حمید شاه پسند  حمید شاه پسند

سمت: تکنسین مجموعه آزمایشگاه های گروه علوم و مهندسی آب

  شماره تماس: 38804691-051