​برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر علوم و صنايع غذائي در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

یکشنبه 3 مرداد 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشي پسادكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم و صنايع غذائي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبانخانم دكتر زينب رضائي به عنوان پژوهشگر پذيرش شده اين دوره خواهند بود. همچنين آقاي دكتر محمد حسين حداد خداپرست عضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده دارد

« ارزيابي متابوليك ميكس پروبيوتيك هاي بومي وتجاري درحالت پلاكتوني و بيوفيلم»  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد

اخبار دانشکده