مهندس هادی ذهبیمهندس هادی ذهبی

سمت: کارشناس آزمایشگاه های بیولوژی خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک، ارزیابی خاک و خاکشناسی

ایمیل:

شماره تماس: 38804717-051

مهندس نیک بینمهندس فهیمه نیک بین

سمت: کارشناس آزمایشگاه های بیولوژی خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک، ارزیابی خاک و خاکشناسی

ایمیل:

شماره تماس: 38804715-051