​ پذيرش دستيار پژوهشي درگروه آموزشي مكانيك بيوسيستم دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

یکشنبه 3 مرداد 1400

با ابلاغ قرارداد بكارگيري دستيار پژوهشي از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي مكانيك بيوسيستم دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبان آقاي ليث غانم به عنوان دستيار پژوهشي اين دوره خواهند بود . همچنين آقاي دكتر محمود رضا گلزاريان،  عضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده دارد

«پروژه هاي پردازش تصوير كشاورزي دقيق / بيوسيستم پزشكي  »  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد

اخبار دانشکده