صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشکده کشاورزی

صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشکده کشاورزی

تشکیل صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشکده کشاورزی تحت توجهات باریتعالی و بمنظور تأمین نیازمندی های برخی از کارکنان و به همت پنج نفر از اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشکده با مبلغ پنج هزار تومان در اواخر سال 1363شمسی وارد مراحل اجرائی گردید

در طی سالهای گذشته با توجه با اساسنامه صندوق که در تدوین آن با نظر هیأت امناء شامل آقایان

اصغرزاده، آمار، مهندس بازاری، دکتر باقری، مهندس توسلی، دکتر حبیبی، خسروجردی، رعیت نژاد،  دکتر طهمورث پور، دکتر عاقل، مهندس گودرزی، مهندس محمدآبادی، دکتر مرعشی، مشهدی حسینی، مشیری، دکتر نظامی، دکتر وریدی، دکتر ولی زاده، ، یوسف نژاد، و خانم دکتر شهیدی می باشد.

اعضای هیدت مدیره صندوق که هر دوسال یکمرتبه از یک مرتبه از بین هیأت امناء صندوق انتخاب می شوند در حال حاضر شامل آقایان: دکتر عاقل، مهندس توسلی، دکتر مرعشی، دکتر حبیبی، آمار، رعیت نژاد و خسروجردی می باشند.

صندوق قرض الحسنه دانشکده کشاورزی با توجه به سابقه 30 ساله خود در حال حاضر 320 نفر عضو فعال شامل اعضاء هیأت علمی و کارکنان اداری و همچنین بازنشستگان که قبلا در این دانشکده شاغل بوده اند و تعدادی نیز اعضای شرکتی طرف قرارداد با دانشکده کشاورزی می باشند.

سرمایه فعلی صندوق که صرفا از طریق پس انداز ماهیانه اعضاء تأمین می شود حدود نزدیک به 900 میلیون تومان سقف وام حدود 5/5 میلیون تومان در اقساط حدود 20 الی 25 ماه با کارمزد 2 درصد می باشد که مبلغ کارمزد نیز پس از کسر هزینه های جاری و حسابداری بصورت هدیه اعضاء ارائه می شود و یا در پایان سال به حسابهای اعضاء واریز می گردد. موفقیت این صندوق به خاطر توکل و اتکاء به خداوند و وابسته نبودن به غیر و همانطور که  اشاره منحصرا با جمع شدن پس اندازهای ماهیانه اعضاء طی مدت 30 سال گذشته بوده است. 

 

 

92

 اعضای هیأت امناء و هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه سال 1392

    93

اعضای هیأت امناء و هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه سال 1393