برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر علوم و صنايع غذائي در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

یکشنبه 28 شهریور 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشي پسادكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم و صنايع غذائي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبانآقاي دكتر احمدرضا عابدي نيا به عنوان پژوهشگر پذيرش شده اين دوره خواهند بود. همچنين آقاي دكتر   سيد محمد علي رضويعضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده دارد

«بررسي ويژگي هاي نانو ذرات ژلاتين از ضايعات كشتارگاهي مرغ و ارزيابي عملكرد آن در امولسيون پيكرينگ »  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد

اخبار دانشکده