ویژه برنامه های هفته سرآمدی آموزش در دانشکده کشاورزی

ویژه برنامه های هفته سرآمدی آموزش دانشکده کشاورزی از 25 تا 29 اردیبهشت 1400

 

برنامه هاي هفته آموزش 1400 دانشكده كشاورزي

 

دکتر ثنایی نژاد   دکتر شاهنوشی   دکتر کامکار   دکتر مشتاقی   دکتر مروج  
06 دکتر روحانی اساتید اقتصاد دکتر مدرسی دکتر معین فرد 10 دکتر برادران
03 دکتر صداقت

 

اخبار دانشکده