وبیناردانشکده کشاورزی دانشگاه کوفه و دانشکده کشاورزی دانشکاه فردوسی مشهد برگزار شد

چهارشنبه 26 آبان 1400

وبیناردانشکده کشاورزی دانشگاه کوفه و دانشکده کشاورزی دانشکاه فردوسی مشهد، در تاریخ دوشنبه 24آبان ماه 1400 برابر با ۱۵ نوامبر 2021 از ساعت 12:30 تا ساعت 14:30 به میزبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

این وبینار با هدف آشنایی با توانمندی ها، امکانات، زمینه های همکاری همه جانبه آموزشی و تحقیقاتی دو دانشکده برگزار گردید.

ابتدا آقای دکتر احمد نظامی ریاست محترم دانشکده کشاورزی ضمن خوش آمد گویی در شروع وبینار به معرفی دانشکده پرداختند و سپس آقای دکتر سعید زره داران معاون محترم پژوهشی دانشکده کشاورزی به تشریح امکانات و توانمندی های دانشکده پرداختند.

پروفسور ععلاء عیدان حسن (Prof, Alaa Eadan Hasan) ، ریاست محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه کوفه، ضمن معرفی این دانشکده، امکانات و توانمندی های دانشکده کشاورزی دانشگاه کوفه را ارائه نمودند.

در این وبینار مدیران محترم گروه های آموزشی در هر دو دانشکده به معرفی گروه های خود از نظر توانمندی ها، امکانات و قابلیت های آموزشی و تحقیقاتی خود پرداختند گزارش مختصری در این رابطه ارائه نمودند

در سحنرانی ها تمایل به همکاری در تمام زمینه های مود علاقه آموزشی - تحقیقاتی (تبادل دانشجو - کارگاه مشترک، بازدیدی اساتید از مزاکز تحققاتی طرفین، مشارکت درراهنمایی و مشاوره پایان نامه های کار شناسی ارشد و دکتری،راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی مشترک دارای مدرک دو گانه، برگزاری سمینار و کنفرانس های مشترک و سایر موارد علاقه طرفین ) دیده شد.

افزایش ارتباط بین گروه های مختلف در دو دانشکده و فراهم کردن زمینه همکارهای دوجانبه در اسرع زمان مورد تاکید قرار گرفت گرد..

هماهنگی برگزاری این وبیناررا به عهده آقای دکتر حسین بانژاد مسئول توسعه روابط بین الملل دانشکده کشاوزی و با حمایت رو سای هردو دانشکده کشاورزی.صورت گرفت.

این وبینار در ساعت ۱۴ پایان یافت.

index

 

اخبار دانشکده