برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر مهندسي مكانيك بيوسيستم در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

یکشنبه 28 شهریور 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشي پسادكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبانآقاي دكتر حمزه سلطانعلي عباسكوهي به عنوان پژوهشگر پذيرش شده اين دوره خواهند بود. همچنين آقاي دكترمهدي خجسته پور  عضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده دارد

«طرح ريزي، ارزيابي و بهبود مديريت بهره برداري و نگهداري-تعميرات دارايي هاي فيزيكي در صنايع كشاورزي بر پايه مطالعات تجربي توسعه يافته  »  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد

اخبار دانشکده