معرفی گروه اقتصاد کشاورزی : تعریف رشته اقتصاد کشاورزیتعریف رشته اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی به مجموعه ای از علوم و روش ها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی مؤثر در امر کشاورزی، روابط اقتصادی فی مابین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی، مورد بحث و بررسی قرار می دهد.