۹۹/۰۴/۳۱
تاثیرکاربرد مقادیر مختلف مالچ کاه جو، کم‌آبیاری و تلقیح با باکتری‌ همزیست برتراکم و زیست‌توده علف‌های ‌هرز و اجزاء عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris)علی دهقانکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۹/۰۶/۰۲
اثر مدیریت علفهای هرز و گیاهان پوششی زمستانه بر جمعیت علفهای هرز و عملکرد گوجه فرنگیبیژن صبوریکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۹/۰۶/۰۴
تعیین آستانه تحمل به شوری در ژنوتیپ‌های نخود در مرحله گیاهچه‌ایمحمدرضا علیزاده مومنکارشناسی ارشدخزاعی۱۳۹۹/۰۷/۰۲
ارزیابی شاخص های رشد و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی لوبیا سبز -Phaseolus vulgaris L.- با ریحان -Ocymum basilicum- و سیاهدانه -Nigella sativa-مهناسادات قطب شریفکارشناسی ارشداسدی۱۳۹۹/۰۷/۰۹
بررسی اثر آرایش کاشت چغندرقند و روش آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقندحجت ولی مقدمکارشناسی ارشدپارسا۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بهینه سازی سطوح نیتروژن و تراکم بوته در کشت ذرت شیرین (Zea mays L. Saccharata Sturt.) با استفاده از مدلسازی سطح پاسخآمنه اسحقیکارشناسی ارشدنصیری محلاتی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تاثیر محلول پاشی کلسیم و بور بر افزایش صفات کمی و کیفی فلفل دلمه (Capsicum annuum)مهدی فارسی دوستکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۹/۱۰/۱۰
بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی اختلاط علف‌کش‌های نیکوسولفورون و توفوردی روی کنترل علف هرز گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus.)داود بشاشتی سقزچیکارشناسی ارشدحاج محمدنیا قالی باف۱۳۹۹/۱۱/۰۸
ارزیابی پیامدهای زیست محیطی و شاخص‌های انرژی- اقتصادی محصولات مهم زراعی در شهر مشهدفرزانه حدادیانکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تأثیر تغییرات رطوبتی و دمایی بر پاسخ منحنی تعادل هیگروسکوپیکی بذر لوبیاسیاه (Phaseolus vulgaris L.) و کیفیت بذرهای انبار شده در شرایط متفاوت محیطیسکینه عرب تیموری محمودآبادیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تأثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی کینوا در جلگه رخ شهرستان تربت حیدریهنادر حسین پورکارشناسی ارشدخرم دل۱۳۹۹/۱۲/۱۷
ارزیابی اثر اختلاط علف کش های توفوردی آمین و سولفوسولفورون در مخزن بر کارایی کنترل علف هرز خاکشیر معمولی (Descurainia sophia ) در شرایط آب سختسلمان وجودیکارشناسی ارشدراستگو۱۳۹۹/۱۲/۱۹
ارزیابی تاثیر چهار برنامه کودی مختلف در دو عمق کاشت بر تولید بنه و گل زعفران (Crocus sativus L) در شرایط آب و هوایی تربت حیدریهحسن رمضانی پورکارشناسی ارشدگلدانی۱۳۹۹/۱۲/۲۴
بررسی روند رشد و معماری ریشه ژنوتیپ های پیشرفته متحمل به خشکی نخود درشرایط هیدروپونیکمهدیه هنرموخرکارشناسی ارشدپارسا۱۴۰۰/۰۴/۲۹
اثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر عملکرد ژنوتیپ‌های نخود دسی(Cicer arietinum L.) در شرایط آبیاری تکمیلیعلی طاهریکارشناسی ارشدکافی۱۴۰۰/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر کشت مخلوط گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum L.) و نخود (Cicer arietinum L.) و روش‌های کنترل علف‌های هرز بر عملکرد و نسبت برابری زمینابوالفضل رشیدی رضاابادکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۴۰۰/۰۷/۰۴
ارزیابی پاسخ عملکرد و شاخص‌های تنوع زیستی فلور علف‌های هرز به کنترل غیرشیمیایی علف‌های هرز در کشت مخلوط گوجه‌فرنگی -Lycopersicon esculentum Mill.- با نعنا فلفلی -Mentha piperita-رقیه قنبری ترکمانیکارشناسی ارشداسدی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بهبود تحمل به سرما در مراحل رشدی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum.L) با پرایمینگ بذرمحمد محمدیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تأثیر شرایط اقلیمی و مدیریت زراعی بر تعدادی از بیماری‌های مهم قارچی بذرزاد در گندم‌های تولیدی استان خراسان رضویمحمدهادی فاطمیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۴۰۰/۱۰/۰۶
بررسی خواب و پاسخ‌های دما-رطوبتی بذر پنج ژنوتیپ بذرالبنج (.Hyoscyamus spp)امیررضا اکبرفخرآبادیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۰/۱۱/۰۹
بررسی شرایط اقلیمی و مدیریت مزرعه بر عملکرد و ترکیبات شیمیایی بذور گندم تولیدی در استان خراسان رضویمرتضی محمدیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۴۰۰/۱۱/۱۲
تاثیر شرایط اقلیمی و مدیریت مزرعه بر کیفیت بذور گندم تولیدیمهدی قاسم پوررضائیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۴۰۰/۱۱/۱۲
بررسی سه تاریخ کاشت در منطقه مشهد و بهبود پاسخ‌های دما-رطوبتی بذر لوبیا سیاه لاک‌پشتی (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش‌های خشکی و شوری با استفاده از اسید جیبرلین، اسید سالیسیلیک و سیتوکینینجواد شیردلکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۰/۱۲/۰۳
تاثیر پیام رسان ها بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینیعلاء یوسف مطشر الیساریکارشناسی ارشدگلدانی۱۴۰۰/۱۲/۰۹
اثر تاریخ کاشت و کم آبیاری بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه کینوا در مشهدمسیح توکل افشاریکارشناسی ارشدنظامی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
اثر تغذیه بر رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط آبیاری تکمیلیبنیامین مختاریکارشناسی ارشدنظامی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی تاثیر سن نشاء و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبهالهام عادلی صباغکارشناسی ارشدگلدانی۱۴۰۱/۰۵/۳۱
بررسی پتانسیل انبارداری بذور کاملینا (Camelina sativa)رعنا چشمه سفیدیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۴۰۱/۰۶/۲۲
اثر تلقیح میکوریزا در ترکیب با هیومیک اسید و وزن بنه بر خصوصیات بنه های دختری و عملکرد گل زعفران -Crocus sativus L.-علیرضا نوریکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
بایوپرایمینگ باکتریایی بذر جهت کنترل پروانه مینوز گوجه‌فرنگیابراهیم زمانی مقدم دولوکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی تأثیر پوشش بذر بر خصوصیات جوانه زنی، استقرار گیاهچه، فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک و آنتی اکسیدانی بذر چغندرقند در شرایط تنش های خشکی و شوریمحبوبه محمدیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی مراحل رشد و نمو بذر رقم سهیل و لاین 69 گیاه کاملینا (Camelina sativa) تحت شرایط متفاوت تغذیه ایسحر رحمانیکارشناسی ارشدتوکل افشاری۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تنوع مورفوفیزیولوژیکی و ژنتیکی و رابطه گونه های زراعی ، علف هرزی و وحشی چادوار Secale cereale Lآرزو کریمیکارشناسی ارشدراستگو۱۴۰۱/۰۶/۳۱
اثر روش و نسبت های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط کنجد و گلرنگمحدثه جعفریکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
تاثیر نشاکاری بر عملکرد، اجزای عملکرد گل و دانه و فنل کل گیاه پنیرک (Malva sylvestris) تحت تاثیر مقادیر مختلف شیرابه کود گاوی و کود شیمیاییامید قدوسی مقدمکارشناسی ارشدرضوانی مقدم۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی کارایی برخی از روش‌های کنترل علف‌های هرز در نظام های تک کشتی و مخلوط کنجد (Sesamum indicum L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)سارا سادات مؤذنیکارشناسی ارشدایزدی دربندی۱۴۰۱/۱۲/۲۲
مقایسه تولید بذر فلفل-Capsicum annuu- در نظام های کشاورزی ارگانیک و رایجزهرا یزدیکارشناسی ارشدخواجه حسینی صالح اباد۱۴۰۲/۰۴/۱۰
تاثیر کمبود رطوبت بستر و پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی، پسا جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه‌های نخود در مراحل اولیه رشدینازنین میریکارشناسی ارشدپارسا۱۴۰۲/۰۶/۲۰