مقطع کارشناسی

 • علوم و مهندسی خاک

 

مقطع کارشناسی ارشد

 • مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
  • گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
  • گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 • مدیریت منابع خاک
  • گرایش فیزیک و حفاظت خاک
  • گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی

 

مقطع دکتری

 • مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
  • گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
  • گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 • مدیریت منابع خاک
  • گرایش فیزیک و حفاظت خاک
  • گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی