رشته ها و گرایش ها

گرایش در مقطع کارشناسی

- علوم دامی- دام

- علوم دامی- طیور

گرایش ها در مقطع کارشناسی ارشد

- ژنتیک و اصلاح نژاد دام

- تغذیه نشخوارکنندگان

- تغذیه طیور

- فیزیولوژی

گرایش ها در مقطع دکتری

-ژنتیک و اصلاح نژاد دام

- تغذیه طیور

- تغذیه نشخوارکنندگان