عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
تأثیر مواد مادری، موقعیت ژئومورفیک و کاربری اراضی بر تغییرپذیری عناصر سنگین انتخاب شده در دشت مشهدطیبه صفریکارشناسی ارشدکریمی۱۳۸۹/۰۹/۱۰
مقایسه روشهای UBM، PBET و RBALP برای تعیین زیست دسترسی سرب و تأثیر بخشهای مختلف خاک بر این شاخص در خاکهای آهکی و غیر آهکی.محمد رضا حافظ دربانیدکتری(Ph.d)فتوت۱۳۹۰/۱۱/۱۳
بررسی سینتیک و شکل های شیمیایی روی در خاک های آلوده و متاثر از نمکزهرا شریفیدکتری(Ph.d)آستارائی۱۳۹۱/۰۳/۲۵
بررسی نقش گلسنگ‌ها بر هوادیدگی سنگ‌های آذرینسلماز رضوی درباردکتری(Ph.d)لکزیان۱۳۹۲/۰۳/۲۸
بررسی سینییک و همدمای جذب دو فلز سنگین سرب و کادمیوم توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در خاکاعظم حسین پوربوری ابادیدکتری(Ph.d)فتوت۱۳۹۱/۱۱/۰۴
ارزیابی تاثیر آنتی بیوتیک های دارویی بر فعالیت های بیو شیمیایی، تحمل القایی و ساختار جامعه باکتریایی خاکعلی مولائیدکتری(Ph.d)لکزیان۱۳۹۲/۱۱/۰۲
تاثیر اسید هیومیک، ورمی‌کمپوست و کودهای شیمیایی فسفر و روی در بهبود خصوصیات کمی و کیفی اناررضا پوزشیدکتری(Ph.d)خراسانی۱۳۹۳/۰۴/۰۳
تاثیرکمپوست زباله شهری غنی شده با پودر خون و استخوان، سنگ فسفات و ازتوباکتر بر گیاهان اسفناج (Spinacia oleracea L.) و شلغم(Brassica Napusجواد اهویدکتری(Ph.d)آستارائی۱۳۹۳/۰۴/۰۲
تاثیر اصلاح کننده¬ها بر جذب کادمیم توسط گیاه اسطوخودوس ( Lavandula vera) و رزماری Rosmarinus officinalis)) در یک خاک آهکی.علیرضا نورادکتری(Ph.d)خراسانی۱۳۹۳/۰۸/۲۱
تشخیص باکتری¬های سودوموناس فلورسنت مولد سیدروفور مبتنی بر روشهای ژنتیک مولکولی و کاربرد سیدروفور باکتریایی در محیط آبکشتسید امین فانی یزدیدکتری(Ph.d)فتوت۱۳۹۳/۰۴/۰۳
مطالعه سینتیک رهاسازی سرب، روی و کادمیم از خاک آلوده در محیط رایزوباکسمهدی بحرینی طوحاندکتری(Ph.d)فتوت۱۳۹۳/۱۲/۱۹
تاثیر اصلاح کننده های شوری بر مفاهیم مختلف آب قابل استفاده گیاه در خاک های شور سدیمیاکرم نصرتی میاندوابدکتری(Ph.d)امامی۱۳۹۴/۰۵/۲۴
بررسی اثر گل کربناتی در حذف عناصر سنگین (روی و نیکل) پس از کاربرد شیرابه کمپوست شهری در خاک تحت کشت ذرتفرزانه مطهری فریمانیکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۴/۰۹/۰۲
نرخ رسوب، آلایندگی و منشا ریزگردها در شهر مشهدریحانه محمودیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۴/۰۹/۳۰
اثرات سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی و کاهش سمیت کادمیوم در گندمالهام بهرامیدکتری(Ph.d)خراسانی۱۳۹۴/۱۰/۰۵
بررسی تجمع عناصر Ni، Cr و Co در فرکشن های اندازه ذزات حاک های تشکیل شده بر روی سنگ های اولترامافیک زون افیولیتی سیزوارمحبوبه شاکریکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۵/۰۸/۲۴
بررسی جذب کادمیوم بوسیله مونتموریلونیت و کائولینیت در کاربرد بیوسورفاکتانتامین بهاریکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۳۹۵/۱۰/۲۷
تاثیر نانو ذرات آهن صفرظرفیتی همراه با اسیدهومیک بر کارایی حذف کروم در خاک آلوده وخصوصیات رشدی گیاه کاهوازاده امیدیدکتری(Ph.d)آستارائی۱۳۹۵/۱۲/۲۳
مطالعه حرکات توده ای حوضه میرآباد با هدف کاهش مخاطرات محیطی در دامنه های جنوب غرب بینالودمریم دانشورزارعکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی ارتباط بین پذیرفتاری مغناطیسی با خصوصیات ژئوشیمیایی و کانی شناسی خاک های توسعه یافته بر روی سنگ های آذرین در زون افیولیتی سبزوارمحمدجواد فرخیدکتری(Ph.d)حلاج نیا۱۳۹۵/۱۱/۱۹
اثر شیمی محلول در جذب نیترات، آمونیوم و فسفات توسط نانوذرات آهن سنتز شده با عصاره گیاه اکالیپتوساحسان خوش کلامدکتری(Ph.d)فتوت۱۳۹۶/۱۰/۲۶
تاثیر محرکهای زیستی آمینو اسید، اسید آلی و الکل قندی بر افزایش تحرک، و کارایی جذب بور درکاهو، اسفناج و چغندر برگیفاطمه اکبرنژاددکتری(Ph.d)خراسانی۱۳۹۷/۰۲/۳۱
کارایی نقشه برداری رقومی خاک در مناطق با پستی و بلندی کم (مطالعه موردی : فاروج خراسان شمالی)شیما اسماعیل پورکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
اثر عوامل پوشش‌دهنده‌ی سطح نانو ذرات نقره بر فراهمی و سمیت آن در گیاه تربچه و ریزجانداران در یک خاک آهکیاحمد بازوبندیدکتری(Ph.d)فتوت۱۳۹۷/۰۶/۱۹
تاثیر کودهای آلی بیوچار بقایای درخت پسته، کود گاوی و لجن فاضلاب در نسبت های مختلف بر فراهمی فسفر در خاک و گیاه ذرتمحمدکاظم سلطانیکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۷/۰۷/۳۰
تاثیر هورمون‌های استریگالاکتون و اسید آبسزیک بر جذب فسفر و تحمل به تنش خشکی در گیاه گندممریم موسویدکتری(Ph.d)خراسانی۱۳۹۷/۱۰/۰۸
پیدایش و تکامل افق‌های آرجیلیک و پتروکلسیک در زمین های تپه ماهوری غرب مشهدبهاره بهشتیکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۷/۱۰/۱۷
اثر سالیسیلیک اسید و دو ترکیب کودی متفاوت بر رشد و تولید زعفران در کشت بنه های جمع آوری شده از مناطق مختلفعلی جبلهکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۷/۱۰/۱۷
اثرات کاربرد عصاره سیر و اسید هیومیک به صورت برگ‌پاشی بر رشد و جذب عناصر غذایی در گندم در شرایط تنش خشکیمهسا غنی زادهکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۷/۱۰/۱۷
تاثیر اسید هیومیک، سوپرجاذب، گل صافی و تنش خشکی در خاک شور- سدیمی برخصوصیات رشدی و عملکرد کینواایمان صابریدکتری(Ph.d)آستارائی۱۳۹۷/۱۱/۰۱
مقایسه جذب سطحی سرب توسط بیوچار و نانوبیوچار در نسبت های مختلف کاتیون های سدیم، کلسیم و منیزیم در خاکفاطمه صبوریدکتری(Ph.d)فتوت۱۳۹۷/۱۱/۰۷
بررسی زیست‌پالایی خاک آلوده به نفت در حضور بیوچار، کود گاوی و ورمی‌کمپوست در طول زمانسیده طاهره سیادتکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۷/۱۱/۱۵
توزیع مکانی فعالیت‌های آنزیمی خاک در ریزوسفر واریته‌های مختلف گندم تحت تاثیر تنش خشکی، غرقاب شدن و همزیستی با قارچ اندوفیتسیدسجاد حسینیدکتری(Ph.d)لکزیان۱۳۹۷/۱۲/۱۹
فرآیندهای تشکیل و تکامل خاک های تشکیل شده بر روی رسوبات قرمز منطقه ملک آباد در جنوب مشهدمهسا مهیاریکارشناسی ارشدکریمی۱۳۹۸/۰۲/۲۳
تاثیر چای کود آلی بر برخی از ویژگی های شیمیایی و بیولوژیکی یک خاک آهکی و عملکرد گیاه ریحاننیلوفر منتظمیکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۳۹۸/۰۷/۱۵
مقایسه اکسید روی ضایعاتی با کودهای سولفات و کلات روی در حضور کودهای آلی گاوی و ورمی کمپوست در کشت گندممهلا دهقانی اشکذریکارشناسی ارشدخراسانی۱۳۹۸/۰۸/۲۷
تاثیر سطوح مختلف ضایعات آزولا و کمپوست قارچ مصرفی در خاک شور در حضور و عدم حضور مایکوریزا بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی زنیانهاله قنبری محب سراجکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۸/۱۰/۰۹
مقایسه تاثیر کادمیم خاک بر میزان کادمیم اندام های مختلف گیاه در برخی ارقام گندم نان و دورومنرگس عابدین زادهکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۸/۱۰/۰۹
تأثیر پوسته‌های زیستی بر خصوصیات بیوژئوشیمیایی و کانی‌شناسی خاک در سطوح ژئومورفیک یک مخروط‌افکنه نیمه‌خشکمهوان حسن زاده بشتیاندکتری(Ph.d)کریمی۱۳۹۹/۰۳/۰۷
ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از شاخص های کیفیت خاک درسامانه های مختلف بهره برداری -منطقه مورد مطالعه: بخش میان جلگه نیشابور-فرشته مقامی مقیمدکتری(Ph.d)کریمی۱۳۹۹/۰۴/۰۳
تأثیر نوع گیاه و سیستم ریشه ای آن بر شاخص های پایداری ساختمان و کیفیت فیزیکی خاکامید اقبالی مهدی اباددکتری(Ph.d)امامی۱۳۹۹/۱۰/۰۱
مقایسه شاخص های پایداری ساختمان خاک با استفاده از منحنی مشخصه رطوبتی پر انرژی -HEMC- و ارزیابی کیفیت دینامیکی خاک در کاربری های مرتع و کشاورزیفریبا سمائیدکتری(Ph.d)امامی۱۳۹۹/۱۰/۰۹
تاثیر همزمان میکروپلاستیک PVC و فلزات سنگین کادمیم (Cd) و سرب (Pb) بر فراهمی و توزیع شکل‌های شیمیایی این فلزات در خاکزهرا چوبینهکارشناسی ارشدفتوت۱۳۹۹/۱۱/۱۳
تاثیر کاربرد کود مایع جلبکی تهیه شده از Arthrospira platensis و Chlorella Sp. بر برخی پارامترهای رشدی و بیوشیمیایی گیاه ذرتزهرا شیداکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۳۹۹/۱۱/۱۳
اصلاح خاک های شور آلوده به کادمیم همراه با لجن فاضلاب و کمپوست ضایعات قارچ در حضور باکتری سودوموناس بر گیاه کینوامحدثه نعمت اللهیکارشناسی ارشدآستارائی۱۳۹۹/۱۱/۱۳
تاثیر میکروپلاستیک بر فعالیت برخی از آنزیم های خاکالا یوسف زادهکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۴۰۰/۰۱/۲۳
بررسی اثر گلوتاتیون بر فراهمی آهن در گیاه بادام زمینی در شرایط حضور منابع مختلف کود آهنفاطمه بی بی شهابیکارشناسی ارشدخراسانی۱۴۰۰/۰۱/۲۳
تاثیر منابع مختلف گوگرد و انواع کودهای زیستی اکسید کننده گوگرد بر خصوصیات رشدی گیاه نخودزهرا حق شناسکارشناسی ارشدلکزیان۱۴۰۰/۰۳/۰۳
مطالعه تله های پنهان در اندازه‌گیری تنفس میکروبی خاک به روش تیتراسیون برگشتیحسن قاینی صوفی ابادیکارشناسی ارشدلکزیان۱۴۰۰/۰۳/۰۳
تاثیر منابع مختلف نیتروژن بر فراهمی آهن یک خاک آهکی تلقیح شده با سودوموناس فلوئورسنت زیر کشت ذرتزهرا شیبانیکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۴۰۰/۰۳/۰۳
تاثیر لجن فاضلاب تیمار شده با کربن‌دات‌های مختلف بر فراهمی و جذب کادمیم و سرب و ویژگی‌های زیستی خاک آهکی زیر کشت ذرتجلال صادقیدکتری(Ph.d)لکزیان۱۴۰۰/۰۳/۳۰
سنتز زیستی نانوذرات اکسید روی و اثر مصرف خاکی و محلول پاشی آن بر گیاه ذرتحمید دهقانیاندکتری(Ph.d)حلاج نیا۱۴۰۰/۰۴/۰۵
ژئوشیمی و منشأ کربن معدنی در خاک‌های تشکیل شده بر روی انواع مواد مادری در شمال شرق ایرانفاطمه جعفرپورچکابدکتری(Ph.d)کریمی۱۴۰۰/۰۴/۲۹
بررسی پاسخ های رشدی ذرت به شوری خاک و تلقیح همزمان میکوریزا و تیوباسیلوسجمعه الجمعهدکتری(Ph.d)حلاج نیا۱۴۰۰/۰۷/۱۲
مقایسه کاربرد خاکی و محلول پاشی اسیدهای سالیسیلیک و جاسمونیک در همزیستی میکوریزایی گیاه ذرت در شرایط کم آبیاریایسان شیخیکارشناسی ارشدلکزیان۱۴۰۰/۰۸/۲۴
بررسی میزان کروم و برخی از عناصر سنگین در خاک و گیاهان اطراف معدن کروم سبزوارزهرا سیدابادیکارشناسی ارشدامامی۱۴۰۰/۱۰/۰۶
تاثیر سوربیتول، سودوموناس پوتیدا و بیوچار بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ارزن و اصلاح خاک شور،سدیمی و آهکی در نیشابورموسی الرضا طاهریدکتری(Ph.d)آستارائی۱۴۰۰/۰۹/۲۲
تاثیر تلقیح سلول‌های رویشی و اسپور باکتری‌های باسیلوس بر شاخص های رشدی گیاه ذرت در خاک شوربهنوش بهرامی مقدمکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۴۰۰/۱۰/۰۶
بررسی میزان فلزات سنگین در گیاه و خاک برخی از مزارع گل محمدی در خراسانسیده زهرا کلالیکارشناسی ارشدفتوت۱۴۰۰/۱۰/۲۷
تولید آزمایشگاهی و بررسی اثر کود گرانوله کک_بیوچار_آهن بر رشد و نمو گیاه گندم در یک خاک آهکیمحسن احمدی درمیانکارشناسی ارشدخراسانی۱۴۰۰/۱۰/۲۷
بررسی ویژگی های رسوبات سد گلستان مشهدفاطمه خواجه اسحقیکارشناسی ارشدامامی۱۴۰۰/۱۰/۲۷
تاثیر تتراسایکلین و کاربوکسین تیرام بر فعالیت و تنوع میکروبی و فراوانی نسبی ژن‌های phoD و phoC در حضور اسید هیومیکسکینه بالندهدکتری(Ph.d)لکزیان۱۴۰۰/۱۰/۲۲
بررسی تأثیر کودهای لیگنیتی اوره به صورت کامپوزیت و روکش شده در آبشویی نیتروژن و رشد گیاه گندم در یک خاک آهکیراضیه نوری گوشکیدکتری(Ph.d)خراسانی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مطالعه جذب، کینتیک و تاثیر برخی کاتیون ها بر تورم پذیری، پراکنش، تبادل کاتیونی و پتانسیل زتای رس سدیم بنتونیتاحسان اله قاسمیدکتری(Ph.d)فتوت۱۴۰۱/۰۴/۰۶
اثرات آلودگی هم‌زمان میکروپلاستیک پلی‌اتیلن و کادمیم بر رفتار و جذب آن در خاک و گیاه در حضور اسید هومیکسمانه عبدالرحیمی کودکاندکتری(Ph.d)فتوت۱۴۰۱/۰۴/۰۶
بررسی اثر منابع آلی و غیر آلی سیلیسیم و باکتری سودوموناس در شرایط تنش رطوبتی بر جزءبندی سیلیسیم در خاک و عملکرد گیاه بادام زمینیمنصوره محمودی سلطان اباددکتری(Ph.d)فتوت۱۴۰۱/۰۶/۰۵
تاثیر سبوس برنج و بیوچار در گیاه‌پالایی سرب و کادمیم توسط گیاه تربچهسعید رجائیکارشناسی ارشدفتوت۱۴۰۱/۰۹/۰۷
تاثیر چرخه های خشک و مرطوب شدن برکربن، نیتروژن و فسفر زیست توده میکروبی در یک خاک آهکی آلوده به میکروپلاستیکفاطمه جمالیکارشناسی ارشدحلاج نیا۱۴۰۱/۱۱/۰۳