کشف زبان تعامل و ارتباط بین نماتودهای مفید و گیاهان توسط محققین گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی

محققین گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد موفق شدند زبان تعامل و ارتباط بین نماتودهای مفید و گیاهان را کشف نمایند. این کشف در قالب رساله دکتری خانم شکوفه کمالی به راهنمایی آقای دکتر جواد کریمی انجام گرفت ‌و معین شد که گیاه قادر به درک نماتود مفید بوده و پس از مواجهه با آن، سیستم دفاعی خود را در جهتی تنظیم می نماید که توان زیستی گیاه در برابر حمله احتمالی گیاه خواران افزایش یابد. در کنار آن، گیاه خواران فعال روی گیاه نیز با این تغییر فیزیولوژی گیاه، دچار اختلال رشد و کارایی شده و نهایتا خسارت آن ها نیز کاهش می یابد.
یافته مذکور نشان دیگری بر نظم حیرت انگیز طبیعت است و موید اینکه در غیاب دخالت های انسان، ارتباط بین اجزای زنجیره و شبکه غذایی به شکلی منظم و برنامه ریزی شده برقرار می شود.
یافته مذکور حاصل کار یک تیم پژوهشی شامل برخی از اعضای گروه گیاه پزشکی و محققینی از دانشگاه فردوسی و چند دانشگاه می باشد.

 

Beneficial worm allies warn plants of parasite attack below-ground and reduce above-ground herbivore preference and performance

اخبار دانشکده