​برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر علوم و مهندسي آب در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

شنبه 10 مهر 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشي پسادكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبانآقاي دكتر پويا شيرازي عليان  به عنوان پژوهشگر پذيرش شده اين دوره خواهند بود. همچنين آقاي دك  كامران داوري ، عضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده دارد« پيش بيني سيلاب با استفاده از مدل هاي يادگيري ماشين»  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد

اخبار دانشکده