برگزاري دوره دانش آموختگي براي پژوهشگر علوم و صنايع غذائي در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

سه شنبه 20 مهر 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشي دانش آموختگي از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم و صنايع غذائي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، ميزبانخانم دكتر سحر روشنك به عنوان پژوهشگر پذيرش شده اين دوره خواهند بود. همچنين خانم دكتر فخري شهيدي عضو هيات علمي گروه مذكور، راهنمايي و هدايت اين دوره را برعهده دارد

«بررسي اثر هم افزائي پپتيد ضدميكروبيCLF كايمرا با آنتي بوتيك هاي رايج درماني، بر مهار برخي از پاتوژن هاي غذايي»  موضوعي است كه در اين دوره مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و دستاوردهاي آن منتشر خواهد گرديد

اخبار دانشکده