برگزاري وبينار مشترك دانشگاه ملي تحقيقات كشاورزي قزاقستانKazakh National Agrarian Research University (KazNARU). و دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

یکشنبه 18 مهر 1400

 وبينار مشترك دانشگاه ملي تحقيقات كشاورزي قزاقستانKazakh National Agrarian Research University (KazNARU).  و دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در روز چهارشنبه  14 مهرماه 1400 از ساعت 11:30 تا 14 برگزار گرديد.
اين وبيناربا حضور آقاي دكتر احمد نظامي رئيس دانشكده كشاورزي، آقاي دكتر احسان قبول مدير روابط بين الملل دانشگاه فردوسي و مديران گروه هاي آموزشي دانشكده كشاورزي  برگزار گرديد. همچنين در اين وبيتار مديرروابط يين الملل دانشگاه ملي تحقيقات كشاورزي قزاقستان و مديران گروه هاي مختلف دا نشگاه مذكورشركت داشتند. 
در اين وبينارمديران گروهاي آموزشي از هر دو دانشگاه به معرفي توانمندي هاي گروه هاي خويش پرداختند و زمينه هاو علائق طرفين در بعد همكاري آموزشي و پژوهشي مورد تبادل نظر قرار گرفت .
شايان ذكر است : در طي برگزاري اين وبينار در خصوص موارد متنوعي از موضوعات علمي و آموزشي ابراز نظر صورت گرفت و بر اهتمام به اجرائي شدن خواسته ها و تمايلات طرفين و شركت كنندگان، به شرح زير تاكيد شد.: 
1.  استقبال از امضاي تفاهم نامه FUM-KazNARU ، و ابراز تمايل در خصوص عملياتي كردن مفاد تفاهم نامه.
2-   همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي و آموزشي .
3. برگزاري دوره هاي مشترك تحصيلات تكميلي .
4. همكاري در تدوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري به عنوان راهنماي مشترك و مشاورمورد .
5- برگزاري دوره هاي كارآموزي مشترك .
6- برگزاري دوره هاي مشترك براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري .
7- راه اندازي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري كه در آنها مدرك دوگانه صادر مي شود.
8-  تاكيد بربرگزاري كلاسها و ارائه دروس به شكل مجازي (با توجه به توسعه زيرساخت ها و بسترهاي ارتباطات شبكه اي و اينترنتي )
9- انجام فعاليتهاي تحقيقاتي مشترك ، پروژه تحقيقاتي ، كنفرانس ، وبينار ، انتشار مجله مشترك با تاكيد بر موضوعات ، طرحها و عناوين مورد توافق .
 
يادآور ميشود :  اين وبينار كه مورد جمايت مديريت روابط بين الملل دانشگاه قرار گرفت به اهتمام آقاي دكتر حسين بانژاد مسئول توسعه همكاريهاي بين المللي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد و آقاي  Dr. Yesbol Omirzhanovاز دانشگاه ملي تحقيقات كشاورزي قزاقستان ، برنامه ريزي و اجرا گرديد .
 
 
24d45ea3a151c340e7d647629c384354

اخبار دانشکده