برنامه های درسی گروه اقتصاد کشاورزی

برنامه درسی رشته اقتصاد کشاورزی در مقطع کارشناسی

لیست دروس مربوط به دوره کارشناسی اقتصاد کشاورزی

   کد درس نام درس تعداد واحد اختیاری نوع
نیمسال 1
1 21443005 مهارتهای زندگی دانشجویی 2.00 خیر الزامی
2 24105122 گیاهشناسی - 1 2.00 خیر پایه
3 24105133 گیاهشناسی - 1 1.00 خیر پایه
4 525 دانش خانواده وجمعیت 2.00 خیر عمومی
5 24110018 ریاضیات -1 3.00 خیر پایه
6 266 فیزیک عمومی 3.00 خیر پایه
7 24110041 شیمی عمومی 3.00 خیر پایه
8 250 فارسی عمومی 3.00 خیر عمومی
جمع واحد 19
نیمسال 2
9 24110029 ریاضیات عمومی -2 3.00 خیر پایه
10 24106034 زراعت عمومی 3.00 خیر اصلی
11 24182045 اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی 3.00 خیر تخصصی
12 24183037 اقتصاد خرد - 1 3.00 خیر تخصصی اصلی
13 24105086 آمار و احتمالات 3.00 خیر پایه
14 251 زبان خارجه عمومی 3.00 خیر عمومی
15 511 اندیشه اسلامی-1 (مبدا و معاد) 2.00 خیر عمومی
جمع واحد 20
نیمسال 3
16 24183264 متون اقتصادی به زبان خارجی 2.00 بله تخصصی اختیاری
17 24183059 اقتصاد تولید کشاورزی 3.00 خیر تخصصی اصلی
18 24106158 آزمایشگاه خاکشناسی عمومی 1.00 خیر اصلی
19 24106147 خاکشناسی عمومی 2.00 خیر اصلی
20 523 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 2.00 خیر عمومی
21 24183048 اقتصاد کلان - 1 3.00 خیر تخصصی اصلی
22 24183071 روش تحقیق 2.00 بله تخصصی اختیاری
23 220 تربیت بدنی 1.00 خیر عمومی
24 24105031 دامپروری عمومی 3.00 خیر اصلی
جمع واحد 19
نیمسال 4
25 24182089 اقتصاد آب وزمین 2.00 خیر تخصصی
26 221 ورزش ۱ 1.00 خیر عمومی
27 24182034 اقتصاد خرد - 2 3.00 خیر تخصصی
28 24182090 کسب وکار کشاورزی تجاری 3.00 خیر تخصصی
29 24182012 مهارت آموزی (1) 3.00 خیر تخصصی
30 24181019 اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی 3.00 خیر اصلی
31 542 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2.00 خیر عمومی
32 24182056 کاربردآماردراقتصاد کشاورزی 3.00 خیر تخصصی
جمع واحد 20
نیمسال 5
33 24141024 آبیاری عمومی- عملی 1.00 خیر اصلی
34 24182181 اقتصادنیروی کارکشاورزی 2.00 خیر تخصصی
35 24182170 حقوق کشاورزی ومنابع طبیعی 2.00 خیر تخصصی
36 24183026 بازاریابی محصولات کشاورزی 3.00 خیر تخصصی اصلی
37 24183093 اقتصاد ریاضی 3.00 خیر تخصصی اصلی
38 24141013 آبیاری عمومی - نظری 2.00 خیر اصلی
39 24182078 اقتصاد جنگل . مرتع و شیلاتی 3.00 خیر تخصصی
40 531 انقلاب اسلامی ایران 2.00 خیر عمومی
جمع واحد 18
نیمسال 6
41 24183139 تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی 3.00 خیر تخصصی اصلی
42 24183275 جامعه شناسی روستایی 2.00 بله تخصصی اختیاری
43 24182272 اقتصاد محیط زیست 3.00 خیر تخصصی
44 512 اندیشه اسلامی-2 (نبوت و امامت) 2.00 خیر عمومی
45 24182158 اقتصادتوسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی 3.00 خیر تخصصی
46 24180050 باغبانی عمومی 2.00 خیر پایه
47 24182216 کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی ومنابع طبیعی 2.00 خیر تخصصی
48 24180061 آزمایشگاه باغبانی عمومی 1.00 خیر پایه
جمع واحد 18
نیمسال 7
49 24182192 اصول بیمه کشاورزی 2.00 خیر تخصصی
50 551 تفسیر موضوعی قرآن 2.00 خیر عمومی
51 24183140 اقتصاد سنجی 3.00 خیر تخصصی اصلی
52 24182114 مدیریت واحد های کشاورزی 3.00 خیر تخصصی
53 24182125 مدیریت مالی 3.00 خیر تخصصی
54 24182283 سیاست کشاورزی 3.00 خیر تخصصی
55 24182169 اصول اقتصاد تعاونیها 2.00 خیر تخصصی
56 24183322 تجارت محصولات کشاورزی 2.00 بله اختیاری
جمع واحد 20
نیمسال 8
57 24182023 مهارت آموزی (2) 6.00 خیر تخصصی
58 24183253 پروژه 2.00 خیر تخصصی اصلی
جمع واحد 8
جمع واحد کل 142

برنامه های درسی مقطع کارشناسی ارشد

گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی

لیست دروس مربوط به دوره کارشناسی ارشد، مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی

   کد درس نام درس تعداد واحد اختیاری نوع
نیمسال 1
1 34193038 روش تحقیق 2.00 بله تخصصی اختیاری
2 34180002 اقتصاد خرد تکمیلی 3.00 خیر پایه تخصصی
3 34183250 زبان تخصصی دراقتصاد 2.00 بله تخصصی اختیاری
4 34183158 کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی 3.00 خیر پایه تخصصی
جمع واحد 10
نیمسال 2
5 34180024 اقتصاد سنجی تکمیلی 1 3.00 خیر پایه تخصصی
6 34182042 تجزیه تحلیل قیمت محصولات کشاورزی 3.00 خیر تخصصی الزامی
7 34182064 بازاریابی بین المللی محصولات کشاورزی 3.00 خیر تخصصی الزامی
جمع واحد 9
نیمسال 3
8 34183227 اقتصاد سنجی تکمیلی 2 3.00 بله تخصصی اختیاری
9 34182053 بازاریابی وزنجیره عرضه محصولات 3.00 خیر تخصصی الزامی
10 34180013 اقتصاد کلان تکمیلی 3.00 خیر پایه تخصصی
جمع واحد 9
نیمسال 4
11 34122015 پایان نامه 6.00 خیر پایان نامه
جمع واحد 6
جمع واحد کل 34

گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

لیست دروس مربوط به دوره کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

   کد درس نام درس تعداد واحد اختیاری نوع
نیمسال 1
1 34193038 روش تحقیق 2.00 بله تخصصی اختیاری
2 34180002 اقتصاد خرد تکمیلی 3.00 خیر پایه تخصصی
3 34180024 اقتصاد سنجی تکمیلی 1 3.00 خیر پایه تخصصی
4 34183250 زبان تخصصی دراقتصاد 2.00 بله تخصصی اختیاری
جمع واحد 10
نیمسال 2
5 34180013 اقتصاد کلان تکمیلی 3.00 خیر پایه تخصصی
6 34183227 اقتصاد سنجی تکمیلی 2 3.00 بله تخصصی اختیاری
7 34183158 کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی 3.00 خیر پایه تخصصی
جمع واحد 9
نیمسال 3
8 34182031 مدیریت ریسک کشاورزی 3.00 خیر تخصصی الزامی
9 34182020 مدیریت واحد های کشاورزی تکمیلی 3.00 خیر تخصصی الزامی
10 34182019 اقتصاد تولید کشاورزی تکمیلی 3.00 خیر تخصصی الزامی
جمع واحد 9
نیمسال 4
11 34122015 پایان نامه 6.00 خیر پایان نامه
جمع واحد 6
جمع واحد کل 34

گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

لیست دروس مربوط به دوره کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

   کد درس نام درس تعداد واحد اختیاری نوع
نیمسال 1
1 34193038 روش تحقیق 2.00 بله تخصصی اختیاری
2 34180002 اقتصاد خرد تکمیلی 3.00 خیر پایه تخصصی
3 34183250 زبان تخصصی دراقتصاد 2.00 بله تخصصی اختیاری
4 34180024 اقتصاد سنجی تکمیلی 1 3.00 خیر پایه تخصصی
جمع واحد 10
نیمسال 2
5 34183227 اقتصاد سنجی تکمیلی 2 3.00 خیر تخصصی اختیاری
6 34183158 کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی 3.00 خیر پایه تخصصی
7 34182097 اقتصاد توسعه کشاورزی تکمیلی 3.00 خیر تخصصی الزامی
جمع واحد 9
نیمسال 3
8 34183056 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی 3.00 خیر تخصصی الزامی
9 34182008 سیاست های کشاورزی تکمیلی 3.00 خیر تخصصی الزامی
10 34180013 اقتصاد کلان تکمیلی 3.00 خیر پایه تخصصی
جمع واحد 9
نیمسال 4
11 34122015 پایان نامه 6.00 خیر پایان نامه
جمع واحد 6
جمع واحد کل 34

گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

لیست دروس مربوط به دوره کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

   کد درس نام درس تعداد واحد اختیاری نوع
نیمسال 1
1 34193038 روش تحقیق 2.00 بله تخصصی اختیاری
2 34180002 اقتصاد خرد تکمیلی 3.00 خیر پایه تخصصی
3 34183250 زبان تخصصی دراقتصاد 2.00 بله تخصصی اختیاری
4 34183158 کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی 3.00 خیر پایه تخصصی
جمع واحد 10
نیمسال 2
5 34183294 اقتصاد منابع طبیعی تکمیلی 3.00 خیر تخصصی الزامی
6 34182086 اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی ومنابع طبیعی تکمیلی 3.00 خیر تخصصی الزامی
7 34180024 اقتصاد سنجی تکمیلی 1 3.00 خیر پایه تخصصی
جمع واحد 9
نیمسال 3
8 34182075 اقتصادمحیط زیست تکمیلی 3.00 خیر تخصصی الزامی
9 34183227 اقتصاد سنجی تکمیلی 2 3.00 بله تخصصی اختیاری
10 34180013 اقتصاد کلان تکمیلی 3.00 خیر پایه تخصصی
جمع واحد 9
نیمسال 4
11 34122015 پایان نامه 6.00 خیر پایان نامه
جمع واحد 6
جمع واحد کل 34

برنامه های درسی مقطع دکتری

گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی

لیست دروس مربوط به دوره دکتری اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی

   کد درس نام درس تعداد واحد اختیاری نوع
نیمسال 1
1 64183013 اقتصاد کلان پیشرفته 3.00 خیر الزامی
2 64183068 اقتصاد سنجی کاربردی پیشرفته 3.00 خیر تخصصی اختیاری
جمع واحد 6
نیمسال 2
3 64180003 اقتصاد خرد پیشرفته 3.00 خیر غیره
4 64183137 بازاریابی محصولات کشاورزی پیشرفته 3.00 خیر غیره
جمع واحد 6
نیمسال 3
5 64183148 تحلیل تقاضای محصولات کشاورزی پیشرفته 3.00 خیر غیره
6 64183171 تجارت بین المللی محصولات کشاورزی پیشرفته 3.00 خیر غیره
جمع واحد 6
نیمسال 4
7 900 آمادگی برای امتحان جامع 0.00 خیر عمومی
جمع واحد 0
نیمسال 5
8 903 پیشنهاده 0.00 خیر عمومی
جمع واحد 0
نیمسال 6
9 64115124 پایان نامه 18.00 خیر پایان نامه
جمع واحد 18
جمع واحد کل 36

گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

لیست دروس مربوط به دوره دکتری اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

   کد درس نام درس تعداد واحد اختیاری نوع
نیمسال 1
1 64183013 اقتصاد کلان پیشرفته 3.00 خیر الزامی
2 64183068 اقتصاد سنجی کاربردی پیشرفته 3.00 خیر تخصصی اختیاری
جمع واحد 6
نیمسال 2
3 64180003 اقتصاد خرد پیشرفته 3.00 خیر پایه
4 64183126 مدیریت واحدهای کشاورزی پیشرفته 3.00 خیر تخصصی الزامی
جمع واحد 6
نیمسال 3
5 64183035 مدیریت تحلیل وتصمیم گیری درکشاورزی 3.00 خیر اختیاری
6 64183115 اقتصاد تولید کشاورزی پیشرفته ۱ 3.00 خیر تخصصی الزامی
جمع واحد 6
نیمسال 4
7 900 آمادگی برای امتحان جامع 0.00 خیر عمومی
جمع واحد 0
نیمسال 5
8 903 پیشنهاده 0.00 خیر عمومی
جمع واحد 0
نیمسال 6
9 64115124 پایان نامه 18.00 خیر پایان نامه
جمع واحد 18
جمع واحد کل 36

گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

لیست دروس مربوط به دوره دکتری اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

   کد درس نام درس تعداد واحد اختیاری نوع
نیمسال 1
1 64183013 اقتصاد کلان پیشرفته 3.00 خیر الزامی
2 64183068 اقتصاد سنجی کاربردی پیشرفته 3.00 خیر تخصصی اختیاری
جمع واحد 6
نیمسال 2
3 64180003 اقتصاد خرد پیشرفته 3.00 خیر پایه
4 64183104 اقتصاد توسعه کشاورزی پیشرفته 3.00 خیر تخصصی الزامی
جمع واحد 6
نیمسال 3
5 64183091 سیاست های کشاورزی پیشرفته 3.00 خیر تخصصی الزامی
6 64183160 کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی پیشرفته 3.00 خیر غیره
جمع واحد 6
نیمسال 4
7 900 آمادگی برای امتحان جامع 0.00 خیر عمومی
جمع واحد 0
نیمسال 5
8 903 پیشنهاده 0.00 خیر عمومی
جمع واحد 0
نیمسال 6
9 64115124 پایان نامه 18.00 خیر پایان نامه
جمع واحد 18
جمع واحد کل 36

گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

لیست دروس مربوط به دوره دکتری اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

   کد درس نام درس تعداد واحد اختیاری نوع
نیمسال 1
1 64183013 اقتصاد کلان پیشرفته 3.00 خیر الزامی
2 64183068 اقتصاد سنجی کاربردی پیشرفته 3.00 خیر تخصصی اختیاری
جمع واحد 6
نیمسال 2
3 64180003 اقتصاد خرد پیشرفته 3.00 خیر پایه
4 64183160 کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی پیشرفته 3.00 خیر تخصصی اختیاری
جمع واحد 6
نیمسال 3
5 64183046 اقتصادمحیط زیست پیشرفته 3.00 خیر تخصصی الزامی
6 64183159 اقتصاد منابع طبیعی پیشرفته 3.00 خیر تخصصی الزامی
جمع واحد 6
نیمسال 4
7 900 آمادگی برای امتحان جامع 0.00 خیر عمومی
جمع واحد 0
نیمسال 5
8 903 پیشنهاده 0.00 خیر عمومی
جمع واحد 0
نیمسال 6
9 64115124 پایان نامه 18.00 خیر پایان نامه
جمع واحد 18
جمع واحد کل 36