برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر مكانيك بيوسيستم در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

شنبه 26 تیر 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشي پسادكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبانآقاي دكترمسعود سلطاني زنجاني  به عنوان پژوهشگر پذيرش شده اين دوره مي باشد. همچنين آقاي دكتر حسن صدر نيا عضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده خواهد داشت

«توسعه سيستم هاي الكترونيكي و نوري مبتني بر گرافن »  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد.

اخبار دانشکده