برگزاری دوره پسادکتری برای پژوهشگر اگروتکنولوژی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

یکشنبه 23 آبان 1400

با ابلاغ قرارداد پژوهشی پسادکتری از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان خانم دکتر فاطمه یعقوبی شاه نشین به عنوان پژوهشگر پذیرش شده این دوره خواهد بود. همچنین آقای دکتر محمد بنایان اول، عضو هیئت علمی گروه مذکور، راهنمایی و هدایت این دوره را برعهده دارد.

«ارزیابی پتانسيل معرفی کینوا به عنوان گیاه جایگزین در دشت های بحرانی نواحی خشک» موضوعی است که در این دوره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دستاوردهای آن منتشر خواهد گردید.

اخبار دانشکده