برگزاری جلسه دفاع آقای امیر حسینی نژاد

عنوان پایان نامه: اثر سطوح تره اونین قابل هضم جیره بر صفات کمی و کیفی تولید تخم مرغ در سیکل دوم تخمگذاری مرغ های تخمگذار

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم دامی، گرایش تغذیه طیور

استاد راهنما: آقای دکتر حیدر زرقی

زمان: ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ 1398/11/29

مکان: آمفی تئاتر 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع

2020-02-09-07-18-30
عنوان پایان نامه اثر تغییر اقلیم بر فرسایش پذیری حوضه با استفاده از مدل های WEPP و SWAT...
2020-02-09-07-18-22
عنوان پایان نامه بررسی عوامل شکست سدهای خاکی و خصوصیات مکانیکی هسته در نوسانات تر و خشک...
2020-02-09-07-18-40
عنوان پایان نامه تاثیر سطوح نیتروژن و تراکم کاشت بر جذب و کارآیی مصرف نیتروژن، عملکرد و...
2020-02-09-07-18-39
عنوان پایان نامه تأثیر شکل فیزیکی خوراک و سطوح مکمل ویتامینه در جیره پایانی جوجه گوشتی...
2020-02-09-07-18-38
عنوان پایان نامه مطالعه ی تأثیر شوری و بافت خاک بر عملکرد و مواد مؤثره ی سیر نام...
2020-02-09-07-18-37
عنوان پایان نامه بهبود الگوریتم ETLook به منظور تخمین تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس دشت با...
2020-02-09-07-18-36
عنوان پایان نامه تحلیل فراوانی دو متغیره سیلاب در حوضه آبریز سفیدرود با استفاده از توابع...
2020-02-09-07-18-35
عنوان پایان نامه مدل سازی طراحی MAP و بررسی تاثیر اسانس مینایی و غلظت گاز اکسیژن روی...
2020-02-09-07-18-34
عنوان پایان نامه بررسی اثرات قارچ تریکودرما هارزیانوم بر خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های...
2020-02-09-07-18-33
عنوان پایان نامه اثر محلول پاشی پوترسین بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان اسانس جعفری...
2020-02-09-07-18-28
عنوان پایان نامه بررسی خصوصیات فیزیکو - بیوشیمیایی برخی ارقام آلوی خراسان به منظور معرفی...
2020-02-09-07-18-27
عنوان پایان نامه بهینه سازی هیدرولیکی سرریزهای P.K با تغییر شیب و نسبت عرض کلید ورودی به...
2020-02-09-07-18-26
عنوان پایان نامه ارزیابی تاثیر سن نشا و تراکم گیاهی‌ در مزرعه بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل...
2020-02-09-07-18-25
عنوان پایان نامه بررسی اثر شرایط استخراج و غلظت هیدروکلوئید شنبلیله بر پایداری فیزیکی و...
2020-02-09-07-18-24
عنوان پایان نامه آنالیز ژنتیکی رکوردهای روزآزمون صفات تولید شیر با تابعیت تصادفی...