انتشار کتاب “میکروبیولوژی مواد غذایی (اصول تا عمل) جلد اول: میکروارگانیسم های مرتبط با مواد غذایی، بیماری های ناشی از مواد غذایی و فساد مواد غذایی" اثر دکتر فخری شهیدی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و همکاران

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

کتاب ”میکروبیولوژی مواد غذایی (اصول تا عمل) جلد اول: میکروارگانیسم های مرتبط با مواد غذایی، بیماری های ناشی از مواد غذایی و فساد مواد غذایی“ اثر عثمان ارکمن، تی. فاروک بوزوگلو که توسط خانم دکتر فخری شهیدی، استاد گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی و سحر روشنک، ندا نورورزی، سمیرا مرادی و علیرضا وسیعی ترجمه شده است، تازه ترین اثر انتشار یافته توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد است که به علاقمندان این حوزه عرضه گردیده است.

تاکنون کتاب‎ های متعددی در زمینۀ میکروبیولوژی مواد غذایی تدوین شده اند که تعداد اندکی از آن‎ ها به بررسی تمام مفاهیم و جنبه‎ های میکروبیولوژی مواد غذایی پرداخته اند؛ اما این کتاب که در دو جلد به چاپ رسیده دربرگیرندۀ ابعاد گوناگون و گسترده‎ ای از یافته‎ های علمی در زمینۀ میکروبیولوژی مواد غذایی و کاربرد آن در عمل است و ویژگی عمدۀ آن، جامع و روان بودن و عدم نیاز مخاطب به هرگونه پیشینه‎ ای از علم میکروبیولوژی است. این می تواند به عنوان کتاب مرجع در دپارتمان های آموزشی- پژوهشی علوم و صنایع غذایی، میکروبیولوژی، زیست فناوری، بهداشت و ایمنی، کنترل کیفیت، تغذیه، علوم دامی و سایر رشته های مرتبط با غذا در مقاطع مختلف تحصیلی مورد استفاه قرار گیرد. در جلد اول این کتاب مباحث مربوط به میکروارگانیسم های مرتبط با مواد غذایی، بیماری های ناشی از مواد غذایی و فساد مواد غذایی مورد بحث قرار گرفته است. در جلد دوم نیز مباحث مربوط به استفاده از میکروارگانیسم ها در نگهداری و فراوری مواد غذایی شرح داده شده است.

مواد غذایی، میکروب شناسی، بیماری های ناشی از غذا و …  از موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

میکروبیولوژی مواد غذایی ججلد اول

اخبار دانشکده