معرفی گروه --> اهداف رشته علوم دامیفهرست مطالب

  1. معرفی گروه
  2. اهداف رشته علوم دامی

صفحه2 از2

< قبلی بعدی >

هدف از ارائه این رشته تربیت کارشناسانی است که افزون بر عهده دار شدن مسئولیتهای محوله در اداره امور واحدهای دام و طیور و تدوین راهکارهای مدیریتی آنها، بتوانند در سطح وسيعتري نسبت به کاردانان این رشته در امور تحقیقاتی، برنامه ریزی و آموزش علوم دامی منشاء خدمات ارزنده باشند. تولید علم و بومی کردن علوم پیشرفته از طریق پیشبرد آموزش، پژوهش و ترویج علوم مربوط به مدیریت پرورش، تغذیه، فیزیولوژی و اصلاح دام درمنطقه و کشور از عمده ترین اهداف این گروه می باشد.