برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر علوم و مهندسي آب در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

شنبه 10 مهر 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشي پسادكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبانخانم دكتر ندا شيخ رضا زاده نيكو به عنوان پژوهشگر پذيرش شده اين دوره خواهند بود. همچنين آقاي دكتر   علي نقي ضيائي ، عضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده دارد

«مدلسازي جريان متلاطم سيال در حفره سه بعدي بااستفاده از شبيه سازي گردابه هاي بزرگ »  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد


اخبار دانشکده