تاریخ های مصاحبه دکتری 1401 در دانشکده کشاورزی

گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

ردیف

نام رشته

نام گرایش

کد گرایش

روزانه/نوبت دوم

تاریخ مصاحبه

نوع برگزاری مصاحبه

شماره تماس

1

بیوتکنولوژی کشاورزی

5004

روزانه

21 و 22 خرداد 1401

مجازی

05138804679

2

بیوتکنولوژی کشاورزی

5017

نوبت دوم

گروه مهندسی بیوسیستم

گروه مهندسی بیوسیستم

ردیف

نام رشته

نام گرایش

کد گرایش

روزانه/نوبت دوم

تاریخ مصاحبه

نوع برگزاری مصاحبه

شماره تماس

1

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشین های کشاورزی

4468

روزانه

31 خرداد 1401

 

 

مجازی

لینک ورود به سامانه

 

 

05138804683

 

2

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشین های کشاورزی

4488

نوبت دوم

3

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

مدیریت و تحلیل سامانه ها

4500

روزانه

1 تیر 1401

4

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

مدیریت و تحلیل سامانه ها

4506

نوبت دوم

گروه علوم و صنایع غذایی

گروه علوم و صنایع غذایی

ردیف

نام رشته

نام گرایش

کد گرایش

روزانه/نوبت دوم

تاریخ مصاحبه

1

علوم و مهندسی صنایع غذایی

فناوری مواد غذایی

4572

روزانه

7 تیرماه 1401

2

علوم و مهندسی صنایع غذایی

زیست فناوری مواد غذایی

4579

روزانه

3

علوم و مهندسی صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی

4562

روزانه

4

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی مواد غذایی

4557

روزانه

5

علوم و مهندسی صنایع غذایی

فناوری مواد غذایی

4591

نوبت دوم

6

علوم و مهندسی صنایع غذایی

زیست فناوری مواد غذایی

4594

نوبت دوم

7

علوم و مهندسی صنایع غذایی

شیمی مواد غذایی

4587

نوبت دوم

8

علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی مواد غذایی

4584

نوبت دوم

گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

ردیف

نام رشته

نام گرایش

کد گرایش

روزانه/نوبت دوم

تاریخ مصاحبه

1

علوم و مهندسی باغبانی

فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

4518

روزانه

21 و 22 خردادماه 1401

2

علوم و مهندسی باغبانی

اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

4531

روزانه

3

علوم و مهندسی باغبانی

فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

4541

نوبت دوم

4

علوم و مهندسی باغبانی

اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

4549

نوبت دوم

گروه علوم و مهندسی خاک

گروه علوم و مهندسی خاک

ردیف

نام رشته

نام گرایش

کد گرایش

روزانه/نوبت دوم

تاریخ مصاحبه

نوع برگزاری مصاحبه

شماره تماس

1

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

4659

روزانه

31 خرداد 1401

 

 

مجازی

 

 

 

05138804693

2

مدیریت منابع خاک

فیزیک و حفاظت خاک

4686

روزانه

1 تیر 1401

3

مدیریت منابع خاک

منابع خاک و ارزیابی اراضی

4700

روزانه

1 تیر 1401

4

مدیریت منابع خاک

فیزیک و حفاظت خاک

4706

نوبت دوم

1 تیر 1401

5

مدیریت منابع خاک

منابع خاک و ارزیابی اراضی

4711

نوبت دوم

1 تیر 1401

6

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

4677

نوبت دوم

31 خرداد 1401

گروه علوم دامی

گروه علوم دامی

ردیف

نام رشته

نام گرایش

کد گرایش

روزانه/نوبت دوم

تاریخ مصاحبه

نوع برگزاری مصاحبه

شماره تماس

1

علوم دامی

ژنتیک و اصلاح دام و طیور

4741

روزانه

22 خردادماه 1401

مجازی 05138804633

2

علوم دامی

تغذیه طیور

4758

روزانه

3

علوم دامی

تغذیه دام

4731

روزانه

4

علوم دامی

تغذیه طیور

4790

نوبت دوم

5

علوم دامی

تغذیه دام

4774

نوبت دوم

6

علوم دامی

ژنتیک و اصلاح دام و طیور

4779

نوبت دوم

گروه علوم و مهندسی آب

گروه علوم و مهندسی آب

ردیف

نام رشته

نام گرایش

کد گرایش

روزانه/نوبت دوم

تاریخ مصاحبه

نوع برگزاری مصاحبه

شماره تماس

1

علوم و مهندسی آب

آبیاری و زهکشی

4809

روزانه

29 و 28 خرداد ماه 1401

متقاضی بومی (حضوری)
متقاضی غیر بومی (مجازی)
05138804611

2

علوم و مهندسی آب

آبیاری و زهکشی

4817

نوبت دوم

3

علوم و مهندسی آب

سازه های آبی

4830

روزانه

4

علوم و مهندسی آب

سازه های آبی

4838

نوبت دوم

5

علوم و مهندسی آب

هواشناسی کشاورزی

4861

روزانه

6

علوم و مهندسی آب

هواشناسی کشاورزی

4864

نوبت دوم

گروه گیاه پزشکی

گروه گیاه پزشکی

ردیف

نام رشته

نام گرایش

کد گرایش

روزانه/نوبت دوم

تاریخ مصاحبه

نوع برگزاری مصاحبه

شماره تماس

1

حشره شناسی

 

5059

روزانه

8 تیر 1401

 

متقاضی بومی (حضوری)
متقاضی غیر بومی (مجازی)

 

 

05138804686

2

حشره شناسی

 

5070

نوبت دوم

3

بیماری شناسی گیاهی

 

5082

روزانه

7 تیر 1401

4

بیماری شناسی گیاهی

 

5093

نوبت دوم

گروه اقتصاد کشاورزی

گروه اقتصاد کشاورزی

ردیف

نام رشته

نام گرایش

کد گرایش

روزانه/نوبت دوم

تاریخ مصاحبه

1

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

4607

روزانه

7 خرداد 1401

2

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

4618

روزانه

3

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

4624

نوبت دوم

4

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

4630

نوبت دوم

گروه اگروتکنولوژی

گروه اگروتکنولوژی

ردیف

نام رشته

نام گرایش

کد گرایش

روزانه/نوبت دوم

تاریخ مصاحبه

1

اگروتکنولوژی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

4919

روزانه

23 و 24 خرداد 1401

2

اگروتکنولوژی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

4967

نوبت دوم

3

اگرواکولوژی

 

5023

روزانه

22 و 23 خرداد 1401

4

اگرواکولوژی

 

5027

نوبت دوم

5

اگروتکنولوژی

علوم علف های هرز

4985

روزانه

21 و 22 خرداد 1401

6

اگروتکنولوژی

علوم علف های هرز

4989

نوبت دوم

اطلاعیه های آموزش

mohlat-defa-1400-1401
با سلام و احترامبه استحضار می رساند بر اساس مصوبه شورای مدیران آموزشی دانشگاه و با توجه به شرایط ناشی از...
2022-01-11-07-00-10
باهدف مساعدت با آن دسته از دانشجویانی که از ثبت نام در فرآیند پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در...
2021-12-26-10-51-25
با توجه به ادامه پاندمی کرونا و مشکلات ناشی از آن و به منظور ایجاد تسهیلات برای دانشجویان دوره دکتری...
2021-12-20-05-26-36
باسلام و احترام؛ با توجه به این که بررسی فرآیند درخواست تمدید سنوات دانشجویان در سامانه سجاد وزارت عتف...
estedad-derakhshan-1400
با عرض تبریک به مناسبت پذیرش شما در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، به اطلاع می رساند مراحل ثبت...
madarek-voroudi-1400
ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺎل 1400 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و ﺟﻬﺖ...
1400
شیوه نامه جامع تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد، ویرایش 1400، که برای دانشجویان ورودی سال 1401-1400 و پس از آن...
2021-09-04-09-12-30
با توجه به گسترش بیماری کرونا و مشکلات ناشی از آن، معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد برای کاهش دغدغه ها...
1400-1401
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای انجام هر چه بهتر آئین نامه و تسهیل در امر...
99-98
به استحضار می رساند بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان کارشناسی و دکتری عمومی با داشتن شرایط...
99
با عنایت به نامه شماره 17560 مورخ 99/4/30 معاون محترم آموزشی دانشگاه، به استحضار می رساند به علت شرایط...
2020-07-18-05-21-09
    سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای کاهش تردد دانشجویان در...
2020-04-14-06-26-25
1- پیرو  مصوبه مورخ ۹۹/۰۱/۱۲ در خصوص دستورالعمل برگزاری کلاس های مجازی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد...