تقدير و تحسين دانشگاه بصره كشور عراق از تني چند از اساتيد دانشكده كشاورزي د انشگاه فردوسي مشهد ، بواسطه همكاري در برگزاري دوره هاي آموزشي و سمينارهاي مجازي ، ويژه دانشجويان دوره هاي كارشناسي اين دانشگاه

یکشنبه 28 شهریور 1400

به بدنبال انعقاد تفاهم نامه همكاري مشترك آموزشي ، فيمابين دانشگاه بصره كشور عراق و دانشگاه فردوسي مشهد ، به محوريت مديريت توسعه همكاريهاي علمي و بين المللي و نيز دانشكده كشاورزي ، دوره هاي آموزشي و سمينارهاي متنوع علمي توسط  تني چند از اساتيد گروههاي مختلف آموزشي دانشكده كشاورزي ويژه دانشجويان دوره هاي كارشناسي دانشگاه بصره با موفقيت و رضايت و البته بصورت مجازي برگزار گرديد و مورد تقدير دانشگاه بصره قرار گرفت.

شايان ذكر است : در نيم سال تحصيلي گذشته، جمعا تعداد 56 وبينار برنامه ريزي شد از سوي برخي از  اساتيد گروههاي آموزشي دانشكده براي دانشجويان ذكر شده تشكيل شده و در نيمسال آتي نيز چند سمينار ديگر در همين قالب ارائه خواهد شد .

يادآور ميشود : آقايان دكتر امير فتوت از گروه آموزشي  مهندسي علوم خاك   ،  دكتر رضا ولي زاده از گروه آموزشي مهندسي علوم دامي ،  دكتر جواد كريمي و دكتر غلامحسين مروج از گروه آموزشي مهندسي گياهپزشكي  ،  دكتر حسين آروئي از گروه آموزشي مهندسي باغباني و فضاي سبز ، دكتر حسين بانژاد ، دكتر عليرضا فريد حسيني و دكترمحمد موسوي بايگي از گروه آموزشي مهندسي آب و دكتر محمد رضا عدالتيان از گروه علوم و صنايع غذائي ، با اين طرح همكاري داشته اند.

اخبار دانشکده