معرفی گروهفهرست مطالب

  1. معرفی گروه
  2. اهداف رشته علوم دامی

معرفی گروه

تاریخچه

مطالعه و بررسی در زمینه تغذیه دام، اصلاح نژاد، فیزیولوژی و افزایش تولید اقتصادی با استفاده از اصول بهداشت و مديريت در پرورش دام و طیور و نگهداري محصولات دامي، رشته اي از علوم کشاورزی را تشکیل می دهد که علوم دامي نامیده می شود.دوره کارشناسی دامپروری در سال 1354 و در مقطع کارشناسی پذیرش دانشجو از سال 1358 آغاز گرديد و اخیراً با توجه به بازنگری دوره های کارشناسی و به منظور تربیت نیروی کار آزموده تر، رشته علوم دامی در دو گرایش دام و طیور دانشجو می پذیرد. در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو در گرایش تغذیه دام از سال 1366 و پذیرش دانشجو در گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام از سال 1375 و پذیرش دانشجو در گرایش فیزیولوژی از سال 1385 صورت پذيرفت. این گروه از سال 1373 در مقطع دکتری در گرایش غذا و تغذیه دام (تغذیه طیور و تغذیه نشخوارکنندگان) و از سال 1386 در رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دام (گرایش کمی و مولکولی) نیز دانشجو می پذیرد. یادآور می شود از سال 1379 گروه علوم دامي دانشکده کشاورزی مشهد به عنوان يكي از نامزدهاي مطرح براي انتخاب به عنوان قطب علمی علوم دامی کشور مطرح شده است. اولین قطب علمی دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به ظرفیت علمی موجود در این گروه در سال 1379 تاسیس شد و متعاقب آن دومین دوره قطب با عنوان «استفاده از فرآورده های جنبی کشاورزی در تغذیه دام و طیور» مورد تصویب قرار گرفت و در حال حاضر نيز محور تحقیقاتی آن «استفاده از ضایعات جنبی کشاورزی و صنایع غذایی در تولید شیر و گوشت» است. همچنین این گروه در سال 1387 مجوز انتشار یک مجله علمی – پژهشی با عنوان «پژوهشهای علوم دامی ایران» را نيز دریافت نموده است.گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد با بیش از 30 سال سابقه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و ترویجی در کشور در حال حاضر دارای 17 نفر عضو هیئت علمی با رتبه های 8 استاد، 4 دانشیار، 5 استادیار است. فعالیت های آموزشی این گروه بر مبنای دوره های کارشناسی (گرایش های دام و طیور)، کارشناسی ارشد در رشته های تغذیه (گرایش های دام و طیور)، فیزیولوژی و ژنتیک و اصلاح دام و دکتری در رشته های تغذیه (گرایش های نشخوارکنندگان و طیور)، ژنتیک و اصلاح نژاد دام (گرایش های کمی و مولکولی) می باشد.

اهداف رشته علوم دامی

هدف از ارائه این رشته تربیت کارشناسانی است که افزون بر عهده دار شدن مسئولیتهای محوله در اداره امور واحدهای دام و طیور و تدوین راهکارهای مدیریتی آنها، بتوانند در سطح وسيعتري نسبت به کاردانان این رشته در امور تحقیقاتی، برنامه ریزی و آموزش علوم دامی منشاء خدمات ارزنده باشند. تولید علم و بومی کردن علوم پیشرفته از طریق پیشبرد آموزش، پژوهش و ترویج علوم مربوط به مدیریت پرورش، تغذیه، فیزیولوژی و اصلاح دام درمنطقه و کشور از عمده ترین اهداف این گروه می باشد.