رشته ها و گرایش ها

گرایش ها در مقطع کارشناسی ارشد

- اصلاح نباتات

- بیوتکنولوژی کشاورزی

گرایش ها در مقطع دکتری

- بیوتکنولوژی کشاورزی -گیاهی

2500 دانشجو
116 عضو هیات علمی
11875 دانش آموخته
90 دانشجوی بین المللی
70 رشته/مقطع تحصیلی
10 گروه آموزشی