عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
بررسی خواص حرارتی کنجدکنجد، خواص محصولات کشاورزی، خواص حرارتیباقر عمادی,محمدحسین اق خانی,حسن میرایی آشتیانی,اکبر ثنایی مقدمکاربردی-
ارزیابی پیروی تراکتور بدون سرنشین در مسیر های مستقیم و منحنی شکل با استفاده از هدایت بی سیمارتباط بی سیم، دوربین شبکه، سنسور بازخورد نیرو، تراکتور بدون سرنشینمحمد مزیدی,محمدحسین عباسپور فرد,حسن صدرنیا,محمدحسین اق خانیکاربردی-توسعه ای-
بررسی رفتار مکانیکی پیاز با روش المان محدودپیازمهدی خجسته پور,باقر عمادی,ایوب جعفری ملک آبادیبنیادی-کاربردی-
سامانه بینایی روبات برداشت فلفل دلمهبینایی ماشین- روبات برداشت- فلفل دلمه ایمحمدحسین اق خانی,محمودرضا گلزاریان,علی مقیمیتوسعه ای-
مدلسازی انرژی مصرفی و ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید کیوی در استان گیلانانرژی، کیوی، مدلسازیباقر عمادی,حمزه سلطانعلی عباسکوهی,امین نیکخواه کلاچاهیکاربردی-