عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
امکان سنجی روش های مختلف کنترل بیولوژیکی، مکانیکی و شیمیایی در مدیریت مبارزه با آفات و بیماری های شایع درختان ارس در استان خراسان رضویمجتبی ممرآبادیخاتمه یافته
شناسایی نمونه‏ های لارو موجود در محموله های پودر قهوه و پودر کاکائولیدا فکرتخاتمه یافته
بررسی عوامل تأثیر گذار بر سلامت درختان کاشته شده در فضای سبز پالایش گاز شهید هاشمی نژاد و ارائه راهکارهایی جهت حفاظت و مدیریت آنهامحمد فرزام - وحید جهانبخش مشهدیخاتمه یافته