مجموعه آزمایشگاه های گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

آزمایشگاه کشت بافت

ردیف

تجهیزات

1

آون

2

اتوکلاو

3

هود شیمیایی

4

ترازوی0/001

5

PHمتر

6

آب مقطرگیری

7

مایکروویو

 

IMG 5792    IMG 5790     IMG 5789     IMG 5787

IMG 5795     IMG 5794     IMG 5793

 

آزمایشگاه ژنتیک

 

ردیف

تجهیزات

1

سانترفیوژرومیزی eppendorf

2

ترموبلاکBiometra

3

آون 39 لیتری

4

هات پلیت

5

میکروفیوژ

6

تانک ازت – 35 لیتری

7

الکتروفورز افقی

8

بن ماری-ایران بهداد

9

بن ماری

10

میکروسکوپOLMPUS CH30

11

ترازوی دیجیتال- sartorius

12

PH متر

13

انکوباتور شیکر دار پارس آزما

14

فریزر 20- BUSCH

15

جایگاه واکنش PCR

16

فریزر 10- فریز ایران

17

                            انکوباتور شیکردار پارس آزما

18

یخچال – ممتاز

19

ترموسایکلر

20

ترموسایکلر

21

هود لامینار ایر فلو

22

نانو دراپ Thermo Scientific

23

ورتکس

24

اسپکتوفتومتر UV -2100

25

شیکر –   پویا الکترونیک PECO

26

ترموسایکلر Flex Cycler

27

الکتروفورز افقی و عمودی -پاورسوپلای به همراه متعلقات - پایا پژوهش

28

الکتروفورز عمودی- پاورسوپلای ژل بلند به همراه متعلقات - Bio RAD

29

الکتروفورز عمودی- پاورسوپلای به همراه متعلقاتBio metra

30

اسکنر – A3 plustek

31

مایکرویو

32

سانتریفوژ یخچالدار

33

فریزر 80-

34

فریز درایر

35

فلوسایتومتر

36

عکسبرداری از ژل

37

یخساز

38

الکتروپوراسیون

39

اتوکلاو – ریحان طب

40

عکسبرداری از ژل - UVP

41

عکسبرداری از ژل - Cleaver

 

IMG 5735   IMG 5735   IMG 5732

 

آزمایشگاه ژنومیکس 

IMG 5739     IMG 5738   IMG 5737   IMG 5736