رشته ها و گرایش ها

گرایش در مقطع کارشناسی

مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

گرایش در مقطع کارشناسی ارشد

زراعت

شناسایی و مبارزه با علف های هرز

کشاورزی اکولوژیک( اگرواکولوژی)

گرایش در مقطع دکتری

-بوم شناسی زراعی( اگرواکولوژی

اکولوژی گیاهان زراعی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

علوم علف های هرز