عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
بررسی آنالیزهای رشدی سه گونه رازیانه کنجد و لوبیا در ترکیبهای مختلف کشت مخلوطعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی
خشکی و گیاهعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم۱۹۸۹-۶
بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در منطقه مشهداحمد نظامی,محمدحسن راشدمحصل۱۹۹۶-۲
بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و نمو شاخه های جانبی رقم ویلیامز سویااحمد نظامی,محمدحسن راشدمحصل۱۹۹۶-۷
بررسی‌ اثرات‌ وجین‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L)احمد نظامی,علی اصغر محمدآبادی۱۹۹۷-۴
اثر آلاینده های اتمسفری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهانعلیرضا کوچکی,احمد نظامی۱۹۹۷-۹
اثرتاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری بر رشد و نمو و زودرسی پنبه رقم ورامینعلیرضا کوچکی۱۹۹۸-۱
بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik )علیرضا کوچکی۱۹۹۸-۴
عکس العمل ژنوتیپهای عدس به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول 6000 طی مرحله جوانه زنیاحمد نظامی۱۹۹۸-۹
اثر انواع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در تناوبهای متفاوت زراعیعلیرضا کوچکی۲۰۰۰-۳
بررسی جنبه های اقتصادی نظامهای زراعی متداول و اکولوژیک در تناوبهای مختلف گندم با گندم ذرت و چغندر قنعلیرضا کوچکی۲۰۰۰-۳
تاثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانهعلیرضا کوچکی۲۰۰۰-۳
تاثیر توام تنش شوری و دما بر جوانه زنی ارقام یونجهعلیرضا کوچکی۲۰۰۰-۳
تاثير تاريخ هاي كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه نخود (Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهداحمد نظامی۲۰۰۰-۳
مطالعه‌ اثرات‌ کنترل‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بوته‌ نخود (Cicer arietinum L) بر خصوصیات‌ مرفولوژیکی‌، عملکرد و اجزاء عملکرد آن‌ در شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراساناحمد نظامی,جواد شباهنگ۲۰۰۰-۴
تأثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.).کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۰۰-۶
اثر رقابت یولاف وحشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم گندم زمستانهمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۱-۱
تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسانمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۱-۱
ارزیابی کلکسیون نخود مشهد برای تحمل به سرما در شرایط مزرعهاحمد نظامی۲۰۰۱-۲
اثر تنش رطوبت تراكم و رقم بر گندم ديم در شرايط شمال خراسانحمید رحیمیان مشهدی۲۰۰۱-۳
اثر شدت تشعشع و كيفيت نور بر سرعت نمو و توزيع ماده خشك تاج خروسحمید رحیمیان مشهدی۲۰۰۱-۳
اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات رشد- نمو و عملکرد آفتابگردان و نخود آبی و دیم در شرایط تبریزعلیرضا کوچکی۲۰۰۱-۳
BAMnut : مدل شبيه سازي رشد و نمو بادام زميني بامبارامحمد بنایان اول۲۰۰۱-۳
تاثير پتانسيل آب و ماده ايجاد كننده آن بر جوانه زني سه گياه زراعي گندم چغندرقند و نخودمحمد کافی۲۰۰۱-۳
دوره بحراني كنترل علفهاي هرز در ذرت سيلويي(zea mays)حمید رحیمیان مشهدی۲۰۰۱-۳
شبیه سازی رشد - فنولوژی و تولید ارقام گندم در اثر تغییر اقلیم در شرایط مشهدعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۱-۳
فراساختمان فولیکول اولیه پس از انجماد شیشه ای تخمدان موشعصمت عباسیان مقدم۲۰۰۱-۶
خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی شش رقم توتون در ارتباط با عملکرد اقتصادیپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۱-۱۰
بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروانقربانعلی اسدی۲۰۰۱-۱۲
بررسی خصوصیات کیفی و شیمیایی شش رقم توتونپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۱-۱۲
مطالعه تغييرات فصلي جمعيت كرم سيب و تعيين زمان سمپاشي در منطقه شيروانقربانعلی اسدی۲۰۰۱-۱۲
اثر شوري بر عملكرد واجزاء عملكرد هشت رقم گندممحمدحسن راشدمحصل,محمد کافی۲۰۰۲-۳
ارزيابي رقابت نسبي ارقام سويا و تاج خروس ريشه قرمز در شرايط گلخانهمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۲-۳
بررسی روند تغییرات 50 ساله خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک در برخی از گندم های ایرانیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,حمید رحیمیان مشهدی۲۰۰۲-۳
بررسی روند تغییرات عملکرد - رقابت درون گونه ای و رقابت بین گونه ای در برخی ارقام گندم ایرانی در طی50علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,حمید رحیمیان مشهدی۲۰۰۲-۳
تاثیر آرایش کاشت بر جذب و راندمان تبدیل نور در کانوپی سه رقم ذرتعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۲-۳
تاثير خردل وحشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم پاييزه در مقادير و زمانهاي مصرف نيتروژنمحمد بنایان اول,علی قنبری,حمید رحیمیان مشهدی۲۰۰۲-۳
شاخص هاي موثر بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سويا در كشت مخلوطمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۲-۳
مقايسه اثر چند حشره كش در روي سوسري آلماني Blattella germanica L. Blattaria; Blattellidacاحمد نظامی۲۰۰۲-۳
واکنش رقابتی گندم زمستانه Triticum aestivum به تغییر تراکم یولاف وحشی Avena ludoviciana و مصرف کود نعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۲-۳
واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد به انواع شخم و بقایای گیاهی در تناوبهای متفاوت زراعیعلیرضا کوچکی۲۰۰۲-۳
بررسی امکان کاشت پاییزه – زمستانه نخود (.L Cicer arietinum ( در شرایط دیم شمال خراساناحمد نظامی,علی اصغر محمدآبادی۲۰۰۲-۴
اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویکمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۲-۴
اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگیمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۲-۷
توليد و تسهيم ماده خشك تاج خروس در كشت خالص و مخلوط با ذرت1محمد بنایان اول,حمید رحیمیان مشهدی۲۰۰۲-۹
به گزینی در ژرم پلاسم نخود کابلی (Cicer arietinum L.) برای کاشت انتظاری در شرایط آب و هوایی مشهدمهدی نصیری محلاتی,احمد نظامی۲۰۰۲-۹
تاثیر خردل وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم پاییزه در مقادیر و زمان های مصرف نیتروژنمهدی راستگو,علی قنبری,محمد بنایان اول۲۰۰۳-۱
اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی اسفرزهپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۳-۳
ارزیابی مدل ceres - wheat در دو نقطه متفاوت اقلیمی در استان خراسانعلیرضا کوچکی,محمد بنایان اول۲۰۰۳-۳
انباشتگي فلزات سنگين در كرم خاكي ايسنيا فتيدامهدی نصیری محلاتی۲۰۰۳-۳
بررسی اثر روشهای مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهری تخلخل رطوبت خاک و عملکرد گندم در شرایط دیمعلیرضا کوچکی۲۰۰۳-۳
بررسی تنوع زیستی باکتریهای همزیست نخود از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسانمهدی پارسا,علیرضا کوچکی۲۰۰۳-۳
تاثير تاريخ كاشت هاي پاييزه و زمستانه برخصوصيات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فاريااحمد نظامی۲۰۰۳-۳
تغییر ساختار کانوپی در برخی ارقام گندم اصلاح شده ایرانیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۳-۳
ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود cicer avietinuml در شرايط آبي و ديم شمال خراحمد نظامی۲۰۰۳-۳
شبیه سازی تغییرات آب و هوایی ایران در شرایط در برابر شدن غلظت co2 به وسیله مدلهای عمومی و گردشعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۳-۳
ارزيابي برخي از ويژگي هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك ارقام سويا Glycine max و تاج خروس ريشه قرمز Amaranمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۳-۴
تأثیر تاریخ کاشت‌های پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان ( نیشابور )احمد نظامی,علی اصغر محمدآبادی۲۰۰۳-۴
دینامیک علفهای هرز نخود تحت تأثیر وجین و تراکم بوته نخود (.L Cicer arietinum ) در شرایط آبی و دیم شمال خراساناحمد نظامی۲۰۰۳-۴
میزان نتیروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی درگندمعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۳-۴
اثرات شوري بر رشد، عملكرد، تجمع املاح و درصد اسانس زيره سبزمحمدحسن راشدمحصل,محمد کافی۲۰۰۳-۵
استفاده از آنتروپی برای کمی کردن پایداری در سیستم های کشاورزی؛ یک مطالعه موردی در مزرعه تحقیقاتی طرقعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۳-۵
مقايسه شاخص هاي رشدي و تجمع سديم و پتاسيم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرايط تنش شوريمحمدحسن راشدمحصل,محمد کافی۲۰۰۳-۵
اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L)محمد بنایان اول,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۰۳-۷
تأثير سه سيستم تاوب بر روي تنوع و پراكنش بانك بذر جوامع علف هاي هرزمحمد بنایان اول,محمدحسن راشدمحصل۲۰۰۳-۷
مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیاابراهیم ایزدی دربندی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۳-۷
اثر میزان انرژی و زمان تعویض جیره‌های پیش‌دان به پس‌دان بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی با وزن کمتر از دو کیلوگرممهدی نصیری محلاتی۲۰۰۳-۹
بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک و تکنولوژیک چغندر قندمحمد بنایان اول۲۰۰۳-۱۰
بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیشفریبا خرقانی,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۳-۱۱
بررسی ویژگیهای کیفی واریته های گوجه فرنگیمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۳-۱۱
بوم شناسی کشاورزیعلیرضا کوچکی۲۰۰۳-۱۲
مطالعه و پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس برعملکرد و اجزا عملکرد لوبیا با استفاده از سطح برگ نسبی و مدل سه پارامتری کرافابراهیم ایزدی دربندی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۳-۱۲
بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Echinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris)ابراهیم ایزدی دربندی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۴-۱
تأثیر کشت ارگانیک بابونه بر ترکیبات شیمیایی آنمحسن جهان۲۰۰۴-۲
بررسي قابليت هضم ماده خشك و درصد پروتئين علوفه سه رقم سورگوم علوفه اي در زمان هاي مختلف برداشتمهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۴-۳
تعیین درجه حرارت پایه و بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه دارویی اسفرزه (Plantag ovata) نسبت به درجه حرارت های مختلفپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۴-۳
مطالعه پويايي مكاني جمعيت هاي علف هرز يك مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتيستيكمحمد بنایان اول,محمدحسن راشدمحصل۲۰۰۴-۳
بررسی کیفیت ماندگاری پسته به روش رنسیمتمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۴-۳
بررسی ویژگی های جوانی زنی بذر جارو kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شدهمهدی نصیری محلاتی,محمد کافی۲۰۰۴-۳
مطالعه اثر زمانهای مختلف برداشت و عملکرد و خصوصیات زراعی سه رقم سور گوم علوفه ایپرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۴-۳
ديده باني فصلي علفهاي هرز يك مزرعه چغندرقند در شرايط مشهدمحمد بنایان اول,محمدحسن راشدمحصل۲۰۰۴-۴
بررسی روابط آلومتریک صفات مهم و اندام هوایی در گیاهچه‌های نخود (.L Cicer arietinum )محمد کافی۲۰۰۴-۴
تأثیر کم آبیاری برعملکرد و بازده استفاده از آب سه گونه ارزنمحمد کافی۲۰۰۴-۴
تنوع واریته های گیاهان زراعی در ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۴-۴
واکنش فنولوژیکی و مورفولوژیکی سه گونه ارزن به کم آبیاریمحمد کافی۲۰۰۴-۴
اثرات مقدار بذر و كود نيتروژن بر رقابت خردل وحشي (Sinapis arvensis L.) باگندم پاييزه (Triticum aestiمحمد بنایان اول,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی,علی قنبری۲۰۰۴-۵
بررسي اثر عمق كاشت و اندازه ريزوم بر رشد پايين زميني گياه هرز شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra L.)محمدحسن راشدمحصل,علی قنبری۲۰۰۴-۵
بررسي جمعيت علفهاي هرز موجود در تيمارهاي مختلف تناوب زراعي و آيشمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۴-۵
کشت ارگانیک اسفرزه(Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago Psyllium) درواکنش به تنش آبیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۴-۵
مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۴-۵
مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۴-۵
اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در گندم پاییزهمهدی راستگو,علی قنبری,محمد بنایان اول۲۰۰۴-۵
تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطّر در بوم نظامهای زراعی ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۴-۶
شاخص های پایداری ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختیعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۴-۷
ممانعت اجزای روزنه ای و غیرروزنه ای از فتوسنتز برگهای گیاهان چغندرقند تحت تنش شوریعلیرضا دادخواه۲۰۰۴-۷
بررسي اثر دوره بحراني رقابت علف هاي هرز بر عملكرد، اجزاي عملكرد و خصوصيات مورفوفيزيولوژيك لوبيا رقممحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۴-۸
ارزیابی تنوع نظام های زراعی ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۴-۸
بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردانعلیرضا کوچکی۲۰۰۴-۹
تأثیر رقابت چندگونه ای علفهای هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندمعلی قنبری۲۰۰۴-۹
تعيين آستانه خسارت اقتصادي علف هاي هرزسوروف (Echinocloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۴-۹
ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزنبهنام کامکار,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۴-۹
بررسی خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاریپرویز رضوانی مقدم,علی اصغر محمدآبادی۲۰۰۴-۹
بررسی شاخصهای رشد خردل وحشی (Sinapis arvensis) و گندم پاییزه در پاسخ به میزان و زمان مصرف نیتروژنمهدی راستگو,علی قنبری,محمد بنایان اول۲۰۰۴-۹
تعیین آستانه خسارت اقتصادی علف های هرز سوروف (Echinocloa crus- galli) و تاج خروش (Amaranthus retroflexus) در لوبیاابراهیم ایزدی دربندی۲۰۰۴-۱۱
مقایسه دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم لوبیاابراهیم ایزدی دربندی۲۰۰۴-۱۲
تأثیر کنسانتره‌های پروتئین آب پنیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی بستنیمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۲
بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L. )حمید رحیمیان مشهدی,محمد کافی۲۰۰۵-۲
اثر تغییر اقلیم بر شاخصهای اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایرانمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۰۵-۳
اثر تناوب زراعي بر تركيب، تراكم و نحوه پراكنش گياهچه هاي علف هرزمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۳
اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 1- خصوصیات فنولوژیکی و مواحمد نظامی۲۰۰۵-۳
اثرپذیری خصوصیات ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما از کشت های پاییزه و بهاره : 2- عملکرد و اجزای عملکرداحمد نظامی۲۰۰۵-۳
بررسی تأثیر دوره انتظار، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه واندام هوایی زعفران (Crocus sativعلیرضا کوچکی۲۰۰۵-۳
بررسی تغییرات نتیروژن، فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک و واکنش به تناوبها و نظام های زراعی متداول و اعلیرضا کوچکی۲۰۰۵-۳
بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي و حسي پنير موزارلاي توليدي به روش اسيدي كردن مستقيممهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۳
تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۳
تأثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی وکلپورهعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۳
تأثیر ماده آلی و بافت خاک بر تجزیه علف‌کش‌های آترازین و متامیترونعلیرضا کوچکی۲۰۰۵-۳
اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)محمد کافی۲۰۰۵-۳
واكنش عملكرد دانه ارقام سويا و اجزاي آن به تأخير در كاشتمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۳
اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L. در شرایط گلخامحمد کافی,احمد نظامی۲۰۰۵-۳
بررسی تاثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداولعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۳
بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاریپرویز رضوانی مقدم,علی اصغر محمدآبادی۲۰۰۵-۳
تاثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداولعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۳
تنوع گونه های زراعی در ایرانمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۰۵-۳
دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت در شرایط مشهدپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۵-۳
ارزیابی آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز در گندم در منطقه مشهدعلی قنبری۲۰۰۵-۴
بررسی پویایی بانک بذر و جمعیت علف های هرز در مزارع ذرتپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۵-۴
بررسی کشت لگوم‌ها به عنوان محصول جایگزین آیش در گندم‌زارهای دیم شمال خراساناحمد نظامی,محمد کافی۲۰۰۵-۴
ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان (On-farm)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۵-۴
بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انواع ارزن در رژیم های مختلف آبیاریحمیدرضا خزاعی۲۰۰۵-۴
اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis ) در گندم پاییزهمهدی راستگو,علی قنبری,محمد بنایان اول۲۰۰۵-۵
ارزيابي پويايي بانك بذر علف هاي هرز در تناوب هاي مختلف لوبيا – چغندرقند و ذرت آيشمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۵
بررسي اثر عمق كاشت و اندازه ريزوم بر رشد بالاي زميني گياه شيرين بيان (Glyeyrrhiza glabra L)محمدحسن راشدمحصل,علی قنبری۲۰۰۵-۵
اثر تناوب زراعی بر بر ترکیب، تراکم و نحوه پراکنش گیاهچه های علف های هرزمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی,فریبا خرقانی۲۰۰۵-۵
جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) در واکنش به دماعلی قنبری,مهدی نصیری محلاتی,محمد کافی,مهدی راستگو۲۰۰۵-۵
اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدساحمد نظامی,محمد کافی۲۰۰۵-۵
گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l)محمد کافی۲۰۰۵-۵
اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه زنی بذر کلپوره(Teucrium polium )علیرضا کوچکی۲۰۰۵-۶
بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۶
تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهدعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۶
مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسانعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۶
استفاده از تجزیه علیت درتعیین حساسترین دوره رشد گندم (triticum aestivum) به تنش شوریبهنام کامکار,محمد کافی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۸
امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت آ در شیر خام با به کار گیری تکنیک الایزامهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۸
ارزيابي تنوع ژنتيكي و گروه بندي نمونه اي عدس با استفاده از صفات مورفولوژيكي و نشانگرهاي RAPDSاحمد نظامی۲۰۰۵-۹
ارزیابی پویایی بانک بذر علف های هرز در تناوب های مختلف لوبیا، چغندقند، ذرت و آیشفریبا خرقانی,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۵-۱۰
اثرات تاریخ کاشت و مقادیر متفاوت بذر مصرفی بر صفات کمی و کیفی اسفرزهپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۵-۱۲
بررسي صفات رشد پنج واريته چغندرقند (Beta vulgoris) تحت دو سطح تنش شوريعلیرضا دادخواه۲۰۰۵-۱۲
بررسی اثرات ویتامین های E و C بر خصوصیات اسپرم در محیط In Vitroمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۲
اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزهپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۶-۳
آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیممهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۰۶-۳
اثر فواصل مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه ایپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۶-۳
تأثیر تنش شوری بر رشد، ظرفیت فتوسنتز و هدایت روزانه ای برگ در گیاه چغندرقندعلیرضا دادخواه۲۰۰۶-۳
اثر تنش خشکی پس از گرده افشانی بر ویژگی های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان های موجود در ارقام مختلفحمیدرضا خزاعی۲۰۰۶-۳
اثر دورهای مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه - Nigella sativaپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۶-۳
اثر زمان و غلظت محلولهای ساکارز در فرآیند اسمز طالبیمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۳
اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه (Nigella sativa)پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۶-۳
اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده بومی رازیانهعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۳
ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلفعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۳
ارزیابی کتابهای منتشر شده پس از انقلاب اسلامی در زمینه زراعت و اصلاح نباتاتعلیرضا کوچکی۲۰۰۶-۳
بررسی اثر تغییر اقلیم بر شاخص های اقلیمی کشاورزی ایرانمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۰۶-۳
بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۳
بررسی روند 50 ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آیندهعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۳
بررسی مقایسه ای ظرفیت نگهداری آب و ارزیابی برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در گوشت گاو و شترمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۳
تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در منطقه شیروانعلیرضا دادخواه۲۰۰۶-۳
تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژنوتیپ چغندر قند (Beta vulgaris)علیرضا دادخواه۲۰۰۶-۳
تأثیرسطوح فسفر بر میزان‌کلروفیل، تجمع فسفر در برگ پرچمی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica L)حمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۰۶-۳
تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداریمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۳
تنوع زیستی گیاهان زراعیعلیرضا کوچکی۲۰۰۶-۳
درجه حرارت در داخل پوشش گیاهی وارتباط آن با پتانسیل آب برگ در چندگونه زراعیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۳
بررسی صفات رشد پنج واریته چغندر قند تحت دو سطح تنش شوریعلیرضا دادخواه۲۰۰۶-۴
بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرزمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۶-۴
تاثیر مقادیر مختلف فسفر بر واکنش دو رقم گندم مقاوم و حساس به کمبود آبحمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۰۶-۴
تأثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار ژئوتیپ چغندرقندعلیرضا دادخواه۲۰۰۶-۴
تأثیر شوری آب آبیاری و کود روی بر عملکرد و ترکیب شیمیای گندممهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۴
اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر شاخص های اگروکلیماتی ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۵
نگرشی اجمالی بر روند پشتیبانی از تحقیقات و تولید حبوبات در کشورهای توسعه یافته با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری پژوهشی حبوبات در کشوراحمد نظامی۲۰۰۶-۵
اثر تراکم بر فنولوژی و صفات فیزیولوژیک ورابطه آنها با عملکرد در چهار رقم سورگوم دانه ایمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۶-۶
اثر تراکم کاشت بر شاخص های رشدی چهار رقم سورگوم دانه ایمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۶-۶
اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژنه بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه(Cannabis sativa L)محمدحسن راشدمحصل۲۰۰۶-۶
اثرات الگوی کاشت و تراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays) در شرایط رقابت با تاج خروس (Amaranthus retroflexus)محمدحسن راشدمحصل۲۰۰۶-۶
ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهدمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی,محمد بنایان اول۲۰۰۶-۶
ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جدید گندم در شرایط رطوبتیمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۶-۶
الگوی پراکنش مکانی بانک بذر علفهای هرز زعفران(Crocus satirus L.) با استفاده از ژئواستاتیستیکمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۶-۶
بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند بر درصد سبز شدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرتمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۶-۶
بررسی اثر تاریخ کاشت، اندازه بنه و غلظتهای جیبرلین بر عملکرد زعفرانمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۶-۶
بررسی اثر گاوپنبه بر عملکرد و اجزا عملکرد سویا در تراکم های مختلف گیاهی و تاریخ های مختلف کاشتمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۶-۶
تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت هایی ازاولین همایش ملی حبوباتاحمد نظامی۲۰۰۶-۶
روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علف های هرز دم موشی (Hordeum spontaneum) و شاهی وحشی (Cardaria draba) در مزارع زعفران (Crocus sativus L.)محمدحسن راشدمحصل۲۰۰۶-۶
ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشورعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,محسن جهان۲۰۰۶-۶
بررسی اثر پساب کره بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیکمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۶
بررسی امکان فرآوری طالبی به روش اسمز - انجماد، انجمادزدایی دردمای یخچال و مایکرویومهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۶
تاثیر شیرابه و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندممهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۶
بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۹
اثر سه نوع امولسیفایر و آنزیم α- آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتونمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۱۰
تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندممهدی نصیری محلاتی۲۰۰۶-۱۱
بررسی رشد و نمو سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در تاریخ های مختلف کاشت.کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۰۶-۱۲
بررسی مقدماتی خصوصیات فنولوژیکی، اجزاء عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهداحمد نظامی۲۰۰۶-۱۲
تاثیر کاربرد علف کش های تو، فور- دی و تری بنورون متیل در مزارع غلات روی حشرات: شته ها و سیرفید های شته خوارعلی اصغر محمدآبادی۲۰۰۶-۱۲
اثر مدیریت کاربری زمین بر بیوماس و تنوع جامعه میکروبی خاکعلیرضا کوچکی۲۰۰۷-۳
بررسی تأثیر خشکی ایستگاه بر دما، رطوبت و تبخیر - تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک مشهدمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۷-۳
بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis Jamzعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی راستگو۲۰۰۷-۳
تاثیر ماده آلی، روی و مس بر غلظت برخی عناصر کم‌مصرف در خاک و گیاه گندممهدی نصیری محلاتی۲۰۰۷-۳
مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیمعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۷-۳
اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۷-۳
ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L ) در شرایط کنترل شدهاحمد نظامی,محمد کافی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۷-۳
امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشورعلیرضا کوچکی۲۰۰۷-۳
بررسی اثر تراکم های کاشت مخلوط زیره سبز و نخود با تأکید بر کنترل علفهای هرزمحمد کافی۲۰۰۷-۳
بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و میزان کشت بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد و کیفیت گیاه دارویی اسفرزهحمیدرضا خزاعی۲۰۰۷-۳
تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف های هرز کشت جو در منطقه کرجپرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۷-۳
تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجرا عملکرد و تجمع روی در گندممهدی نصیری محلاتی۲۰۰۷-۳
رهیافت هایی از مطالعات ریشه در گیاه نخودمحمد کافی۲۰۰۷-۳
مدلینگ اثر شوک حرارتی (سرما و گرما) بر رشد باکتریهای استارترو بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول حاصلمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۷-۳
مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۷-۳
بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum) در منطقه کوشکک استان فارسپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۷-۴
مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهیعلیرضا دادخواه۲۰۰۷-۵
اثر رژیم های مختلف رطوبتی و تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیکی و شاخص های رشد سه رقم نخود دیم و آبی در مشهدمرتضی گلدانی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۷-۵
ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم تحت شرایط کنترل شدهاحمد نظامی,مهدی نصیری محلاتی,حمیدرضا خزاعی۲۰۰۷-۶
ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایرانرضا قربانی,علیرضا کوچکی۲۰۰۷-۶
نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی در کلزااحمد نظامی۲۰۰۷-۶
اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف شاهدانه (Cannabis sativa L)محمدحسن راشدمحصل۲۰۰۷-۷
بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوسمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۷-۷
بررسی مراحل فنولوژی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)محمدحسن راشدمحصل۲۰۰۷-۷
بررسی مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به علف کش فنوکساپروپ – پارا – اتیلمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۷-۷
مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقیعلیرضا کوچکی۲۰۰۷-۷
اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذیمحسن جهان,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۷-۷
تأثیر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد و بازده استفاده از آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولیمحمد کافی۲۰۰۷-۷
اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن سه رقم گلرنگ در شرائط آبیاری با آب شورمحمد کافی۲۰۰۷-۸
اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mil)lپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۷-۹
اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی درصد و سرعت جوانه زنی چهاررقم بذر چغندرقندعلیرضا کوچکی۲۰۰۷-۹
ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهدعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۷-۹
بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در گیاه زعفران (Crocus sativus L)مهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۰۷-۹
تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis)بهنام کامکار۲۰۰۷-۹
رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ ماکوریزا و باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در نظام های زراعی رایج و اکولوژیکمحسن جهان,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۷-۹
ارزیابی توانایی رقابتی دو رقم لوبیا با استفاده از آزمایش دوره بحرانی تداخل علف های هرزمهدی راستگو۲۰۰۷-۱۰
ارزیابی مدیریت متعارف در تناوبهای آیش-جوعلوفه ای و چغندر قند- جوعلوفه ای و اثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرزمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی,محمد بنایان اول,علی اصغر محمدآبادی۲۰۰۷-۱۰
مدلی برای شبیه سازی نمو گیاهان زراعیمحمد بنایان اول۲۰۰۷-۱۰
بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیاهدانه در شرایط قایناتپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۷-۱۲
بررسی الگوهای توزیع مکانی علف هرز اوبارسلام بنفش ( Cyperus rotundus) تحت مدبربت های مختلف نیتروژن و علف کش در ذرتمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۷-۱۲
بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر رشد رویشی تلخهمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۱
تاثیر کاربرد نیتروژن و علف کش2,4-D MCPA بر بانک بذر علفهای هرز تاج خروس خوابیده و تاج خروس ریشه قرمز در مزرعه ذرتمحمدحسن راشدمحصل,مهدی پارسا,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۱
واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا (Brassica napus) در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشیبهنام کامکار۲۰۰۸-۱
اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اجزاء عملکرد سه گونه ارزنPennisetum glaucum، Setaria italiac در شرایط گلخانه ، Panicum miliaceumپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۸-۲
ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم - پنبه در خراسانعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۲
بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.).محمد کافی۲۰۰۸-۲
تاثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوممحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۸-۲
آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازیبهنام کامکار,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۸-۳
اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارآیی مصرف نیتروژن عملکرد گل و مواد موثره همیشه بهارمهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۸-۳
ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (thymus transcaspicus Klokov) با استفاده از مدل‌های رگرسیونیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۸-۳
بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی سه گیاه علوفه‌ای سورگوم، ذرت و ارزنپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۸-۳
تأثیر سطوح مختلف شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان برگ وخصوصیات فیزیولوژیک گیاه کنجد(Sesamum indicum L.)حمیدرضا خزاعی,احمد نظامی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۳
تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در چغندر قندعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۳
ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیات شدن نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترشمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۴
بهینه سازی فرآیند تولید مالتو دکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-Xمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۴
اثر فرسودگی بذر بر تخلیه ذخایر بذر و رشد هتروتروفیک گیاهچه گندمبهنام کامکار۲۰۰۸-۵
بررسی اثرات کود های آلی بر شاخص های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutitaعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۸-۵
کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L ) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکیمهدی پارسا۲۰۰۸-۵
اثر شوری بر ویژگیهای بهره وری نوری گیاه جارومحمد کافی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۶
ارزیابی مدل رشد و نمو گندم در شرایط اهوازمحمد بنایان اول۲۰۰۸-۶
بررسی اثر فعالیتهای کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتر یهای خاکزی مزارع گندم استان خراسانعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۸-۶
بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریاحمیدرضا خزاعی,محمد کافی۲۰۰۸-۶
اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر شاخص های رشدی سیاهدانهسرور خرم دل,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,رضا قربانی۲۰۰۸-۷
ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش اترازینابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۷
ارزیابی توان رقابتی ارقام مختلف کلزا (Brasica napus) با خردل وحشی (Sinapis arvensis) و رابطه آن با میزان و نحوه توزیع سطح برگ در کانوپیبهنام کامکار۲۰۰۸-۷
بررسی اثرات شوری و دما بر مولفه های جوانه زنی ارقام مختلف کلزابهنام کامکار۲۰۰۸-۷
بررسی تاثیر برش غده و تیمار با اتیلن بر تعداد و طول جوانه‏ها و تغییرات میزان آنتوسیانین، آمیلاز و محتوای کلروفیلی غده‏های سیب‏زمینیبهنام کامکار۲۰۰۸-۷
بررسی تاثیر تاریخ کاشت تاخیری و تراکم بر صفات کمی و کیفی کانولا (RGS-003) در گرگانبهنام کامکار۲۰۰۸-۷
بررسی چند جنینی در بذور نارنج (Citrus aurantium) جمع آوری شده از نقاط مختلف استان های مازندران و گلستانبهنام کامکار۲۰۰۸-۷
بررسی خصوصیات فنولوژیک ومورفولوژیک ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزهاحمد نظامی۲۰۰۸-۷
فیزیولوژی مقایسه‏ای گندم و نخود: تولید و زوال برگ‏ها.بهنام کامکار۲۰۰۸-۷
فیزیولوژی مقایسه‏ای گندم و نخود: شاخص سطح برگ، دریافت و استفاده از تشعشع و توزیع ماده خشک به برگ‏هابهنام کامکار۲۰۰۸-۷
مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایرانمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۸-۷
اثر تنش خشکی بر عملکرد و کارایی مصرف نور در ارقام کلزامهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۰۸-۸
مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز در یک مزرعه زعفران (Crocus sativus L.) با اسفاده از ژئواستاتیستیکمحمدحسن راشدمحصل,محمد بنایان اول,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۸
ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه زوفاعلیرضا کوچکی,رضا قربانی۲۰۰۸-۸
بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاکعلیرضا کوچکی۲۰۰۸-۸
بررسی اثر تنش آب و مقدار کاربرد نـیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینیمحمدحسن راشدمحصل,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۰۸-۸
بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت،چغندرقند و آفتابگردانمحمدتقی ناصری پور یزدی,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,رضا قربانی۲۰۰۸-۸
بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیکرضا قربانی,علیرضا کوچکی,محسن جهان۲۰۰۸-۸
بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)علیرضا کوچکی۲۰۰۸-۸
تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزایش غلظت co2 بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاریعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۸
اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش MCPA+2,4-D بر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرتمحمدحسن راشدمحصل,مهدی پارسا,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۹
اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفرانمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۹
بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز(Cuminum cyminum) و عدس(Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهادهعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۹
تعیین مهم ترین جزء عملکرد دانه گندم در تاریخ های کاشت مختلفبهنام کامکار۲۰۰۸-۹
مقایسة چند راهکار مدیریتی برای کنترل علفهای هرز باغات پرتغال شمال ایرانپرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۹
تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شورمحمد کافی,جواد شباهنگ۲۰۰۸-۱۰
تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر عفهای هرز خرفه، سلمه و علف خرچنگمحمدحسن راشدمحصل,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۰۸-۱۱
بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربریمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۸-۱۲
ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ارزن مرواریدیبهنام کامکار,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۸-۱۲
اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم ،چاودار، ماش و لوبیامحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۱
اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک جومحمد کافی۲۰۰۹-۱
ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیوناتمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی,علی قنبری۲۰۰۹-۱
بررسی اثرات اللوپاتی آفتابگردان بر جوانه زنه و رشد علف های هرز تاج خروس و سلمه ترهحمیدرضا خزاعی,محمدحسن راشدمحصل,رضا قربانی۲۰۰۹-۱
تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum)محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۱
اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیاحمیدرضا خزاعی,محمد کافی,جواد شباهنگ۲۰۰۹-۲
اثر تنش های اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea)رضا قربانی۲۰۰۹-۲
اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی نخودمحمد کافی,حمیدرضا خزاعی۲۰۰۹-۲
ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ایاحمد نظامی,جعفر نباتی,محمد کافی۲۰۰۹-۲
بررسی اثر بقایای علف کشهای مصرفی رایج در شالیزار هابر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندرانمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۹-۲
اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و در صد روغن دانه گیاه کرچکپرویز رضوانی مقدم,علی اصغر محمدآبادی۲۰۰۹-۳
اثر کاربرد کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,رضا قربانی۲۰۰۹-۳
بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قنداحمد نظامی,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۳
بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرتعلیرضا کوچکی,احمد نظامی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۳
بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپورهعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,حمیدرضا خزاعی۲۰۰۹-۳
تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسانعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۳
مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقندعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,مهدی راستگو۲۰۰۹-۳
ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعهاحمد نظامی,حمیدرضا خزاعی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۳
ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضویمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۰۹-۳
ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروانقربانعلی اسدی,رضا قربانی۲۰۰۹-۳
بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum) رقمILC3279 در شرایط آب و هوایی نیشابورپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۹-۳
بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکرد و خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا در شرایط آب و هوایی مشهدحمیدرضا خزاعی۲۰۰۹-۳
تاثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه جعفری-Petroselikum criscumمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۹-۳
تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات کمی وکیفی بذر دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad )در شرایط آبیاری با آب شورمحمد کافی,جواد شباهنگ۲۰۰۹-۳
مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی ، گونه ای نادر و در حال انقراض از ایرانعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی راستگو۲۰۰۹-۳
نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالیعلیرضا کوچکی۲۰۰۹-۳
تعیین آستانه شوری و دمای مناسب و بررسی اثرات توام آنها بر جوانه زنی زیره سبز Cuminum cyminumمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۴
بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر کاهش بیاتی نان بربریمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۴
اثر الگوی کاشت و تراکم بر رشد، عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروسمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۵
اثر تاریخ و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و عملکرد نخودرضا قربانی۲۰۰۹-۵
فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داریمهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۵
اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا در شرایط آبیاری با آب شورمحمد کافی,جواد شباهنگ,حمیدرضا خزاعی۲۰۰۹-۶
ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسانعلیرضا کوچکی۲۰۰۹-۶
برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضویعلیرضا کوچکی۲۰۰۹-۶
تاثیر تراکم گیاهی و مقادیر کاهش یافته علفکش 2,4D+MCPA برکنترل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)در ذرت (Zea mays L)مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم,محمدحسن راشدمحصل۲۰۰۹-۶
تأثیرنسبت‌های مختلف آب چاه وفاضلاب تصفیه شده برخصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، سورگوم و ارزن علوفه‌ایپرویز رضوانی مقدم۲۰۰۹-۶
مطالعه فنولوژی موسیر (Allium altissimum Regel) و بررسی چگونگی زراعی کردن آنعلیرضا دادخواه۲۰۰۹-۶
اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرتمحمدحسن راشدمحصل۲۰۰۹-۷
اثر زوال بذر بر سبز شدن گندم در واکنش به تنشهای محیطیبهنام کامکار۲۰۰۹-۷
اثر نیتروژن و علفکش بر توزیع و تغییرپذیری مکانی لکه‌های علف‌های‌هرز پهن‌برگ طی یک فصل رشد در ذرتمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۷
اثرات آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران (Crocus sativus ) بر رشد گیاهچه تاج خروس و سلمه ترهمحمدحسن راشدمحصل,مهدی راستگو۲۰۰۹-۷
بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon)پرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی,علیرضا کوچکی۲۰۰۹-۷
بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.)محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۰۹-۷
بررسی جنین زایی رویشی دو رقم تجاری و خودروی گوجه فرنگی در محیط های کشت بافت مختلفبهنام کامکار۲۰۰۹-۷
بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه و دیر هنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS در استان خراسان رضویاحمد نظامی۲۰۰۹-۷
اثر تاریخ کاشت پاییزه بر خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik) در شرایط مشهداحمد نظامی۲۰۰۹-۸
تاثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالیعلیرضا دادخواه۲۰۰۹-۸
واکنش تعدادی از توده های بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به تاریخ های کاشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهداحمد نظامی,سرور خرم دل,مهدی نصیری محلاتی,علی اصغر محمدآبادی۲۰۰۹-۸
اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلانحمیدرضا خزاعی,محمد کافی۲۰۰۹-۹
اثر تنش خشکی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ارقام کلزامهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۰۹-۹
اثر تنوع گیاهی و نوع منبع تغذیه‌ای بر ترکیب و تراکم علفهای هرز در الگوهای مختلف کشتعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۹-۹
ارزیابی عملکرد زعفران Crocus sativus L در کشت مخلوط باغلات، حبوبات و گیاهان زراعیعلیرضا کوچکی۲۰۰۹-۹
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,رضا قربانی۲۰۰۹-۹
استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغیرضا قربانی,علیرضا کوچکی,محسن جهان,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۹-۹
برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیریعلیرضا کوچکی۲۰۰۹-۹
بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبزرضا قربانی,علیرضا کوچکی,علی اصغر محمدآبادی۲۰۰۹-۹
بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونهعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۰۹-۹
بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشتعلیرضا کوچکی,مهدی پارسا,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۹
بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از GISاحمد نظامی۲۰۰۹-۹
پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالیعلیرضا دادخواه۲۰۰۹-۹
تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور در کلزاعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۹
تاثیر مواد آلی و میزان مصرف سولفوسولفورون بر پایداری آن در خاکمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۰۹-۹
مدلسازی پویایی بانک بذر یولاف وحشی (Avena fatua) در مزرعه گندممهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۰۹-۹
مقایسه تاثیر برخی راهکارهای مدیریتی درکنترل علفهای هرز سیب زمینی با تاکید برمدیریت تلفیقیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۹
ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیاعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۱۰
بررسی اثرهورمون های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر شکست خواب ریز غده سیب زمینیحمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۰۹-۱۰
پیش ‏بینی تعداد دانه در گندمبهنام کامکار۲۰۰۹-۱۰
تاثیر بقایای پنبه و سویا بر آزادسازی نیترات و آمونیوم در خاک و رابطه آن با پویایی تغییرات جمعیت‏های میکروبی. مجله علومبهنام کامکار۲۰۰۹-۱۰
تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرتسرور خرم دل,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۱۰
اثر مصرف کود پتاسیم و میزان آب آبیاری بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در دو گونه کلزا (.Brassica napus L) و خردل هندیمحمد کافی۲۰۰۹-۱۱
بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی چهار توده بومی کوشیامحمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۰۹-۱۱
تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازینابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۱۱
اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر جمعیت علف های هرزسرور خرم دل,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۱۲
اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبامرتضی گلدانی۲۰۰۹-۱۲
سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابیمحمد کافی۲۰۰۹-۱۲
بررسی ترکیب‌های مختلف کاشت و اثر کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.)پرویز رضوانی مقدم,محمدحسن راشدمحصل۲۰۰۹-۱۲
تاثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیامهدی نصیری محلاتی۲۰۰۹-۱۲
تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla)علیرضا دادخواه,محمد کافی۲۰۰۹-۱۲
ارزیابی اثر کاربرد سویه هایی از سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفرمحمد کافی۲۰۱۰-۱
ارزیابی مدل های رگرسیون غیر خطی برای پیش بینی سرعت به ساقه رفتن گندم(رقم تجن) در پاسخ به دما و طول روزبهنام کامکار۲۰۱۰-۱
استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذاییرضا قربانی,علیرضا کوچکی,محسن جهان,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۰-۱
بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفهمحمد کافی۲۰۱۰-۱
بررسی تاثیر اسپری بتایین بر تحمل به یخ زدگی نخود در شرابط کنترل شدهاحمد نظامی۲۰۱۰-۱
پی جویی یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur. ) مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم خوزستان به روش زیست سنجی بذرمهدی راستگو,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۱
اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرزرضا قربانی,علیرضا کوچکی,علی اصغر محمدآبادی۲۰۱۰-۲
اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج واکولوژیکمحسن جهان,علیرضا کوچکی,رضا قربانی۲۰۱۰-۲
اثرات خوسرمایی بر تحمل به سرمای گندم (Triticum aestivum) تحت شرایط آزمایشگاهیاحمد نظامی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۰-۲
ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرتعلیرضا کوچکی۲۰۱۰-۲
ارزیابی جوانه زنی و رشد رویشی گیاه روناس Rubia tinctorum L در غلظت‌های مختلف NaClعلیرضا کوچکی۲۰۱۰-۲
ارزیابی ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد:1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیکاحمد نظامی,مهدی پارسا۲۰۱۰-۲
الگوی قیمت‏ گذاری علف‏ کش‏های همسو با محیط‏ زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضویرضا قربانی۲۰۱۰-۲
بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد زنیان و شنبلیله در کشت های خالص و مخلوط مبتنی بر اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک)علیرضا کوچکی,مهدی پارسا,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۲
بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه ریحان بذری و لوبیاعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۲
پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: برآورد پتانسیل و خلاء عملکردمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۰-۲
پیش بینی عملکرد گندم دیم در استان خراسان با استفاده از داده های بارندگی و خاک با به کارگیری انواع مدلهای رگرسیونیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۲
تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان دانه و اجزای عملکرد تک بوته، خصوصیات مرفولوژیک و میزان کلروفیل برگ گیاه کنجدحمیدرضا خزاعی,مهدی نصیری محلاتی,احمد نظامی۲۰۱۰-۲
کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکممرتضی گلدانی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی,محمد کافی۲۰۱۰-۲
کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند)علیرضا کوچکی۲۰۱۰-۲
گره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تأثیر علفکش متریبیوزینرضا قربانی۲۰۱۰-۲
مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۲
مطالعه اثرات سطوح شوری و نیتروژن بر محتوی نیتروژن ارقام گندم نانمحمد کافی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۲
اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاکرضا قربانی,علیرضا کوچکی,علی اصغر محمدآبادی۲۰۱۰-۳
اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک و درصد اسانس گیاه داروئی زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague)پرویز رضوانی مقدم,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۰-۳
اثرات درجه حرارت بالا و مدت نگهداری بذر علف های هرز بر ماندگاری آنها درکود دامیمحمدحسن راشدمحصل,مهدی پارسا,رضا قربانی۲۰۱۰-۳
ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا (Brassica napus L) پس از خو سرمایی در شرایط کنترل شدهاحمد نظامی۲۰۱۰-۳
ارزیابی درجه حرارتهای حداقل،بهینه و حداکثر جوانه زنی کرامبپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۰-۳
ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود درکشت پاییزه در شرایط ‌آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد: 2- اجزای عملکرد و عملکرداحمد نظامی,مهدی پارسا۲۰۱۰-۳
ارزیابی کارایی مدل های رشد، نمو گیاهان زراعی در شرایط افزایش CO2محمد بنایان اول۲۰۱۰-۳
بررسی تاثیر کود های بیولوژیک و آلی بر عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه رازیانهپرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۳
تعیین‎کننده‎های روش‎های مدیریتی علف‎های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضویرضا قربانی۲۰۱۰-۳
ارزیابی تأثیر کیفیت زیستگاه‌ بر جامعه فون خاک در منطقه جاجرمبهنام کامکار۲۰۱۰-۴
ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,رضا قربانی۲۰۱۰-۴
بررسی تحمل به خشکی ژنو تیپ های متحمل به سرمای عدس در مرحله جوانه زنیاحمد نظامی,محمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۰-۴
بررسی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط لوبیا و ریحان رویشیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۴
بررسی خصوصیات بارش های جوی به منظور استفاده های زراعی (مطالعه موردی دشت مشهد- چناران)محمد بنایان اول۲۰۱۰-۴
تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود ( (Cicer arietinumدر شرایط گلخانهمهدی پارسا۲۰۱۰-۴
تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر برخى صفات مورفولوژیک لوبیا چشم بلبلى(Vigna unguiculataL.) تحت تنش کم آبى در مرحله غلا فبندىمهدی راستگو۲۰۱۰-۴
مطالعه شاخص های رشد شاهدانه و کنجد در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۱۰-۴
اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L ) تحت تنش کم آبی در زمان غلاف بندیمهدی راستگو۲۰۱۰-۵
اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوستهای آلی بر تراکم و زیست توده علفهای هرز زیره سبزرضا قربانی,مهدی نصیری محلاتی,علی اصغر محمدآبادی,سرور خرم دل۲۰۱۰-۵
اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum)پرویز رضوانی مقدم,حمیدرضا خزاعی,رضا قربانی۲۰۱۰-۵
بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحراییرضا قربانی,علیرضا کوچکی۲۰۱۰-۵
بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبزرضا قربانی,علیرضا کوچکی,قربانعلی اسدی۲۰۱۰-۵
بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوهامحمد بنایان اول۲۰۱۰-۵
بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایرانمحمد بنایان اول۲۰۱۰-۵
تاثیر امواج فراصوت بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم سن زدهمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۵
تأثیر محدودیت رطوبتی بر عملکرد و توزیع ماده خشک بین اندامهای هوایی و ریشه تحت شرایط کنترل شده (Triticosecale×Wittmack) تک بوته ژنوتیپهای تریتیکالهحمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۱۰-۵
مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum Lپرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۰-۵
اثر فواصل آبیاری بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ایپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۰-۶
اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرتحمیدرضا خزاعی,محمد کافی,محمد بنایان اول۲۰۱۰-۶
ارزیابی اثرکودهای بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی،عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۰-۶
ارزیابی درجه حرارتهای کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفهPortulaca oleraceaمحمد کافی۲۰۱۰-۶
بررسی اثر اسانس شش گیاه دارویی در کنترل باکتری سالمونلا و مقایسه با آنتی بیوتیک استرپتومایسینپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۰-۶
بررسی اثرات برخی صفات مهم زراعی بر عملکرد سیب زمینی وامکان تعیین زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن با استفاده از دستگاه کلروفیل مترحمیدرضا خزاعی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۶
بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهیرضا قربانی,علیرضا کوچکی۲۰۱۰-۶
بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma sppفرنوش فلاح پور۲۰۱۰-۶
تاثیر جنستئین بر گره زایی و میزان نیتروژن سه گونه یونجه یکساله در دمای پایین منطقه ریشهعلیرضا دادخواه۲۰۱۰-۶
عکس العمل ژنو تیپ های نخود(Cicer arietinum L) به تنش یخ زدگی در شرایط آزمایشگاهاحمد نظامی۲۰۱۰-۶
اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانهپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۰-۷
اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نانمحمد کافی۲۰۱۰-۷
اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرزعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۷
اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیکپرویز رضوانی مقدم,علیرضا کوچکی۲۰۱۰-۷
بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلولپاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوممحمد کافی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۰-۷
بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماری زای قارچیفرنوش فلاح پور,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,رضا قربانی۲۰۱۰-۷
بررسی تأثیر عناصر و مواد غذایی تشکیل‏ دهنده محیط‌های کشت بر جنین‏زایی رویشی دم‌برگ هویج (Daucus carota L.)بهنام کامکار۲۰۱۰-۷
بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف‏هرز دو گیاه لوبیا و ریحان رویشی در شرایط کشت مخلوطعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۷
تاثیر تاریخ کاشت بر طول دوره‎های فنولوژیک ارقام گندم و رابطه آن با تولید عملکردبهنام کامکار۲۰۱۰-۷
تاثیر سطوح و دوره های متفاوت اعمال تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در بوته جو بدون پوشینه (.Hordeum vulgare L)بهنام کامکار۲۰۱۰-۷
تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران(Crocus sativus L )علیرضا کوچکی۲۰۱۰-۷
تعیین پارامترهای مدل‏سازی عملکرد براساس شاخص برداشت در گیاه گندمبهنام کامکار۲۰۱۰-۷
مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفهمحمد کافی۲۰۱۰-۷
اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L)مهدی نصیری محلاتی,احمد نظامی,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۰-۸
ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو( Hordeum vulgar L.) در مرحله گیاهچه‌ای تحت شرایط کنترل شدهاحمد نظامی۲۰۱۰-۸
ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهداحمد نظامی,مهدی پارسا۲۰۱۰-۸
بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیتها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقندکمال حاج محمدنیا قالی باف,احمد نظامی۲۰۱۰-۸
بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.)محمد کافی,احمد نظامی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۰-۸
اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران در شرایط گلخانهمحمد کافی۲۰۱۰-۹
ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زیعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۹
بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در تراکم های مختلف کاشتپرویز رضوانی مقدم,علی اصغر محمدآبادی۲۰۱۰-۹
پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسکمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۰-۹
تغییر اقلیم و تولید گندم دیم در ایرانعلیرضا کوچکی۲۰۱۰-۹
تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی نخود در واکنش به تنش خشکیمحمد کافی۲۰۱۰-۹
مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) وبهاره (چمران و پیشتاز)حمیدرضا خزاعی,محمد کافی۲۰۱۰-۹
مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبانمحمد کافی۲۰۱۰-۹
مطالعه زراعی نمودن چهارگونه مرتعی شورپسند تحت آبیاری با آبهای خیلی شورمحمد کافی۲۰۱۰-۹
اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)احمد نظامی,علی اصغر محمدآبادی۲۰۱۰-۱۰
اثر فاصله روی ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن کدوی پوست کاغذی-Cucurbita pepo Lجواد شباهنگ,سرور خرم دل,قربانعلی اسدی۲۰۱۰-۱۰
اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی کدو پوست کاغذی Cucurbita pepoمحسن جهان,مهدی نصیری محلاتی,رضا قربانی۲۰۱۰-۱۰
ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف های هرز در یک مزرعه گندممحمدحسن راشدمحصل,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۱۰
بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شدهکمال حاج محمدنیا قالی باف,مهدی نصیری محلاتی,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۰-۱۰
بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L)احمد نظامی۲۰۱۰-۱۰
بررسی نقش تقسیط نیتروژن برالگوی تخصیص ماده خشک درچغندرقندمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۰-۱۰
پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)احمد نظامی,مهدی نصیری محلاتی,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۰-۱۰
تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندمعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۱۰
کارایی مصرف نیتروژن در تناوب های زراعی دو گانه گندم در شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایای محصولعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۱۰
محاسبه فراوانی نسبی چرخه های یخ و ذوب به منظور شناسایی مناطق پرمخاطره گیاهان زراعی و باغی مهم در استان خراسان رضویاحمد نظامی۲۰۱۰-۱۰
بررسی تأثیر مخلوط های روغن کلزا با گازوئیل بر عملکرد موتور و کیفیت دود خروجی تراکتور MF285علیرضا دادخواه۲۰۱۰-۱۱
ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلیاحمد نظامی۲۰۱۰-۱۱
ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد الف: نخودهای تیپ دسیاحمد نظامی۲۰۱۰-۱۱
بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود)محمد بنایان اول۲۰۱۰-۱۱
بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفهمحمد کافی۲۰۱۰-۱۱
بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجهمهدی پارسا۲۰۱۰-۱۱
تاثیر عناصر غذایی پرمصرف (NPK) بر برخی از خصوصیات رشدی دو رقم تجاری ذرت (Zea maize L.) KWS2360) و (Ressuda Pionee در محیط آبکشتمرتضی گلدانی۲۰۱۰-۱۱
تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص های رشد نخود در شرایط گلخانهمهدی پارسا,احمد نظامی۲۰۱۰-۱۱
تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبزمحمد کافی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۰-۱۱
تاثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا رقم قرمز درخشان (Phasoolus vulgaris L)مهدی پارسا۲۰۱۰-۱۲
اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)مهدی نصیری محلاتی,احمد نظامی,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۰-۱۲
اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,رضا قربانی۲۰۱۰-۱۲
ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت هااحمد نظامی۲۰۱۰-۱۲
ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کنترل شدهاحمد نظامی,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۰-۱۲
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای جایگزینیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,رضا قربانی۲۰۱۰-۱۲
بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum)احمد نظامی,حمیدرضا خزاعی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۰-۱۲
بررسی پاسخ های فیزیوشیمیایی شش رقم انار خراسان تحت تنش یخ زدگیاحمد نظامی۲۰۱۰-۱۲
بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و (Foeniculum vulgare Mill)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۰-۱۲
بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال( Silybum marianum)حمیدرضا خزاعی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۰-۱۲
تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگیهای زراعی زعفران(Crocus sativus L.) و رفتار بنه هاعلیرضا کوچکی۲۰۱۰-۱۲
تعیین چرخه های یخ و ذوب و پهنه بندی مناطق مستعدآن با GIS در استان خراسان رضویاحمد نظامی۲۰۱۰-۱۲
ثر فاصله ردیف و تراکم بر رطوبت خاک، تولید ماده خشک، عملکرد و کارایی مصرف آب در گندم در شرایط دیمبهنام کامکار۲۰۱۰-۱۲
مطالعه اثر تنش شوری و نوع نمک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی شنبلیله، کنجد، شاهدانه و زنیانعلیرضا دادخواه۲۰۱۰-۱۲
اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانهسرور خرم دل,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,رضا قربانی۲۰۱۱-۱
اثر محلول پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخودمهدی پارسا,محمد کافی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۱
اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L)سرور خرم دل,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۱
بررسی ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه ای مراتع ییلاقی اسدلی- پلمیس در استان خراسان شمالیعلیرضا دادخواه۲۰۱۱-۱
تأثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانهمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۱
مطالعه مکانیسمهای مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپهای فالاریس (phalaris minor Retz.) مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیوناتمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی,علی قنبری۲۰۱۱-۱
آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشتمحمد بنایان اول۲۰۱۱-۲
اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه (Sature hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوطعلیرضا کوچکی,حمیدرضا خزاعی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۲
اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیتها در شش رقم گلرنگاحمد نظامی۲۰۱۱-۲
ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاکابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۱-۲
بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی ،(Sinapis arvensis) تحت تأثیر عصاره آبی حاصل از اندام های هوایی زیره سیاه ،(Bunium persicum L) نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آ نهاپرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی۲۰۱۱-۲
تاثیر پرواکسید هیدروژن برکمبود آب در گیاهان گل تکمه‌ای (Gomphrena globosa L.) و تاج ‌خروس زینتی (Amaranthus tricolor L.)مرتضی گلدانی۲۰۱۱-۲
تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای در مقایسه با کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرفپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۱-۲
تأثیر سس (Cuscuta sp.) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چنارانپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۱-۲
کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرتمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی,محسن جهان۲۰۱۱-۲
مستند سازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستمهای GIS و ArcView (مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه فردو سی مشهد)علیرضا کوچکی,جواد شباهنگ,سرور خرم دل۲۰۱۱-۲
نقش پنجه ‏ها بر عملکرد گندم در شرایط کشت دیم و خاک شور در فواصل ردیف و تراکم‎های مختلفبهنام کامکار۲۰۱۱-۲
اثر تاریخ کاشت و ارتفاع برداشت بر ویژگی‏های کیفی علوفه ارزن نوتریفیدبهنام کامکار۲۰۱۱-۳
اثر تنش های اسمزی و شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی ارتیشو (Echinacea purpurea) و سرخارگل (Cynara scoolymus)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۱-۳
اثر رژیم های آبیاری بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ های کنجد(. Sesamum indicum L) در شرایط گلخانهمرتضی گلدانی۲۰۱۱-۳
اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa)مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۳
ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۱-۳
ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش سولفوسولفوران (آپیروس ) در خاک بر هفت گیاه زراعیابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۱-۳
بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیاییپرویز رضوانی مقدم,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۱-۳
بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی متغیرهای فیزیولوژیک 11 ژنوتیپ‌ نخود در محیط هیدروپونیکمحمد کافی۲۰۱۱-۳
بررسی ترکیب وزنی بدن گوسفند و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتارمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۳
بررسی مقاومت علف های هرز باریک برگ به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل با استفاده از روش های مولکولی و گلخانه ایمهدی راستگو۲۰۱۱-۳
رفتار‏ اقتصادی کشاورزان گندم‏کار استان خراسان رضوی برای کاهش آثار منفی علف‏کش‏ها بر محیط زیست: کاربرد ارزشگذاری مشروطرضا قربانی۲۰۱۱-۳
اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط رقابت با علف های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) و ارزنمحمد بنایان اول۲۰۱۱-۴
برآورد میزان تعرق گیاه با استفاده از اندازه گیری دمای برگمحمد کافی۲۰۱۱-۴
بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های چهار گونه علف هرزمحمدحسن راشدمحصل,محمد بنایان اول۲۰۱۱-۴
بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقرهپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۱-۴
تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهدپرویز رضوانی مقدم,حمیدرضا خزاعی,علی اصغر محمدآبادی۲۰۱۱-۴
اثر پرتوهای گاما بر برخی مکانیسمهای بیوشیمیایی دو ژنوتیپ گندم در شرایط گلخانهمحمد کافی۲۰۱۱-۵
برآورد رقابت چند گونه ای علفهای هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته...علی قنبری,علی اصغر محمدآبادی۲۰۱۱-۵
اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندممحمد کافی۲۰۱۱-۵
ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط کنترل شدهاحمد نظامی۲۰۱۱-۵
بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در مزارع گندممهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۱-۵
بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپ های رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شدهاحمد نظامی۲۰۱۱-۵
بررسی مورفولوژیک بذر برخی گونه های مرتعی استان خراسان شمالی از منظر مکانیسم پراکنش بذر آنهامحمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۱-۵
پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکیپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۱-۵
تأثیر شوری کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهریمحمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۱-۵
تأثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس، رزماری و زوفا در شرایط مشهدعلیرضا کوچکی۲۰۱۱-۵
تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۱-۵
مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شورمحمد کافی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۱-۵
مقایسه مدل PERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه - خراسان شمالیمحمد بنایان اول۲۰۱۱-۵
اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک در ارقام مختلف گندمبهنام کامکار۲۰۱۱-۶
اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران(Crocus sativus L.)علی اصغر محمدآبادی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۱-۶
ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص‌های رشد گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت کم آبیاریمرتضی گلدانی۲۰۱۱-۶
ارزیابی‌خصوصیات علوفه‌ای توده‌های مختلف کوشیا (Kochia scoparia) با دو سطح شوری آب آبیاریمحمد کافی,جعفر نباتی۲۰۱۱-۶
بررسی اندام‌زایی و کالوس‌زایی فلس گل سوسن (Lilium longiflorum) در شرایط درون شیشه‌ایبهنام کامکار۲۰۱۱-۶
بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم‏کار برای کنترل علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی)رضا قربانی۲۰۱۱-۶
بررسی کارآیی مصرف نور، شاخص های فنولوژیکی و فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت در تراکم های مختلف کاشتمرتضی گلدانی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی,محمد کافی۲۰۱۱-۶
بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آنابراهیم ایزدی دربندی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۶
اثرات آبیاری تکمیلی با نسبتهای مختلف فاضلاب شهری بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای نوتریفید در برداشت های مختلفپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۱-۷
اثر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقندعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۷
بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus)پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۷
بررسی تاثیر نیتروژن آزادشده از بقایای گیاهان مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم.بهنام کامکار۲۰۱۱-۷
تأثیر بقایای گندم، یونجه، ذرت، سویا و پنبه بر محتوای پتاسیم خاک و جذب آن در گندم(Triticum aestivum L.)بهنام کامکار۲۰۱۱-۷
مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شدهابراهیم ایزدی دربندی,احمد نظامی۲۰۱۱-۷
مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی (Solanum tuberosum L.) سه رقم سیب زمینیحمیدرضا خزاعی,احمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۱-۷
ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجیعلیرضا کوچکی۲۰۱۱-۷
اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس در شرایط آب و هوایی مشهد (Lens culinaris Medik.)احمد نظامی,مهدی پارسا,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۱-۸
ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش توتال( مزوسولفورون+ یدوسولفورون) در خاکابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۱-۸
ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگیهای کیفی اسفرزه و پسیلیوم در شرایط تنش رطوبتیعلیرضا کوچکی۲۰۱۱-۸
برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا با استفاده از مدل پنج - پارامتری بتامحمد کافی,احمد نظامی,محمد بنایان اول۲۰۱۱-۸
بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شنبلیلهTrigonella foenum-graecum Lعلی اصغر محمدآبادی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۱-۸
پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏ زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدساحمد نظامی۲۰۱۱-۸
اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یونها در گیاه کوشیامحمد کافی۲۰۱۱-۹
اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر شاخصهای رشد کنجدSesamum indicum L.)و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.)(و قدرت رقابت آنها (مرتضی گلدانی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۹
اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام ارزن از طریق تأثیر بر طول دوره‏های فنولوژیکبهنام کامکار۲۰۱۱-۹
اثر کاربرد نانو ذرات نقره، میدان مغناطیسی، باریم و لیتیوم بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های زراعی گندمپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۱-۹
ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinarisMedik.) تحت شرایط کنترل شدهاحمد نظامی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۱-۹
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم مقاوم و حساس به خشکی تحت شرایط تنش رطوبتی با بهره گیری از مدل پنمن-مونتیث فائومحمد کافی,مهدی پارسا,مهدی نصیری محلاتی,محمد بنایان اول۲۰۱۱-۹
بررسی اثر متقابل تنش شوری و تغذیه معدنی بر عملکرد و اجزای عملکرد جومحمد کافی۲۰۱۱-۹
بررسی امکان برداشت مکانیزه لاین های لوبیا چیتی ایستاده با استفاده از کمباینمهدی راستگو۲۰۱۱-۹
بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی گوشت گوسفند در ساعات مختلف پس از کشتارمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۹
پاسخ چهار ژنوتیپ گندم به تغذیه برگی روی در کی خاک آهکیمحمد کافی۲۰۱۱-۹
پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ایکمال حاج محمدنیا قالی باف,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۹
تأثیر پرایمینگ سالیسلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی تحت تنش کم آبی در مرحله زایشیمهدی راستگو۲۰۱۱-۹
تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام (Phaseolus vulgaris L.) با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمزمهدی راستگو۲۰۱۱-۹
تأثیر کمیت و کیفت نور بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام ذرت (Zea maize L.) در شرایط گلخانهمرتضی گلدانی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۹
کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از کنه گلخوار Aceria acroptiloni (Acarina: Eriophyidae) (Shevchenko & Kacalev)قربانعلی اسدی,رضا قربانی,سرور خرم دل۲۰۱۱-۹
واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکیمرتضی گلدانی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی,محمد کافی۲۰۱۱-۹
اثر تراکم کاشت و تیپ رشدی بر عملکرد، اجزای عملکرد و جامعه علف های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L)مهدی راستگو۲۰۱۱-۱۰
ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: گیاهان و بندپایانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۱۰
بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری وکاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایشمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۱۰
تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهدحمیدرضا خزاعی,احمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۱-۱۰
تاثیر کاربرد برون زای آسکوربیک اسید بر تغییرات فیزیوشیمیایی مرزنجوش ( Origanum majorana L.) تحت تنش شوریمرتضی گلدانی۲۰۱۱-۱۰
تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زیعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۱۰
تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه(Portulaca oleracea L.)محمد کافی,احمد نظامی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۱-۱۰
فراتحلیل تنوع زیستی کشاورزی در ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۱۰
ارزیابی عملکرد و بهره وری آب در برنج تحت شرایط مدیریت مختلف آبیاری و فاصله ORYZA کاشت با استفاده از مدل 2000محمد بنایان اول۲۰۱۱-۱۱
ارزیابی نوسان برخی مولفه های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان داروییمحمد بنایان اول۲۰۱۱-۱۱
بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) تحت شرایط کنترل شدهاحمد نظامی,محمد کافی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۱-۱۱
بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایرانمحمد بنایان اول۲۰۱۱-۱۱
بررسی تأثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum)محمدحسن راشدمحصل,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۱-۱۱
بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف های تاج خروس (Chenopodium album) و سلمه تره (Amaranthus retroflexus) ریشه قرمزابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۱-۱۱
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کاشت انتظاری در مشهدمهدی پارسا,احمد نظامی۲۰۱۱-۱۱
بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در استفاده از کمپوست قارچ، کود بیولوژیک و اوره در گندم (Triticum aestivum L.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۱-۱۱
تاثیر ابیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشدی سه رقم نخود در منطقه مشهدمهدی پارسا,احمد نظامی۲۰۱۱-۱۱
در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن ORYZA ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج 2000 (واسنجی و اعتباریابی)محمد بنایان اول۲۰۱۱-۱۱
مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود)محمد بنایان اول۲۰۱۱-۱۱
اثر تاریخ کاشت و تراکم بر مراحل نمو و وزن خشک اندام‌های هوایی کاسنی پاکوتاه (Jacq. pumilum Cichorium)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۱-۱۲
اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور (Zea mays L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۱۲
اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف پتاسیم بر تجمع اسمولیت ها و کلروفیل دو گونه کلزا و خردل هندیمحمد کافی۲۰۱۱-۱۲
اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر در شرایط آب و هوایی مشهدمحمد کافی۲۰۱۱-۱۲
اثرتراکم و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه ( Nigella sativa)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۱-۱۲
ارزیابی جوانه زنی وسبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان‌های دزفول و اندیمشکمحمدحسن راشدمحصل,پرویز رضوانی مقدم,علی قنبری۲۰۱۱-۱۲
برآورد درجه حرارت های کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی و سبزشدنژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L)مهدی پارسا۲۰۱۱-۱۲
بررسی اثر افزایش Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ایعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۱۲
‫بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی‬ ‫در شرایط هیدروپونیک‬محمد کافی۲۰۱۱-۱۲
بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)جواد شباهنگ۲۰۱۱-۱۲
پاسخ چهار دورگه ذرت به کمبود آهن و روی در محلول غذایی در شرایط کشت بدون خاک 1- رشد گیاه و ویژگ یهای فلورسانس کلروفیل برگمحمد کافی۲۰۱۱-۱۲
پاسخ های فیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fesca L. kunth) به تنش های ترکیبی خشکی و شوری در شرایط کنترل شدهکمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۱-۱۲
تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر رشد اولیه نشاء لوبیاقرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney)در شرایط تنش شوریمهدی پارسا۲۰۱۱-۱۲
مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۱-۱۲
مطالعه دامنه میزبانی سوسک سبزلاک پشتی (Cassida rubiginosa(Col. Chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک گیاه خارلته (Cirsium arvense)قربانعلی اسدی,رضا قربانی۲۰۱۱-۱۲
مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی و رقم هندی زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط خشکی و شوریمحمد کافی۲۰۱۱-۱۲
واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژیمهدی پارسا,احمد نظامی۲۰۱۱-۱۲
تأثیر شوری آب آبیاری بر صفات ریشه دو رقم حساس و مقاوم به شوری گندم وارتباط آن با عملکرد دانه در شرایط گلخانهمحمد کافی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۲-۱
تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهدمحمد کافی۲۰۱۲-۱
اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا Kochia scopariaجعفر نباتی,محمد کافی,احمد نظامی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۲-۲
اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهیاحمد نظامی,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۲-۲
اثر تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شدهابراهیم ایزدی دربندی,احمد نظامی۲۰۱۲-۲
ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی ویژگی های زراعی زعفران و رفتار بنه هاعلیرضا کوچکی,علی اصغر محمدآبادی۲۰۱۲-۲
ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط تنش رطوبتی و فتوسنتزی متفاوتمحمد کافی۲۰۱۲-۲
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik.) در کشت پاییزه تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهداحمد نظامی۲۰۱۲-۲
بررسی ویژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا در واکنش به دما و پتانسیل آبمحمد کافی,احمد نظامی,محمد بنایان اول۲۰۱۲-۲
تاثیر تاریخ کاشت و تداخل علفهای هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaselous vulgaris)مهدی راستگو۲۰۱۲-۲
تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک.) گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosaمرتضی گلدانی۲۰۱۲-۲
تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (Nigella sativa L.) در مشهدرضا قربانی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۲-۲
ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و خواب در سی توده بذری گیاهان داروییمحمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۲-۳
بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونه های علف هرزعلی قنبری,علی اصغر محمدآبادی۲۰۱۲-۳
بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفیدپرویز رضوانی مقدم,حمیدرضا خزاعی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۲-۳
بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو (Hordeum vulgare) بر جوانه زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی (Lens esculenta )رضا قربانی,قربانعلی اسدی۲۰۱۲-۳
بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی زیتونی هیدروپونیکمحمد کافی۲۰۱۲-۳
بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا کوشیا (Kochia scoparia)جعفر نباتی,محمد کافی,احمد نظامی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۲-۳
بررسی جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تأثیر عصارة آبی حاصل از اندام‌های هوایی چهار گیاه داروییپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۲-۳
بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایاعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۲-۳
بررسی روند خشکسالی تحت شرایط تغییر اقلیم در حوضه کشف رودمحمد بنایان اول۲۰۱۲-۳
بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاریمحمد کافی۲۰۱۲-۳
تاثیر شدت و زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم(Triticum aestivum L.)پرویز رضوانی مقدم,علیرضا کوچکی۲۰۱۲-۳
تأثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر برخی از ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) تحت تنش کم آبیمهدی راستگو۲۰۱۲-۳
تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و مهار علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L)مهدی راستگو۲۰۱۲-۳
تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستانمحمد کافی۲۰۱۲-۳
تعیین میزان قندهای احیاءکننده در سیب زمینی با استفاده از گلوکزیاب دستی و مقایسه آن با روش آنزیمیحمیدرضا خزاعی۲۰۱۲-۳
برآورد پارامترهای تجمع و انتقال مجدد نیتروژن در ارقام گندم نان بهارهبهنام کامکار۲۰۱۲-۴
بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea officinalis L.) تحت تاثیر تنش خشکی و شوریپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۲-۴
پهنه بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)بهنام کامکار۲۰۱۲-۴
تاثیر اندازه بذر و قارچ کش کربوکسیل تیرام بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوریمحمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۲-۴
تاثیر محلول پاشی متانول و مقدار آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)مهدی پارسا,احمد نظامی۲۰۱۲-۴
اثر دوره بحرانی رقابت علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن سیاهدانه (Nigella sativa L.)پرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۲-۵
ارزیابی روشهای زمین آمار جهت تخمین و پهنه‌بندی عناصر غذایی پرمصرف اولیه در برخی اراضی کشاورزی استان گلستانبهنام کامکار۲۰۱۲-۵
ارزیابی کاشت پائیزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهداحمد نظامی,مهدی نصیری محلاتی,علی اصغر محمدآبادی۲۰۱۲-۵
به گزینی برای تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مزرعه 1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیکاحمد نظامی,مهدی پارسا,محمد کافی۲۰۱۲-۵
تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شوید Anethum graveolens) )، گشنیز (( Coriandrum sativum و رازیانه (Foeniculum vulgare) در شرایط گلخانهپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۲-۵
تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آنرضا قربانی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۲-۵
خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکیحمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۱۲-۵
مدل سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبیمحمد بنایان اول۲۰۱۲-۵
آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و دستگاهی و بهینه سازی فرمولاسیون آنمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۲-۶
اثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.)و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوطعلیرضا کوچکی,حمیدرضا خزاعی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۲-۶
ارزیابی تاثیر تنش خشکی و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس ( Amaranthus retroflexus L.) و ذرت ( Zea mays L.)ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۲-۶
ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوتمحمد کافی۲۰۱۲-۶
اولین گزارش Gonia ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتوئید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidaeقربانعلی اسدی۲۰۱۲-۶
بررسی اثر کاربرد بیرونی پراکسید هیدروژن بر افزایش تحمل به خشکی گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa L.)مرتضی گلدانی۲۰۱۲-۶
بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی Borago officinalis L و لوبیا Phaseolus vulgaris Lعلیرضا کوچکی,جواد شباهنگ,سرور خرم دل۲۰۱۲-۶
بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراینرضا قربانی,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۲-۶
بررسی تأثیر علف کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.)ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۲-۶
بررسی تأثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینو سولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه‎تره( Chenopodium album)ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۲-۶
بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شدهاحمد نظامی۲۰۱۲-۶
تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفهعلیرضا دادخواه,محمد کافی۲۰۱۲-۶
تاثیرکاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)پرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۲-۶
تأثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa fusca L. kunth) تحت شرایط کنترل شدهکمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۲-۶
مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالابهنام کامکار۲۰۱۲-۶
مطالعه فلور علفهای هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آبادمحمدحسن راشدمحصل,حمیدرضا خزاعی,علی قنبری,رضا قربانی۲۰۱۲-۷
اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالیعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۲-۷
ارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Duriu) مزارع گندم استان خوزستانمهدی راستگو,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۲-۷
بررسی تحمل به یخ زدگی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) با استفاده از آزمون نشت الکترولیت هاابراهیم ایزدی دربندی,احمد نظامی۲۰۱۲-۷
بررسی و آنالیز زمانی-مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسانمحمد بنایان اول۲۰۱۲-۷
تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف های هرزمحمد بنایان اول,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۲-۷
تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.)مرتضی گلدانی۲۰۱۲-۷
تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علفهای هرز بر شاخصهای رشدی سویا (Glycine max L)مهدی راستگو۲۰۱۲-۷
تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیلهمحمد کافی۲۰۱۲-۷
شبیه‌‌سازی شاخص سطح برگ و عملکرد کلزا تحت شرایط تنش آب در اقلیم نیمه‎خشکمحمد بنایان اول۲۰۱۲-۷
مروری بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف کش: مزایا و معایبمهدی راستگو۲۰۱۲-۷
بررسی ترکیبات ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوب و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردنمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۲-۸
کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم‌نهاده‌محسن جهان۲۰۱۲-۸
گزینش برای تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط این ویترواحمد نظامی۲۰۱۲-۸
تأثیر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس (Cuscuta campestris)علی قنبری۲۰۱۲-۹
اثر فواصل آبیاری بر برخی شاخص‌های رشد اکوتیپ‌های ریحان Ocimum basilicum Lمرتضی گلدانی۲۰۱۲-۹
اثر کاربرد خارجی پراکسید هیدروژن بر برخی از شاخص های تحمل به شوری مرزنجوش (Origanum majorana L.)مرتضی گلدانی۲۰۱۲-۹
اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد Sesamum indicumابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۲-۹
ارزیابی بودجه انرژی و بهره وری آن در مزارع تولید سیب زمینی استان کردستان، مطالعه موردی: دشت دهگلانمحمد کافی۲۰۱۲-۹
ارزیابی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخودهای تیپ کابلیاحمد نظامی۲۰۱۲-۹
ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در پیش‌بینی برخی از پارامترهای جوی سنندجبهنام کامکار۲۰۱۲-۹
ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرتعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۱۲-۹
ارزیابی ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر بسترهای کشت آلی و روش های مختلف کاشتعلیرضا کوچکی,سرور خرم دل۲۰۱۲-۹
ارزیابی ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهدمهدی پارسا,احمد نظامی۲۰۱۲-۹
بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutitaعلیرضا دادخواه,محمد کافی۲۰۱۲-۹
بررسی تاریخ‏ کاشت، کود بیولوژیک و کشت مخلوط بر عملکرد و کمیت اسانس زیره سبز و شنبلیلهپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۲-۹
بررسی تأثیر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونهای علفهای هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شرق مشهدعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۲-۹
بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیاجعفر نباتی,محمد کافی,احمد نظامی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۲-۹
بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن اصل مقالهمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۲-۹
بررسی سطح سودمندی باکتری‌های ازتوباکتر (Azotobacter chroococcum) و آزوسپریلوم (Azospirillum brasilense) بر شاخص‌های رشد، عملکرد و سیستم ریشه‌ای گیاهزراعی جو رقم ریحان (Hordeum vulgare cv Reyhan)پرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی۲۰۱۲-۹
تعیین تابع برتر آب-شوری-عملکرد در دو رقم پنبهمحمد کافی۲۰۱۲-۹
ساختار تنوع زیستی موجودات خاک زی در بوم سازگان های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشکعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۲-۹
مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۲-۹
اثر مقادیر مختلف کلش گندم و کود نیتروژن بر ترکیب، تراکم و جمعیت علف های هرز در سیرقربانعلی اسدی,رضا قربانی,سرور خرم دل۲۰۱۲-۱۰
ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزاعملکرد و ویژگی‌های رشدی سه رقم کنجد (Sesamumindicum L.علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۲-۱۰
تأثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهدعلیرضا کوچکی۲۰۱۲-۱۰
تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذرپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۲-۱۱
اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شورمحمد کافی,جعفر نباتی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۲-۱۲
ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوطقربانعلی اسدی۲۰۱۲-۱۲
بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانتهای Allium ) فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیرمحمد کافی,حمیدرضا خزاعی,محمد بنایان اول۲۰۱۲-۱۲
بررسی امکان افزایش تحمل به شوری بذر کوشیا (Kochia scopariaL) به عنوان یک گیاه علوفه ­ای جدید با استفاده از روش پرتوتابی گامامحمد کافی۲۰۱۲-۱۲
بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L.)، تحت تنش شوریمهدی پارسا۲۰۱۲-۱۲
بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهدعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۲-۱۲
بررسی جریان نیتروژن و کارایی مصرف آن در چرخه تولید و مصرف گندم Triticum aestivum L و ذرت Zea mays L در ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۲-۱۲
بررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎کش های مختلف در شرایط گلخانه ایمحمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۲-۱۲
مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor)حمیدرضا خزاعی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۲-۱۲
مطالعه ریشه زایی، برخی صفات کمی و آناتومیکی دو گونه حسن یوسف در غلظت های بالای دی اکسید کربنمرتضی گلدانی۲۰۱۲-۱۲
بررسی اثر دگرآسیبی گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی - اثر بر تنوع آفات و بیماری‎های گوجه فرنگیعلیرضا کوچکی,قربانعلی اسدی۲۰۱۳-۱
بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوریمحمد کافی,احمد نظامی,محمد بنایان اول۲۰۱۳-۱
بهره گیری از رهیافت مدلسازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکیمحمد کافی,مهدی پارسا,مهدی نصیری محلاتی,محمد بنایان اول۲۰۱۳-۱
تأثیر شوری و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف کود در گندم با استفاده از ایزوتوپ پایدار15Nمحمد کافی۲۰۱۳-۱
ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاکابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۳-۲
بررسی تأثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیشتیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رستهای دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.)حمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۱۳-۲
بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شدهابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۳-۲
شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدیمحمد بنایان اول,محمد خواجه حسینی صالح اباد,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۳-۲
کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهارهمحمد کافی۲۰۱۳-۲
اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاکمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۳-۳
اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیکمحسن جهان۲۰۱۳-۳
اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر (Allium sativum L.)سرور خرم دل۲۰۱۳-۳
ارزیابی اثرات روش کاشت و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علف های هرز گندمابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۳-۳
ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعهرضا قربانی,محسن جهان۲۰۱۳-۳
ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متر یبیوزین در خاکابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۳-۳
استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسانمحمد بنایان اول,احمد نظامی۲۰۱۳-۳
بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوریمحمد کافی,جعفر نباتی,مرتضی گلدانی۲۰۱۳-۳
بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانهسرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۳-۳
بررسی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به پسماند علف کش یدوسولفورن+مزوسولفورن (شوالیه) در خاکابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۳-۳
تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجداحمد نظامی,محمد خواجه حسینی صالح اباد,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۳-۳
تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف های هرزگندمابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۳-۳
تأثیر اختلاط بقایای گیاهی و خاک بر تغییرات پتاسیم برگ و خوشه گندم و رابطه آن با عملکردبهنام کامکار۲۰۱۳-۳
مروری بر گونه پونه سای برگه دار (.Nepeta bracteata Benth) و بررسی اتنوبوتانی آن در چند شهرستان در استان خراسان رضویمحمد کافی۲۰۱۳-۳
اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانیمحسن جهان۲۰۱۳-۴
اثر کاربرد همزمان کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی(Cucurbita pepo L.)محسن جهان,جواد شباهنگ۲۰۱۳-۴
اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Alluim sativum L.)قربانعلی اسدی,رضا قربانی,سرور خرم دل۲۰۱۳-۴
اثر مدیریت بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی بر تراکم و جمعیت علف های هرز و خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)سرور خرم دل۲۰۱۳-۴
ارزیابی اثر روش های خشک کردن بر زمان خشک شدن، کمیت و کیفیت ماده مؤثره تعدادی از گونه های داروییسرور خرم دل,جواد شباهنگ,قربانعلی اسدی۲۰۱۳-۴
ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایرانقربانعلی اسدی,سرور خرم دل,رضا قربانی۲۰۱۳-۴
ارزیابی تأثیر همزیستی با میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان (Carum copticum L.) تحت تأثیر مقادیر نیتروژنجواد شباهنگ,سرور خرم دل۲۰۱۳-۴
ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنهپرویز رضوانی مقدم,سرور خرم دل۲۰۱۳-۴
بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیمعلیرضا کوچکی,جواد شباهنگ,سرور خرم دل۲۰۱۳-۴
بررسی روند جوانه زنی بذر کلزا ( Brassica napus) و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداریرضا توکل افشاری۲۰۱۳-۴
در پاسخ به نور و R. crispus و Rumex obtosifolius مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک شرایط رطوبتی خاکرضا توکل افشاری۲۰۱۳-۴
رهیافتی اقتصادی بر مدیریت پاک علف های هرز در استان خراسان رضویرضا قربانی۲۰۱۳-۴
عکس العمل بنیه و سختی بذر دو گونه یونجه یکساله به تنش خشکی و محلول پاشی ریزمغذی های آهن و رویرضا توکل افشاری۲۰۱۳-۴
اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر ویژگی های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک سالهرضا توکل افشاری۲۰۱۳-۵
اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.)علیرضا کوچکی۲۰۱۳-۵
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی و دوره های خشک و تر در صد سال آتی با تلفیق روش های وزن دهی عکس فاصله و عامل تغییر (مطالعه موردی زیرحوضه تهران-کرج)مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۳-۵
ارزیابی تحمل به یخ زدگی سه اکوتیپ زنیان Trachyspermum ammi (Linn). Sprague در شرایط کنترل شدهاحمد نظامی۲۰۱۳-۵
ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپهای عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت هااحمد نظامی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۳-۵
سه گونه جدید از Pseudocercospora برای میکوبیوتای ایرانقربانعلی اسدی۲۰۱۳-۵
اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبزشدن در شرایط گلخانهپرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی,فرنوش فلاح پور۲۰۱۳-۶
ارزیابی اثر روش کاشت، وزن و تراکم بنه بر ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)پرویز رضوانی مقدم,سرور خرم دل,جواد شباهنگ۲۰۱۳-۶
ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علف کش متری بیوزینابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۳-۶
ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume indicum L.) و تاج خروس Amaranthus retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجدپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۳-۶
ارزیابی مدل‌های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale)محمد کافی۲۰۱۳-۶
بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف‏کش متریبوزینکمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۳-۶
بررسی رقابت چند گونه ای علف هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea mays L.)علی قنبری۲۰۱۳-۶
بهینه سازی آب، کود نیتروژن و تراکم در کشت کلزا با استفاده از طرح مرکب مرکزیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۳-۶
پی‌جویی و تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ‌های مقاوم دو گونه فالاریس Phalaris minor Retz. و P. paradoxa L. به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم شهرستان آق‌قلابهنام کامکار۲۰۱۳-۶
پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علفهای هرز خاکشیر Descurainia sophia (L.) ) Desv.) و ازمک( Cardaria draba (L.) (Webb.در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرایط زنجانمهدی راستگو۲۰۱۳-۶
تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.)بهنام کامکار۲۰۱۳-۶
کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره های مختلف رقابت علفهای هرزرضا قربانی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۳-۶
نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با چاودار وحشی (Secale cereale) با استفاده از مدل های رگرسیونیمحمد کافی۲۰۱۳-۶
ارتباط تجمع برخی متابولیتها با سازوکارهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تحمل سرما و انجماد در گندم نانرضا توکل افشاری۲۰۱۳-۷
بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت در شرایط کنترل شدهاحمد نظامی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۳-۷
بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحانعلیرضا دادخواه۲۰۱۳-۷
بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلیمحسن جهان۲۰۱۳-۷
نقش پرایمینگ در روند مصرف مواد ذخیره ای و جوانه زنی بذر چاودار کوهی تحت تنش شوریرضا توکل افشاری۲۰۱۳-۷
استفاده از پاسخ های کوتاه مدت هدایت روزنه ای در غربال گیری تحمل تنش اسمزی ارقام حساس و متحمل گندم به شوریرضا توکل افشاری۲۰۱۳-۸
اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد مؤثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۳-۸
ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسانعلیرضا کوچکی۲۰۱۳-۸
ارزیابی تحمل ژنوتیپ های عدس Lens culinaris Medik به دماهای یخ زدگی با استفاده از عوامل فلورسانس کلروفیلاحمد نظامی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۳-۸
ارزیابی کارایی انرژی و تحلیل اقتصادی تولید پیاز (Allium cepa L.) در استان خراسان رضویپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۳-۸
ارزیابی کاشت بقولات به عنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالیاحمد نظامی۲۰۱۳-۸
بررسی اثرکودهای بیولوژیک و آلی بر برخی صفات کمّی و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۳-۸
بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و حجم های مختلف آب در هر نوبت آبیاری بر خصوصیات رویشی و عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.)سرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم,جواد شباهنگ۲۰۱۳-۸
تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم وحساس علف هرز درنه...علی قنبری,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۳-۸
واکنش جامعه ماکروفون خاک به تغییر در مدیریت زراعی و نوع محصول در منطقه شیروانعلیرضا دادخواه۲۰۱۳-۸
اثر سطوح مختلف آبیاری بر تنوع، ترکیب و تراکم علفهای هرز در مزرعه ذرتعلی قنبری,رضا قربانی۲۰۱۳-۹
اثرات عمق های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم های (Capsicum annum L.) فلفل ر شرایط گلخانهمحمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۳-۹
ارزیابی تنوع زیستی سبزیجات در بوم نظام های زراعی ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۳-۹
ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۳-۹
ارزیابی شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ایاحمد نظامی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۳-۹
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در مخلوط هایی از سه توده (سبزوار، کلات، کاشمر) کنجد (Sesamum indicum L.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۳-۹
استفاده از مدلهای چندگانه در کمی سازی سرعت ساقه روی گندم (رقم زاگرس)بهنام کامکار۲۰۱۳-۹
بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا در آبیاری با دو سطح شوریمحمد کافی,حمیدرضا خزاعی,جواد شباهنگ,جعفر نباتی۲۰۱۳-۹
بررسی الگوی زمانی و مکانی تجمع املاح در اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه(Salsola arbusculiformis Drob)محمد کافی۲۰۱۳-۹
بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذور گونه های Echinochloa orizy cola و Echinochloa. crus galli سوروفمحمد خواجه حسینی صالح اباد,محمد بنایان اول۲۰۱۳-۹
بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris)فرنوش فلاح پور,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۳-۹
بررسی نقش کود حیوانی و میزان مصرف علف کش بر درجه پایداری تریفلورالین در خاکبهنام کامکار۲۰۱۳-۹
بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم به تنش خشکی انتهای فصل با استفاده از شاخص های فیزیولوژیکمحمدجواد احمدی لاهیجانی۲۰۱۳-۹
بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیکمحمد کافی۲۰۱۳-۹
پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروانعلیرضا دادخواه۲۰۱۳-۹
تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی برکارایی یک مبدل زمین به هوا در سرمایش گلخانهمرتضی گلدانی۲۰۱۳-۹
تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهدپرویز رضوانی مقدم,علی اصغر محمدآبادی۲۰۱۳-۹
تأثیر برهم‌کُنش ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های لوبیاقرمز رقم درخشان Phaseolus vulgaris L.))مهدی پارسا۲۰۱۳-۹
تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن خاک بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه‌ای در شرایط گلخانهحمیدرضا خزاعی,محمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۳-۹
تعیین اعتبار مدل RothC جهت برآورد توان ترسیب کربن خاک بوم نظامی بازسازی شده، تحت دو سناریوی اقلیمی متفاوتپرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۳-۹
تولید فیلمهای خوراکی زیست تخریب پذیر از محصولات بر پایه ذرت و بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آنهامهدی نصیری محلاتی۲۰۱۳-۹
مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) تحت شرایط آبیاری با آب شورمحمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۳-۹
اثر دزهای کاهش یافته علف‌کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف‌های‌هرزمهدی راستگو,محمدحسن راشدمحصل,علی قنبری۲۰۱۳-۱۰
اثر روش کاشت و نسبت‌های مختلف بذر بر شاخص‌های رشدی در کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۳-۱۰
اثرات دی‌اکسید‌کربن و رژیم‌‌های نوری بر صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی سه رقم گل بنفشه (Viola tricolor) در شرایط گلخانه‌ایمرتضی گلدانی۲۰۱۳-۱۰
بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (L. Ocimum basilicum)علیرضا دادخواه۲۰۱۳-۱۰
تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت(Zea Mays L) و لوبیا( Phaseolus vulgaris L ) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علفهای هرز در شرایط اقلیمی زنجانمهدی راستگو۲۰۱۳-۱۰
جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط افزایشی ذرت- لوبیا در منطقه زنجانمهدی راستگو۲۰۱۳-۱۰
اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)پرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۳-۱۱
امکان‌سنجی استفاده از سوپر جاذب رطوبت به‌‌منظور کاهش تنش خشکی وارده به ذرت (Zea mays L.) در یک نظام زراعی کم‌‌نهاده در شرایط مشهدمحسن جهان۲۰۱۳-۱۱
بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدساحمد نظامی۲۰۱۳-۱۱
بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۳-۱۱
تجزیه پروتئوم بذر علف گندمی بلند تحت شرایط تنش خشکی و دمای پایینرضا توکل افشاری۲۰۱۳-۱۱
صحت سنجی داده های دما و بارش شبیه سازی شده توسط اجرای منفرد و گروهی پنج مدل AOGCM برای منطقه شمال شرق ایرانمحمد بنایان اول۲۰۱۳-۱۱
مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه ای رقم پونا (Cichoriumintybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چینپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۳-۱۱
مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و داروییعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,محسن جهان۲۰۱۳-۱۱
واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهداحمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۳-۱۱
اثر ازن محلول در آب بر کاهش آفلاتوکسین پسته واریته اوحدیمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۳-۱۲
اثر اسید آسکوربیک (ویتامین ث) و آلفا توکوفرول (ویتامین ای) بر فرایند زوال بذر دو رقم کنجدرضا توکل افشاری۲۰۱۳-۱۲
اثر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارزن پادزهریمرتضی گلدانی۲۰۱۳-۱۲
اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه های دختری زعفرانپرویز رضوانی مقدم,علیرضا کوچکی۲۰۱۳-۱۲
اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گل انگیزی زعفران در سال دومپرویز رضوانی مقدم,علیرضا کوچکی۲۰۱۳-۱۲
ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی)محمد بنایان اول,محمد بنایان اول۲۰۱۳-۱۲
ارزیابی تأثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف های هرز و عملکرد دانه سینگل کراس 704 (Zea mays L.) ذرتمحمدجواد احمدی لاهیجانی۲۰۱۳-۱۲
ارزیابی توابع تولید آب – شوری- عملکرد در ذرت علوفه‌ای در استان خراسان رضویمحمد کافی۲۰۱۳-۱۲
بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر مینای پرکپه ناجوربرگ تحت تنش شوری و خشکی در دماهای مختلفرضا توکل افشاری۲۰۱۳-۱۲
بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهدعلیرضا کوچکی۲۰۱۳-۱۲
بررسی وضعیت علم علف های هرز طی سال های 89-1388مهدی راستگو۲۰۱۳-۱۲
پژوهش های زراعی زعفران در ایران: روند گذشته و نگاهی به آیندهعلیرضا کوچکی۲۰۱۳-۱۲
تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.)پرویز رضوانی مقدم,محمد بنایان اول۲۰۱۳-۱۲
تأثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهدعلیرضا کوچکی,سرور خرم دل۲۰۱۳-۱۲
واکنش ویژگی های فنومورفولوژیک ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) به آبیاری تکمیلی در شرایط مشهداحمد نظامی,مهدی پارسا,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۳-۱۲
اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت Zea mays Lعلی قنبری,رضا قربانی۲۰۱۴-۱
ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز در ذرت (Zea mays L)علی قنبری,مهدی راستگو,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۴-۱
ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزاعلیرضا کوچکی,سرور خرم دل,فرنوش فلاح پور۲۰۱۴-۱
برآورد آنومالی بارش و دمای سالانه در شمال شرق ایران و تاثیر آن بر عملکرد محصول گندم دیممحمد بنایان اول۲۰۱۴-۱
بررسی رفتار جوانه زنی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکیمهدی پارسا۲۰۱۴-۱
تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهدمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۱
تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله ( Ziziphora clinopodioides Lam. )علیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۱
اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia)جعفر نباتی,محمد کافی,احمد نظامی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۲
ارزیابی اثر کود‌های شیمیایی و آلی بر ویژگی های رشدی و اجزای عملکرد گیاه سویا (Glycine max L.)مرتضی گلدانی۲۰۱۴-۲
ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهدمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۲
بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی 1- اثر بر ترکیب و تنوع علف های هرزعلیرضا کوچکی,قربانعلی اسدی,رضا قربانی۲۰۱۴-۲
بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چند گونه علف هرزمحمد بنایان اول۲۰۱۴-۲
بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.)محسن جهان,جواد شباهنگ۲۰۱۴-۲
بررسی تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر روی کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۲
بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان های مختلف شمال شرقی ایرانمحمد بنایان اول۲۰۱۴-۲
پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییبهنام کامکار۲۰۱۴-۲
تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz Lمحمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۴-۲
تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص‌های رشدی ریحان ) (Ocimum basilicum L.پرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۴-۲
تأثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور .Salsola kali L بر اساس مدلهای رگرسیونیرضا قربانی۲۰۱۴-۲
تأثیر نوسانات سالانه‌ی متغیرهای آب و هوایی بر توسعه‌ی سطح برگ گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)مرتضی گلدانی,محمد بنایان اول۲۰۱۴-۲
مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوریجعفر نباتی,محمد کافی,احمد نظامی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۲
30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 1- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت هامهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی,رضا قربانی,سرور خرم دل۲۰۱۴-۳
اثر دما و عمق آب بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط آزمایشگاهمحمد خواجه حسینی صالح اباد,محمد بنایان اول۲۰۱۴-۳
اثر سطوح مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص های کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)قربانعلی اسدی,سرور خرم دل۲۰۱۴-۳
ارزیابی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفرانسرور خرم دل۲۰۱۴-۳
ارزیابی اثر کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی و نرخ تغییر جمعیت شته خردل Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae)رضا قربانی,مهدی نصیری محلاتی,فرنوش فلاح پور۲۰۱۴-۳
اطلاعات جدید از قارچ های سرکوسپوروئید در ایرانقربانعلی اسدی۲۰۱۴-۳
بررسی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش های فورام سولفورون، ریم سولفورون و نیکوسولفورون در خاک بر رشد حبوبات در شرایط گلخانهابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۴-۳
پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندممحمدحسن راشدمحصل,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۳
پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداریعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۳
تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکارسازگاری در شرایط آب و هوایی مشهدعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۳
سی سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهشمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی,رضا قربانی,سرور خرم دل۲۰۱۴-۳
کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آببهنام کامکار۲۰۱۴-۳
گونه های جدید از Passalora و Ramularia از ایرانقربانعلی اسدی۲۰۱۴-۳
مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگانبهنام کامکار۲۰۱۴-۳
مطالعه ویژگی های جوانه زنی بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ های کاشت پاییزهسرور خرم دل,احمد نظامی۲۰۱۴-۳
مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران در بسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکیعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۳
اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cicer arietinum L.) و نخود زراعی (Cuminum cyminum L.)محمدتقی ناصری پور یزدی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۴
اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria)علیرضا دادخواه۲۰۱۴-۴
اثر رقابت بین گونه‌ای طی نمو بذر روی گیاه مادری گندم بر خصوصیات کمی و کیفی بذر حاصله. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغیمحمد کافی۲۰۱۴-۴
اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهیرضا قربانی,محمد بنایان اول۲۰۱۴-۴
اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOSTعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۴
اثر میزان آبیاری و کشت متراکم بر جذب فسفر و رشد بنه های دختری زعفرانعلیرضا کوچکی۲۰۱۴-۴
اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصریمحمد بنایان اول,علی قنبری۲۰۱۴-۴
ارزیابی اثرات اختلاط علف کشهای فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + امسی پی آ در کنترل علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه ترهعلی قنبری,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی,مهدی راستگو۲۰۱۴-۴
ارزیابی تاثیر کیفیت آب و محتوای نیتروژن خاک بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)ابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۴-۴
ارزیابی تأثیر تراکم بوته و الگوهای کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگوعلیرضا کوچکی۲۰۱۴-۴
ارزیابی تأثیر مدیریت تلفیقی مصرف کود دامی و تلقیح با میکوریزا بر ویژگی های رشدی، عملکرد کمّی و اسانس زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط آب و هوایی مشهدسرور خرم دل۲۰۱۴-۴
ارزیابی جذب و کارایی مصرف تشعشع در کشت مخلوط گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)علیرضا کوچکی,سرور خرم دل۲۰۱۴-۴
ارزیابی سودمندی، رقابت و جذب و کارایی مصرف تابش درکشت مخلوط در منطقه مشهد (Trifolium resupinatum L.) و شبدر ایرانی (Satureja hortensis L.) مرزه تابستانهمحمد بنایان اول۲۰۱۴-۴
ارزیابی قطع مکانیکی در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر شاخص زیستایی بذر گاوپنبهرضا توکل افشاری۲۰۱۴-۴
استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۴
بررسی اثر تاریخ نشاکاری بر شاخص های رشد و عملکرد علوفه ذرت در منطقه مشهد (Zea mays L.)محمد خواجه حسینی صالح اباد,علی اصغر محمدآبادی۲۰۱۴-۴
بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتسرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۴
بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: I- تولید خالص اولیه و ورودی سالانه کربن برای محصولات زراعی مختلفمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۴-۴
بررسی عصاره آبی تاج خروس بر میزان جوانه زنی غده سیب زمینیقربانعلی اسدی۲۰۱۴-۴
بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۴
بررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوّع و تراکم علف های هرزعلیرضا کوچکی,فرنوش فلاح پور,سرور خرم دل۲۰۱۴-۴
بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دومعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۴
تاثیردماهای مختلف بر رفتارجوانه زنی بذرآویشن دنایی(اکوتیپ ایلامرضا توکل افشاری۲۰۱۴-۴
تأثیر تلقیح با گونه های میکوریزا و سطوح آبیاری بر خصوصیات رشد، عملکرد، کارایی مصرف آب و برخی صفات گیاه ذرت (Zea mays L.)علیرضا کوچکی۲۰۱۴-۴
تأثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند و گونههای مختلف علف هرز در شرایط مشهدعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۱۴-۴
حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقیمانده علف کش هاابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۴-۴
نقش موسیلاژ بر جوانه زنی سیزده گونه گیاه دارویی تحت سطوح مختلف پتانسیل اسمزی (پلی­اتیلن­گلایکول)محمد خواجه حسینی صالح اباد,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۴-۴
اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia)جعفر نباتی,محمد کافی,احمد نظامی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۵
اثرات دگرآسیبی عصاره های آبی و دوره های پوسیدگی اندام های آفتاب گردان (Helianthus annus L.) بر جوانه‌زنی و رشد سس (Cuscuta compestris Yuncker.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۵
ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون با علف‌کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)علی قنبری,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی,مهدی راستگو۲۰۱۴-۵
ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea mays L.)علی قنبری۲۰۱۴-۵
ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و رشد نهال بذر سه رقم کنجد( Sesamum indicum)، در شرایط تنش شوری و خشکیابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۴-۵
بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهدپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۵
بررسی امکان جانشینی روش تجاری مینی تیوبر با روش هیدروپونیک باز در تولید سیب زمینیرضا توکل افشاری۲۰۱۴-۵
تأثیر نانوذرات نقره، نیکل، روی و روی- مس بر جوانه زنی، استقرار و فعالیت آنزیمی بذر گیاه یونجهرضا توکل افشاری۲۰۱۴-۵
نقش کودهای آلی و بیولوژیک در جذب فسفر و پتاسیم توسط سیاهدانه (Nigella sativa L.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۵
اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف های هرز و عملکردسرور خرم دل,قربانعلی اسدی۲۰۱۴-۶
اثر هیدروژل سوپر جاذب رطوبت در خاک و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مشهدمحسن جهان۲۰۱۴-۶
اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش سالهپرویز رضوانی مقدم,قربانعلی اسدی۲۰۱۴-۶
اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب رطوبت در خاک و محلول‌پاشی اسید‌هیومیک روی برخی ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شرایط مشهدمحسن جهان,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۶
اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)محمد بنایان اول,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۶
ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cerealeمحمد کافی۲۰۱۴-۶
ارزیابی نقش ویژگی های ریخت شناسی ریشه گیاه تریتیکاله(Triticale spp) در تولید دانه تحت شرایط کمبود آبحمیدرضا خزاعی۲۰۱۴-۶
بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گل ختمیامیرعلی صادقی,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۴-۶
بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاکابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۶
بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و آلی بر عملکرد اقتصادی و کارایی مصرف نیتروژن مرزنجوش وحشی (Origanum vulgare L.) تحت شرایط‌های اقلیمی یزد و مشهدمحمد بنایان اول,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۴-۶
تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گندم در مشهدمحمد کافی۲۰۱۴-۶
تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط آب و هوایی تربت جامسرور خرم دل۲۰۱۴-۶
تجزیه و تحلیل فلوریستیکی و مطالعه تنوع گیاهی منطقه حفاظت شده حسین آباد - استان خراسان جنوبیپرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۶
رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیامحمد بنایان اول,احمد نظامی۲۰۱۴-۶
آزمون دقت شبیه ‏سازهای LARS-WG، WeatherMan و CLIMGENدر شبیه‏ سازی پارامترهای اقلیمی سه اقلیم مختلف (گرگان، گنبد و مشهد)بهنام کامکار۲۰۱۴-۷
اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط آب و هوایی مشهدمهدی پارسا,محمد بنایان اول,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۷
ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلیمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۷
بررسی تجزیه بقایای پنج گیاه زراعی با استفاده از چهار گونه قارچ گندروی خاکزی و چوبزیبهنام کامکار۲۰۱۴-۷
بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل سازویی تحت تنش های شوری و خشکی در دماهای مختلفرضا توکل افشاری۲۰۱۴-۷
تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (محمدحسن راشدمحصل,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۷
تأثیر شوری بر وضعیت آب برگ، غلظت پرولین، کل قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ارزن پادزهریمحمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۴-۷
تأثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اولپرویز رضوانی مقدم,محمد بنایان اول۲۰۱۴-۷
تعیین نوع خواب بذر گیاه باریجة تودة دماوند و نیازهای بذر برای شکست خوابرضا توکل افشاری۲۰۱۴-۷
مقایسه تاثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۷
مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، ذرت (Zea mays L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۷
اثر سالیسیلیک اسید در تخفیف تنش خشکی از طریق بهبود برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد بوته و اجزای آن در گیاه خردل (Brassica compestris var. parkland)مرتضی گلدانی۲۰۱۴-۸
ارزیابی اثر کودهای شیمیایی و آلی بر ویژگیهای رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه اکوتیپمرتضی گلدانی۲۰۱۴-۸
بررسی امکان کاشت پاییزه نخود در شرایط آب و هوایی سراواناحمد نظامی۲۰۱۴-۸
بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراساناحمد نظامی۲۰۱۴-۸
پهنه‏ بندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قره ‏سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)بهنام کامکار۲۰۱۴-۸
در گوجه فرنگی (Orobanche aegyptiaca) کنترل شیمیایی گل جالیزمصری با علفکش های گلایفوسیت و سولفوسولفورونمحمد بنایان اول,علی قنبری۲۰۱۴-۸
مقاومت علف‏های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) و شلمی (Rapistrum rugosum) به علف‏کش تری‏بنورون متیل در آق‏قلابهنام کامکار۲۰۱۴-۸
مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی ( Avena ludoviciana L.)محمدحسن راشدمحصل,احمد نظامی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۸
اثر تناوب بر پویایی مکانی علف های هرز شاه تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت بند(Polygonum aviculare)محمدحسن راشدمحصل,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۹
اثر ریزوباکتر های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف کمپوست قارچ بر عملکرد گل و خصوصیات بنه ی زعفران (Crocus sativus L.) در یک سیستم زراعی ارگانیکپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۹
اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوریمحمد کافی,جعفر نباتی۲۰۱۴-۹
اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.)مهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۴-۹
ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana B.)علیرضا کوچکی۲۰۱۴-۹
اعتبار سنجی برآوردهای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و برآورد حاصل از درون یابی مکانی بارندگی در استان خوزستانمحمد بنایان اول۲۰۱۴-۹
بررسی امکان سبز شدن و استقرار اولیه گونه های مرتعی Eurotia ceratoides, Agropyron desertorum, و Salsola arbuscularis در خاک زیراشکوب گیاه Salsola arbusciliformis در شرایط کشت گلدانیمحمد کافی۲۰۱۴-۹
بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ ایعلیرضا کوچکی۲۰۱۴-۹
بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه بروموس (Bromus kopetdaghensis Drobov) تحت تأثیر تیمارهای مختلف دماییمحمد خواجه حسینی صالح اباد,فرنوش فلاح پور۲۰۱۴-۹
تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذیمحمد بنایان اول,قربانعلی اسدی,جواد شباهنگ۲۰۱۴-۹
تأثیر انواع و مقادیرکودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Perss.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)محمدحسن راشدمحصل,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۹
تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهدمحمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۴-۹
تأثیر زمان برداشت گلبرگ در ارقام بهاره گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) بر عملکرد گلبرگ و دانهمهدی راستگو۲۰۱۴-۹
تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل های رگرسیونیپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۹
تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسانعلیرضا کوچکی۲۰۱۴-۹
گروه بندی عناب های ایران بر اساس صفات کمی و نشانگرهای ISSR و RAPDمحمدحسن راشدمحصل۲۰۱۴-۹
مطالعه اثر کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)علیرضا کوچکی۲۰۱۴-۹
نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلول پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران (Crocus sativus L.)علیرضا کوچکی۲۰۱۴-۹
ارزیابی شاخص‌های رشد و تنوع علف‌های هرز در سری‌های جایگزینی و افزایشی کشت مخلوط زنیان (Trachyspermum ammi L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)سرور خرم دل۲۰۱۴-۱۰
بررسی رقابت چند گونه ای و پویایی فصلی جمعیت علف های هرز در مزرعه ذرت(Zea mays L.)علی قنبری,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۱۰
بررسی سمیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)جواد شباهنگ۲۰۱۴-۱۰
بررسی عملکرد و ترکیب اسید های چرب دانه ارقام گلرنگ در منطقه شیروانعلیرضا دادخواه۲۰۱۴-۱۰
بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)محمدحسن راشدمحصل,احمد نظامی,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۴-۱۰
تاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکالهحمیدرضا خزاعی۲۰۱۴-۱۰
تأثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشتمحمد کافی۲۰۱۴-۱۰
توزیع تاج پوشش سویا (.Glycine max L)، توق (.Xanthium strumarium L ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخلمهدی راستگو۲۰۱۴-۱۰
بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر تجزیه و ماندگاری علف کش متری بیوزین در خاکابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۴-۱۱
بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی فاز دوم جوانه زنیرضا توکل افشاری۲۰۱۴-۱۱
بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفرانعلیرضا کوچکی۲۰۱۴-۱۱
بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشیاحمد نظامی,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۴-۱۱
تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Trigonella foenum-graecum L.) و شنبلیله (Coriandrum sativum L.)پرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۴-۱۱
تأثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبهکمال حاج محمدنیا قالی باف,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۱۱
کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران تحت تاثیر سطوح آبیاری و کشت پرتراکم بنهعلیرضا کوچکی۲۰۱۴-۱۱
اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاریمحمد بنایان اول۲۰۱۴-۱۲
اثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)رضا قربانی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۱۲
اثر مدیریت تغذیه ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus sativus L.)پرویز رضوانی مقدم,علی اصغر محمدآبادی۲۰۱۴-۱۲
اثر مصرف کودهای آلی و زیستی بر عملکرد، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب روغن کنجد (Sesamum indicum L.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum)پرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه‌ پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایرانجعفر نباتی,محمد کافی۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی روشهای درونیابی جهت تعیین پراکندگی برخی عناصر غذایی کم مصرف در اراضی کشاورزی استان گلستانبهنام کامکار۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشورمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی سلامت سامانه‏ های زراعی تحت کشت گندم (Triticum aestivum) درحوزه قره‏ سو (شهرستان گرگان)بر اساس تنوع علف هرز، عملکرد و میزان مصرف آفت‏ کش ‏هابهنام کامکار۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شوراحمد نظامی,مهدی پارسا,محمد کافی۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم تحت شرایط تنش خشکیمحمد کافی,مهدی پارسا,مهدی نصیری محلاتی,محمد بنایان اول۲۰۱۴-۱۲
ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوریاحمد نظامی,مهدی پارسا,محمد کافی۲۰۱۴-۱۲
اولین گزارش گونه Bedellia somnulentella (Zeller, 1847) (Lep.: Bedelliidae) از ایرانقربانعلی اسدی۲۰۱۴-۱۲
پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیمبهنام کامکار۲۰۱۴-۱۲
تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندمپرویز رضوانی مقدم,مرتضی گلدانی۲۰۱۴-۱۲
تاثیر مقدار آبیاری و محلول پاشی متانول برصفات فیزیولوژیک گیاه نخود (Cicer arietinum L.)مهدی پارسا,احمد نظامی۲۰۱۴-۱۲
تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecumمحمد کافی۲۰۱۴-۱۲
تأثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای پیشگیری و بهبود زوال بذر دو رقم کنجدرضا توکل افشاری۲۰۱۴-۱۲
تعامل کلسیم و پتاسیم در ترمیم اثرات منفی تنش شوری در کوشیاجعفر نباتی,محمد کافی۲۰۱۴-۱۲
آنالیز رشد چغندرقند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیامحمد بنایان اول,احمد نظامی۲۰۱۵-۱
اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید روی برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله گلدهیمهدی راستگو۲۰۱۵-۱
اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia)جعفر نباتی,محمد کافی,احمد نظامی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۱
اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)علیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۱
اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام های هوایی ارقام سورگوم علوفه ایپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۱
اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شدهاحمد نظامی,محمد کافی,مرتضی گلدانی۲۰۱۵-۱
اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۱
ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشتعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۱
ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)پرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۵-۱
بررسی تغییرات شاخص های حدی هواشناسی در استان خراسان رضویمحمد بنایان اول۲۰۱۵-۱
بررسی رابطه بین مقاومت به علف کش و تحمل به یخزدگی در بیوتیپ های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)ابراهیم ایزدی دربندی,احمد نظامی۲۰۱۵-۱
بررسی رقابت اندام‌های هوایی و زمینی علف‌هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. )مرتضی گلدانی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۱
تعیین بهترین مدل برای ارزیابی دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغالبهنام کامکار۲۰۱۵-۱
تعیین دماهای کاردینال گیاه هرز خارشترعلی قنبری,محمدحسن راشدمحصل,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۵-۱
شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالیمحمد کافی۲۰۱۵-۱
مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهدمحمد بنایان اول۲۰۱۵-۱
واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمانهای کاشت در شرایط مشهداحمد نظامی,محمد کافی,جواد شباهنگ۲۰۱۵-۱
اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلفمحمد بنایان اول۲۰۱۵-۲
اثر گیاهان پوششی بر تراکم علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۱۵-۲
اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۱۵-۲
اثرات نحوه تغذیه نیتروژنی گیاه مادری و تلقیح باکتریایی بذور حاصله بر بهبود تحمل به شوری گندم در مرحله جوانه زنیپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۲
ارزیابی اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات فیزیومورفولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.)مرتضی گلدانی۲۰۱۵-۲
ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۲
امکان سنجی بهبود عملکرد گندم با اصلاح روش ها و مقادیر مختلف کاربرد کودهای نیتروژن و فسفرابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۵-۲
بررسی اثر تعدیل کنندگی پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کلزا رقم هایولا 330 تحت تنش شوری ناشی ازNaClمرتضی گلدانی۲۰۱۵-۲
بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید زعفران در استان خراسان بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتسرور خرم دل۲۰۱۵-۲
بررسی تأثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارایی مدیریت شیمیایی علف های هرزکمال حاج محمدنیا قالی باف,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۲
بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum)پرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۵-۲
بررسی حد تحمل توده های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف کش کلودینافوپ پروپارژیلمحمدحسن راشدمحصل,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۵-۲
بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامیعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۲
بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid ( در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوستمحمد بنایان اول,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۵-۲
تاثیر دی‌اکسید کربن برصفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه فیکوس زینتی ( Ficus benjamina و ( Ficus elasticaدر شرایط گلخانهمرتضی گلدانی۲۰۱۵-۲
تأثیر انواع کودهای آلی و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گل و دانه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۲
تأثیر سن مزرعه، وزن بنه و مقادیر کود دامی بر عملکرد بنه و کلاله زعفران (Crocus sativa L.) در شرایط مشهدعلیرضا کوچکی۲۰۱۵-۲
تأثیر گونه های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در شرایط کنترل شدهحمیدرضا خزاعی,جعفر نباتی,محمد کافی۲۰۱۵-۲
مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزیپرویز رضوانی مقدم,محمد بنایان اول۲۰۱۵-۲
اثر تاریخ کاشت و زمان کنترل بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی شوید (Anethum graveolens L.)سرور خرم دل۲۰۱۵-۳
اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر شاخص کارایی مصرف آب دو رقم کلزامحمد کافی۲۰۱۵-۳
ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus Lپرویز رضوانی مقدم,علیرضا کوچکی۲۰۱۵-۳
ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهدمحمد کافی۲۰۱۵-۳
بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آنکمال حاج محمدنیا قالی باف,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۳
بررسی مقدماتی امکان کاشت پاییزه عدس در شرایط آب و هوایی سراواناحمد نظامی۲۰۱۵-۳
پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهریمحمد بنایان اول۲۰۱۵-۳
تأثیر پرایمینگ بذر با سایکوسل بر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus)محمدجواد احمدی لاهیجانی۲۰۱۵-۳
تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benthمحمد کافی۲۰۱۵-۳
تیمارهای کودی بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.)سرور خرم دل۲۰۱۵-۳
شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجانبهنام کامکار۲۰۱۵-۳
فشرده سازی بوم شناختی از طریق افزایش کارایی مصرف نور در بوم نظام زراعی کم‌نهاده تولید شنبلیلهمحمد بنایان اول۲۰۱۵-۳
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی حضور علف های هرز در مزارع نخود دیم استان کردستانابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل,مهدی راستگو۲۰۱۵-۳
مدلسازی خسارت آفت سن گندم (Eurygaster integriceps. Put) بر رشد و عملکرد گندم پائیزه (Triticum aestivum) تحت شرایط تغییر اقلیممهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۵-۳
مروری بر کاربردهای عملی نانوفن آوری در پالایش بقایای علف کش ها و آفت کش ها در محیطابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۵-۳
مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهدمحمد بنایان اول۲۰۱۵-۳
مطالعه زادآوری و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر حاصل از علف‌هرز چاودار وحشی (Secale cereale) در تداخل با ارقام گندم نانمحمد کافی۲۰۱۵-۳
مطالعه نیاز حرارتی، صفات رشدی و عملکرد دو گونه موسیرایرانی .Allium altissimum Regel و .A. hertifulium Boiss در تیمارهای مختلف تراکم، وزن پیاز و حذف ساقه گل دهندهمحمد کافی,محمد بنایان اول,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۵-۳
نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن زعفران زراعیعلیرضا کوچکی۲۰۱۵-۳
اثر اصلاح کننده های خاک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum)پرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۵-۴
اثر رژیم های مختلف آبیاری و سطوح نیتروژن بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.)سرور خرم دل۲۰۱۵-۴
اثر روشهای خاک ورزی، تراکم بوته و آرایش کاشت بر خصوصیات رشد، اجزای عملکرد و عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی مالزیسرور خرم دل۲۰۱۵-۴
ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمینسرور خرم دل۲۰۱۵-۴
ارزیابی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع‌زیستی ماکروفون‌های خاکعلیرضا دادخواه۲۰۱۵-۴
ارزیابی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودیقربانعلی اسدی,سرور خرم دل۲۰۱۵-۴
بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba L.) با استفاده از کنه گال‌زا (Aceria drabae (Nal.) Acari: Eriophydae)) در منطقه شیروانقربانعلی اسدی,سرور خرم دل۲۰۱۵-۴
بررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفرانمحمد بنایان اول,احمد نظامی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۴
تأثیر پیش‌تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گوجه‌فرنگیسرور خرم دل۲۰۱۵-۴
تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل ‌وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگانبهنام کامکار۲۰۱۵-۴
کمّی‌سازی و تعیین پارامترها و دامنه‌های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی‌وش با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطیبهنام کامکار۲۰۱۵-۴
کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل‏ آب با استفاده از مدل‏های رگرسیون غیرخطیبهنام کامکار۲۰۱۵-۴
اثر غلظت های عصاره آبی اندام های زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه سه گونه علف هرزمحمد خواجه حسینی صالح اباد,سرور خرم دل۲۰۱۵-۵
ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های ریشه دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژلحمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۱۵-۵
ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند (.Beta vulgaris L) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شدهاحمد نظامی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۵-۵
ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمنمحمد بنایان اول۲۰۱۵-۵
بررسی اثر تاریخ کاشت بر دو اکوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgar L. ) در شرایط آب و هوائی مشهداحمد نظامی,علی اصغر محمدآبادی۲۰۱۵-۵
بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و (Pimpinella anisum L.) کیفی گیاه دارویی انیسونپرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۵-۵
بررسی امکان کاهش مصرف علف کش هالوکسی فوپ آر متیل استر با استفاده از روغن های گیاهی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)مهدی راستگو۲۰۱۵-۵
بررسی تغییرات توزیع عمودی سطح برگ ارقام گندم دیم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگانبهنام کامکار۲۰۱۵-۵
بررسی تنوع بیماری زایی و ژنوتیپی باکتریXanthomonas oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنجمرتضی گلدانی۲۰۱۵-۵
بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-Dمحمدحسن راشدمحصل,احمد نظامی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۵
تأثیر عملیات خاک ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخودمحمدحسن راشدمحصل,احمد نظامی,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۵-۵
مقایسه شاخص‎های مختلف استخراج شده از تصاویر ماهواره لندست برای پهنه‏بندی شوری خاک در مزرعه نمونه ارتش گرگانبهنام کامکار۲۰۱۵-۵
آنالیز خلاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه سازیمهدی پارسا,محمد بنایان اول,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۶
اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۶
اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهدمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۵-۶
ارتباط حلالیت فسفر خاک و جذب نیتروژن و تأثیر آن بر شاخص برداشت فسفر سیاهدانهمحمد خواجه حسینی صالح اباد,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۶
ارزیابی تأثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشتعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۶
ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه قره ‏سو)بهنام کامکار۲۰۱۵-۶
ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه ( Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدانمهدی راستگو۲۰۱۵-۶
ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخصهای دماییپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۶
ارزیابی کارایی مصرف انرژی در تولید خربزه(Cucumis melo L.) در استانهای خراسان رضوی و جنوبیپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۶
بررسی اثر تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امیدبخش کلزامرتضی گلدانی,محمد کافی۲۰۱۵-۶
بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)محمد کافی۲۰۱۵-۶
بررسی تنوع زیستی علف‌های هرز مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره‌سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)بهنام کامکار۲۰۱۵-۶
بررسی خواب بذر در هفت گونه گیاه دارویی از تیره چتریان (Apiaceae)محمد خواجه حسینی صالح اباد,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۵-۶
بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)مهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۵-۶
بررسی غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد بنه‌های دختری زعفرانپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۶
بررسی نقش تغذیه‌ای نانو ذرات سیلیسیم در ویژگی‌های فیزیولوژیک و تولید ریزغده سیب‌زمینیمحمد کافی۲۰۱۵-۶
تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد پروتئین خام، روغن و اسیدهای چرب سیاهدانه (Nigella sativa L.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۶
تاثیر مراحل کنترل بر شاخص های اکولوژیکی علف های هرز در مزرعه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شیروانسرور خرم دل۲۰۱۵-۶
تعیین تناسب اراضی استان‏های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی برای کشت زیره سبز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و رهیافت مدل‏سازیبهنام کامکار۲۰۱۵-۶
تعیین دمای های کاردینال جوانه زنی بذور علفهای هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانهمرتضی گلدانی۲۰۱۵-۶
کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه با استفاده از روش سطح-پاسخمحسن جهان,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۶
اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ایمهدی پارسا,محسن جهان۲۰۱۵-۷
اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبهعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۷
ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا (استان گلستان) جهت تولید جو در شرایط دیم با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS)بهنام کامکار۲۰۱۵-۷
ارزیابی چرخه حیاتی- LCA- تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسانعلیرضا کوچکی۲۰۱۵-۷
ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی در کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی به دما در سه رقم آفتابگردانبهنام کامکار۲۰۱۵-۷
تأثیر منابع تغذیه ای مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در یک نظام‌ زراعی اکولوژیکعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,محسن جهان۲۰۱۵-۷
تحلیل وضعیت عملکرد و رابطه آن با سطح برگ در مزارع گندم بر اساس روش‌های درون‌یابی (مطالعه موردی: مزرعه نمونه ارتش استان گلستان)بهنام کامکار۲۰۱۵-۷
روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سری های جایگزینیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۷
شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران)محمد بنایان اول۲۰۱۵-۷
ارزیابی تحمل به یخ زدگی بارهنگ سرنیزه ای (.Plantago lanceolata L) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت هااحمد نظامی,ابراهیم ایزدی دربندی,مهدی پارسا۲۰۱۵-۸
ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشد یافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت هااحمد نظامی,محمد کافی,قربانعلی اسدی۲۰۱۵-۸
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSRمحمد کافی۲۰۱۵-۸
ارزیابی صفات و شاخص های جوانه زنی مؤثر بر تحمل به خشکی لاین های جدید کلزامرتضی گلدانی,احمد نظامی۲۰۱۵-۸
بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.)علیرضا کوچکی,سرور خرم دل۲۰۱۵-۸
بررسی ویژگی های اگرواکولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تأثیر کاربرد سوپرجاذب رطوبت، اسیدهیومیک و دورهای آبیاریمحسن جهان۲۰۱۵-۸
کمّی‏ سازی و تحلیل واکنش های جوانه‏ زنی گیاه دارویی مرزه به دما و تنش شوریبهنام کامکار۲۰۱۵-۸
مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های تولید دیم و آبی جو در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتسرور خرم دل,رضا قربانی۲۰۱۵-۸
اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخودابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو,مهدی پارسا۲۰۱۵-۹
اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) در شرایط اقلیمی مشهدسرور خرم دل,علیرضا کوچکی۲۰۱۵-۹
اثر تراکم بوته و زمان برداشت بر عملکرد کاسنی علوفه‌ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۹
اثر دگرآسیبی اندام های مختلف کرچک (Rricinus communis L.) در کاهش جوانه‌زنی بذر‌‌ها و رشد گیاهچه های سس (Cuscuta campestris Yuncker)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۹
اثر کود و پرایمینگ با محلول فسفات دی هیدروژن پتاسیم بر رشد هتروتروفیک گیاه چه های سیاهدانه (Nigella sativa L.)محمد خواجه حسینی صالح اباد,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۹
اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهدمحسن جهان,محمد بنایان اول,علیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۹
ارزیابی اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده کوشیاجعفر نباتی,محمد کافی۲۰۱۵-۹
ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری)سرور خرم دل,رضا قربانی۲۰۱۵-۹
ارزیابی تاثیر تلقیح کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم گندم در تناوب با یونجهعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۹
بر هم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani)فرنوش فلاح پور,رضا قربانی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۹
بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان (Trachyspermum ammi L.)علیرضا کوچکی,جواد شباهنگ,سرور خرم دل۲۰۱۵-۹
بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (Triticum aestivum) تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی مراحل آغازین جوانه زنیرضا توکل افشاری۲۰۱۵-۹
بررسی تأثیر بقایای علف‌کش تریفلورالین در خاک بر رشد و گره‌زایی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.)ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۵-۹
بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در الگوهای مختلف کشت توام ردیفیپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۹
بهبودجنبه های فیزیولوژیک بذرسیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش مقدار فسفر بذر تحت تأثیر تغذیه بوته مادریپرویز رضوانی مقدم,محمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۵-۹
تاثیر کودهای بیولوژیک بر اجزای عملکرد، عملکرد و درصد روغن سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.)علیرضا کوچکی۲۰۱۵-۹
تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناجمحمد کافی۲۰۱۵-۹
تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جامرضا قربانی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۹
تأثیر تیمارهای پرایمینگ برخصوصیات جوان هزنی بذر دو رقم گیاه دارویی خردل (Brassica compestris var. Parkland and Goldrash)مرتضی گلدانی۲۰۱۵-۹
تأثیر کم آبیاری و کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف بر صفات مورفو فیزیولوژیک مرزه یکساله تابستانه (Satureja hortensis L.)محسن جهان,احمد نظامی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۹
تأثیر کودهای آلی، تلقیح میکوریزایی ( Glomus mosseaeو G. intraradices) بر عملکرد کمی و کیفی برداشت مختلف گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.)پرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی۲۰۱۵-۹
شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقندمحمد بنایان اول۲۰۱۵-۹
شناسایی و کمی‌سازی اثرات علت و معلولی در رابطه‌ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاریمحسن جهان,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۹
مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل هیدروترمال تایم توسعه‌یافته بر مبنای توزیع ویبولبهنام کامکار۲۰۱۵-۹
مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آبمحمد کافی۲۰۱۵-۹
مطالعه دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز و عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تأثیر دوره‌های کنترل و تداخلپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۹
مقایسه روش زمین‏ آمار و استفاده از داده‏ های سنجش از دور به‏ منظور پیش بینی عملکرد گندم در برخی از مراحل رشد (مطالعه موردی:اراضی مزرعه نمونه استان گلستان)بهنام کامکار۲۰۱۵-۹
مقایسه خصوصیات جوانه زنی و رشدی گیاهچه ی بذور گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) حاصله از پایه مادری در تراکم های گیاهی مختلف و در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیاییپرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۵-۱۰
اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ایمحمد کافی۲۰۱۵-۱۰
ارزیابی نیمه عمر و تجزیه علف کش متری بیوزین در محیط خاک تحت تاثیر کودهای آلی مختلف در شرایط مزرعه ایابراهیم ایزدی دربندی,محمدتقی ناصری پور یزدی,مهدی راستگو۲۰۱۵-۱۰
تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقة مشهدمحمد بنایان اول۲۰۱۵-۱۰
تأثیر رنگ پوسته و تیمارهای مختلف بر خواب و ویژگی های جوانه زنی بذر خردل وحشیمرتضی گلدانی۲۰۱۵-۱۰
تأثیر روش‏های خاک‎ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی‏اکسید‏کربن از خاک تحت کشت ذرت (Zea mays L.)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۱۰
معرفی گونه های مهاجم گیاهی در بوم نظام های زراعی وطبیعی استان های خراسان با توجه به تغییر اقلیم جهانیعلیرضا کوچکی,رضا قربانی,قربانعلی اسدی۲۰۱۵-۱۰
Comparing Rangeland Soil-Vegetation Mineral Content Based on Elevation Classes and Phenological Stages in North-Facing Slopes, Sabalan Region, Ardabil Provinceمحمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۵-۱۱
بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید سیب‌زمینی در ایران بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتسرور خرم دل۲۰۱۵-۱۱
تأثیر غلظت های مختلف نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز )Amaranthus retroflexus L.(ابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۱۱
مکان سنجی کشت یونجه یکساله (Medicago scutellata) در شهرستان آق قلا (استان گلستان) با استفاده از GISبهنام کامکار۲۰۱۵-۱۱
نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانهپرویز رضوانی مقدم,محمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۵-۱۱
اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیتها در تعدادی از ارقام چغندرقنداحمد نظامی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۵-۱۲
ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیکپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۱۲
ارزیابی اثر کود دامی و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمی و روغن ارقام گلرنگ بهاره (.Carthamus tinctorius L)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۵-۱۲
ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.)رضا قربانی,سرور خرم دل,قربانعلی اسدی۲۰۱۵-۱۲
ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (Phalaris minor Retz.) در کنترل علف قناریمحمدحسن راشدمحصل,احمد نظامی,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۵-۱۲
ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و شوید (Anethum graveolens L.)محمد بنایان اول,سرور خرم دل۲۰۱۵-۱۲
برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایرانعلیرضا کوچکی۲۰۱۵-۱۲
برخی تغییرپذیری های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذرهای کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مختلف نگهداریرضا توکل افشاری۲۰۱۵-۱۲
بررسی اثرات بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (.Cicer arietinum L)ابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو,مهدی پارسا۲۰۱۵-۱۲
بررسی ارتباط وقوع مراحل فنولوژیکی و ویژگی‏های مورفولوژیکی با کمیّت و کیفیت بذر چغندرقندبهنام کامکار۲۰۱۵-۱۲
بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها در کنترل یولاف وحشی و علف خونیمحمدحسن راشدمحصل,احمد نظامی۲۰۱۵-۱۲
بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقندبهنام کامکار۲۰۱۵-۱۲
بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa)پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۵-۱۲
بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران 2- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBMمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۵-۱۲
بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد، ضرایب همبستگی و تجزیه علیت ارقام پنبه در شرایط تنش خشکیاحمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۵-۱۲
تاثیر غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول بر کاهش اثرات تنش یخ‌زدگی در دو توده کوشیا (Kochia scoparia)احمد نظامی,محمد کافی,جعفر نباتی۲۰۱۵-۱۲
تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیوشیمیایی سه رقم ریحان (Ocimum basilicum L.)مرتضی گلدانی۲۰۱۵-۱۲
شبیه‌سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (.Beta vulgaris L) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROSمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۵-۱۲
فنولوژی و روند تشکیل بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در طی دوره رشدعلیرضا کوچکی۲۰۱۵-۱۲
اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی استان گلستانبهنام کامکار۲۰۱۶-۱
اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاکمحمد کافی۲۰۱۶-۱
اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)پرویز رضوانی مقدم,سرور خرم دل۲۰۱۶-۱
اثر کاربرد عصاره کمپوست و کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی چین های مختلف مرزنجوش Origanum hortensis L.))سرور خرم دل۲۰۱۶-۱
ارزیابی اثر برخی روغن های گیاهی بر کارایی علف کش پینوکسادن (آکسیال) در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)مهدی راستگو۲۰۱۶-۱
امکان سنجی کاهش مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) در گندم (Triticum aestivum L.) با کمک مدیریت کاربرد نیتروژنابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو۲۰۱۶-۱
برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک ازطریق اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیکمحسن جهان,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۱
بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران)محمد بنایان اول۲۰۱۶-۱
بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبهکمال حاج محمدنیا قالی باف,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۱
بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشیکمال حاج محمدنیا قالی باف,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۱
تاثیر پوشش های خوراکی لیپیدی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کشمشمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۱
تأثیر تنش یخ زدگی بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مرحله گیاهچه ایمحمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۶-۱
مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سربپرویز رضوانی مقدم,علیرضا کوچکی۲۰۱۶-۱
واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگانبهنام کامکار۲۰۱۶-۱
اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L)علیرضا کوچکی۲۰۱۶-۲
ارزیابی تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های بارهنگ سرنیزه ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل شدهاحمد نظامی,ابراهیم ایزدی دربندی,مهدی پارسا۲۰۱۶-۲
ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز ((Cuminum cyminum L.ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۶-۲
بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل نموی ارقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه نیشابورمحمد کافی۲۰۱۶-۲
بهینه سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM)محسن جهان,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۲
تاثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن علف های هرز بنگ دانه(Hyoscyamus niger) ، عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) و ترشک (Rumex crispus)رضا قربانی۲۰۱۶-۲
تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: پیش بینی وضعیت اگروکلیماتیک آیندهعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۲
تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌ هرز کشیده‌ برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum)علی قنبری,رضا قربانی۲۰۱۶-۲
تاثیر نانواکسید روی و تلقیح بذربا باکتری های افزاینده رشد برعملکرد، اجزا عملکرد و پرشدن دانه سویاسرور خرم دل۲۰۱۶-۲
تأثیر یون پتاسیم روی مهار شوری در گیاه دارویی گل مغربیمرتضی گلدانی۲۰۱۶-۲
مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزامحمد کافی۲۰۱۶-۲
اثر بستر کود دامی و محلول پاشی برگی بر خصوصیات زراعی و عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش سالهسرور خرم دل۲۰۱۶-۳
اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L)محمد کافی۲۰۱۶-۳
اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.)سرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم,قربانعلی اسدی۲۰۱۶-۳
اثر کاربرد همزمان میکوریزا و کودهای آلی کمپوست، ورمی‌کمپوست و گرانوله‌ گوگردی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی کم‌نهادهپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۶-۳
اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L. )پرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۳
ارزیابی اثرات اختلاط در مخزن علف کش فورام سولفورون با نیکوسولفورون با افزودن سولفات آمونیوم در کنترل علف هرز سوروف Echinochloa crus-galli (L) Beauv در ذرت.Zea mays Lمهدی راستگو,ابراهیم ایزدی دربندی,علی قنبری۲۰۱۶-۳
ارزیابی زراعی بوم شناختی اراضی شهرستان آق قلا (استان گلستان) جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)بهنام کامکار۲۰۱۶-۳
بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیکمحمد بنایان اول,علیرضا کوچکی۲۰۱۶-۳
بررسی تأثیر دما بر جوانه زنی بذر گیاه کینوا (Chenepodium quinoa Willd) تحت تنش شوریرضا توکل افشاری۲۰۱۶-۳
بررسی روند تغییرات شاخص خشکی طی دوره‌ 2100-1966 در شمال غرب ایرانمحمد بنایان اول۲۰۱۶-۳
بهینه سازی تراکم و وزن بنه زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۳
تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایرانمحمد کافی۲۰۱۶-۳
تأثیر منابع مختلف مواد آلی بر پایداری علف کش متری بیوزین در خاک در شرایط کنترل شده آزمایشگاهیابراهیم ایزدی دربندی,محمدتقی ناصری پور یزدی,مهدی راستگو۲۰۱۶-۳
اثر کاربرد حاصلخیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.)سرور خرم دل۲۰۱۶-۴
ارزیابی تحمل به کم آبی 10 رقم سیب زمینی بر اساس (Solanum tuberosum L.) برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد غده در منطقه اردبیلاحمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۶-۴
بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum.L.) در شرایط آب و هوایی مشهدعلی قنبری۲۰۱۶-۴
تأثیر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات رشدی، عملکرد و فعالیت آنزیمی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش سرماسرور خرم دل۲۰۱۶-۴
تدوین الگوی کشت بهینه برای استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)بهنام کامکار۲۰۱۶-۴
نگاهی جامع به کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفرانعلیرضا کوچکی۲۰۱۶-۴
اثر کاربرد حاصلخیز کننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (sorghum bicolor)مهدی پارسا,محسن جهان۲۰۱۶-۵
اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ایپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۶-۵
ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالیمحمد کافی۲۰۱۶-۵
بررسی تغییرات برخی ترکیبات فیتوشیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) طی مراحل مختلف نمو گیاهپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۶-۵
بررسی خصوصیات بنه‌های دختری زعفران (.Crocus sativus L) در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراهعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۶-۵
بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت هااحمد نظامی,مرتضی گلدانی,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۶-۵
بررسی واکنش گیاه زعفران (.Crosus sativus L) به تنش یخ زدگی در شرایط کنترل شدهاحمد نظامی۲۰۱۶-۵
تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیکمحمد کافی۲۰۱۶-۵
تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شدهاحمد نظامی,محمدجواد احمدی لاهیجانی۲۰۱۶-۵
مطالعه تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری در محیط فیتوژلحمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۱۶-۵
مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مؤلفه اصلیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۵
اثر برهمکنش علف های هرز و پرایمینگ بذور بر شاخص های رشدی توده های مختلف هندوانه بذر (Citrullus lanatus)محمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۶-۶
اثر سطوح بقایای آفتابگردان (Helianthus annuus L.) بر خصوصیات جمعیت علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)قربانعلی اسدی,سرور خرم دل۲۰۱۶-۶
اثر غلظت، زمان و نحوهی مصرف عصارهی جلبک دریایی بر برخی ویژگیهای مرفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه گلرنگحمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۱۶-۶
اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)سرور خرم دل۲۰۱۶-۶
اثر میدان‌های مغناطیسی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.)احمد نظامی,حمیدرضا خزاعی,مرتضی گلدانی۲۰۱۶-۶
ارزیابی اثر تنوع گونه‌ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربنعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۶
ارزیابی اثرات میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر نخود (Cicer arietinumL.)علی قنبری,مهدی راستگو۲۰۱۶-۶
ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ)ابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو,علی قنبری۲۰۱۶-۶
ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودیپرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۱۶-۶
بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونه ای و برخی شاخص های رشدی گونه های مزرعه ذرت ((Zea mays L.علی قنبری,رضا قربانی۲۰۱۶-۶
بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (. Acrptilon repens L ) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه) Urophora xanthippe ( در شرایط مزرعه و گلخانهقربانعلی اسدی۲۰۱۶-۶
بررسی تأثیر غلظت های مختلف علف‌کش متری بیوزین در خاک بر رشد و گره زایی نخودابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۶-۶
بررسی تنوع حبوبات در بوم‌نظام‌های زراعی ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۶
بررسی سلامت کشت بوم ها در استان های غربی ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,محسن جهان۲۰۱۶-۶
بررسی نقش افزایش حلالیت فسفر بر کیفیت بذرهای تولیدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)محمد خواجه حسینی صالح اباد,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۶-۶
تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: پیش بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاریعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۶
تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزامرتضی گلدانی,محمد کافی۲۰۱۶-۶
تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و شاخص های (Ocimum basilicum L.) رشد دو اکوتیپ ریحمرتضی گلدانی۲۰۱۶-۶
تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)احمد نظامی,محمد کافی,جعفر نباتی۲۰۱۶-۶
جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان‌های خراسانپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۶-۶
ساختار جامعه علف های هرز و تنوع گونه ای نخود در کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالینمحمدحسن راشدمحصل,احمد نظامی,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۶-۶
مطالعه صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکم های مختلف گیاهیپرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۶-۶
اثر تنش یخ زدگی بر درصد نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های خاکشیر (Descurainia sophia L.)ابراهیم ایزدی دربندی,احمد نظامی۲۰۱۶-۷
اثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکردسرور خرم دل۲۰۱۶-۷
اثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (Solanum melongena L.)قربانعلی اسدی,رضا قربانی۲۰۱۶-۷
ارزیابی زراعی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کاشت پاییزه در مشهداحمد نظامی۲۰۱۶-۷
ارزیابی عملکرد و شاخص های کیفی جوانه زنی بذور گیاهان دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) و رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) تحت شرایط کشت ارگانیکعلیرضا کوچکی۲۰۱۶-۷
بررسی اثر شرایط خشک کردن در خشک کن کابینتی و پیش تیمارهای مختلف بر شدت خشک شدن انگور و ویژگی های کیفی کشمشمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۷
بررسی عملکرد، اجزای‌ عملکرد و شاخص‌های مختلف ارزیابی در کشت مخلوط درهم و ردیفی کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۷
بررسی میزان ارتباط بین آزمون های آزمایشگاهی و قدرت سبز شدن ارقام کلزا در شرایط مزرعهرضا توکل افشاری۲۰۱۶-۷
بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دماهای مهم بذر اسفرزهرضا توکل افشاری۲۰۱۶-۷
بهبود جنبه­ های فیزیولوژیک بذر سیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش شاخص های مربوط به عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چربپرویز رضوانی مقدم,محمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۶-۷
تأثیر آب مغناطیسی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)مرتضی گلدانی,احمد نظامی۲۰۱۶-۷
تأثیر آبیاری تکمیلی در مراحل فنولوژی بر برخی شاخصهای رشدی ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در منطقه مشهداحمد نظامی,مهدی پارسا,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۶-۷
تأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم‏خانه‏ای (K326)بهنام کامکار۲۰۱۶-۷
ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرزابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۶-۷
آزمون فرسودگی کنترل‌شده به‌عنوان روشی برای ارزیابی بنیه و پیش‌بینی سبز شدن بذر کلزا (Brassica napus) در مزرعهمحمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۶-۹
اثر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پلی‌آمین ها بر فعالیت بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه بامیه در شرایط تنش دمای پایینسرور خرم دل۲۰۱۶-۹
اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهدقربانعلی اسدی,محمدتقی ناصری پور یزدی,رضا قربانی,سرور خرم دل۲۰۱۶-۹
اثر تیمارهای کودی بر خصوصیات رشد و عملکرد کمی و کیفی گونه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)جواد شباهنگ,سرور خرم دل۲۰۱۶-۹
اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با زعفران (Crocus sativus L.) بر عملکرد و اجزای عملکردسرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم,قربانعلی اسدی۲۰۱۶-۹
ارزیابی کارایی علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز عدس (Lens culinaris L)مهدی راستگو۲۰۱۶-۹
بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاکابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل,مهدی راستگو۲۰۱۶-۹
بررسی تغییرات هدایت روزنه ای، دمای سایه‌انداز گیاهی و آب برگ ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شرایط کم آبیاریاحمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۶-۹
بررسی توانایی چند گیاه دارویی در کنترل قارچ های عامل پوسیدگی انباری Rhizopus nigricans) و Alternaria alternate) در گوجه فرنگی های تولید شده در سامانه های کشاورزی رایج و زیستیپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۶-۹
تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدودمحمد خواجه حسینی صالح اباد,احمد نظامی۲۰۱۶-۹
تأثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاش محتوی کربنات کلسیم بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبهکمال حاج محمدنیا قالی باف,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۹
تأثیر پیش‌تیمار با باکتری های محرک رشد بر رشد رویشی، صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.) تحت تنش دمای پایینسرور خرم دل۲۰۱۶-۹
تأثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر اسفرزه (Plantago ovate) در دماهای مختلفرضا توکل افشاری۲۰۱۶-۹
مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی در کشتزارهای رایج و ارگانیک گندم و سیب‌زمینی در منطقه فریمانپرویز رضوانی مقدم,مهدی پارسا,قربانعلی اسدی۲۰۱۶-۹
اثر پیری تسریع شده بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امید بخش کلزامرتضی گلدانی,محمد کافی۲۰۱۶-۱۰
اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی نخود و زعفران بر خصوصیات رشدی و عملکردقربانعلی اسدی,سرور خرم دل۲۰۱۶-۱۰
ارزیابی اثر بسترهای کشت حاوی ورمی کمپوست، کمپوست و کود دامی تحت شرایط تنش خشکی در گیاه اطلسی ایرانیمرتضی گلدانی۲۰۱۶-۱۰
ارزیابی راهکار های سازگاری نخود دیم (Cicer arietinum L.) به تغییرات اقلیمی آینده در استان زنجانبهنام کامکار۲۰۱۶-۱۰
ارزیابی صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت تاثیر سولفات آهن و رویجعفر نباتی۲۰۱۶-۱۰
بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه Acroptilon repens L در خراسان جنوبی و معرفی گونه Metzeria paucipunctella Zeller, 1839 (Lep.:Gelechiidae) برای فون ایرانقربانعلی اسدی۲۰۱۶-۱۰
پیش بینی روزهای کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزهمحمد بنایان اول۲۰۱۶-۱۰
تاثیر تنوع زیستی بر عملکرد اقتصادی و تنظیم جمعیت علف‌های‌ هرز در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۱۰
تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر شاخصهای رشد اندام هوایی و زیر زمینی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)مرتضی گلدانی۲۰۱۶-۱۰
تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indiucmL.) در شرایط اقلیمی مشهدعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۶-۱۰
تعیین مدل پیش بینی عملکرد کلزا براساس شاخص های هواشناسی کشاورزی و پارامترهای اقلیمی در شهرستان مشهدمهدی نصیری محلاتی,محمدتقی ناصری پور یزدی,رضا قربانی۲۰۱۶-۱۰
تأثیر سطوح مختلف شوری و دما بر فراسنجه های جوانه زنی بذر گیاه بابونه آلمانی (Matricaria recutita)رضا توکل افشاری۲۰۱۶-۱۱
تعیین دماهای مهم گیاه دارویی بادرنجبویه ( Mellissa officinalis L. ) در واکنش به دما و پتانسیل های مختلف آبرضا توکل افشاری۲۰۱۶-۱۱
اثر تنش شوری بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های بروز تنش اکسیداتیو در سه گونه علف‌ هرزکمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۶-۱۱
اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.)علی قنبری,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۶-۱۱
ارزیابی اثر کودهای آلی بر شاخص های رشد و گل دهی توده اطلسی ایرانی در شرایط کم آبیاریمرتضی گلدانی۲۰۱۶-۱۱
برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایرانعلیرضا کوچکی۲۰۱۶-۱۱
بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه Acroptilon repens L. در خراسان جنوبی و معرفی (Lep.: Gelechiidae) Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 گونه برای فون ایرانقربانعلی اسدی۲۰۱۶-۱۱
بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیمهای مختلف آبیاریمحمد بنایان اول۲۰۱۶-۱۱
تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgarisL.) تحت شرایط کم آبیاری و حضور علف های هرزعلی قنبری,مهدی راستگو۲۰۱۶-۱۱
دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی چای ترش Hibiscus sabdariffa L.) (پرویز رضوانی مقدم,محمد بنایان اول۲۰۱۶-۱۱
آنالیز کمّی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینیمحمد بنایان اول,محمد بنایان اول,رضا قربانی,رضا قربانی۲۰۱۶-۱۲
اثر تنش سرمازدگی و خشکی در واکنش اسید سالسیلیک بر شاخص های انتخاب و عملکرد دانه ذرتاحمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۶-۱۲
اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانهحمیدرضا خزاعی۲۰۱۶-۱۲
اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L)علیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۶-۱۲
ارزیابی بیلان انرژی و تحلیل های اقتصادی کلزا در استان گلستانمحسن جهان,محمدتقی ناصری پور یزدی,رضا قربانی۲۰۱۶-۱۲
ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا (Brassica napus L.) در استان خراسان رضویسرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۶-۱۲
ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Gossypium hirsutum) تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه ایاحمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۶-۱۲
امکان سنجی اختلاط علف کش های خانواده سولفونیل اوره و شبه اکسین برای کنترل علف های هرز پهن برگ گندم (Triticum aestivum)رضا قربانی,محمدحسن راشدمحصل,مهدی راستگو۲۰۱۶-۱۲
برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیر های مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیقمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۶-۱۲
براهمکنش تنش شوری، خشکی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رویش گیاهچه گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)رضا توکل افشاری۲۰۱۶-۱۲
بررسی اثرات دگرآسیبی اسانس اسطخودوس (Lavandula officinalis L.) بر مولفه های جوانه زنی بذر برخی از علف های هرز و ذرتقربانعلی اسدی,رضا قربانی۲۰۱۶-۱۲
بررسی انرژیهای ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بوم نظامهای تولید پسته (.Pistacia vera L) در شهرستان زرند کرمانپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۶-۱۲
بررسی تأثیر نظامهای خاکورزی و پرایمینگ بر سهم ساقه اصلی و فرعی در عملکرد سویارضا توکل افشاری۲۰۱۶-۱۲
بررسی رفتار جوانه زنی و خواب بذر در علف های هرز جغجغه (Prosopis farcta L.) چرخه (Launaea acanthodes (Boiss) و علف مورچه )Cressa cretica L.( در باغات پسته رفسنجانمحمد خواجه حسینی صالح اباد,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۶-۱۲
پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سالمحمد بنایان اول۲۰۱۶-۱۲
تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم سوپردامینوسحمیدرضا خزاعی۲۰۱۶-۱۲
تاثیر تاج پوشش گیاهان چندساله و سطوح بهره برداری چرایی بر تراکم بانک بذر خاک در یک مرتعمحمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۶-۱۲
تأثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطه آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L. )جعفر نباتی۲۰۱۶-۱۲
تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر مارگریت Ramond Chrysanthemum maximumرضا توکل افشاری۲۰۱۶-۱۲
تغییرات شاخص‌های رشدی توده بومی زیره‌سبز (Cuminum cyminum L.) و رقم هندی در پاسخ به شوری و تعداد آب آبیاریمحمد کافی۲۰۱۶-۱۲
مطالعه تغییرات جمعیت و بانک بذر علف‌های هرز و عملکرد سویا تحت تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزیبهنام کامکار۲۰۱۶-۱۲
مطالعه غنای گونه‌های گیاهی در زیستگاه‌های با شدت‌های مختلف چرا در پارک ملی گلستان و مناطق همجواررضا قربانی,محمد بنایان اول۲۰۱۶-۱۲
مقایسه‎ی کودهای آلی و شیمیایی در تراکم‎های مختلف گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در شرایط مشهدپرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۶-۱۲
اثر دما بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مهاجم گلگندم (Centaurea balsamita) و تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی آنقربانعلی اسدی,رضا قربانی۲۰۱۷-۱
اثر روش های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بازده اقتصادی گندمپرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۱
ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیریمحمد بنایان اول۲۰۱۷-۱
بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه زنی بذور شلغم هرزمرتضی گلدانی,رضا قربانی,محمد کافی۲۰۱۷-۱
بررسی تاثیر پرایمینگ بذر و نشاکاری بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت فوق‏شیرین (Zea mays L. var. saccharata)محمد خواجه حسینی صالح اباد,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۱
بررسی رفتار جوانه‌زنی و خواب بذر در علف‌های هرز سلمه‌تره (Chenopodium album)، پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) و دم‌روباهی سبز (Setaria viridis) در باغ‌های پسته رفسنجانمحمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۷-۱
بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحیمهدی پارسا۲۰۱۷-۱
بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقیپرویز رضوانی مقدم,سرور خرم دل۲۰۱۷-۱
بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیاریمحمد بنایان اول۲۰۱۷-۱
تاثیر منابع کودی مختلف و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاهپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۷-۱
تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L)مرتضی گلدانی,محمد کافی۲۰۱۷-۱
تعیین آستانه تحمل به تنش خشکی درختچه زرشک زینتی (Berberis thunbergii cv. Atropurpurea) در شرایط آب و هوایی مشهدمحمد کافی,جعفر نباتی۲۰۱۷-۱
اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۱۷-۲
ارزش اقتصادی خدمات اگرواکوسیستم در مزارع گندم استان خراسان رضویعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,فرنوش فلاح پور۲۰۱۷-۲
ارزیابی اثر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیب زمینی در مرحله استولون دهیمحمد کافی,محمد بنایان اول,جعفر نباتی۲۰۱۷-۲
بررسی اثر عوامل مدیریت زراعی بر شاخص های تنوع بیماری های قارچی و عملکرد گندم در شهرستان گرگان با استفاده از روش تحلیل درخت تصمیم گیری CARTبهنام کامکار۲۰۱۷-۲
بررسی اثر مقادیر افزایش یافته ی سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در شرایط کم آبیاری بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخمحسن جهان۲۰۱۷-۲
بررسی اثرات باقیماندة برخی از علف کش های سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات های مورد استفاده درگندم در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L)ابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو۲۰۱۷-۲
بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر ارقام کنجد (Sesamum indicum L) و رابطه آن با ترکیب اسیدهای چربپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۷-۲
تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.)پرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۷-۲
تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و واکنش جوانه زنی بذور به درجه حرارتهای مختلف در پنج رقم بذر چمن (turf Grass)مرتضی گلدانی,محمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۷-۲
اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوایی جیرفتپرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی۲۰۱۷-۳
اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کیفی علوفه ماشک گل خوشه ای در شرایط گلخانهمهدی پارسا,محسن جهان۲۰۱۷-۳
اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L)محمد کافی۲۰۱۷-۳
ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی اکوتیپ های جودره (Hordeum spontaneum) ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌کش سولفوسولفورون (آپیروس)مهدی راستگو,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۷-۳
استفاده از منحنی های هم اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum)رضا قربانی,محمدحسن راشدمحصل,مهدی راستگو۲۰۱۷-۳
بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏محمد بنایان اول۲۰۱۷-۳
بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در شرایط کم آبیاری بر برخی ویژگی های به روش سطح پاسخ (Zea mays L.) اگرواکولوژیکی ذرتمحسن جهان۲۰۱۷-۳
بررسی اثرات زیست ‌محیطی نظام های تولید برنج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA)سرور خرم دل,جواد شباهنگ۲۰۱۷-۳
بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزامهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۷-۳
بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.)مهدی پارسا۲۰۱۷-۳
بررسی شاخصهای فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک با کدو پوست کاغذیسرور خرم دل,علیرضا کوچکی,جواد شباهنگ۲۰۱۷-۳
بررسی فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L.) شهرستانهای کاشمر و خلیل آبادابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۷-۳
بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقندعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۳
بررسی کارایی علف‌کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاشابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو,محمد کافی۲۰۱۷-۳
بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (.Nigella sativa L)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۷-۳
بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشتمحمد بنایان اول۲۰۱۷-۳
پیش بینی تراکم گیاه کندل (Dorema ammoniacum) در مراتع تخریب شده با استفاده از شبکه های عصبیپرویز رضوانی مقدم,محمدتقی ناصری پور یزدی,رضا قربانی۲۰۱۷-۳
تاثیر کود‌های آلی، معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.)پرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی۲۰۱۷-۳
تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی‌اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.))پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۷-۳
تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شدهحمیدرضا خزاعی,جعفر نباتی,محمد کافی۲۰۱۷-۳
تأثیر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی بادرنجبویهرضا توکل افشاری۲۰۱۷-۳
تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونه های گیاهی اکوسیستم بیابانی کاخک گنابادعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۷-۳
مدل سازی جوانه زنی بذر بادرنجبویه تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایمرضا توکل افشاری۲۰۱۷-۳
مدیریت مراحل نموی شش رقم گندم با تغییر تاریخ کاشت و سطوح کود نیتروژن در منطقه سردسیر جلگه رخ خراسان رضویمحمد کافی۲۰۱۷-۳
مولفه‏ های موثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهدعلیرضا کوچکی۲۰۱۷-۳
اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای در دشت سیستانمهدی پارسا۲۰۱۷-۴
اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکیسرور خرم دل۲۰۱۷-۴
اثر نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L.) با ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و اجزای عملکردقربانعلی اسدی,سرور خرم دل۲۰۱۷-۴
اثرات تغییر اقلیم بر قابلیت تهاجم علف هرز جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در ایران و جهانعلی قنبری,رضا قربانی۲۰۱۷-۴
ارزیابی تغذیه نانو و میکرو سیلیسیم بر فتوسنتز و رنگیزه های گیاهچه های سیب زمینی در کشت هیدروپونیکمحمد کافی۲۰۱۷-۴
ارزیابی شاخص های انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی نظام های برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری)سرور خرم دل,رضا قربانی۲۰۱۷-۴
ارزیابی شاخص های رشد سه گونه دارویی سیاهدانه، همیشه بهار و گاوزبان اروپایی در سری های جایگزینی کشت مخلوطعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۱۷-۴
بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف کش (Avena ludoviciana Durieu.) ستوکسیدیم در کنترل یولا فوحشیمحمدحسن راشدمحصل,مهدی پارسا,محمد بنایان اول۲۰۱۷-۴
بررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای ترش ) Hibiscus sabdariffa L. ) تحت تأثیر سیستم های مختلف تغذیه ای و آب آبیاریپرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی۲۰۱۷-۴
تاثیر اسید سالیسیلیک در بهبود خسارت تنش سرمازدگی در هیبرید ذرت سینگل کراس 400 (Zea mays L.)محمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۷-۴
کاربرد مدل هیدروتایم در کمی‌سازی پاسخ جوانه‌زنی بذر پنیرک (Malva sylvestris L.) به پتانسیل آببهنام کامکار۲۰۱۷-۴
اثر حذف برگ بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و رژیم‌های آبیاریمهدی پارسا,مهدی نصیری محلاتی,محمد بنایان اول۲۰۱۷-۵
اثر حذف مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (482 Cicer arietinum var. ILC) تحت تأثیر سطوح نیتروژن و آبیاریمهدی پارسا,مهدی نصیری محلاتی,محمد بنایان اول۲۰۱۷-۵
اثر روش خاکورزی و کوددهی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهاررضا توکل افشاری,محمدتقی ناصری پور یزدی,علیرضا کوچکی۲۰۱۷-۵
اثرات اسیدهای آلی، میکوریزا و ریزوباکترها بر عملکرد و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی ( Echium amoenum) در نظام زراعی کم نهادهپرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۷-۵
ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم‌نظام‌های تولید زعفران در استان خراسان رضویسرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۷-۵
ارزیابی تولید خالص اولیه (NPP) و تسهیم کربن به اندام‏های مختلف گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم های ‏خاک‌ورزی و مدیریت تغذیه‏ایسرور خرم دل۲۰۱۷-۵
ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستانبهنام کامکار۲۰۱۷-۵
بازسازی داده های بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمین آماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالیمحمد کافی۲۰۱۷-۵
برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولاتمحمد بنایان اول۲۰۱۷-۵
بررسی اثر تنش خشکی و شرایط رطوبتی گیاه مادری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه یولاف وحشی (Avena ludoviciana)احمد نظامی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۷-۵
بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در منطقه چابکسر استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتسرور خرم دل۲۰۱۷-۵
بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان های تربت حیدریه و قائن)سرور خرم دل۲۰۱۷-۵
بررسی تاثیر کود های آلی و زیستی در ذرت ( Zea mays) و کاربرد ماده افزودنی هیدرومکس در بهینه سازی مصرف علف کش نیکوسولفورونابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو۲۰۱۷-۵
بررسی سرعت رشد میسلیوم و عملکرد جدایه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای سفید ( Agaricus bisporus ( در ایرانمحمدجواد احمدی لاهیجانی۲۰۱۷-۵
تأثیر اکوتیپ و تاریخ کاشت بر تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) تحت شرایط کنترل شدهاحمد نظامی,محمد کافی,مرتضی گلدانی۲۰۱۷-۵
جذب و کارایی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیلهمحسن جهان,کمال حاج محمدنیا قالی باف,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۵
اثر ارتفاع بستر، کود دامی و تغذیه برگی بر ویژگیهای بنه و عملکرد زعفرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۶
اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجدعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۶
اثر روش های مدیریت غیرشیمیایی بر جمعیت و تنوع علف های هرز در مزرعه اسفناج (Spinacia oleraceae L.)رضا قربانی,سرور خرم دل,قربانعلی اسدی۲۰۱۷-۶
اثر سطوح مختلف کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، برگ و ایندیگو وسمهسرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۷-۶
اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)پرویز رضوانی مقدم,علیرضا کوچکی۲۰۱۷-۶
اﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻮدﺳﺮک ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰای ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت داﻧﻪای در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢآﺑﯿﺎریحمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۱۷-۶
اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus Lپرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی,علیرضا کوچکی۲۰۱۷-۶
ارزیابی اثرات مختلف کاربرد کودهای حاوی عناصر پر مصرف (N.P.K) بر خصوصیات مورفولوژیک و رشدی گیاه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth)محمد کافی,مهدی پارسا۲۰۱۷-۶
ارزیابی چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایرانسرور خرم دل۲۰۱۷-۶
ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی زراعی سه گونه جالیزی استان خراسان رضویمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۷-۶
برآورد روابط فراوانی- تداوم- دوره بازگشت نمایه های فرین (حدی) اقلیمی در نقاط مختلف استان خراسان رضویمحمد بنایان اول۲۰۱۷-۶
بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری، تحت سطوح مختلف تنش خشکی و عمق کاشت در آزمایش گلدانیرضا توکل افشاری۲۰۱۷-۶
بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (.Protulaca oleracea L)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۷-۶
بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندامهای گیاه دارویی ختمیامیرعلی صادقی,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۷-۶
بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.)مهدی راستگو,ابراهیم ایزدی دربندی,علی قنبری۲۰۱۷-۶
بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شورمحمد کافی,جعفر نباتی۲۰۱۷-۶
بررسی تأثیر نظامهای زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum)پرویز رضوانی مقدم,علیرضا کوچکی۲۰۱۷-۶
بررسی تحمل به شوری دانهال های ارقام تجاری و ژنوتیپ های محلی پسته (Pistacia vera L.) منطقه رفسنجان در شرایط کنترل شدهمحمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۷-۶
بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستانسرور خرم دل۲۰۱۷-۶
بررسی مقاومت جمعیت های خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به علف کش تری بنورون متیلعلی قنبری,مهدی راستگو۲۰۱۷-۶
تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندمبهنام کامکار۲۰۱۷-۶
تأثیر شرایط مختلف محیط نگهداری بر جوانه زنی و تغییرپذیری بیوشیمیایی بذر کرچک ( Ricinus communis L. )رضا توکل افشاری۲۰۱۷-۶
دماهای کاردینال، واکنش به دما و دامنۀ بردباری دمایی جوانه زنی بذر بامیه ( Abelmoschus esculentus )رضا توکل افشاری۲۰۱۷-۶
شناسایی ساختار شیمیایی و بذر گیاه دارویی بالنگو شیرازی و بررسی تغییرات این صفت تحت شرایط پیری تسریع شدهرضا توکل افشاری۲۰۱۷-۶
ارزیابی اثرات بازدارندگی‌ نمک‌های مختلف بر کارایی علف‌کش‌ توفوردی در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)مهدی راستگو,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۷-۷
بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) تحت‎تأثیر تراکم گیاهی و کودهای آلی و شیمیایی مختلفپرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۷-۷
بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیرعلیرضا کوچکی۲۰۱۷-۷
بررسی تغییرات تبخیر و تعرق مرجع طی سده ی بیست و یکم در برخی مناطق نیمه خشک ایرانمحمد بنایان اول۲۰۱۷-۷
تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیاییمحسن جهان,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۷
تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتیسرور خرم دل۲۰۱۷-۷
مقایسه دماهای کاردینال بیوتیپ های مقاوم و حساس به هالوکسی فوپ آر متیل استر یولاف وحشی زمستانهبهنام کامکار۲۰۱۷-۷
اثر روش‌های غیرشیمیایی مدیریت علف‌های هرز بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.)سرور خرم دل,رضا قربانی۲۰۱۷-۸
اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شهرکرداحمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۷-۸
امکان سنجی کاربرد علفکش سیکلوکسیدیم به منظور کنترل علفهای هرز در ذرت (Zea mayze)ابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو۲۰۱۷-۸
برآورد خلأ عملکرد مزارع گندم با استفاده از رهیافت‌های GIS، RS و مدل SSM (مطالعه موردی: حوضه قره‌سوی شهرستان گرگان)بهنام کامکار۲۰۱۷-۸
بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کشمهدی راستگو,ابراهیم ایزدی دربندی,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۷-۸
مقایسه عملکرد گندم در سامانه‌های زراعی تحت مدیریت رایج و پیشرفته با استفاده از GISبهنام کامکار۲۰۱۷-۸
اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفرانعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۹
اثر تنش خشکی بر شاخصه‌های رشد و صفات مورفولوژیک دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) در تراکم‌های کاشت متفاوتمحمد کافی۲۰۱۷-۹
اثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاهمحمد کافی,احمد نظامی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۷-۹
ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهارهقربانعلی اسدی,رضا قربانی۲۰۱۷-۹
ارزیابی عملکرد اقتصادی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص ذرت و پنبه تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژنعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۹
برآورد تاثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۹
بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در پنج ژنوتیپ ماش .حمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۱۷-۹
بررسی اثر کمپوست بقایای بستر قارچ خوراکی (SMC) و مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی کم ‌نهادهپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۷-۹
بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر خسارت گیاهان زراعی گندم (Triticum aestivum)، جو (Hordeum vulgare ) و کلزا ((brassica napusابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو۲۰۱۷-۹
بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا در روشهای خاکورزیرضا توکل افشاری۲۰۱۷-۹
بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیممحمد بنایان اول,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۷-۹
بررسی ساختار جوامع و تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع زعفران خراسانسرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۷-۹
بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک (Phalaris minor Retz) و یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوممهدی راستگو,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۷-۹
بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپاییعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۱۷-۹
بررسی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دمای کاردینال بذر خشخاش (Papaver somniferum)رضا توکل افشاری۲۰۱۷-۹
بهبود کارایی ایمازتاپیر در کنترل تاتوره (Datura stramonium L.)ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۷-۹
پراکنش گیاه هرز علف پشمکی (Bromus tectorum L.) و سایر گیاهان هرز مهم هم خانواده آن در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) غرب و شمال شرق ایرانرضا قربانی,مهدی پارسا,قربانعلی اسدی۲۰۱۷-۹
تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه زنی بذر کنجد ( Sesamum indicum ) تحت شرایط تنش خشکیاحمد نظامی,حمیدرضا خزاعی,مرتضی گلدانی۲۰۱۷-۹
تاثیرکودهای آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگیهای گیاه دارویی بالنگوعلیرضا کوچکی,رضا قربانی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۷-۹
تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندمبهنام کامکار۲۰۱۷-۹
تأثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در جیرفتپرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی۲۰۱۷-۹
تأثیرکشت‌های تابستانه بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و عملکرد گندم(Triticumaestivum L.) در استان خوزستانپرویز رضوانی مقدم,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۷-۹
تعیین دماهای بهینۀ جوانه زنی بذر گیاه دارویی خارخسک ) Tribulus terrestrisرضا توکل افشاری۲۰۱۷-۹
دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهداحمد نظامی,محمد خواجه حسینی صالح اباد,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۷-۹
فراتحلیل مصرف کود شیمیایی نیتروژن در تولید غلات در ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۹
مقایسه اثر اندازه ذرات سیلیکاته در محلول غذایی بر صفات فیزیولوژیک و رشدی ذرت در مرحله گیاهچه ای، تحت تنش کادمیوممحمد کافی۲۰۱۷-۹
ارزیابی رابطه بارش تجمعی و عملکرد گندم و جو با استفاده از شاخص یکنواختی در منطقه نیمه‌خشک مشهدمحمد بنایان اول۲۰۱۷-۱۰
ارزیابی روند تغییرات مصرف و بهره وری نیتروژن در نظام های تولید گندم ایرانمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۷-۱۰
بررسی اثر تلقیح بذور نخود با ریزوبیوم، میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.)مهدی پارسا,محمد کافی۲۰۱۷-۱۰
بررسی تأثیر کود نیتروژن و تراکم در سطوح غیرمعمول بر ویژگی‌‌های رشدی عملکرد دانه و علوفۀ ذرتعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۱۰
بررسی روابط منبع و مخزن در زعفران با استفاده از ضرایب همبستگی در سطوح مختلف آبیاری و تغذیهمحمد کافی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۷-۱۰
تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص های رشد گونه هاو عملکرد در مزرعه سویاعلی قنبری,مهدی راستگو,قربانعلی اسدی۲۰۱۷-۱۰
تأثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار با سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی در دمای پایینسرور خرم دل۲۰۱۷-۱۰
تغییرات میزان نپتالاکتون و خصوصیات بیوشیمیایی پونه‎سای‎گربه‎ای(Nepeta cataria L.) در پاسخ به القای ترکیبات محرک‎زیستیمرتضی گلدانی,مهدی پارسا۲۰۱۷-۱۰
نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)مهدی راستگو,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۷-۱۰
بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو (Lallemanti aroyleana Benth)ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۷-۱۱
بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی 5.RCP4 درپیشبینی خشکسالی های هواشناسیمحمد بنایان اول۲۰۱۷-۱۱
تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) و خردل‏ هندی(B.juncea L.)محمد کافی۲۰۱۷-۱۱
تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۱۷-۱۱
ریسک تولید گندم پاییزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)محمد بنایان اول۲۰۱۷-۱۱
کمی سازی واکنش جوانه زنی کینوا ( Chenopodium quinoa Willd ) تحت تأثیر رژیم های مختلف دمایی و تنش خشکیرضا توکل افشاری۲۰۱۷-۱۱
اثر ترکیب های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط (Vigna unguiculata L.) و لوبیا چشم بلبلی (Panicum miliaceum L.) ارزن معمولیمحسن جهان,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۱۲
اثر توأم تنش سرما و خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب برخی از هیبریدهای ذرت -Zea mays Lمحمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۷-۱۲
اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیاعلیرضا کوچکی,محمدتقی ناصری پور یزدی,محسن جهان۲۰۱۷-۱۲
اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) XMLمهدی پارسا,محمد کافی۲۰۱۷-۱۲
ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (L. Centaurea balsamita)خوسرمایی شده با شرایط پاییزهقربانعلی اسدی,رضا قربانی۲۰۱۷-۱۲
ارزیابی تنوع زیستی علف های هرز در بوم نظام های زراعی ارگانیک و پرنهاده برنجپرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۱۲
ارزیابی قابلیت جوانه زنی اولیه به عنوان روشی جدید و سریع برای سنجش کیفیت توده های بذر کلزا ( Brassica napuse L.) )محمد خواجه حسینی صالح اباد,محمد کافی۲۰۱۷-۱۲
بررسی اثر کیفیت بقایای گیاهی بر روند معدنی شدن نیتروژن در خاک در شرایط رطوبتی متفاوتعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۱۲
بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی بر تغییرات شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه رقم هیبرید ذرت دانه ایاحمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۷-۱۲
بررسی تأثیر بستر، وزن و زمان برداشت بنه بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)علیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۱۲
بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزهعلیرضا کوچکی۲۰۱۷-۱۲
تاثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و پوتریسین بر برخی صفات بیوشیمیایی و خصوصیات زایشی خیار گلخانه‌ایسرور خرم دل۲۰۱۷-۱۲
تأثیر انواع روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum)پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۷-۱۲
تأثیر تاریخ‎ و روش‎ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) در شرایط کاربرد کودهای زیستی و شیمیاییپرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۷-۱۲
تأثیر کاربرد پاکلوبوترازول و بنزیل آمینوپورین در دو مرحله رشدی، بر عملکرد و شکستن خواب ریزغده های سیب زمینیمحمد کافی,محمد بنایان اول,جعفر نباتی۲۰۱۷-۱۲
ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺗﻨﺶ ﯾﺦزدﮔﯽ در (Beta vulgaris) ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪاحمد نظامی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۷-۱۲
اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی، شاخصهای رشدی و عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم مشهدمحمد بنایان اول۲۰۱۸-۱
ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های مشهدعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۸-۱
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪﺳﺮﻣﺎی ﮔﻴﺎه ﺧﺎﻛﺸﻴر ( Descurainia sophia L) تحت ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮلﺷﺪهاحمد نظامی,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۸-۱
بررسی اثر اسموپرایمینگ بذور، روشهای کاشت و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه آجیلی (lanatus Citrullus(محمد خواجه حسینی صالح اباد,علی اصغر محمدآبادی۲۰۱۸-۱
بررسی رابطه آب و هوا با عملکرد و کارایی مصرف نور در کدو پوست کاغذیمحمد بنایان اول,مرتضی گلدانی۲۰۱۸-۱
بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهدپرویز رضوانی مقدم,قربانعلی اسدی۲۰۱۸-۱
تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benthمحمد کافی۲۰۱۸-۱
تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی در ارقام مختلف گندمعلی قنبری,رضا قربانی۲۰۱۸-۱
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻚ بر ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات تنش ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﻲ و خشکی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ ذرت ( Zea mays L.)محمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۸-۱
غربال گری ارقام و توده های گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در شرایط گلخانهابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۸-۱
واسنجی و ارزیابی مدل IXIM برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد ذرت سینگل‌کراس 704 در شرایط آب و هوایی گرگانبهنام کامکار۲۰۱۸-۱
اثر دمای پایین بر خصوصیات فیزیولوژی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپهای شبه پرتقال در شمال کشورحمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۱۸-۲
ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)محمد کافی,محمد بنایان اول,جعفر نباتی۲۰۱۸-۲
ارزیابی ژنوتیپ های لوبیا چیتی(Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت در بوم نظام های کم نهاده بر اساس شاخص های تحملپرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی۲۰۱۸-۲
بررسی عملکرد تصفیه بیولوژیکی و تاثیر زمان های ازن زنی بر پس آب مجتمع صنعتی گوشت مشهدمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۸-۲
بررسی و مقایسه ی سناریوهای مختلف اقتصادی و زیست محیطی از طریق بهینه سازی مصرف سوپرجاذب رطوبت، اسید هیومیک و کود دامی در زراعت لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)محسن جهان۲۰۱۸-۲
ﭘﺎﺳﺦ رﻳﺸﻪ ی ﮔﻠﺮﻧﮓ (Carthamus tinctorius) ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ، زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ی ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ی ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲحمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۱۸-۲
تأثیر جدایه‏ های Pseudomonas fluorescens بر شدت بیماری، صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در غده‌های بذری تولیدی ارقام سیب‏زمینی آلوده به Rhizoctonia solani در شرایط گلخانهبهنام کامکار۲۰۱۸-۲
تأثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاریپرویز رضوانی مقدم,جواد شباهنگ۲۰۱۸-۲
کنترل نوری علفهای هرز و مقادیر کاهش یافته علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین در مدیریت علفهای هرز نخودمحمدحسن راشدمحصل,احمد نظامی,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۸-۲
اثر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت برکنترل چاودار (Secale cereale L ) و عملکرد ارقام مختلف گندم زمستانه (Triticum aestivum L)مهدی راستگو,قربانعلی اسدی۲۰۱۸-۳
بررسی اثر منابع مختلف نوری بر ریخت شناسی و رشد گیاهچه های سیب زمینی در شرایط درون شیشه و تأثیر آن بر تولید ریزغده در گلخانهجعفر نباتی,محمد کافی۲۰۱۸-۳
بررسی تأثیر کیفیت نور در شرایط درون شیشه ای بر ریخت شناختی گیاهچه، رشد و تولید ریز غده سیب زمینی ( Solanum tuberosum ) در کشت هیدروپونیکمحمد کافی,جعفر نباتی,مرتضی گلدانی۲۰۱۸-۳
بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل آمینوپورین و آبسیزیک اسیدمحمدجواد احمدی لاهیجانی,محمد کافی,احمد نظامی,جعفر نباتی۲۰۱۸-۳
بهینه سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت با استفاده از مرکب مرکزیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۱۸-۳
تأثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد زیست توده و مقدار پلی فنول های برگ گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pomilum Jacq.)پرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی۲۰۱۸-۳
تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی ذرت تحت شرایط تنش خشکیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۸-۳
تأثیر محلول¬پاشی با اسید سالسیلیک بر تخفیف اثرات تنش سرمازدگی و خشکی بر عملکرد و صفات زراعی در ذرت (Zea mays L.)محمد کافی۲۰۱۸-۳
کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و تاثیر آن بر خصوصیات رشدی چای ترش (Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوایی مشهدپرویز رضوانی مقدم,قربانعلی اسدی۲۰۱۸-۳
مدلسازی الگوی سبز شدن گیاهچه سه گونه علفهرز در واکنش به دما و رطوبت خاک در مزرعهپرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۸-۳
بررسی اثر روشهای مختلف نگهداری بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینیجعفر نباتی۲۰۱۸-۴
تأثیر برهمکنش شوری، خشکی و چین برداشت بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی سورگوم علوفه ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی(مطالعه موردی: دشت سیستانمهدی پارسا۲۰۱۸-۴
سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر انتی باکتریایی انرضا قربانی,قربانعلی اسدی۲۰۱۸-۴
اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد گندمعلیرضا کوچکی,سرور خرم دل,جواد شباهنگ۲۰۱۸-۵
اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و اسیدیته محلول غذایی بر ویژگی های فیزیولوژیک و تولید ریز‌غده سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum Lمحمد کافی,مهدی پارسا,جعفر نباتی۲۰۱۸-۵
اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی کیفی وسمه (Indigofera tinctoria L) در سطوح مختلف آبیاری در منطقه بمپرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۸-۵
اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کلاله و کیفیت زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیلابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۸-۵
ارزیابی اختلاط علف کش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ( Amaranthus retroflexus L. )علی قنبری,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی,مهدی راستگو۲۰۱۸-۵
ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه‌ای در حوزه قره‌سوی شهرستان گرگانبهنام کامکار۲۰۱۸-۵
امکان‌سنجی استفاده از AgMERRA برای پرکردن خلأ داده‌های بارندگی و دما در ایستگاه‌های سینوپتیک افغانستانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۸-۵
برآورد هدایت روزنه ای برگ های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگمحمد بنایان اول,مرتضی گلدانی۲۰۱۸-۵
بررسی اثر تعدیل کنندگی کلرید‌پتاسیم بر شاخص‌های رشدی و فتوسنتزی دو رقم گیاه دارویی خردل (Parkland و Goldrush) در شرایط تنش شوری حاصل از کلریدسدیممرتضی گلدانی۲۰۱۸-۵
بررسی شاخص‌های رشد و مراحل فنولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از منابع تغذیه‌ای زیستی و شیمیاییمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۸-۵
تاثیر بقایای گیاهان در دو نوع بافت خاک بر ویژگی ‌های زراعی ذرت رقم NS640 در نظام کشاورزی کم شخممحسن جهان,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۸-۵
تأثیر کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر شاخص‌های رشد گیاه آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis Miller.) در استان بوشهرعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۸-۵
تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخصهای اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)پرویز رضوانی مقدم,مهدی پارسا۲۰۱۸-۵
تحلیل روندهای بارش و خشکسالی در برخی مناطق مرطوب تا نیمه خشک ایرانمحمد بنایان اول۲۰۱۸-۵
حداکثر کارائی فتوسیستمII به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی در اکوتیپ‌های چاودار (Secale montanum) چندسالهاحمد نظامی۲۰۱۸-۵
شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام‌های زراعی: ابعاد تاریخی تکامل کشاورزیعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۸-۵
عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب در کنجد (Sesamum Indium L.)، ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا (Phaseolous vulgare L.) در پاسخ به کاربرد اسید سالیسیلیک تحت شرایط کم آبیاریمحسن جهان۲۰۱۸-۵
کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخهمحمد بنایان اول۲۰۱۸-۵
اثر تنش اسمزی بر دماهای کاردینال جوانه زنی بذر پنیرک (Malva sylvestris L.)بهنام کامکار۲۰۱۸-۶
اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)پرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۸-۶
ارزیابی اثر کم آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی گل اطلسی (Petunia garandiflora) اراقام Supercascade، Tango Blue و Tango Whiteحمیدرضا خزاعی۲۰۱۸-۶
بررسی اثر تراکم کاشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.)قربانعلی اسدی,محمدتقی ناصری پور یزدی,رضا قربانی,سرور خرم دل۲۰۱۸-۶
بررسی تأثیر مواد افزودنی بر کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل تاج‌خروس ریشه‌ قرمز (Amaranthus retroflexus)ابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو۲۰۱۸-۶
بررسی تغییر فلور علف های هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک فاصله ده ساله (1384 تا 1394)مهدی راستگو,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۸-۶
بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera) شهرستان کرمانابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۸-۶
بررسی کودهای آلی، شیمیایی، زیستی بر نیاز حرارتی، مراحل نموی و برخی شاخصهای فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر سطوح مختلف آب آبیاریپرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی۲۰۱۸-۶
تأثیر زمان برداشت برخصوصیات کمی و کیفی بذر بارهنگ‌کبیر (L. Plantago major)احمد نظامی,مرتضی گلدانی,محمد خواجه حسینی صالح اباد,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۸-۶
تأثیر روش‌های مختلف محاسبه سرعت جوانه‌زنی در ارزیابی قابلیت جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L) و برآورد آستانه‌های دماییمهدی راستگو,علی قنبری,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۸-۶
تأثیر سیلیسیم بر ویژگیهای کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبیمحمد بنایان اول۲۰۱۸-۶
شاخص کارایی مصرف عناصر غذایی ذرت در واکنش به مقادیر متفاوت کودهای نیتروژن و فسفر در رژیم های مختلف آبیاریعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۸-۶
اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در اکوتیپ‌های شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)احمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۸-۷
ارزیابی داده های شبکه بندی شده AgMERRA در شبیه سازی عملکرد و نیاز آبی گندم دیم در استان خراسان رضویمحمد بنایان اول,قربانعلی اسدی۲۰۱۸-۷
بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی با پراکنش علف های هرز در چمنمهدی راستگو,علی قنبری,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۸-۷
بررسی تأثیر شدت های مختلف آب مغناطیسی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه تربچهمرتضی گلدانی۲۰۱۸-۷
بررسی تحمل ژنوتیپ‌های خربزه (Cucumis melo L.) به علف‌هرز انگلی گل جالیز مصری (Orobanch aegyptiaca L.)ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۸-۷
بررسی تحمل به یخ‌زدگی در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌هااحمد نظامی,محمد کافی,جعفر نباتی۲۰۱۸-۷
بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضویمحمد بنایان اول,رضا قربانی۲۰۱۸-۷
تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشدی ارقام نخود -Cicer arietinum L.- تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه و گلخانهمهدی پارسا,احمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۸-۷
تعیین غلظت و اسیدیته بهینه ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر راندمان محلول پاشی گیاهچه های سیب زمینیمحمد کافی۲۰۱۸-۷
تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia)جعفر نباتی,محمد کافی۲۰۱۸-۷
نقش اکوفیزیولوژیکی موسیلاژ سطح بذر در جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو (Lallemantia royleana) در شرایط تنش خشکی و شوریمحمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۸-۷
اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علفهای هرز (Descurainia sophia L.( و خاکشیر (Hordeum murinum L.) جوموشیابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۸-۸
ارزیابی ترسیب کربن و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)سرور خرم دل۲۰۱۸-۸
بررسی تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه شنبلیله ( Trigonella foenum-graceum L.)احمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۸-۸
تأثیر کود سبز و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Portulaca oleracea L.)پرویز رضوانی مقدم,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۸-۸
اثر سریهای جایگزینی در کشت مخلوط ارقام ذرت و سویا بر عملکرد کمی و کیفی و نسبت برابری زمینعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۸-۹
اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفهپرویز رضوانی مقدم,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۸-۹
ارزیابی اثر نانو ذرات اکسید روی در بهبود خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوریمرتضی گلدانی۲۰۱۸-۹
ارزیابی اثرات سختی و pH آب بر کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم (EC 12.5%) در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)مهدی راستگو,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۸-۹
ارزیابی جوانه زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونیرضا توکل افشاری۲۰۱۸-۹
ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جایگزینی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و رازیانه (Foenicolum vulgar Mill.)مهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۸-۹
ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضویسرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۸-۹
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تأثیر مقادیر آبیاری و تراکم بوتهسرور خرم دل,علیرضا کوچکی۲۰۱۸-۹
ارزیابی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت و مطالعه صفات فنولوژیکی و مدل سازی استقرار گیاهچه سه رقم کینوارضا توکل افشاری۲۰۱۸-۹
امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالیعلیرضا کوچکی,قربانعلی اسدی۲۰۱۸-۹
برآوردتغییرات سطح زیرکشت گندم و سویا با استفاده از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای در غرب استان گلستانبهنام کامکار۲۰۱۸-۹
بررسی تأثیر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی و ضریب های حیات بذر عدس ( Lens culinaris ( و نخود ) Cicer arientinum )رضا توکل افشاری۲۰۱۸-۹
بررسی تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه های سیب زمینیجعفر نباتی,محمد کافی۲۰۱۸-۹
بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی گیاهچه بذر گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) حاصل از پایه های مادری تیمارشده با کودهای بیولوژیک و شیمیایی در تاریخ ها و روش‌های کاشت مختلفپرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۸-۹
بررسی قدرت رقابت درون گونه ای و بین گونه ای ارقام مختلف گندم (Triticum easativum) و علف های هرز در منطقه گیلاوندعلی قنبری,مهدی راستگو۲۰۱۸-۹
تاثیر میکوریزا، زئولیت و سوپرجاذب بر رشد و استقراراولیه گیاهچه Agropyron elongatum (مطالعه موردی: کارخانه سیمان شرق مشهد) در اراضی معدنکاوی شدهمرتضی گلدانی۲۰۱۸-۹
تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخصه های رشدی ارقام نخود -Cicer arietinum L.- تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه و گلخانهمهدی پارسا,احمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۸-۹
تأثیر زئولیت، میکوریزا و سوپرجاذب بر رشد و استقراراولیه گیاه مرتعی دارویی بومادران در خاکهای آلوده به فلزات سنگین معادن متروکه سیمان (مطالعه (Achillea millefolium L.) موردی: کارخانه سیمان شرق مشهد)مرتضی گلدانی۲۰۱۸-۹
تأثیر مدیریت های تغذیه ای بر شاخص های رشدی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)پرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۸-۹
مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های بنه‌های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L)پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۸-۹
مطالعه اثرات زیست‌محیطی تولیدات عمده زراعی استان خراسان با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتعلیرضا کوچکی,سرور خرم دل۲۰۱۸-۹
مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم دیم در واکنش به تغییر تاریخ کاشتسرور خرم دل,محمد بنایان اول,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۸-۹
بررسی فلور و ساختار جوامع علف های هرز مزارع زعفران ( Crocus sativus L) استان خراسان رضویابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۸-۱۰
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده کشاورزی در دهستان بلهرات نیشابور با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌حیاتسرور خرم دل۲۰۱۸-۱۰
ارزیابی تأثیر مبدأ بنه، وزن بنه و محلول پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L)محسن جهان,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۸-۱۰
ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ‌های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل‌شدهاحمد نظامی,محمد کافی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۸-۱۰
ارزیابی کارآیی علف‌کش‏‏ های گروه سولفونیل اوره بر مهار علف ‏های هرز گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه سرخسکمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۸-۱۰
برآورد نیاز درجه - روزرشد مراحل فنولوژیکی چای ترش بر اساس مقیاس BBCH در نظام‌های زراعی مختلف (نظام رایج و اکولوژیک)پرویز رضوانی مقدم,محمد بنایان اول۲۰۱۸-۱۰
بررسی کارایی مصرف نور و شاخص های رشدی ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L. ‌) در شرایط کم آبیاریاحمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۸-۱۰
تهیه‌ی مجموعه‌ها‌ی گیاهی، بذری و تصاویر بذر علف های هرز منطقه‌ی‌ مشهدمحمدحسن راشدمحصل۲۰۱۸-۱۰
شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام های زراعی ایران:2 معرفی گیاهان کم بهره برداری شده و فراموش شدهعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۸-۱۰
مقایسه تأثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (Crocus sativus L.)حمیدرضا خزاعی,محمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۸-۱۰
واکنش گندم به شرایط قطع ابیاری در مراحل مختلف رشد و نموبه نیتروژن در شرایط اب و هوای اهوازمحمد بنایان اول,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۸-۱۰
بهینه سازی کارایی علفکش تریفلورالین با بهره گیری از فرمولاسیون میکروکپسول در کنترل علفهای هرز توتون (Nicotianatobacum)محمدحسن راشدمحصل,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۸-۱۱
اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفرانپرویز رضوانی مقدم,علیرضا کوچکی۲۰۱۸-۱۱
امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستانبهنام کامکار۲۰۱۸-۱۱
بررسی تأثیر سن نشاء و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.)پرویز رضوانی مقدم,علیرضا کوچکی۲۰۱۸-۱۱
تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری، تاریخ کاشت و مدیریت کودی بر عملکرد و اجرای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L..) در مینابپرویز رضوانی مقدم,قربانعلی اسدی۲۰۱۸-۱۱
تأثیر کاربرد کودهای زیستی بر خصوصیات ریشۀ و اندام هوایی دو رقم لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L )مرتضی گلدانی,مهدی پارسا۲۰۱۸-۱۱
تأثیر مدیریت خاک‌ورزی و بقایای گیاهی بر ویژگی‌های شیمیایی و وزن مخصوص ظاهری خاک در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)سرور خرم دل۲۰۱۸-۱۱
تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب سه گونه ی زراعی لوبیا-Phaseolus vulgaris L.-،کنجد -Sesamum indicum L.-و ذرت -Zea mays L.-در پاسخ به کاربرد اسیدهیومیک و کم‌آبیاریمحسن جهان۲۰۱۸-۱۱
مطالعه خصوصیات خاک، عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و میزان بقایای گیاهیپرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۸-۱۱
اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاه-دانه(.Nigella sativa L) در شرایط کمبود آبپرویز رضوانی مقدم,جواد شباهنگ۲۰۱۸-۱۲
اثر تاریخ کاشت و فواصل مختلف بین ردیف بوته بر شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشک و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش -L. Hibiscus sabdariffa-پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی اثر زمان کاربرد علف کش توتال -متسولفورون متیل25درصد+ سولفوسولفورون 75درصد- بر برخی صفات اکوتیپ های جودره -Hordeum spontaneum c.koch- ایرانمهدی راستگو,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی فضای سبز شهر مشهدمحمد بنایان اول۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی شبیه سازی دما و بارش مدل های اقلیمی CMIP5 در مطالعات منطقه ای تغییر اقلیم - مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم دیم در ایران-محمد بنایان اول۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی کارایی مصرف نیترو‍ژن در نظام‌های زراعی تولید گندممهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی,محسن جهان۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد گیاه دارویی ختمی (Althea officinalis L.)سرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم,جواد شباهنگ۲۰۱۸-۱۲
بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و مراحل فنولوژیک رشد گندم در منطقه زابلمحمد بنایان اول۲۰۱۸-۱۲
بررسی فنولوژی تطبیقی ارشته ‏خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) و گندم (Triticum aestivum) به منظور تعیین بهترین مرحله رشدی حساس این علف‏ هرز به علف‏ کش ‏هامهدی راستگو,ابراهیم ایزدی دربندی,علی قنبری۲۰۱۸-۱۲
بررسی هیبریدهای منورم چغندرقند (.Beta vulgaris L) تولیدشده در شرایط آب و هوایی مختلف ازنظر مقاومت به خشکی در مرحله جوانه‏ زنی و رشد گیاهچهبهنام کامکار۲۰۱۸-۱۲
بهینه سازی مصرف کود در گندم با استفاده از شاخص تغذیه نیتروژنمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۸-۱۲
تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت ( Colchicum kotschyi Boiss.پرویز رضوانی مقدم,مهدی پارسا۲۰۱۸-۱۲
تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.)پرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی۲۰۱۸-۱۲
کاربرد نهادههای بومسازگار در زراعت گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) در شرایط مشهدپرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۸-۱۲
مدل سازی حیات بذر کینوا (Chenopodium quinoa) با تجزیۀ پروبیترضا توکل افشاری۲۰۱۸-۱۲
مقایسه شاخصهای مختلف طیفی پوشش گیاهی برای ارزیابی از دور شاخص سطح برگ گندم ( Triticum aestivum L. ( زمستانه در مشهدمحمد بنایان اول,محسن جهان۲۰۱۸-۱۲
اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های کارآیی نیتروژن کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزیسرور خرم دل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۹-۱
ارزیابی اثر حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و بنه زعفرانقربانعلی اسدی,سرور خرم دل,رضا قربانی۲۰۱۹-۱
ارزیابی تحمل برخی از ارقام نخود (L. Cicer arietinum) به کاربرد برخی از علف‌کشهاابراهیم ایزدی دربندی,احمد نظامی۲۰۱۹-۱
ارزیابی روش های مختلف شکستن خواب و جوانه زنی بذر علف هرز تاج خروس وحشیکمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۹-۱
بررسی اثر تنش یخ زدگی در گیاه باقلا (Vicia faba) تحت شرایط کنترل شدهاحمد نظامی,محمد کافی,جعفر نباتی۲۰۱۹-۱
بهینه سازی سطوح کود دامی و وزن بنه در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزیسرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم,جواد شباهنگ۲۰۱۹-۱
تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسیحمیدرضا خزاعی۲۰۱۹-۱
تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعهجعفر نباتی,محمد کافی۲۰۱۹-۱
تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.)احمد نظامی,محمد کافی۲۰۱۹-۱
مدلسازی حیات بذراسفرزه (Plantagoovata)تحت شرایط مختلف انبارداریرضا توکل افشاری۲۰۱۹-۱
مطالعه جوانه زنی و رشد گیاهچه بالنگو شیرازی(Lallemantiaroyleana )در پاسخ به دماو تعیین دمای کاردینال با استفاده از مدلهای رگرسیونی غیرخطیرضا توکل افشاری۲۰۱۹-۱
مقایسه ویژگی های فیلم های کامپوزیت زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته حاوی کندر، زئین و پلی وینیل الکل با هدف کاربرد در بسته بندی محصولات غذاییمهدی نصیری محلاتی۲۰۱۹-۱
اثر نسبت های جایگزینی کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و شاخص های کارآیی مصرف نیتروژنمحسن جهان,مهدی نصیری محلاتی,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۹-۲
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط ردیفی کدو پوست-کاغذی (Cucurbita pepo L.) با برخی گیاهان زراعیسرور خرم دل,علیرضا کوچکی,جواد شباهنگ۲۰۱۹-۲
بررسی قابلیت رقابت سویا در شرایط تداخل با تراکم‌های مختلف کنجد ‌شیطانی (Cleome viscosa L.): علف هرز مهاجم در استان گلستانبهنام کامکار۲۰۱۹-۲
تأثیر تنش رطوبتی برخصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشداحمد نظامی,محمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۱۹-۲
تأثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیاسرور خرم دل۲۰۱۹-۲
ردپای اکولوژیکی غذا در ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۱۹-۲
روند تغییرات زمانی ردپای اکولوژیکی غذا در ایران و ارزیابی سناریوهای آیندهمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی,سرور خرم دل۲۰۱۹-۲
اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم نان و دورومحمیدرضا خزاعی,محمد کافی۲۰۱۹-۳
ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,بهنام کامکار۲۰۱۹-۳
ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعهاحمد نظامی,محمد کافی,جعفر نباتی۲۰۱۹-۳
اندازه گیری تمایل به پرداخت برای خدمات اقتصادی و اکولوژیکی پارک‎ تندوره و عوامل موثر بر آنعلیرضا کوچکی۲۰۱۹-۳
بررسی روند تغییرات عوامل فلورسانس کلروفیل در طی تنش یخ‌زدگی در دو توده باقلا (Vicia faba L.)جعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۱۹-۳
پایش عملکرد گندم و چغندر قند در استان خراسان: 1- تجزیه و تحلیل روش های پیش بینی عملکرد پتانسیلمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۹-۳
تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه دارویی وسمه -Indigofera tinctoria L.-پرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۹-۳
تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی علف هرز گلرنگ وحشی (Carthamus oxycantha) با استفاده از مدل های رگرسیونی مختلفعلی قنبری,مهدی راستگو۲۰۱۹-۳
تنوع زیستی حشرات در بوم نظام های زراعی ارگانیک و رایج گندم -Triticum aestivumL.-و سیب زمینی -Solanum tuberosum L.-در منطقه فریمانپرویز رضوانی مقدم,مهدی پارسا,قربانعلی اسدی۲۰۱۹-۳
خصوصیات رشدی و عملکرد دانه ذرت -Zea mays L.- -رقم سینگل کراس 704- تحت تأثیر مصرف تلفیقی کود دامی و شیمیاییپرویز رضوانی مقدم۲۰۱۹-۳
نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه-pumilumJacq.Cichoriumپرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی۲۰۱۹-۳
اثر تنش مدت و عمق غرقاب و کود نیتروژن بر صفات اندام های هوایی استویا -Stevia rebaudiana B.- در اقلیم رشتمحمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۹-۴
اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌هاعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۱۹-۴
بررسی تحمل ارقام جدید گوجه فرنگی - Lycopersicon esculentum L.- به گل جالیز مصری -Orobanche aegyptiaca Pers.- در شرایط گلخانهابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۹-۴
بوم‌ نظام‌های زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟علیرضا کوچکی۲۰۱۹-۴
تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه -.Nigella sativa L- تحت شرایط تنش خشکیپرویز رضوانی مقدم,جواد شباهنگ۲۰۱۹-۴
تأثیر اختلاط مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری با خاک بر خصوصیات ریشه چمن تال فسکیو (arundinaceae Schreb. Festuca) در شرایط تنش رطوبتیحمیدرضا خزاعی۲۰۱۹-۴
تأثیر سطوح مختلف عمق کاشت و مقادیر مختلف بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران -.Crocus sativus L-پرویز رضوانی مقدم,قربانعلی اسدی,سرور خرم دل۲۰۱۹-۴
تفکیک اراضی زیر کشت برنج و سویا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 در الگوهای کاشت تابستانه جهت تحلیل تغییرات سطح زیر کشت دو محصول در چهار حوضه آبخیز استان گلستانبهنام کامکار۲۰۱۹-۴
اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)قربانعلی اسدی,رضا قربانی,سرور خرم دل۲۰۱۹-۵
اثر دما و نور بر ویژگی‌های جوانه‌زنی علف‌هرز مهاجم نیلوفرپیچ (Ipomoea nil): تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنیابراهیم ایزدی دربندی,علی قنبری۲۰۱۹-۵
اثر کم آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندماحمد نظامی,حمیدرضا خزاعی۲۰۱۹-۵
ارزیابی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر ذرت هیبرید KSC 704 تحت آزمون پیری تسریع‌شدهبهنام کامکار۲۰۱۹-۵
ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای منتخب کلزا در کشتهای پاییزه و زمستانه تحت رژیمهای مختلف آبیاریمحسن جهان۲۰۱۹-۵
تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.)پرویز رضوانی مقدم,محمدحسن راشدمحصل۲۰۱۹-۵
مقایسه روش‎های درون‎یابی زمین‎آماری (کریجینگ) برای تخمین شوری خاک و عملکرد گندم در مزرعه نمونه ارتش آق ‏قلابهنام کامکار۲۰۱۹-۵
اثر تراکم‏ های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر شاخص‏ های رشد ارقام گندم در گرگانبهنام کامکار۲۰۱۹-۶
اثر سطوح مختلف آبیاری بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپهای کنجدحمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۱۹-۶
اثر مدیریت تغذیه ‏ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم‏های مختلف خاک‏ورزیسرور خرم دل۲۰۱۹-۶
اثر هورمون پرایمینگ بذر در مزرعه بر ویژگی های کمی و کیفی ارقام ذرت (Zea mays L.) زوال یافتهرضا توکل افشاری۲۰۱۹-۶
ارزیابی تغییرات طولانی مدت تنوع گونه‏ های زراعی در اکوسیستم‏های زراعی استان‏های خراسان شمالی، جنوبی و رضویمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۱۹-۶
ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علفکش تریفلورالین در خاکابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل,مهدی راستگو۲۰۱۹-۶
ارزیابی مقایسه ای انتشارگازهای گلخانه ای از مزارع تحت سرپرستی مردان و زنان در شهر بابل استان مازندران ایرانسرور خرم دل۲۰۱۹-۶
برآورد سهم نسبی عوامل بهنژادی و به زراعی در افزایش عملکرد در نظام های تولید گندم (.Triticum aestivum L) کشورعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۹-۶
برآورد میزان ترسیب کربن در بوم‌نظام‌های زراعی ایران با استفاده از مدل های تجربیعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۹-۶
بررسی اثر باقی‏مانده مصرف چند علف‏کش‏‏ سولفونیل اوره گندم (Triticum aestivum L.) در کشت حفاظتی پنبه (Gossypium hirsutum L.)کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۹-۶
بررسی اثر سیستم‏های مختلف خاکورزی بر فعالیت بیولوژیکی و آنزیمی خاکبهنام کامکار۲۰۱۹-۶
بررسی جنبه‏ های زیستی خواب، جوانه‏ زنی و سبز‏شدن بذور علف‏ هرز ارشته‏ خطایی (Lepyrodiclis holosteoides)مهدی راستگو,ابراهیم ایزدی دربندی,علی قنبری۲۰۱۹-۶
بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه علف قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کود‌های آلی و شیمیاییپرویز رضوانی مقدم,سرور خرم دل۲۰۱۹-۶
پایش عملکرد گندم و چغندر قند در استان خراسان: 2- برآورد خلاء عملکردعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۹-۶
تاثیر کشت مخلوط جو و شبدرایرانی بربرخی ویژگیهای کمی علوفهعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۹-۶
فراتحلیل اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد گیاهان زراعی در ایرانمحسن جهان,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۹-۶
اثر روش‌های مختلف خشک کردن کلاله بر محتوی رطوبت، زمان خشک شدن و خصوصیات کیفی زعفرانسرور خرم دل,جواد شباهنگ۲۰۱۹-۷
اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات زراعی (مورد مطالعه: دشت مشهد)محمد بنایان اول۲۰۱۹-۷
ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تأثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنهپرویز رضوانی مقدم,قربانعلی اسدی۲۰۱۹-۷
بررسی اثرات زیستمحیطی نظامهای تولید زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر اندازه زمین با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتسرور خرم دل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۹-۷
بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشکحمیدرضا خزاعی,محمد کافی۲۰۱۹-۷
بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)محمد کافی,احمد نظامی۲۰۱۹-۷
تغییرات کیفیت بذر ذرت (هیبرید KSC 704) در تیمار‌های مختلف کود، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادریبهنام کامکار۲۰۱۹-۷
ارزیابی خشکسالی و آسیب پذیری در نوسانات تولید محصول زعفران در اثر کمبود بارش مطالعه موردی: خراسان رضوی و جنوبیمحمد بنایان اول۲۰۱۹-۸
ارزیابی عوامل اقلیمی شهرستان آزادشهر (استان گلستان) به منظور توسعه کشت زعفرانبهنام کامکار۲۰۱۹-۸
بررسی تحمل به یخزدگی چند گونه شبدر (Trifolium sppL.)در شرایط کنترل شدهاحمد نظامی,حمیدرضا خزاعی,مهدی پارسا۲۰۱۹-۸
بررسی تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیلابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۹-۸
تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشتبهنام کامکار۲۰۱۹-۸
تعیین ارزش غذایی علوفه کوشیا (Kochia scoparia L. ) تحت شرایط شوری و کم آبیاریحمیدرضا خزاعی,محمد کافی۲۰۱۹-۸
تعیین دماهای کاردینال و مطالعه اثر دما بر کارایی پرایمینگ بذر پیاز خوراکی رقم زرگانرضا توکل افشاری۲۰۱۹-۸
توصیف آماری متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک موثر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم با استفاده از رگرسیون گام به گامسرور خرم دل,جواد شباهنگ۲۰۱۹-۸
روندجوانه زنی و پیشبینی ضرایب قابلیت حیات بذر انیسون (رازیانه رومی یابادیان رومی)(PimpinellaanisumL.)،توده محلی استان مرکزی شهرستان خمین تحت شرایط مختلف انبارکردنرضا توکل افشاری۲۰۱۹-۸
اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ کلش بر عملکرد و خصوصیات مرفولوژیکی بنه و گل زعفرانپرویز رضوانی مقدم,سرور خرم دل۲۰۱۹-۹
اثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر شاخص‌های رشدیمحمد کافی,سرور خرم دل۲۰۱۹-۹
ارزیابی تأثیر آرایش کاشت و تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گل و بذر گونه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.)علیرضا کوچکی,سرور خرم دل۲۰۱۹-۹
ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 1-گندمعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۹-۹
بررسی تأثیر کودهای زیستی بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی -Solanum tuberosum-محمد کافی,جعفر نباتی,جواد شباهنگ۲۰۱۹-۹
بهینه ‏سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Elwendia persica)احمد نظامی,مهدی پارسا,جعفر نباتی,رضا توکل افشاری۲۰۱۹-۹
بهینه سازی کود نیتروژن و آبیاری در زراعت گندم با استفاده از طرح مرکب مرکزیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,فرنوش فلاح پور۲۰۱۹-۹
تاثیر کشت مخلوط جو و شبدر ایرانی بر ویژگیهای کیفی علوفهعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۱۹-۹
تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی سه گونه تاج خروس (Amaranthus sp.)ابراهیم ایزدی دربندی,مهدی نصیری محلاتی,رضا توکل افشاری۲۰۱۹-۹
اثر زمان رویش در خزانه و تراکم سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) بر قابلیت رقابت با برنج (1. مطالعات طی فصل رشد: رشد و نمو)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۹-۱۰
اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنه‌های دختری زعفران Crocus sativus L.))پرویز رضوانی مقدم,سرور خرم دل۲۰۱۹-۱۰
ارزیابی اثر تلفیقی کودهای آلی با شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، اجزای عملکرد و عملکرد فلفل دلمهای سبز ) Caspsicum annuum, Var. Traviata ( در شرایط مزرعهمرتضی گلدانی۲۰۱۹-۱۰
ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند تاریخی اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 2- ذرت (Zea mays L.)علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۹-۱۰
بررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مشهدسرور خرم دل,علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۹-۱۰
بررسی درجه ترکیب پذیری ارقام قدیم و جدید گندم با گیاه روغنی کلزا در سری های کشت مخلوط افزایشیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۱۹-۱۰
اثر سطوح سوپرجاذب رطوبت، مدیریت تغذیه و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات خاک، کارآیی مصرف آب و خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolous vulgaris L.) در شرایط تنش خشکیمحسن جهان۲۰۱۹-۱۱
اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و گل‌دهی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) تحت تنش دمای بالااحمد نظامی۲۰۱۹-۱۱
اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزیسرور خرم دل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۱۹-۱۱
اثر هورمون پرایمینگ و زوال بذر بر ویژگیهای جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی- (Zea mays L.) اکسیدانت در بذور ارقام ذرترضا توکل افشاری۲۰۱۹-۱۱
ارزیابی اثرتلفیقی کاربرد نواری علف کش وکولتیواسیون بر کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی -Solanum tuberosum L-علی قنبری,مهدی راستگو۲۰۱۹-۱۱
ارزیابی پاسخ‌های بیوشیمیایی و مورفوفیزولو‌ژیکی بنفشه (Viola× wittrockiana) به تنش خشکی و سرمااحمد نظامی۲۰۱۹-۱۱
ارزیابی تغییرات عملکرد سویا با استفاده از شاخص‌های خشکسالی هواشناسی و ماهواره‌ای در غرب استان گلستانبهنام کامکار۲۰۱۹-۱۱
ارزیابی عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر طول دوره رقابت علف‌های‌هرزابراهیم ایزدی دربندی۲۰۱۹-۱۱
پایش مکانی و زمانی خشکسالی کشاورزی در اراضی تحت کشت گندم با استفاده از شاخص بارش استاندارد‌شده (مطالعه موردی غرب استان گلستان)بهنام کامکار۲۰۱۹-۱۱
تاثیر کودهای زیستی، عناصر ریزمغذی و کودهای شیمیایی بر عملکرد و عناصر موجود در گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) در شرایط تنش خشکیمهدی پارسا۲۰۱۹-۱۱
تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندممحمد بنایان اول,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۱۹-۱۱
تأثیر کودهای زیستی بر بهبود رشد و عملکرد نخود -Cicer arientinum L.- با روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرزابراهیم ایزدی دربندی,جعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۱۹-۱۱
ارزیابی اثرات کودهای آلی و زیستی بر ماندگاری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از روش گازکروماتوگرافیابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل,مهدی راستگو۲۰۱۹-۱۲
اثر طول دوره همجواری، تعداد و نوع گونه‌ی همجوار بر بروز مکانیسم‌های اجتناب از سایه در لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris)قربانعلی اسدی,علی قنبری۲۰۱۹-۱۲
اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار Secale cereal و شبدر برسیم Trifolium alexandrinum بر روند تغییرات شاخص های رشد گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris در شرایط حضور و عدم حضور علفهای هرزمهدی راستگو,کمال حاج محمدنیا قالی باف,علی قنبری۲۰۱۹-۱۲
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت تأثیر تراکم گیاهی و کاربرد کود شیمیایی اوره و کودهای مختلف آلیپرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۱۹-۱۲
ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه دارویی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) تحت تاثیر منابع مختلف تغدیه‌ای و رژیم‌های آب آبیاریپرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی۲۰۱۹-۱۲
ارزیابی فتوسنتز و پاسخ روزنه‌ها در شرایط کم‌آبیاری و خشک‌کردن جزیی منطقه ریشه در سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)حمیدرضا خزاعی,جعفر نباتی۲۰۱۹-۱۲
بررسی اثر برخی مالچ‌های آلی بر افزایش مقاومت به سرما درگیاه تاج الملوک (Aquilegia sp.)جعفر نباتی۲۰۱۹-۱۲
بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)پرویز رضوانی مقدم,مهدی پارسا۲۰۱۹-۱۲
تاثیر نظامهای مختلف زراعی و مدیریت بقایای گندم بر برخی شاخص های رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای پاییزه در شهرستانهای رومشگان و سرابلهپرویز رضوانی مقدم,علیرضا کوچکی۲۰۱۹-۱۲
اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره‌وری آب در برنج (Oryza sativa L.)بهنام کامکار۲۰۲۰-۱
Comparison of Foliar and Soil Fe Fertilization on Medicago scutellata Physiological-Biochemical Characteristics and Active Iron in Soils Containing Different Amounts of Limeمحمد کافی۲۰۲۰-۱
بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L)ابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو,محمد کافی۲۰۲۰-۱
بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام چغندرقند در تاریخ‌های مختلف کشت مستقیم و نشایی در دو منطقه شیروان و مشهدقربانعلی اسدی,علیرضا کوچکی۲۰۲۰-۱
برنامه پیشنهادی برای استاندارد سازی تولید بنه های زعفران: موانع و ارائه راهکارهاپرویز رضوانی مقدم۲۰۲۰-۱
تاثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکیمهدی پارسا۲۰۲۰-۱
تاثیر هورمونهای گیاهی بر بهبود بذر زوالیافته طبیعی و مصنوعی گندم تحت تنش شوریرضا توکل افشاری۲۰۲۰-۱
تأثیر آمینوسیکلوپروپان کربوکسیلیک اسید و اسید سالیسیلیک بر ترمیم پذیری و بیان (Glycine max) در جوانه زنی بذرهای زوال یافته سویا LOX و 2 GAI ژن های 1رضا توکل افشاری۲۰۲۰-۱
توالی‌یابی de novo ترانسکریپتوم و آنالیز عملکردی ژن‌های با بیان متفاوت بذرهای بزرگ و کوچک گیاه توق خاردار (Xanthium strumarium L.) در دوره نمورضا توکل افشاری۲۰۲۰-۱
شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری برنج تحت شرایط مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت با مدل Aquacropبهنام کامکار۲۰۲۰-۱
بررسی اثر تنش آبی دوره‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه کینوا (رقم NSRCQ)مرتضی گلدانی۲۰۲۰-۲
بررسی تغییرات برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و شاخصههای کیفی دو توده کوشیا (Kochia scoparia)تحت شرایط کم آبیاریمرتضی گلدانی۲۰۲۰-۲
بررسی عوامل مدیریتی تأثیرگذار بر شاخص‌های تنوع زیستی علف‌هرز و عملکرد مزارع گندم با استفاده از درخت تصمیم‌گیری CART در شهرستان چنارانبهنام کامکار۲۰۲۰-۲
تعیین بهترین عرض نوار در کشت مخلوط ردیفی کنجد (Sesamum indicum L.) و کتان (Linum usitatissimum L.) و تأثیر آن بر عملکرد، اجزای عملکرد و جمعیت علف‌های هرزعلیرضا کوچکی,فرنوش فلاح پور۲۰۲۰-۲
شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستانبهنام کامکار۲۰۲۰-۲
اثر کاربرد کودهای زیستی و کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت شرایط تنش‌کمبود آبمحسن جهان,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۲۰-۳
ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های نخود دسی (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهدجعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۲۰-۳
بِه‌گزینی ژنوتیپ‌های عدس -Lens culinaris Medik- با تأکید بر مقایسة شاخص‌های قدیمی و جدید تحمل به تنش خشکی به‌‌منظور معرفی ژنوتیپ‌های امیدبخشمهدی پارسا,احمد نظامی۲۰۲۰-۳
بررسی اثر باکتری‌های آزادزی تثبیت‌کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفر و پتاسیم بر شاخص‌های رشدی دو توده ماش (Vigna radiata L.)جعفر نباتی۲۰۲۰-۳
بررسی اثر تنش کم آبیاری و منابع کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیب‌های فنلی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۲۰-۳
بهبود عملکرد بذر پیاز طلایی رقم زرگان (Allium cepa L.) با استفاده از کشت مخلوط با زنیان (Carum copticum Heirn) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)پرویز رضوانی مقدم,قربانعلی اسدی۲۰۲۰-۳
تأثیر عوامل بوم‌شناختی بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی بوم‌نظام طبیعی بهارکیش قوچانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,پرویز رضوانی مقدم۲۰۲۰-۳
تعیین بهترین زمان برداشت و شیوه انبارداری بر درصد جوانه زنی بذر گیاه ceratoides Krashninkovia در ایستگاه تولید بذر شهرک امام نیشابورمحمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۲۰-۳
تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik) تحت تأثیر پرایمینگ‌های مختلفمهدی پارسا,احمد نظامی,رضا توکل افشاری,جعفر نباتی۲۰۲۰-۳
مطالعه تراکم و زیست‌توده علف های هرز سیب زمینی -Solanum tuberosum L- تحت تأثیر تلفیق روش‌های کنترل شیمیایی و مکانیکیعلی قنبری,مهدی راستگو۲۰۲۰-۳
نقش اصلاح‌کننده های خاک های آهکی بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.)پرویز رضوانی مقدم,محمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۲۰-۳
تأثیر تنش خشکی و مقادیر مصرف کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.)پرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۲۰-۴
مطالعه تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهریاحمد نظامی,محمد کافی۲۰۲۰-۴
مقایسه شاخص های انرژی، محیط زیستی و اقتصادی در نظام های تولید گندم آبی و زعفران در استان خراسان رضویسرور خرم دل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۰-۴
ارزیابی بلندمدت تغییرات فشرده سازی با استفاده از شاخص تراکم زراعی در بومنظامهای ( کشاورزی ایران ( 1341 تا 13علیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۰-۵
ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتیمهدی راستگو,رضا قربانی۲۰۲۰-۵
ارزیابی جامع مدل DSSAT-Nwheat در طیف وسیعی از مناطق اقلیمی ایراناحمد نظامی,حمیدرضا خزاعی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۰-۵
بررسی اثر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر عملکرد صفات مورفولوژیکی گیاه تربچه تحت تنش خشکیمرتضی گلدانی۲۰۲۰-۵
بررسی امکان کاربرد علف‌کش‌ها همراه با ادجونت ها در کنترل علف‌های هرز پهن برگ زعفرانابراهیم ایزدی دربندی,محمد کافی۲۰۲۰-۵
تأثیر خشکی ناحیه ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه فرنگیمرتضی گلدانی,جعفر نباتی۲۰۲۰-۵
تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های سیر (Allium sativum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شرایط کنترل شدهاحمد نظامی,محمد کافی,مرتضی گلدانی۲۰۲۰-۵
واکنش گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenmum Fisch. & C.A.Mey) به کودهای آلی و تراکم بوتهپرویز رضوانی مقدم,جواد شباهنگ۲۰۲۰-۵
اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba)بهنام کامکار۲۰۲۰-۶
اثر قارچ مایکوریزا و باکتری‌های محرک رشد (PGPR) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک همیشه‌بهار دارویی (.Calendula officinalis Linn) تحت تنش خشکیجعفر نباتی۲۰۲۰-۶
ارزیابی کارایی مصرف نور ذرت (Zea mays L.) و کدوی پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) در نسبت‌های مختلف کشت مخلوطپرویز رضوانی مقدم,قربانعلی اسدی۲۰۲۰-۶
ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری تولید برنج تحت مدیریت‌های زراعیبهنام کامکار۲۰۲۰-۶
بررسی اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت و پراکسیداسیون چربی دربذور زوال یافته سویا(رضا توکل افشاری۲۰۲۰-۶
بررسی اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات رشدی فلفل دلمه ای تحت آبیاری با آب مغناطیسیمرتضی گلدانی۲۰۲۰-۶
بررسی تاثیر آب مغناطیسی شده بر کارایی علف کش نیکو سولفورون، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت Zea mays Lعلی قنبری,مهدی راستگو۲۰۲۰-۶
بررسی تحمل به یخ زدگی در علفهای هرز جودره . Hordeum spontaneum Koch. و چاودار وحشی . Secale cereale L. در مقایسه با گندم , Triticum aestivum L. در مرحله دو برگیابراهیم ایزدی دربندی۲۰۲۰-۶
تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه درشرایط کنترل شدهاحمد نظامی۲۰۲۰-۶
تاثیر سطوح مختلف شوری(کلرید سدیم) و دما بر پارامترهای جوانه زنی بذر گیاه انیسون(Pimpinella anisum. L)توده استان مرکزی شهرستان خمینرضا توکل افشاری۲۰۲۰-۶
تجزیه عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد ) Sesamum indicum L. ) تحت تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده های بوم سازگار در شرایط تنش خشکیمحسن جهان۲۰۲۰-۶
تعیین مؤلفه های اصلی در بهره وری مصرف آب لوبیا، کنجد و ذرت در پاسخ به کاربرد هیدروژل سوپرجاذب رطوبتمحسن جهان۲۰۲۰-۶
شناسایی توده‌های علف خونی سنبله کوتاه (Phalaris brachystachys Link.) مقاوم به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase به روش زیست‌سنجی بذربهنام کامکار۲۰۲۰-۶
اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیاییپرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۲۰-۷
اثر مدیریت علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ایعلی قنبری,رضا قربانی,مهدی نصیری محلاتی,قربانعلی اسدی۲۰۲۰-۷
ارزیابی تولید زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea) تحت تأثیر کود سبز و نیتروژنپرویز رضوانی مقدم,محمدحسن راشدمحصل۲۰۲۰-۷
بهینه‌سازی تأثیرمقدار بنه مادری و کمپوست زباله شهری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ در سال اولپرویز رضوانی مقدم,سرور خرم دل۲۰۲۰-۷
تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و رنگدانه‌های فتوسنتزی گل همیشه بهارجعفر نباتی۲۰۲۰-۷
تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهومحمد بنایان اول۲۰۲۰-۷
تأثیر خشکی ناحیه‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاریمرتضی گلدانی,جعفر نباتی۲۰۲۰-۷
تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و بقایای گیاهی بر عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) و خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب آیش- گندم در شرایط دیمعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۰-۷
اثر نسبت های مختلف کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر خصوصیات زراعی و نسبت برابری زمینمحمد کافی,سرور خرم دل۲۰۲۰-۸
اثر نیتروژن و تنش کم آبی بر خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ذرت رقم (SC. 704)حمیدرضا خزاعی,احمد نظامی۲۰۲۰-۸
ارزیابی استفاده از رهیافت اختلاط مالچ با علفکشهای تریفلورالین و ایمازتاپیر در کنترل علفهای هرز نخود Cicer arietinum L.ابراهیم ایزدی دربندی,احمد نظامی۲۰۲۰-۸
ارزیابی تأثیر پرایمینگ و مدت آن بر خصوصیات جوانه‌زنی دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medic.) در شرایط آزمایشگاهیمهدی پارسا,احمد نظامی,رضا توکل افشاری,جعفر نباتی۲۰۲۰-۸
اثر کاربرد ترکیبات کودی-زیستی و شیمیایی بر شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک نعناع فلفلی (Mentha piperita) تحت رژیم های مختلف آبیاریمهدی پارسا۲۰۲۰-۹
اثر کودهای آلی و زیستی و ماده افزودنی هیدرومکس بر پایداری علف‌کش نیکوسولفورون در خاکابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو۲۰۲۰-۹
ارزیابی اثرات تلفیق علف کش های پیش‌کاشت و مالچ پلاستیکی بر جامعه علف‌های هرز کشت نشایی گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.)مهدی راستگو۲۰۲۰-۹
ارزیابی عملکرد زیست‌توده و شاخص‌های کارایی نیتروژن و فسفر خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستیپرویز رضوانی مقدم,محمدحسن راشدمحصل۲۰۲۰-۹
ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایرانعلیرضا کوچکی۲۰۲۰-۹
برآورد زمان‌آبی‌گرمایی مورد نیاز سبزشدن دو علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch. ) و کاهوی وحشی (Lactuca serriola L.)پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۰-۹
برآورد و پهنه ‏بندی ردپای آب در تولید گندم (مطالعه موردی: استان خوزستان)محمد بنایان اول۲۰۲۰-۹
بررسی تجزیه بیولوژیکی و شیمیایی متریبیوزین در خاک و تأثیر کود آلی بر نیمه عمر و تجزیه آن در شرایط کنترل شدهابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل۲۰۲۰-۹
بهترین زمان برداشت و شیوه‌های انبارداری بذرگیاه Salsola rigida در ایستگاه تولید بذر نیشابورمحمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۲۰-۹
تاثبر آب مغناطیسی و پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه تربچه جهت بهبود بهره‎وری آبمرتضی گلدانی۲۰۲۰-۹
مطالعه اثر پیری تسریع شده و اسید جیبرلیک بر خصوصیات جوانهزنی، پر اکسیداسیونلیپیدها، پروتئین محلول، فنل کل و هدایت الکتریکی بذر گندم (رقم پیشتاز) (رضا توکل افشاری۲۰۲۰-۹
اثر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی علف هرز گلرنگ وحشی (Carthamus oxycantha)علی قنبری,مهدی راستگو۲۰۲۰-۱۰
ارزیابی اثر مدیریت گیاهان پوششی چاودار (Secale cereal L) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L) بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L) در شرایط حضور و عدم حضور علف های هرزمهدی راستگو,کمال حاج محمدنیا قالی باف,علی قنبری۲۰۲۰-۱۰
ارزیابی حاصل‌خیزی اراضی برای کشت ذرت با استفاده از GIS، منطق فازی و ANP (مطالعه موردی: چهار حوضه استان گلستان)بهنام کامکار۲۰۲۰-۱۰
بررسی اثر باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن، آزاد کننده فسفات و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده ماش (.Vigna radiata. L)جعفر نباتی۲۰۲۰-۱۰
(Triticum aestivum L.) ارزیابی بیلان نیتروژن در نظامهای زراعی تولید گندم ایرانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,محسن جهان۲۰۲۰-۱۱
ارزیابی اثر برگرداندن بقایای گیاهان زراعی مختلف بر عملکرد ذرت و برخی ویژگی- های خاک در شرایط آب و هوایی شوشترمحسن جهان,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۰-۱۱
بررسی اثر منابع سیلیسیمی در رشد و تولید مینی تیوبر سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در ۳ نوع بافت خاکمحمد کافی,احمد نظامی۲۰۲۰-۱۱
پهنه بندی و ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن، تولید خالص اولیه و ضرایب تخصیص کربن در گیاه سویا (Glycine max L.) در شهرستان گرگانبهنام کامکار۲۰۲۰-۱۱
تأثیر ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاریسرور خرم دل۲۰۲۰-۱۱
مقایسه شاخص های گیاهی در تخمین زیست‌توده بقایای محصولات زراعی بهاره و پاییزه (در حوضه‌های آبخیز جنوب غرب استان گلستان)بهنام کامکار۲۰۲۰-۱۱
ارزیابی تأثیر ترکیب های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L)، لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) و کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) بر عملکرد و اجزای عملکردعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۲۰-۱۲
ارزیابی تحمل به تنش یخ زدگی گیاه پوششی فیلا (Phyla lanceolata) تحت تاثیر برخی مالچ‌های آلی در شرایط کنترل شدهجعفر نباتی۲۰۲۰-۱۲
ارزیابی مدل‌های گیاهی در شبیهسازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشتبهنام کامکار۲۰۲۰-۱۲
بررسی تحمل یخ‌زدگی در ژنوتیپ‌های منتخب عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط مزرعهجعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۲۰-۱۲
بررسی جوانه زنی بذر گلرنگ(Carthamus tinctoriusL.)رقم فرامان ،تحت تنش کمبود آب و تعیین دماهای کاردینال جوانه زنیرضا توکل افشاری۲۰۲۰-۱۲
بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در منطقه مشهدپرویز رضوانی مقدم,قربانعلی اسدی۲۰۲۰-۱۲
اثر رژﻳﻢ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎرى ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻰ ﻣﺼﺮف آب زعفران در خراسان رضوی (ﻣﻨﻄﻘﺔ باخرز)پرویز رضوانی مقدم۲۰۲۱-۱
ارزیابی روند بلندمدت عملکرد و ثبات آن در حبوبات ایرانمهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۱
ارزیابی شاخص‌های عملکرد و نسبت برابری زمین انواع لوبیا در کشت مخلوط ردیفی با خیار سبزقربانعلی اسدی,سرور خرم دل۲۰۲۱-۱
بررسی اثر مدت‌زمان قرارگیری آب آبیاری در میدان‌مغناطیسی بر شاخص‌های کمی و کیفی گیاه تربچهمرتضی گلدانی۲۰۲۱-۱
بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی و بذر اسفناج(Spinacia oleracea) تحت شرایط کم‌آبیاریمرتضی گلدانی۲۰۲۱-۱
بهبود کارایی انواع علف کش های بازدارنده ACCase در مزارع زعفران با استفاده از مواد افزودنیابراهیم ایزدی دربندی,محمد کافی۲۰۲۱-۱
بهینه‌سازی اثر سطوح کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و شاخص های کیفی در گندم با استفاده از مدلسازی سطح- پاسخسرور خرم دل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۱
تأثیر آرایش‌های کشت مخلوط با پنیرک بر عملکرد پیازهای دختری و گل و خصوصیات کیفی زعفران در سال سومسرور خرم دل۲۰۲۱-۱
تحمل به یخ‌زدگی در برخی از ژنوتیپ‌های عدس تحت شرایط کنترل‌شدهجعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۲۱-۱
مدل سازی الگوی جذب آب غده های اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) و ارزیابی رفتار جوانه زنی آن‏ها در شرایط مختلف نگهداریمهدی راستگو,علی قنبری,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۱
مطالعه تاثیر همجواری و تغییرات کیفیت نور بر بروز برخی از مکانیسم‌های اجتناب از سایه در گیاه لوبیا قرمز (Phaseolus Vulgaris)قربانعلی اسدی,علی قنبری۲۰۲۱-۱
اثر کشت مخلوط سه تیپ رشدی لوبیا در سری‌های جایگزینی بر شاخص‌های رشدی آن‌هاعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۲۱-۲
بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer ariethinum L.) در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط هیدروپونیکمحمد کافی,جعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۲۱-۲
بهکمک روش سطح -پاسخ (Zea mays L.) بهینهسازی آبیاری و تراکم کاشت ذرتعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۲
فلور و ساختارجوامع علف های هرز نظام های زراعی و باغی بردسکنابراهیم ایزدی دربندی۲۰۲۱-۲
آزمون سریع برای تشخیص مقاومت یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana Durieu) به علف کش هالوکسی فوپ-آر متیل استربهنام کامکار۲۰۲۱-۳
تاثیر دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی بذر دو اکوتیپ سس درختی (Cuscuta monogyna Vahl.)ابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل,رضا توکل افشاری۲۰۲۱-۳
اثر متابولیت‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها بر تحمل به یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های عدس در شرایط کنترل شدهجعفر نباتی,احمد نظامی,محمد کافی۲۰۲۱-۳
بررسی اثر تنش رطوبتی و منابع کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دانه و ترکیبات فنلی ریشه سرخارگل Echinacea purpurea L.پرویز رضوانی مقدم۲۰۲۱-۳
بررسی رهیافت اختلاط علف‌کش‌ها و مالچ آلی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد زعفرانابراهیم ایزدی دربندی,محمد کافی۲۰۲۱-۳
تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن خرفه (Portulaca oleracea L.)پرویز رضوانی مقدم,محمدحسن راشدمحصل۲۰۲۱-۳
تعیین ماندگاری علف‌کش نیکوسولفورون با آزمون زیست‌سنجی و آنالیز دستگاهیابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو۲۰۲۱-۳
کارایی روش های شیمیایی و فیزیکی نرم سازی آب سخت در کاهش ناسازگاری کاتیون های آب سخت با گلیفوسیتعلی قنبری,محمدحسن راشدمحصل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۳
مطالعه اثر رقابت کنجدشیطانی بر تغییرات شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سویا و پتانسیل تولید بذر این علف هرز در شرایط مزرعهبهنام کامکار۲۰۲۱-۳
ارزیابی شاخصهای رشد و سودمندی در کشت مخلوط لوبیاسبز و ریحان بذریقربانعلی اسدی۲۰۲۱-۴
بهینه سازی کود دامی و محلول پاشی برگی با دلفارد بر عملکرد گل و بنه زعفران ((Crocus sativus L. با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخسرور خرم دل,جواد شباهنگ۲۰۲۱-۴
ارزیابی تأثیر رگه‌های سبز چشم‌اندازها بر تنوع زیستی بوم‌نظام‌های زراعیعلیرضا کوچکی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۵
اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایرانپرویز رضوانی مقدم۲۰۲۱-۵
بررسی اثر کودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر اجزاء عملکرد، عملکرد و عملکرد روغن دانه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)پرویز رضوانی مقدم,رضا قربانی۲۰۲۱-۵
بررسی اعتبار و امکان استفاده از داده های شبکه بندی شده AgMERRA برای مطالعات اقلیمی-کشاورزی در استان خراسان شمالیمحسن جهان,محمد بنایان اول۲۰۲۱-۵
بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی اختلاط علف‌کش‌های نیکوسولفورون و توفوردی روی کنترل علف هرز گاوپنبه (Abutilon theopharesti)کمال حاج محمدنیا قالی باف,مهدی راستگو۲۰۲۱-۵
بهینه سازی سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) با استفاده از مدلسازی سطح- پاسخپرویز رضوانی مقدم,سرور خرم دل۲۰۲۱-۵
تأثیر تاریخ کاشت و میزان آب آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) در شرایط آب و هوایی سرخسمحمد بنایان اول,پرویز رضوانی مقدم۲۰۲۱-۵
تأثیر نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی نخود (.Cicer arietinum L) تحت شرایط تنش خشکیجعفر نباتی۲۰۲۱-۵
تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییابراهیم ایزدی دربندی,محمدحسن راشدمحصل,مهدی راستگو۲۰۲۱-۵
شبیه سازی رشد و نمو گوجه فرنگی تحت شرایط تنش خشکیمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۲۱-۵
اثر اسید سالیسیلیک و اتیلن بر جوانهزنی و بیان ژنهای آلفا آمیلاز و بتا آمیلاز در بذر زوال یافته سویا (Glycine max)رضا توکل افشاری۲۰۲۱-۶
استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره در تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‎ای (Zea mays L.) در شرایط کاربرد همزمان نیتروژن و نهاده‎های بوم‎سازگارمحسن جهان۲۰۲۱-۶
بررسی اثر کودهای آلی و زیستی و ماده افزودنی هیدرومکس بر ماندگاری علف‌کش نیکوسولفورون در خاک با استفاده از روش زیست‌سنجیابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو۲۰۲۱-۶
بررسی واکنش مراحل نموی لاینهای امیدبخش کینوا به دما و فتوپریودمحسن جهان,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۶
تعیین میزان انطباق اراضی زیر کشت محصول سویا با نقشه‏ های تناسب اراضی (مطالعه موردی: استان گلستان)بهنام کامکار۲۰۲۱-۶
مقایسه روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج در استان گیلانبهنام کامکار۲۰۲۱-۶
شاخص‌های تولید بنه‌های استاندارد و سالم زعفرانسرور خرم دل,علیرضا کوچکی,جعفر نباتی,احمد نظامی,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۷
واکنش مورفو-فیزیولوژیکی و عملکردی ذرت به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و باکتری‌های محرک رشد گیاهجعفر نباتی۲۰۲۱-۷
برآورد پیامدهای زیست محیطی بوم نظام های زراعی استان خراسان تحت مدیریت رایجعلیرضا کوچکی,سرور خرم دل۲۰۲۱-۸
تأثیر پوشش پلاستیک و پاکلوبوترازول بر ساقه روی و عملکرد چغندرقند پاییزه در منطقه مشهدکمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۲۱-۸
گزینش ژنوتیپهای منتخب عدس ) Lens culinaris Medik ( متحمل به تنش خشکی با به کارگیری پنج شاخص تحمل جدید در شرایط مشهدمهدی پارسا,احمد نظامی۲۰۲۱-۸
ارزیابی اثرات تلفیقی اسید هیومیک و سطوح نیتروژن در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد کوشیا Kochia scoparia) در کشاورزی شورزیستحمیدرضا خزاعی,محمد کافی,مرتضی گلدانی۲۰۲۱-۹
ارزیابی پاسخ های جوانه زنی بذر آویشن باغی تحت تیمارهای مختلف پرایمینگرضا توکل افشاری۲۰۲۱-۹
ارزیابی تحمل به شوری 140 ژنوتیپ نخود دسی (Cicer arietinum)جعفر نباتی,محمد کافی,احمد نظامی۲۰۲۱-۹
ارزیابی روند مقاومت یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.) به علف‌کش‌هایی از بازدارنده‌های استیل‌کوآنزیم‌آکربوکسیلاز در مزارع گندم استان فارسمهدی راستگو۲۰۲۱-۹
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاسبز و فلفل دلمه ای تحت نظام های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشیعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۹
بررسی تاثیر مدیریت نظام های زراعی و بقایای گندم بر شاخص‌های کارایی نیتروژن و فسفر در زراعت کلزای پاییزهپرویز رضوانی مقدم,علیرضا کوچکی۲۰۲۱-۹
بهبود رشد و عملکرد عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر کودهای زیستی و روش‌های کنترل علف‌هرزابراهیم ایزدی دربندی۲۰۲۱-۹
بهینه‌سازی میزان مصرف کود دامی و تراکم بوته در گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) با استفاده از مدلسازی سطح- پاسخسرور خرم دل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۹
تغییرات ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در واکنش به اعمال رژیم‌های مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشد گوجه‌فرنگیمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۲۱-۹
کمی‌سازی پاسخ جوانه زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) به دما با استفاده از مدل های زمان دماییمهدی راستگو,علی قنبری,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۹
مدل سازی تأثیرکشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب ذرت در شرایط محیطی گرگانبهنام کامکار۲۰۲۱-۹
ارزیابی بقایای گیاهان پیش‌کشت بر پویایی معیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L) رقم NS640 در دو نوع بافت خاکمحسن جهان,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۱۰
ارزیابی شاخص های رقابتی و کارایی کشت مخلوط پنبه- چغندر علوفه ای در شرایط تداخل علف هرزمهدی راستگو,قربانعلی اسدی۲۰۲۱-۱۰
تثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در خرفه (Portulaca oleracea L.)پرویز رضوانی مقدم,محمدحسن راشدمحصل۲۰۲۱-۱۰
تعیین دماهای کاردینال و واکنش فتوپریودی مراحل مختلف رشدی لاین های کینوا با استفاده از مدل های خطی و غیر خطیمحسن جهان,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۱۰
جستجویی تطبیقی در باب توصیه به خو شبین بودن در دو رهیافت اخلاقی - دینی و علمی - تجربیمحسن جهان۲۰۲۱-۱۰
مقایسه اثرات زیست محیطی نظام‌های رای و کم‌نهاده زعفران در استان خراسان رضوی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات LCAپرویز رضوانی مقدم,سرور خرم دل۲۰۲۱-۱۰
ارزیابی تثیر میزان و کارایی مصرف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط قوچانمحسن جهان,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۱۱
ارزیابی شاخص ردپای کربن و انتشار اکسید نیتروس برای نظامهای تولید زعفران در استان‌های خراسانسرور خرم دل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۱-۱۱
ارزیابی و کمی‌سازی خدمات بوم‌سازگان در یک کشت بوم گندمبهنام کامکار۲۰۲۱-۱۱
اثر روش های مدیریتی نظام زراعی بر عملکرد، ازای عملکرد و شاخص تنوع علف‌های هرز در سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)محسن جهان,پرویز رضوانی مقدم۲۰۲۱-۱۲
ارزیابی عملکرد گل و بنه و خصوصیات کیفی زعفران در شرایط شبیه سازی شده مدیریت مزرعه ای کشاورزان (on farm trials)علیرضا کوچکی,سرور خرم دل,جواد شباهنگ۲۰۲۱-۱۲
بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی در پاسخ به تنش سرما در گوجه‌فرنگی وحشی (Solanum habrochaites) جهت غربالگری لاین‌های متحمل به سرماجعفر نباتی۲۰۲۱-۱۲
بررسی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی عروسک پشت‌پرده .Phyllis alkekengi L) در واکنش به سطوح مختلف آبیاری و کود دامیپرویز رضوانی مقدم,علیرضا کوچکی۲۰۲۱-۱۲
به‌گزینی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود کابلی در شرایط مزرعهجعفر نباتی,احمد نظامی,محمد کافی۲۰۲۱-۱۲
ماندگاری بذر پرایم شده کلزا Brassica napus L.) ( رقم اکاپی در شرایط متفاوت انبارداری با استفاده از سه نوع بستهبندیرضا توکل افشاری۲۰۲۱-۱۲
آنالیز نیم دای‌آلل صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت میوه در لاین‌های گوه‌فرنگیمحمد کافی۲۰۲۲-۱
اثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.)جعفر نباتی,احمد نظامی,محمد کافی۲۰۲۲-۱
اثرات ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده‌ی رشد و کود نیتروژن بر شاخص‌های رشدی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش‌کمبود آبمحسن جهان,کمال حاج محمدنیا قالی باف۲۰۲۲-۱
ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن توسط گیاه جو در خاک‌های شور (مطالعه موردی: شهرستان گمیشان، استان گلستان)بهنام کامکار۲۰۲۲-۱
ارزیابی خدمات اکوسیستمی خاک و محاسبه بیلان کربن آن در مدیریت های مختلف اکوسیستم های کشاورزی استان خراسانعلیرضا کوچکی,سرور خرم دل۲۰۲۲-۱
به‌گزینی در ژرم پلاسم عدس (Lens culinaris Medik.) برای کشت پاییزه در مناطق سرد و مرتفعاحمد نظامی,محمد کافی,جعفر نباتی۲۰۲۲-۱
اثر اسیدهای آلی، کودهای زیستی و دو گونه میکوریزا روی پایه مادری بر برخی ویژگی‎های جوانه‎زنی بذر و رشدی گیاهچه گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.)پرویز رضوانی مقدم,محسن جهان۲۰۲۲-۲
اثر کودهای نیتروژنه و فسفره بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و خصوصیات ریشه گیاه دارویی برازمبل (Perovskia abrotanoides Karel.)محمد کافی,احمد نظامی,جعفر نباتی۲۰۲۲-۲
بررسی کاربرد گوگرد و کودهای زیستی بر شاخص‌های رشدی، روند ﺟﺬب و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف نور نخود (Cicer arietinum L.)جعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۲۲-۲
بررسی نقش تجزیه شیمیایی و زیستی در ماندگاری علفکش نیکوسولفورون در شرایط کنترل شده خاکابراهیم ایزدی دربندی,مهدی راستگو۲۰۲۲-۲
بهبود پاسخ دما-رطوبتی بذر ذرت تحت تنش خشکی با استفاده از آبسیزیک اسید، جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسیدرضا توکل افشاری,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۲-۲
تاثیر کاربرد همزمان کودهای آلی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات گل و کلاله زعفران Crocus sativus L.)پرویز رضوانی مقدم۲۰۲۲-۲
بررسی پاسخ ژنوتیپ‌های عدس (.Lens culinaris Medik) به تنش شوری در شرایط کنترل‌شدهجعفر نباتی,مرتضی گلدانی۲۰۲۲-۳
بررسی تاثیر کیفیت‌های مختلف پساب بر برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاریمرتضی گلدانی۲۰۲۲-۳
توانایی نس‌های قارچ مایکوریزا آربسکولار و اندوفیت برای بهبود تحمل به شوری در نخود (.Cicer arietinum L)احمد نظامی,محمد کافی۲۰۲۲-۳
کاشت پاییزه بارهنگ برگ پهن .Plantago major L) در شرایط آب وهوایی مشهداحمد نظامی,مهدی پارسا,ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۲۲-۳
بهینه‌سازی سطوح کود دامی و پتاسیم در زراعت زعفران با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخسرور خرم دل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۲-۴
تزیه و تحلیل اگرواکولوژیک بوم‌نظام‌های‌ زراعی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در منطقه تربت حیدریهپرویز رضوانی مقدم,سرور خرم دل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۲-۴
مطالعه خصوصیات ظاهری بذر و ویژگی های جوانه زنی توده های بومی پیاز خوراکی ایرانمحمد کافی,رضا توکل افشاری,جعفر نباتی۲۰۲۲-۴
بررسی کارآیی اختلاط علف‌کش پایریدیت با چند علف‌کش باریک‎‌برگ‌کش در کنترل علف‌های‌هرز نخود Cicer arietinum L.)ابراهیم ایزدی دربندی,احمد نظامی۲۰۲۲-۵
اثر تیمارهای مدیریت علف های هرز و گیاهان پوششی در کشت فی مابین زمستانه برجمعیت علف های هرز و عملکرد دو رقم گوجه فرنگیسرور خرم دل,علیرضا کوچکی۲۰۲۲-۵
ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشدی پنبه (Gossypium hirsutum L.) و ذرت (Zea mays L.) در سیستم کشت مخلوط جایگزینی در شرایط آب و هوایی گنابادعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۲-۵
ارزیابی وضعیت پایداری در بوم نظام‌های زراعی کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از تحلیل امرژی (مطالعه موردی: شهرستان کلاله، استان گلستان)بهنام کامکار۲۰۲۲-۵
تاثیر روشهای مدیریتی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بوم نظام های کشاورزی استان اصفهانعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۲-۵
Studying the changes in rice yield and water balance in Guilan Province affected by climate changeبهنام کامکار۲۰۲۲-۶
برآورد عملکرد پتانسیل برنج و نیاز کودی در استان گیلان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل سازی گیاه زراعیبهنام کامکار۲۰۲۲-۶
بررسی پاسخ عوامل فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) به تنش یخ‌زدگیجعفر نباتی,احمد نظامی,محمدجواد احمدی لاهیجانی۲۰۲۲-۶
بررسی سیستم آنتی اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری (Brassica napus L.) تسریع شده بذرهای دو رقم کلزرضا توکل افشاری,جعفر نباتی۲۰۲۲-۶
اثر سال برداشت بنه بر ویژگی های زراعی و عملکرد بنه های دختری و گل زعفران (Crocus sativus L.)علیرضا کوچکی,سرور خرم دل۲۰۲۲-۷
اثر مدیریت نظام زراعی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص تنوع علف‌های هرز در تولید سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)محسن جهان,پرویز رضوانی مقدم۲۰۲۲-۷
اثر مدیریت زراعی بر عملکرد گل و پیاز زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط مدیریت مزرعه ای کشاورزان (On-farm)سرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم,جواد شباهنگ۲۰۲۲-۷
بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات عملکرد دانه و برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک توده‌های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط تنش خشکیمحمد کافی,احمد نظامی,مرتضی گلدانی۲۰۲۲-۷
تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با استفاده از روش فراتحلیلمهدی نصیری محلاتی۲۰۲۲-۷
برآورد میزان پتانسیل ترسیب کربن در مزارع سویا با استفاده از شاخص‌های گیاهی سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان گرگان، استان گلستان)بهنام کامکار۲۰۲۲-۸
بهینه‌سازی سطوح کود دامی و آبیاری بر عملکرد گل و بنه زعفران با استفاده از طرح مرکب مرکزیپرویز رضوانی مقدم,سرور خرم دل۲۰۲۲-۸
واکنش دو رقم کلزااز نظر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد به نحوه مصرف کود نیتروژن در دشت گنبد کاووسمرتضی گلدانی۲۰۲۲-۸
اثر تنش شوری بر فرآیندهای رشد و بقای ژنوتیپ‌های نخود دسی در شرایط هیدروپونیکجعفر نباتی,احمد نظامی,محمد کافی,مرتضی گلدانی۲۰۲۲-۹
بررسی عملکرد و ویژگی‌های کیفی سیب‌زمینی در کشت زودهنگام در شرایط آب و هوایی مشهداحمد نظامی,جعفر نباتی,محمد کافی,جواد شباهنگ۲۰۲۲-۹
تأثیر پرایمینگ و دما بر خصوصیات سبز‌شدن و استقرار گیاهچه دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik.) با قدرت جوانه‌زنی کم و زیادمهدی پارسا,احمد نظامی,رضا توکل افشاری,جعفر نباتی۲۰۲۲-۹
کمی سازی خصوصیات جوانه زنی بذر اسفرزه تحت تاثیر رژیم های دمایی و تنش خشکیرضا توکل افشاری۲۰۲۲-۹
اثر حاصلخیزکننده های مختلف خاک بر خصوصیات رشد و عملکرد زعفران: فراتحلیل مطالعات مزرعه ایسرور خرم دل۲۰۲۲-۱۰
بهبود رشد و عملکرد نخود دسی (Cicer arietinum L.) در پاسخ به کاربرد کودهای زیستیمحمد کافی,جعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۲۲-۱۰
به‌گزینی تحمل یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های عدس با استفاده از کلروفیل فلورسانسجعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۲۲-۱۰
فرآیندها و کارکردهای ژنوتیپ‌های عدس (.Lens culinaris Medik) در مقابله با تنش یخ‌زدگیجعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۲۲-۱۰
اثر تنش خشکی بر عملکرد و ازای عملکرد دانه و کارآیی مصرف تابش در سه نوع لوبیا قرمز، سفید و چیتیمحمد بنایان اول,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۲-۱۱
ارزیابی ردپای اکولوژیکی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۲-۱۱
بررسی ارزش تغذیه‌ای دانه گیاه شورزیست کوشیا (Bassia scoparia) به روش برون تنی جهت استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان در مناطق خشک و نیمه خشکجعفر نباتی۲۰۲۲-۱۱
تاثیر فیزیولوژیک اتیلن و اسید سالیسیلیک بر بیان ژن های CTR1 و NPR1 دخیل در وانه زنی و برخی از ویژگی‌های فیزیولوژیک بذر زوال یافته سویارضا توکل افشاری۲۰۲۲-۱۱
تهیه نقشه‏ های پراکنش و ارزیابی تنوع ‏زیستی گیاهان‏ هرز در کشت‏ بوم‏های کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: بخش سرخنکلاته، شهرستان گرگان)بهنام کامکار۲۰۲۲-۱۱
اثرات زیست محیطی آفت‌کش‌های مصرفی مزارع گندم شهرستان بندر ترکمن، استان گلستانبهنام کامکار۲۰۲۲-۱۲
اثرات کشت مخلوط سه گانه تخیری چغندرقند با نخود و ماش بر تراکم، زیست توده و تنوع زیستی علف‌های‌هرزعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۲-۱۲
ارزیابی القای تحمل به ستوکسیدیم در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از سالیسیلیک اسید به عنوان ایمن‌سازمهدی راستگو,ابراهیم ایزدی دربندی,علی قنبری۲۰۲۲-۱۲
ارزیابی پایداری کشت‌بوم‌های کلزا Brassica napus L.)بر پایه تحلیل انرژی، ردپای کربن و گازهای گلخانه‌ایبهنام کامکار۲۰۲۲-۱۲
بررسی خصوصیات جوانه‌زنی نخود (Cicer arietinum) در پاسخ به پیش‌تیمار با نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و تنش خشکیجعفر نباتی۲۰۲۲-۱۲
به‌گزینی مقدماتی ژنوتیپ‌های نخود تیپ دسی هت معرفی ارقام متحمل به سرما برای کشت پاییزه در مناطق سرداحمد نظامی,جعفر نباتی,محمد کافی۲۰۲۲-۱۲
تثیر فسفر بر جذب آهن، روی و پتاسیم و خصوصیات رشدی ریشه و اندام هوایی گندم در رژیم‌های رطوبتی مختلفرضا توکل افشاری۲۰۲۲-۱۲
جداسازی و ارزیابی میزان کارایی قارچFusarium oxysporum Schlecht.در کنترل زیستی گل جالیز مصری(Phelipanchea egyptiaca (Pers) Pomel. )در گوجه فرنگیقربانعلی اسدی,مهدی راستگو۲۰۲۲-۱۲
فراتحلیل اثر حاصلخیزکننده‌های خاک بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی: از دیرباز تاکنونسرور خرم دل,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۲-۱۲
آینده پژوهی در علوم علف‌های‌هرز (مروری بر نیازهای تحقیقاتی آینده و فناوری‌های نوظهور)ابراهیم ایزدی دربندی۲۰۲۳-۱
اثر سطوح تنش شوری بر ژنوتیپ‌های نخود (.Cicer ariethinum L) در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط هیدروپونیکحمیدرضا خزاعی,جعفر نباتی۲۰۲۳-۱
بررسی تنوع زیستی گیاهی در یک چشم انداز کشاورزی مطالعه موردی: دشت ناز ساری)بهنام کامکار۲۰۲۳-۱
شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ایمهدی نصیری محلاتی,محسن جهان۲۰۲۳-۲
ارزیابی کارایی مصرف آب و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) با فراهمی کود فسفر در شرایط کم‌آبیاری و خشک‌کردن جزئی منطقه ریشهحمیدرضا خزاعی,جعفر نباتی۲۰۲۳-۳
بررسی رقابت درون گیاهی در تخصیص مواد فتوسنتزی بین بنه‌های زعفران Crocus sativus L.)تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کودهای آلیمحمد کافی,حمیدرضا خزاعی۲۰۲۳-۳
بهبود برنامه‌ریزی آبیاری زعفران با استفاده از اندازه‌گیری‏‌های میدانی و مدل سازی گیاهیپرویز رضوانی مقدم۲۰۲۳-۳
تأثیر زوال بذر بر صفات فیزیوﻟوژیک و آنزیم های آنتی اکسدانتی و اس-نیتروزیﻼسیون پروتئین ها در دو رقم کلزارضا توکل افشاری,جعفر نباتی۲۰۲۳-۴
ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در بوم نظامهای باغچه ای برخی مناطق استان خراسان رضویعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,جواد شباهنگ۲۰۲۳-۵
ارزیابی و پهنه بندی کارایی مصرف آب در استان خراسان رضویعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۳-۵
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) تحت تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و سطوح بقایا در شرایط آب و هوایی مشهدعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۲۳-۵
رفع محدودیت آبیاری بهاره در کاشت ذرت با استفاده از کشت مخلوط تأخیری آن با کلزاعلیرضا کوچکی,قربانعلی اسدی۲۰۲۳-۵
واسنجی و تعیین اعتبار مدلWOFOST برای پیش بینی فنولوژی و عملکرد سیب‌زمینی در ایرانمهدی نصیری محلاتی,علیرضا کوچکی۲۰۲۳-۵
واکنش اکوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی تحت شرایط دمای پاییناحمد نظامی,محمد خواجه حسینی صالح اباد۲۰۲۳-۵
اثر ترکیب‌های کشت مخلوط سه گانه تأخیری چغندرقند -Beta vulgaris L.-، نخود -Cicer arietinum L.- و ماش -Vigna radiata L.- بر عملکرد و اجزای عملکردعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۳-۶
ارزیابی عملکرد ذرت علوفه‌ای Zea mays L.) در کشت مخلوط با لوبیا‌چیتی Phaseolus vulgaris L.) تحت شرایط کم‌آبیاری و محلول‌پاشی اسپرمیدینبهنام کامکار۲۰۲۳-۶
ارزیابی مکانی و زمانی تنوع زیستی گیاهان هرز کشت‌بوم‌های گندم در شهرستان بندرترکمن، استان گلستانبهنام کامکار۲۰۲۳-۶
برآورد میزان کربن آلی خاک و تغییرات آن در تناوب زراعی سویا- گندمبهنام کامکار۲۰۲۳-۶
بررسی اثر تنش شوری بر شاخص‌های بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.)جعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۲۳-۶
به‌گزینی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) برای تحمل به شوری در مرحله گیاهچه‌ایجعفر نباتی۲۰۲۳-۶
تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L) در شرایط آب‌ و هوایی مشهدجعفر نباتی۲۰۲۳-۶
شجره نامه اخلاق زیست محیطیمحسن جهان۲۰۲۳-۶
اثر پیش‌تیمار بذر بر بهبود تحمل به سرما در مرحله جوانه‌زنی برخی ژنوتیپ‌های نخودرضا توکل افشاری,جعفر نباتی۲۰۲۳-۷
اثر تاریخ کاشت و کم آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد کینوا Chenopodium quinoa Willd) در مشهداحمد نظامی,محمدجواد احمدی لاهیجانی,جعفر نباتی۲۰۲۳-۷
ارزیابی امکان افزایش تحمل به یخ‌زدگی در نخود (Cicer arietinum) با پیش‌تیمار بذررضا توکل افشاری,جعفر نباتی۲۰۲۳-۷
ارزیابی تحمل به شوری و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های عدس در گلخانهجعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۲۳-۷
ارزیابی ویژگی‌های فتوسنتزی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) در تنش شوریجعفر نباتی,احمد نظامی,محمد کافی۲۰۲۳-۷
بررسی تنوع ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل شدهجعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۲۳-۷
بررسی تنوع مکانی بهره‌وری مصرف آب و منابع کودی در ‌نظام‌های گندم آبی و دیم در مناطق مختلف ایرانسرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۳-۷
تثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی و کاربرد ترکیبی آنها بر ویژگی‌های کمی و کیفی گوجه‌فرنگیپرویز رضوانی مقدم۲۰۲۳-۷
فیزیولوژی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik.) در مرحله گیاهچه‌ایجعفر نباتی,مرتضی گلدانی۲۰۲۳-۷
اثر افزایش تنوع ژنتیکی ازطریق کشت مخلوط ارقام گندم برکارآیی مصرف نیتروژن و بهره وری آبعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی,سرور خرم دل۲۰۲۳-۸
ارزیابی و پهنه‌بندی پتانسیل ترسیب کربن در اندامهای گیاهی کلزا (Brassica napus L) (مطالعه موردی: بخش سرخنکلاته ، شهرستان گرگان)بهنام کامکار۲۰۲۳-۸
امکان‌سنی ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت و قابلیت سنی بر اساس منطق بولین (شهرستان چناران، استان خراسان رضوی)پرویز رضوانی مقدم۲۰۲۳-۸
بهینه سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در تولید ذرت علوفه ای با استفاده از روش شناسی سطح- پاسخمحسن جهان۲۰۲۳-۸
تثیر سطوح مختلف پاکلوبوترازول و تنش یخ‌زدگی بر رشد و عملکرد دو رقم گندم در شرایط کنترل‎شده و مزرعهاحمد نظامی,محمد کافی۲۰۲۳-۸
ساختار جوامع، تنوع گونه‌ای و نقشه پراکنش علف‌های هرز در چمن‌کاری بوستان‌های شهر تهرانمهدی راستگو,علی قنبری۲۰۲۳-۹
مدیریت علف‌های هرز در حبوبات سرمادوست (نخود (Cice arietinumr L.) و عدس (Lens culinaris L.)) در ایران: چالش‌ها، یافته‌ها و رهیافت‌های آتیابراهیم ایزدی دربندی۲۰۲۳-۹
اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و کود ورمی کمپوست بر شاخص‌های فیزیولوژیکی و کیفی دو رقم فلفل شیرین .Capsicum annuum L) تحت تنش سرمااحمد نظامی۲۰۲۳-۱۰
Phosphorus Efficiency of Sirvan and Sivand Wheat Cultivars Under Drought Stress Conditions in a Calcareous Soilرضا توکل افشاری۲۰۲۳-۱۰
تاثیر نوع مالج، زمان و اعماق دفن بر رشد و تولید غده اویارسلام ارغوانی (Cryperus rotundus L.)مهدی راستگو۲۰۲۳-۱۱
تعیین دماهای کاردینال و ارزیابی واکنش وانه‌زنی بذر پن اکوتیپ گیاه دارویی بذرالبن (.Hyoscyamus SPP) نسبت به دما و پتانسیل آبرضا توکل افشاری۲۰۲۳-۱۱
مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی عدس (Lens culinaris Madikus) در شرایط تنش شوریمحمدجواد احمدی لاهیجانی,جعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۲۳-۱۱
نسبت محیط زیست و ساحت قدس در اسطوره شناسی جوزف کمبلمحسن جهان۲۰۲۳-۱۱
بررسی تثیر میزان نیتروژن و آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک، کمی و کیفی گوجه‌فرنگی گلخانه‌ایمرتضی گلدانی,محمد بنایان اول۲۰۲۳-۱۲
بررسی تنوع مکانی کارایی مصرف آب و منابع کودی در ‌سیب‌زمینی در ایرانسرور خرم دل,پرویز رضوانی مقدم,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۳-۱۲
بررسی وضعیت زعفران‌کاران و عوامل زراعی تاثیرگذار در عملکرد زعفران در استان‌های خراسانپرویز رضوانی مقدم,سرور خرم دل۲۰۲۳-۱۲
ارزیابی و کمّی‌سازی خدمات بوم‌سازگانی در کشت‌بوم‌های علوفه‌ای و و تریتیکالهبهنام کامکار۲۰۲۴-۱
استفاده از طرح مخلوط در بهینه سازی فرمولاسیون فیلم کامپوزیت سه جزئی زیست تخریب پذیر حاوی نشاسته،زئین و پلی وینیل الکل برپایه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و مکانیکیمهدی نصیری محلاتی۲۰۲۴-۱
شکستن خواب بذر و تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی علف‌هرزقیچ لوبیایی (Zygophyllum fabago L) با استفاده از مدل‌های رگرسیونیمهدی راستگو,علی قنبری,قربانعلی اسدی۲۰۲۴-۱
نیم‌قرن با کتاب: بررسی انتشار کتاب در گروه اگروتکنولوژیِ دانشکدۀ کشاورزیِ دانشگاه فردوسی مشهدمحمد خواجه حسینی صالح اباد,فاطمه یعقوبی شاه نشین سفلی۲۰۲۴-۱
پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر تناسب اراضی کشت کلزا (Brassica napus L.) در استان مازندران با استفاده از مدل‌های ریز مقیاس نماییSDSM و Lars-WGبهنام کامکار۲۰۲۴-۲
بررسی مقایسه کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‎های رشدی و عملکرد خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus)قربانعلی اسدی,سرور خرم دل۲۰۲۴-۳
تنوع تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود تیپ کابلی در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط کنترل شدهجعفر نباتی,احمد نظامی,محمدجواد احمدی لاهیجانی۲۰۲۴-۳
ضرایب همبستگی و تجزیه به عامل‌های صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی مؤثر بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) تیپ دسیجعفر نباتی,احمد نظامی۲۰۲۴-۵
بررسی اثر روش‌های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر خصوصیات زراعی گندم و کربن آلی و نیتروژن خاکعلیرضا کوچکی,مهدی نصیری محلاتی۲۰۲۵-۵