برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر علوم خاك در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

سه شنبه 20 مهر 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشي پسادكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم خاك دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبان خانم دكتر مينا عليخاني مقدم  به عنوان پژوهشگر پذيرش شده اين دوره خواهند بود. همچنين آقاي دكتر   امير لگزيانعضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده دارد

« غني سازي گندم نان از طريق حامل كربني كايرال جديد حاوي عنصر روي»  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد

اخبار دانشکده