برگزاری دوره دانش آموختگی برای پژوهشگر علوم و صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

سه شنبه 11 آبان 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشی دانش آموختگی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان آقای دکتر مجید نوش کام به عنوان پژوهشگر پذیرش شده این دوره خواهند بود. همچنین آقای دکتر مهدی وریدی، عضو هیئت علمی گروه مذکور، راهنمایی و هدایت این دوره را برعهده دارد.

«طراحی و تولید دانه های کف به روش کروی سازی به عنوان جایگزین چربی و قند در چربی»  موضوعی است که در این دوره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دستاوردهای آن منتشر خواهد گردید.

اخبار دانشکده