عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی روند سنتز ژنتیکی گوسفند ایران بلکسید مرتضی مرتضویکارشناسی ارشداسلمی نژاد۱۳۸۹/۰۳/۲۳
تعیین مشخصات جاذب های نانوساختار و نانوحفره بنتونیت (مونت موریلنیت) و بررسی کارایی آنها جهت سمیت زدایی آفلاتوکسین B1 در شرایط برون تنی (In vitro) و درون تنی (In vivo).محسن مجتهدیدکتری(Ph.d)دانش مسگران۱۳۸۹/۰۸/۰۹
بررسی استفاده از تفاله تخمیری گندم در تغذیه گاوهای شیرده هلشتاینسعید گوهری محمودآبادیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۸۹/۰۹/۰۱
بررسی میزان بیان ژن CTCF در طی فرآیند بلوغ تخمک گاومحمود امیری رودبارکارشناسی ارشداسلمی نژاد۱۳۸۹/۱۱/۱۷
تخمین فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین منابع مختلف خوراکی با روش های درون کیسه ای و برون تنیجواد فلاحتی زوکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۸۹/۱۲/۱۵
پیشگویی ساختار ژنی آنزیم فیتاز قارچی با میزان بیان مطلوب بر مبنای داده پردازی های رایانه ایمریم قلی زادهکارشناسی ارشدنصیری۱۳۸۹/۱۲/۱۵
شبیه سازی ارزیابی ژنومی و کلاسیک بر پیشرفت ژنتیکی در صفات آستانه ایرضا بهمرامدکتری(Ph.d)اسلمی نژاد۱۳۹۰/۰۳/۰۸
ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای آمیخته استان خراسان رضویمحمد محمدوخراسانیکارشناسی ارشداسلمی نژاد۱۳۹۰/۰۳/۰۸
اثرات بیولوژیکی عصاره گل راعی بر متابولیت های خونی و سیستم ایمنی در رتطاهره عقیلیکارشناسی ارشدآرشامی۱۳۹۰/۰۳/۰۸
اثرات سطوح مختلف عصاره مریم گلی برمتابولیتهای خونی وسیستم ایمنی دررتهای نرسودابه عربیکارشناسی ارشدآرشامی۱۳۹۰/۰۳/۰۸
اثرات عصاره گلبرگ زعفران (Crocus sativus) بر سیستم ایمنی و پارامترهای خونی در رت.عاطفه باباییکارشناسی ارشدآرشامی۱۳۹۰/۰۳/۰۸
اثرات عصاره آنغوزه برعملکرد تولیدمثلی و پارامترهای خونی در رت های نرعلیرضا ایوبیکارشناسی ارشدآرشامی۱۳۹۰/۰۳/۰۸
اثرات عصاره های آبی، آبی اتانولی و اتانولی گشنیز بر متابولیت های خونی و سیستم ایمنی در رتمحبوبه منصوری مطلقکارشناسی ارشدآرشامی۱۳۹۰/۰۳/۰۸
بررسی میزان بیان ژن های IL-2و IL-12bدر خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ O.ابراهیم هنربخشکارشناسی ارشداسلمی نژاد۱۳۹۰/۰۶/۲۳
اثرات سطوح مختلف عصاره گلبرگ زعفران بر فعالیت تولید مثلی و پارامترهای خونی در رت نرنوشین عارف زادهکارشناسی ارشدآرشامی۱۳۹۰/۰۳/۰۸
مطالعه ژنتیکی معیارهای بقا در سنین مختلف و ارتباط آن با صفات تولیدمثلی در دو نژاد گوسفند قره‌گل و بلوچیفاطمه بحری بیناباجدکتری(Ph.d)طهمورث پور۱۳۹۰/۰۸/۰۱
تاثیر متقابل اسیدهای چرب اشباع آزاد و استری شده بر عملکرد ، لیپید پلاسما ، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت شناشی روده در جوجه های گوشتی راساعظم زینلیدکتری(Ph.d)کرمانشاهی۱۳۹۰/۰۷/۲۴
اثرات سطوح مختلف عصاره زنجبیل برعملکرد تولیدمثلی و پارامترهای خون در رت های نرمحسن ابوالفضلیکارشناسی ارشدآرشامی۱۳۹۰/۰۳/۰۸
تأثیر فرآوری‌های فیزیکی و شیمیایی دانه کتان و پتانسیل اکسیداسیون و احیای شکمبه بر دینامیک گوارش‌پذیری و پاسخ‌های ایمنی گوسفند در شرایط برون‌تنی و درون‌تنیجواد امینیدکتری(Ph.d)دانش مسگران۱۳۹۰/۱۲/۱۶
محفاظت از اسیدهای چرب غیر اشباع در برابر زیست هیدروژنه شدن شکمبه ای با استفاده از مهار کننده های آنزیمی در شرایط برون تنی و درون تنی و اثر آن بر عملکرد، ایمنی و متابولیسم بافت چربی، قبل و بعد از زایمان گاو شیریمحمدمهدی سرگلزهیدکتری(Ph.d)ناصریان۱۳۹۰/۱۲/۱۷
ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدهای چرب هسته واریته های عمده خرما در ایران و پتانسیل استفاده از آن در تغذیه دامهای شیردهآیدین رضائی نیادکتری(Ph.d)ناصریان۱۳۹۱/۰۴/۱۱
اثر مرحله بلوغ و زمان چیدن علف خشک یونجه بر خصوصیات تخمیری به روش in vitro و عملکرد گاو های شیرده در اوایل شیردهیفواد فیروزیکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۱/۰۲/۱۱
مقایسه کارایی الگوریتم های متفاوت تخمین داده های گمشده بر روی مجموعه داده های حاصل از آزمایشات ریزآرایه cDNA با شرایط گوناگونمریم مشیریکارشناسی ارشداسلمی نژاد۱۳۹۱/۰۴/۰۳
اثرات تانن پوست پسته و تانن پوست پسته بدون و با پلی اتیلن گلیکول و مخمر ساکارومایسیز اوریزا برخصوصیات تخمیری شکمبه، قابلیت هضم مواد مغذیزکیه محمدی نژادکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۰/۱۱/۰۱
مطالعه‌ی اثر همخونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات رشد نژادهای ایران بلک و آرمانسیدعلی حسینی فرکارشناسی ارشداسلمی نژاد۱۳۹۱/۰۷/۰۲
تخمین پارامترهای منحنی رشد برودی در گوسفند بلوچیاعظم مؤمنکارشناسی ارشداسلمی نژاد۱۳۹۱/۰۴/۰۳
تاثیر اسید تانیک تجاری و عصاره پوست انار بر کیفیت گوشت و لاشه، عملکرد و فعالیت تخمیری شکمبه در بره های نر بلوچیهادی قربانی فارمددکتری(Ph.d)ناصریان۱۳۹۱/۱۱/۱۱
مقایسه منحنی رشد نژادهای کردی وبلوچی با استفاده از توابع غیر خطیمهلا مولائی تاجکوهکارشناسی ارشداسلمی نژاد۱۳۹۱/۱۲/۱۹
ارزیابی ژنتیکی صفات طول عمر اقتصادی گوسفند کردیراضیه ساقیکارشناسی ارشداسلمی نژاد۱۳۹۱/۱۲/۱۹
أثیر جیره‌ای اسانس گیاهان سرخارگل، گل ‌ماهور و آویشن بر عملکرد، پاسخ‌های ایمونولوژیک، فراسنجه‌های خونی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در جوجه‌های گوشتی نرفهیمه علی پورخشتدکتری(Ph.d)حسن آبادی۱۳۹۱/۰۴/۱۷
تعیین ارزش غذایی بقایای مزرعه گوجه فرنگی به روش برون تنی واثر آن بر عملکرد گاوشیری.رضا خداوردیکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۲/۰۳/۱۲
تأثیر منبع و غلظت سلنیوم جیره غذایی بر عملکرد، ایمنی و توزیع سلنیوم بافتی در جوجه‌های گوشتیاحسان عزیزیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۲/۰۳/۱۲
بررسی اثرات پوسته پسته در جیره حاوی مخمر و پلی اتیلن گلایکل بر فراسنجه های تخمیری و قابلیت هضم مواد مغذی در شکمبه و عملکرد بزهای ثاننمحمد سالاریکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۳/۰۴/۱۵
اثر تغذیه دوره ای جیره های کم پروتئین بر عملکرد، سیستم ایمنی و قابلیت هضم ظاهری نیتروژن در جوجه های گوشتیاسماعیل رزاقی دولت ابادیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۳/۰۸/۲۵
غنی سازی مخمر ساکارومایسس سرویسیه با نانوذرات سلنیوم تولید شده در بستر سینوبیوتیکی و بررسی اثر آن بر ترکیب شیر و پنیر بزمصطفی کمالی نسبدکتری(Ph.d)وکیلی۱۳۹۴/۰۶/۲۴
اثر مکمل کردن جیره غذایی با منابع مختلف منگنز بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذارنفیسه برزگرکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۴/۰۸/۱۰
بررسی خصوصیات ژنتیکی صفات مربوط به ترکیب شیر گاوهای هولشتاین و براون سوییس استان خراسان رضوی با استفاده از مدل رگرسیون تصادفیمریم رئوف مقدمکارشناسی ارشدزره داران۱۳۹۴/۰۹/۰۱
تاثیر مقدار و ماهیت پروتئین خوراک آغازین یا جایگزین شیر بر ویژگیهای هضمی ، رشد و پاسخهای متابولیکی گوساله های شیرخوار نژاد هلشتاینمحمد رضا فروزان مهردکتری(Ph.d)دانش مسگران۱۳۹۴/۰۶/۲۴
عمل آوری کاه گندم با دود گوگرد به روش سنتی متداول در باغات انگور برای تولید کشمشمبارکه شمسی نصرآبادکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۴/۱۱/۰۴
تولید لارو مگس خانگی(Musca domestica) در بستر های مختلف و مطالعه اثر تغذیه آن بر تخمیر شکمبه‌ و پاسخ‌ تولیدی بزهای شیری سانن و گاوهای هلشتاینامین اله وطن دوست ابجهاندکتری(Ph.d)ولی زاده۱۳۹۴/۱۱/۰۶
شناسایی خصوصیات فیزیکو و شیمیایی نمک آبی دشت لوت ایران و بررسی اثر جایگزینی آن با نمک معمولی بر عملکرد نشخوارکنندگانامین شفق مطلقدکتری(Ph.d)ولی زاده۱۳۹۴/۱۱/۱۱
تجزیه و تحلیل طول عمر تولیدی با مدل های خطی و مخاطرات نسبی و تحلیل ریسک رقابتی علل حذف گاوهای هلشتاین ایرانعلیرضا شهدادیدکتری(Ph.d)شریعتی۱۳۹۴/۱۱/۱۱
عنوان طرح:مقایسه توپولوژی شبکه‌های ژنی مبتنی بر داده‌های RNA-seq در گونه‌های مختلف پستانداران در صفات چند فاکتورهامین شهابیدکتری(Ph.d)طهمورث پور۱۳۹۵/۰۲/۱۱
اثر عصاره های گیاهی نعناع ٬ دارچین ٬آویشن و بره موم زنبورعسل برسیستم ایمنی و عملکرد گوساله های شیر خوار هلشتاین در شرایط برون تنی و درون تنیفرشید صرافدکتری(Ph.d)وکیلی۱۳۹۵/۰۲/۱۹
بررسی اثر قلیایی کردن آب با سطوح مختلف TDS بر عملکرد رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیرخوارمرتضی نوریکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۵/۰۴/۲۱
اثر سطوح مختلف روی معدنی و آلی در غنی سازی تخم مرغ و عملکرد مرغ تخم گذارمظفر ریئسی کوه شاهکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۵/۰۴/۰۶
اثر افزودن مکمل لین سوی و دانه کتان به جیره غذایی مرغ‌های تخم گذار تجارتی بر پروفایل اسیدهای چرب زرده و صفات کمی و کیفی تخم مرغمهدی اشهدیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۶/۰۱/۲۷
بررسی اثر دمای کاندیشنینگ بر کیفیت فیزیکی پلت، انرژی قابل متابولیسم، مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره‌‍‌های رشد و پایانیسیده وجیهه شخص امام پوردکتری(Ph.d)گلیان۱۳۹۶/۰۳/۱۶
مقایسه اثر مکمل خالص نانومیسل کورکومین و نانو ذرات کروم بر عوارض ناشی از سندرم متابولیکی دیابت در مدل دیابت القایی رتحامد دادگر نهرخلجیدکتری(Ph.d)کرمانشاهی۱۳۹۶/۰۳/۲۰
برآورد همخونی و ارزیابی ژنومی در چند جمعیت گاو شیری با استفاده از رشته های هموزیگوت نشانگرهای ژنتیکی(ROH)بهشاد برزنونیدکتری(Ph.d)زره داران۱۳۹۶/۰۷/۰۱
نقش آهن در تغذیه مادری بر سیستم ایمنی و عملکردی گاوهای آبستن و گوساله های شیرخوارملیکا حامدیدکتری(Ph.d)طهماسبی۱۳۹۶/۱۰/۱۱
ارزیابی کاربرد آرایه SNP رایج بر روی گوسفندان و بزهای بومی ایران با استفاده از توالی ژنوم کامل حاصل از پروژه NEXTGENمریم مقدمدکتری(Ph.d)زره داران۱۳۹۶/۱۲/۱۳
استفاده از پروبنساید و عصاره های گیاهی مدر بر زمان ماندگاری آنتی بیوتیک در بدن و بیان حامل‌های آنیون آلی در نفرون کلیه مرغ گوشتیحسام الدین خانی فریمانیکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۷/۰۲/۱۶
مقایسه پروفایل ترنسکریپتوم بافت عضله گوسفند قبل و بعد از تولدفهیمه محمدیدکتری(Ph.d)طهمورث پور۱۳۹۷/۰۲/۱۷
بررسی محدودیت مصرف آب بر عملکرد رشد،متابولیتهای خون، راندمان و ترکیب لاشه در بره های در حال رشد بلوچیمحمدحسن ابراهیمی شورابیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۷/۰۲/۲۳
بررسی و شناسایی LncRNA ها در طیور حساس و مقاوم به آسیت درجوجه گوشتی آرین بر اساس روشRNA-Seqکسری احمدیاندکتری(Ph.d)نصیری۱۳۹۷/۰۲/۲۴
تأثیر عوامل محرک رشد میکروبی شکمبه ای و روده ای گوساله های شیرخوار هلشتاین بر ویژگی های رشد، متابولیکی و تولید شیر در اولین دوره شیردهی.حسن کارگردکتری(Ph.d)دانش مسگران۱۳۹۷/۰۶/۲۰
تاثیر تغذیه بیوچار طبیعی بر قابلیت هضم خوراک، عملکرد گوساله های نر و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاینعلی خطیبی بردسیریدکتری(Ph.d)ولی زاده۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بیان همزمان فیتاز ایکولای و فیتاز آسپرژیلوس نایجر در مخمر پیکیا پاستوریس به منظور بهبود تجزیه فیتات گیاهی در جوجه های گوشتیبهاره پاک باطندکتری(Ph.d)کرمانشاهی۱۳۹۷/۰۶/۱۸
عملکرد مدل‌های رگرسیون جریمه شده در انتخاب ژنومیکورش محمدیدکتری(Ph.d)شریعتی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مقایسه عملکرد دو مکمل پروبیوتیکی در شرایط مقابله با عامل بیماریزای ایکولای K99 در جوجه های گوشتیسیدمحمد سعادت علویکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۷/۰۶/۲۸
تزریق داخل تخم‌مرغی و مکمل جیره‌ای اسانس اسکوتلاریا و مونولورین به عنوان منابع آنتی‌باکتریال بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده کوچک و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتیحمیدرضا خواجویدکتری(Ph.d)حسن آبادی۱۳۹۷/۰۹/۰۵
ارزیابی ژنتیکی صفات مربوط به تیپ در اسب با استفاده از پردازش تصویرحسین شیبانی تذرجیکارشناسی ارشدزره داران۱۳۹۷/۰۹/۰۳
اثر لیزوفسفولیپید و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم چربی، عملکرد رشد، هیستومورفومتری ژژنوم و متابولیتهای خون جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره گندم-کنجاله سویااویسا اخوان خالقیدکتری(Ph.d)گلیان۱۳۹۷/۱۰/۱۷
عنوان طرح: تلفیق هستی شناسی ژن و نشانه های انتخاب در گوسفند اهلی و وحشی ایرانمجید بی غمدکتری(Ph.d)نصیری۱۳۹۷/۱۰/۱۷
بررسی تغییرات آمینواسیدی ریبونوکلئاز پانکراس گاوی باهدف کاهش تاثیرات جانبی تحت مطالعات دینامیک مولکولیمهرشاد پورتاجیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۷/۰۶/۲۱
آنالیز چند متغیره صفات تولیدی و تولید مثلی در گوسفند بلوچیفاطمه موذنی نقندرکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۷/۱۱/۰۱
تاثیر تغذیه جو و ذرت کامل یا بلغور شده بر عملکرد بره های نر پرواریمهدی محمدیکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۷/۱۲/۱۹
تاثیر افزودن اسید آمینه گلوتامین به شیر گوساله ها و بره‌های شیرخوار بر پاسخ‌های تولیدی، بافتی و ایمنیحسین بلوچ قراییدکتری(Ph.d)وکیلی۱۳۹۷/۱۲/۱۸
تعیین میزان تاثیر منابع مختلف بافری و قلیائی بر هضم فیبر در شرایط آزمایشگاهیمحمد سرخوشکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۷/۱۲/۱۹
تولید مخلوط آنزیمی نوترکیب تجزیه کننده ی مایکوتوکسین دی اکسی نیوالنولسیده زهرا موسویدکتری(Ph.d)جوادمنش۱۳۹۸/۰۴/۱۱
مقایسه روش‌های مختلف استخراج کاروتنوئیدها از گیاه یونجه و بررسی اثر پیگمان‌های کاروتنوئیدی بر میزان ذخیره کاروتنوئید و رنگی شدن زرده، صفات تولیدی و شاخصه‌های کیفی تخم‌مرغثریا ایته اللهیدکتری(Ph.d)کرمانشاهی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مهندسی آنزیم ریبونوکلئاز سمینال گاوی نوترکیبلیلا سیمایی سلطانیدکتری(Ph.d)نصیری۱۳۹۸/۰۲/۱۵
اثر تیمول بر پاسخ های التهابی، فیزیولوژیکی و عملکرد سد اپیتلیومی شکمبه بعد از اعمال محدودیت خوراک در بره های پروارییاسمن احمدی بنکداردکتری(Ph.d)وکیلی۱۳۹۸/۰۳/۱۱
تعیین تاثیر برخی از بافرها، قلیاها و ترکیبات بیولوژیکی در شرایط برون تنی و اسیدوز تحت حاد در گاوهای شیری هلشتاینهادی خیرابادیدکتری(Ph.d)طهماسبی۱۳۹۸/۰۳/۱۸
اثر روش میکرونیزاسیون و فلک دانه ذرت بر تجزیه پذیری شکمبه ای - روده ای و عملکرد گاو های شیری و گوسالهرضوان صمصامیدکتری(Ph.d)ناصریان۱۳۹۸/۰۷/۱۵
تاثیر منابع مختلف منگنز بر عملکرد، استحکام استخوان، فراسنجه های اکسیداتیو خون و کبد، ابقا کبدی و استخوانی منگنز در شرایط تامین و محرومیت در جوجه های گوشتیرضا شیخیانکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۸/۱۰/۰۸
اثر افزودن باریجه Gummosa boiss همراه با شیرین کننده به جیره غذایی بر عملکرد رشد، فلور میکروبی ایلئوم، ریخت شناسی روده و متابولیت‌‌های خون جوجه‌‌های گوشتیمحمد هروی کاریزیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۸/۱۰/۲۵
پیش بینی جایگاه صفات کمی -QTL- جدید در ژنوم گوسفند با استفاده از شبکه ژنییاسمن زراعت پیشهکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۹/۰۳/۱۱
عملکرد یک مکمل میکروبی خوراکی از منشاء شکمبه بر ابقای مواد مغذی، بهبود رشد و مورفولوژی روده در جوجههای گوشتیسیده فاطمه موسویکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۹/۰۲/۱۴
اثر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک بر قابلیت هضم ایلئومی کربوهیدرات و پروتئین، سیستم ایمنی و عملکرد رشد جوجه های گوشتیالهه رضاییدکتری(Ph.d)مجیدزاده هروی۱۳۹۹/۰۴/۱۱
اثر کرکیومین به عنوان ترکیب طبیعی ضد التهاب و مکمل رشد بر عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاینسارا رجب زادکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۹/۰۸/۲۵
مقایسه سطوح مختلف جایگزینی ود منبع آلی و معدنی عناصر روی، مس، منگنز و آهن و اثز آنها بر عملکرد، مورفولوژی روده، ابمنی، بیان ژن‌ و فاکتورهای استخوان در دو دوره رشد و پایانی در جوجه مرغ گوشتیعلی طیبی پوردکتری(Ph.d)مجیدزاده هروی۱۳۹۹/۰۸/۱۲
فرآوری کنجاله کنجد برای تولید کنسانتره پروتئینی آن به منظور جایگزینی با پودر ماهی در رژیم غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمانعلی عبوددکتری(Ph.d)ولی زاده۱۳۹۹/۱۱/۱۵
تاثیر تغذیه جیره های حاوی کنسانتره بالا بر پایه دانه کامل ذرت بر عملکرد بره های پرواری بلوچیمجتبی علی پور ثانیکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۹/۱۱/۱۹
بررسی تراکم مواد مغذی جیرهای صبح/عصر و تغذیه نیمه شب بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، احتباس مواد مغذی و متابولیتهای خون در مرغهای تخمگذار مسنمینا طرقیاندکتری(Ph.d)زرقی۱۳۹۹/۱۰/۱۴
اثر مکمل لیزوفسفولیپید در جیره های حاوی منابع و سطوح مختلف چربی بر عملکرد تولیدی، کیفیت تخم مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغهای تخمگذارسیدمحمدرضا خطیبیدکتری(Ph.d)زرقی۱۳۹۹/۱۰/۲۷
تاثیرتزریق داخل تخم مرغی پپتید ضد میکروبی cLF36، بر عملکرد، مورفولوژی روده، میکرو فلور روده، پروتئینهای اتصالی و سلولهای ایمنی تحت چالش کلستریدیوم پرفرنجنسسیدمحمدمهدی رییس الساداتیدکتری(Ph.d)کرمانشاهی۱۳۹۹/۱۰/۰۲
تأثیر باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس -تولید کننده پپتیدهای زیست فعال- بر ویژگی های تخمیری و میکروبی شکمبه ومتابولیکی گاوهای شیری هلشتاین با جیره های غنی از کربوهیدراتهای تند تجزیهوداد یحفوفیدکتری(Ph.d)دانش مسگران۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تاثیر سورفاکتنتها بربازدهی فرایند پخت رطوبتی-حرارتی دانه های جو و ذرت با استفاده از امواج مادون قرمز در گاوهای شیرده هلشتاینفرزانه محمدیدکتری(Ph.d)دانش مسگران۱۳۹۹/۰۷/۲۸
اثر مکمل بتاهیدروکسی بتا متیل بوتیرات بر عملکرد رشد کیفیت لاشه و متابولیتهای خون جوجه های گوشتیحجت رجب زاده سیدابادکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۹/۱۱/۱۹
بررسی اثر اسانس آویشن بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده، شاخص‌های ایمنی و صفات لاشه جوجه‌های گوشتیمژگان حجتی پورکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۹/۱۱/۱۵
: ارزیابی زیست فراهمی فرم های هیدروکسی کلراید، آلی و سولفاته عنصر منگنز و تاثیر آنها بر عملکرد رشد، ایمنی، سطح آنتی اکسیدانی و ذخیره بافتی منگنزفاروق کارگردکتری(Ph.d)کرمانشاهی۱۳۹۹/۱۱/۱۴
تاثیر مکمل سازی جیره با دانه کلزای خام یا میکرونیزه بر پاسخ های هورمونی و عملکرد تولید مثلی بره های ماده یکساله و میش های بالغ بلوچیزهره زرنگاردکتری(Ph.d)ابراهیمی۱۳۹۹/۱۱/۱۵
برآورد واریانس ژنتیکی باقیمانده ها با در نظر گرفتن حساسیت ماکرو محیطی و اثرات ژنتیکی غیرمستقیم برای صفات تولیدی و تولیدمثلی در حیوانات اهلی در شرایط ایرانمریم السادات شاه امیریدکتری(Ph.d)زره داران۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ارزیابی ارزش غذایی عصاره استخوان دامی و تأثیر آن بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشتیمحمدعلی خبیری نوغانیدکتری(Ph.d)حسن آبادی۱۳۹۹/۱۲/۰۹
پاسخ فیزیولوژیکی و عملکردی گاوهای شیرده تحت تنش گرمایی به برخی از ریز مغذی هااسماعیل حسینیدکتری(Ph.d)طهماسبی۱۴۰۰/۰۳/۰۱
بررسی منابع پلی ساکاریدی نشاسته ای و غیر نشاسته ای بر عملکرد و متابولیت های خونی گوساله های شیرخوار هلشتاینسیدشاهین رضوی عمرانیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۴۰۰/۰۳/۰۹
بررسی ساختار مولکولی دانه جو فرآوری شده - شیمیایی- حرارتی- امواجی- با روشFTIR و تاثیر آن بر قابلیت استفاده از مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاینامیر هنرمنددکتری(Ph.d)وکیلی۱۴۰۰/۰۳/۳۰
بررسی تنوع زیستی و ژنتیکی گوسفند جهت پیداکردن ژن‌های موثر در چندقلوزایی با استفاده از GWASعبدالعزیز حمد الاحمددکتری(Ph.d)جوادمنش۱۴۰۰/۰۴/۰۵
اثر افزودنی های خوراکی بر خصوصیات ظاهری و شیمیایی سیلاژ پوست پسته و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینسیدمحمدصادق هاشمی براشککارشناسی ارشدناصریان۱۴۰۰/۰۴/۱۳
بررسی سیستماتیک مکانسیم اثر پپتید لاکتوفرین کایمر شتری36 در مسیر پیام رسان فاکتور هسته ای کاپا بی و تأیید مکانیسمی محتمل با استفاده از روش های شبیه سازی مولکولی و آزمایشگاهیحجت الله یامیدکتری(Ph.d)طهمورث پور۱۴۰۰/۰۳/۲۵
اثر طعم دهنده های استارتر بر مصرف خوراک، افزایش وزن و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاینحسین مظاهری زاوهکارشناسی ارشدولی زاده۱۴۰۰/۰۸/۰۹
آنالیز in silico داده های بیانی بافت روه ملتهب به منظور تعیین ژن ها و مسیرهای موثر در عملکرد ضد التهابی ژن های بیان کننده پپتیدهای درمانی در بیماریNecrotic enteritis طیور گوشتیمریم مشیریدکتری(Ph.d)طهمورث پور۱۴۰۰/۰۶/۲۳
تاثیر تغلیظ و غنی سازی شیر خام با قرص جوشان بر عملکرد و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاینامین درزی لمراسکیدکتری(Ph.d)ابراهیمی۱۴۰۰/۰۸/۰۴
تأثیر پرتوی مادون قرمز و سطح مصرف دانه ذرت بر پاسخ گلایسمیک اسب های بالغفهیمه وارستهکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۰/۰۸/۰۹
مطالعه اثرات سطوح اسیدهای آمینه لیزین، متیونین+ سیستین و ترئونین جیره بر عملکرد و شاخص‌های سنجش کیفیت تخم، ایمنی و متابولیت‌های خون بلدرچین ژاپنی تخمگذارمحمدامین عمریدکتری(Ph.d)زرقی۱۴۰۰/۰۸/۱۵
هم سانه سازی ژن کدکننده بتا دفنسین گیاهی در وکتور بیانی p170 باکتری لاکتوکوکوس لاکتیسفاطمه اخوندی قشه توتیکارشناسی ارشدسخاوتی۱۴۰۰/۰۸/۰۹
تأثیر استارتر سوپر پخت با دو سطح متفاوت نشاسته در تغذیه گوساله‌های شیریامیرعلی مهدوی شهریکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۹/۰۸/۰۹
پیش بینی ارزش اصلاحی ژنومی جوامع آمیخته با استفاده از ماتریس روابط خویشاوندی ژنومی چند گانه وزن دهی شدهسیدمصطفی مظلومدکتری(Ph.d)شریعتی۱۴۰۰/۰۸/۰۱
تعیین ارزش غذایی هسته خرما و سطح مطلوب آن در جیره رشد جوجه‌های شترمرغسعید میرشاهیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۴۰۰/۰۸/۰۹
بررسی اثرات عصاره گیاه دارویی سرخارگل و سوپرفود بر عملکرد رشد، کاهش آسیب‌های ریوی و پاسخ سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در هنگام چالش با ویروس آنفلوآنزاشایان وصفی ورزندهکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۴۰۰/۰۸/۰۹
تاثیر ترکیب برخی از اسانس های گیاهی بر عملکرد و سلامت گوساله های شیرخوار نژاد هولشتاینمسعود عسگریانکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۰/۰۸/۰۹
کارایی فراوری فیزیکی دانه جو و افزودن باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس بر ویژگی های برون تنی تخمیر شکمبه ای جیره های با توانایی درهاختن اسیدوزسعید امدادیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۴۰۰/۰۸/۳۰
بررسی اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه آرژنین و والین در جیره بلدرچین ژاپنی تخمگذار بر عملکرد تولیدی، شاخص‌های کیفی تخم، پاسخ ایمنی و متابولیت‌های خونفاطمه مرتضویدکتری(Ph.d)حسن آبادی۱۴۰۰/۰۸/۲۳
ارزیابی استفاده از بیو هربال و بیو هربال پلاس همراه مکمل معدنی یا بدون آن بر روی عملکرد، کیفیت تخم مرغ و سیستم ایمنی مرغان تخمگذارجواد کارازماکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۴۰۰/۰۱/۲۹
تأثیر کاهش کلسیم و فسفر جیره های غذایی در جیره های پری استارتر بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی، ویژگی های درشت نی و غلظت کلسیم و فسفر خونزین العابدین عدنان صکبان العمامهکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۴۰۰/۱۰/۰۵
بررسی تاثیر چند سویه پروبیوتیک، روی ، مس و سطوح مختلف پروتئین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت چالش با کلستریدیوم پرفرنجنسسیدامین کاظمیدکتری(Ph.d)کرمانشاهی۱۴۰۰/۱۰/۱۲
تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری سیلاژ ذرت خام و میکرونیزه شده در شترمرغامیرحسین لوک زادهکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۴۰۰/۱۱/۰۳
اثر مکمل های معدنی کیلاته بر عملکرد رشد بره های پرواری بلوچیمریم امینی طرقبهکارشناسی ارشدولی زاده۱۴۰۰/۱۲/۱۵
اثر هم افزایی مواد معدنی آلی بر عملکرد سیستم ایمنی و راندمان رشد گوساله‌های شیرخوارمحدثه سادات مرتضویکارشناسی ارشدولی زاده۱۴۰۰/۱۲/۱۵
بررسی پپتیدهای سیگنال پری پلاسمیک بر بیان بوفورین ll و فعالیت ضدمیکروبی آن بر روی برخی پاتوژن های دامیالهام سالاری مقدمکارشناسی ارشدجوادمنش۱۴۰۰/۱۲/۱۵
بررسی پتانسیل دارویی پپتیدهای طبیعی بر علیه دمین RBD پروتین spike ویروس کرونای انسانی سویه اومیکرون و هماگلوتینین استراز کرونای گاوی بر اساس مطالعه شبیه‌سازی دینامیک مولکولیمحمد عدنان هاشم البطاطدکتری(Ph.d)نصیری۱۴۰۰/۱۲/۲۲
ارزیابی ترکیبات فایتوژنیک گیاهان دارویی و روش تغذیه با شیر بر عملکرد و فراسنجه های متابولیکی گوساله های شیرخوارمحمد افروزیانکارشناسی ارشدطهماسبی۱۴۰۱/۰۳/۲۹
تاثیر میسلیوم قارچ آسپرژیلوس نایجر بر روی عملکرد و هیستومورفومتری روده کوچک جوجه های گوشتیعلی صالح ابادیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۴۰۱/۰۳/۲۹
اثر سطح پروتئین و منابع متیونین -دی ال-متیونین، متیونین هیدروکسی آنالوگ، بتائین- جیره بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و متابولیت های سرم خون مرغ های تخم گذار در پیک تولیدسعید قویدکتری(Ph.d)حسن آبادی۱۴۰۱/۰۴/۲۰
بررسی اثر ضد ویروسی پپتید CLF36 بر ویروس آبله گوسفندی از طریق شبیه سازی داکینگ مولکولیبهزاد محمدنیاجعفرابادسفلاکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۴۰۱/۰۶/۲۸
استفاده از میکروبیوتوم روده مرغان تخم گذار در دوره پیک و استفاده مجدد از آن در اواخر دوره تولیداحسان رامرودیدکتری(Ph.d)کرمانشاهی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
تاثیرغلظت کاهنده های تنشن-کشش سطحی- بر پتانسیل تخمیرپذیری شکمبه ای دانه ذرت پولکی شده با روش رطوبتی-حرارتیشهرزاد نراقی آزادکارشناسی ارشددانش مسگران۱۴۰۱/۰۶/۲۸
تاثیر پوشش دهی جوش شیرین بر ظرفیت بافری آن در روده بزرگ اسبفواد حسین زادهکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۱/۰۸/۰۱
اثر تغذیه شبانه، اندازه ذرات و سطح کلسیم جیره بر عملکرد، کیفیت تخم تولیدی و کیفیت استخوان در بلدرچین تخم گذارعلی تقی زاده مهنهکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۴۰۱/۰۸/۰۱
اثر سطح پروتئین و ترئونین قابل‌هضم جیره بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخمگذارمژگان ندیمیکارشناسی ارشدزرقی۱۴۰۱/۰۸/۰۱
اثر سطح پروتئین و لیزین قابل‌هضم جیره بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذارمهری شاهیکارشناسی ارشدزرقی۱۴۰۱/۰۸/۰۱
مهار بیان ژن میوستاتین با روش DNAi در موش صحرائیالناز کرباسچیانکارشناسی ارشدجوادمنش۱۴۰۱/۰۸/۰۱
ساخت پروبیوتیک و پروتئین های نوترکیب تولید کننده آنتی ژن خوراکی به منظور افزایش ایمنی بدن در برابر ویروس کرونازهرا رشیدیاندکتری(Ph.d)جوادمنش۱۴۰۱/۱۰/۱۱