برگزاری جلسه دفاع خانم اسما صابری نژاد

عنوان پایان نامه

آنالیز ژنتیکی رکوردهای روزآزمون صفات تولید شیر با تابعیت تصادفی در

گاوهای هلشتاین استان های مختلف ایران

نام دانشجو

اسما صابری نژاد

مقطع و رشته

مقطع

رشته

گرایش

کارشناسی ارشد

علوم دامی

اصلاح نژاد دام

استاد راهنما

آقای دکتر محمد مهدی شریعتی

زمان دفاع

ساعت

روز

تاریخ

12

سه شنبه

1398/11/29

مکان دفاع

کلاس

آمفی تئاتر

ساختمان

11

...

1

جلسات دفاع

2020-02-09-07-18-30
عنوان پایان نامه اثر تغییر اقلیم بر فرسایش پذیری حوضه با استفاده از مدل های WEPP و SWAT...
2020-02-09-07-18-22
عنوان پایان نامه بررسی عوامل شکست سدهای خاکی و خصوصیات مکانیکی هسته در نوسانات تر و خشک...
2020-02-09-07-18-40
عنوان پایان نامه تاثیر سطوح نیتروژن و تراکم کاشت بر جذب و کارآیی مصرف نیتروژن، عملکرد و...
2020-02-09-07-18-39
عنوان پایان نامه تأثیر شکل فیزیکی خوراک و سطوح مکمل ویتامینه در جیره پایانی جوجه گوشتی...
2020-02-09-07-18-38
عنوان پایان نامه مطالعه ی تأثیر شوری و بافت خاک بر عملکرد و مواد مؤثره ی سیر نام...
2020-02-09-07-18-37
عنوان پایان نامه بهبود الگوریتم ETLook به منظور تخمین تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس دشت با...
2020-02-09-07-18-36
عنوان پایان نامه تحلیل فراوانی دو متغیره سیلاب در حوضه آبریز سفیدرود با استفاده از توابع...
2020-02-09-07-18-35
عنوان پایان نامه مدل سازی طراحی MAP و بررسی تاثیر اسانس مینایی و غلظت گاز اکسیژن روی...
2020-02-09-07-18-34
عنوان پایان نامه بررسی اثرات قارچ تریکودرما هارزیانوم بر خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های...
2020-02-09-07-18-33
عنوان پایان نامه اثر محلول پاشی پوترسین بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان اسانس جعفری...
2020-02-09-07-18-28
عنوان پایان نامه بررسی خصوصیات فیزیکو - بیوشیمیایی برخی ارقام آلوی خراسان به منظور معرفی...
2020-02-09-07-18-27
عنوان پایان نامه بهینه سازی هیدرولیکی سرریزهای P.K با تغییر شیب و نسبت عرض کلید ورودی به...
2020-02-09-07-18-26
عنوان پایان نامه ارزیابی تاثیر سن نشا و تراکم گیاهی‌ در مزرعه بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل...
2020-02-09-07-18-25
عنوان پایان نامه بررسی اثر شرایط استخراج و غلظت هیدروکلوئید شنبلیله بر پایداری فیزیکی و...
2020-02-09-07-18-24
عنوان پایان نامه آنالیز ژنتیکی رکوردهای روزآزمون صفات تولید شیر با تابعیت تصادفی...