1- تکمیل فرم طرح 3 . پورتال دانشجویی- قسمت پژوهشی- ایجاد طرح پژوهشی- تکمیل اطلاعات- ذخیره- تایید و ارسال توسط استاد راهنما- تایید و ارسال مدیر گروه- تایید و ارسال معاون پژوهشی دانشکده – تایید و ارسال معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
2- مراجعه به وضعیت طرح پژوهشی در پورتال دانشجویی (در صورت عدم تایید با رفع نقص مجددا ارسال گردد و در صورت تایید توسط معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه مراحل زیر ادامه پیدا می کند)
3- مراجعه به استاد راهنمای اول جهت چاپ تصویب نامه (استاد محترم با مراجعه به پورتال اساتید- باز کردن پروپزال دانشجو- آیکن نسخه های چاپی – چاپ تصویب نامه در سه نسخه)
4- تکمیل و امضا فرم کاربرگ شماره 1(دو نسخه) و فرم صورتجلسه مصرف( یک نسخه) توسط استاد راهنما و تحویل فرم ها به همراه تصویب نامه های امضا شده به دفتر معاونت پژوهشی دانشکده