مجموعه آزمایشگاه های گروه علوم دامی

 آزمایشگاه تغذیه دام 1

IMG 3570     IMG 3571     IMG 3573     IMG 3574

 

آزمایشگاه تحقیقات عالی متابولیسم حیوانی

IMG 3578      IMG 3580     IMG 3582     IMG 3584

 

 

IMG 3587     IMG 3588     IMG 3589      IMG 3590

 

 

IMG 3591       IMG 3592     IMG 3593      IMG 3594

 

 

آزمایشگاه حیوانات آزمایشگاهی

IMG 3596     IMG 3597     IMG 3598     IMG 3634

 

 

IMG 3636

 

 

آزمایشگاه تحقیقات متابولیسمی نشخوارکنندگان

آزمایشگاه تحقیقات طیور

IMG 3602     IMG 3603     IMG 3604     IMG 3605

 

 

IMG 3606     IMG 3607     IMG 3608     IMG 3610

 

 

IMG 3612     IMG 3611

 

 

 

آزمایشگاههای بیوتکنولوژی حیوانی

IMG 3621     IMG 3623     IMG 3624     IMG 3627

 

 

IMG 3628     IMG 3629     IMG 3630     IMG 3631

 

 

IMG 3633