برگزیدگان دانشکده کشاورزی در هفته سرآمدی آموزش - اردیبهشت 1400 : مدرسان برگزیده دانشکده 

مدرسان برگزیده دانشکده کشاورزی در هفته سرآمدی آموزش اردیبهشت 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

1

آقای مهندس علیرضا ثانی حیدری

اقتصاد کشاورزی

2

خانم مهندس فریبا خرقانی

اگروتکنولوژی

3

خانم دکتر سمیه حیدری

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

4

خانم مهندس پوران ابریشم چی

علوم و صنایع غذایی

5

خانم دکتر مریم کهربائیان

علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

6

خانم دکتر عطیه اورعی گلمکانی

علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

7

خانم دکتر الهام فراهانی

علوم و مهندسی خاک

8

خانم مهندس فهیمه نیک بین

علوم و مهندسی خاک

9

آقای دکتر وحید جهانبخش مشهدی

گیاه پزشکی

10

خانم مهندس منصوره آتشی

علوم و مهندسی آب

11

خانم مهندس ریحانه پاکدل

مهندسی بیوسیستم

 

 

اخبار دانشکده