فرم های آموزشی مقطع دکتری

فرم های مربوط به پروپوزال های مصوب قبل 96

{slider

شیوه نامه نگارش رساله

|closed}

درخواست های آموزشی (انتخاب واحد - تمدید سنوات - مرخصی تحصیلی - گواهی اشتغال و ...)

توضیح: از طریق پورتال دانشجویی صورت می گیرد (1- قسمت آموزشی 2- درخواست های آموزشی 3- صدور درخواست جدید (گواهی اشتغال به تحصیل لاتین - انتخاب واحد - كارت دانشجویی - تمدید سنوات - درخواست ریز نمرات لاتین - گواهی اشتغال به تحصیل - تعویض كارت دانشجویی - كارت دانشجویی المثنی)

{slider

فرم پژوهانه

|closed}

{slider

وام ویژه دكتری

|closed}

{slider

شرایط تسویه حساب پایان نامه

|closed}

فرم های مربوط به پروپوزال های مصوب 96/01/01 به بعد

{slider

شیوه نامه نگارش رساله

|closed}

درخواست های آموزشی (انتخاب واحد- تمدید سنوات- مرخصی تحصیلی- گواهی اشتغال و ...)

توضیح: از طریق پورتال دانشجویی صورت می گیرد (1- قسمت آموزشی 2- درخواست های آموزشی 3- صدور درخواست جدید (گواهی اشتغال به تحصیل لاتین - انتخاب واحد - كارت دانشجویی - تمدید سنوات - درخواست ریز نمرات لاتین - گواهی اشتغال به تحصیل - تعویض كارت دانشجویی - كارت دانشجویی المثنی)

{slider

فرم پژوهانه

|closed}

{slider

وام ویژه دكتری

|closed}

{slider

شرایط تسویه حساب پایان نامه

|closed}