برگزاری دوره پسادکتری برای پژوهشگر علوم و صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

با ابلاغ قرارداد پژوهشی پسادکتری از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان خانم دکتر الهام حسنوند به عنوان پژوهشگر پذیرش شده این دوره می باشد. همچنین آقای دکتر سید محمد علی رضوی عضو هیات علمی گروه مذکور، راهنمایی و هدایت این دوره را برعهده خواهند داشت.
«بررسی خصوصیات رئولوژیکی، حرارتی و ساختاری کنسانتره پروتئین شیر (MPC) حاصل از فرآیند کمپلکس کواسروات»  موضوعی است که در این دوره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دستاوردهای آن منتشر خواهد گردید.

اخبار دانشکده