طلعت شهاب نیاطلعت شهاب نیا

سمت: مسئول دفتر گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

ایمیل:

شماره تماس: 38804677-051