سالمیمهندس محمود سالمی

سمت: کارشناس آزمایشگاه مرکزی

شماره تماس: 38804640-051

هاشمی عطاردکتر مرتضی هاشمی عطار

سمت: کارشناس آزمایشگاه دام وطیور

ایمیل:

شماره تماس: 38804638-051