مدیران

Dr. Jalal Baradaranدکتر جلال برادران مطیع

سمت: مسئول ارتباط علمی با جامعه

ایمیل:

شماره تماس: 38804704-051

120x158-images-255-professors-Dr. Hossein Banejadدکتر حسین بانژاد

سمت: مسئول ارتباطات بین المللی دانشکده

ایمیل:

شماره تماس:38805808-051

گلدانی  دکتر مرتضی گلدانی

 سمت: سرپرست گلخانه ها

 ایمیل:

 شماره تماس : 38805806-051

بدون عکس  محمد آمار

 سمت: سرپرست نشریات علمی و پژوهشی

 ایمیل:

 شماره تماس: 38804618-051

بدون عکسمهدی کوهستانی

سمت: مسئول حسابداری و امور مالی

شماره تماس: 38804669-051