اقتصاد فرسایش خاک

Economics of soil Erosion تالیف: دکتر سید صفدر حسینی - دکتر محمد قربانی

تاریخ نشر: 1384

این کتاب برای استفاده درسی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد و اقتصاد کشاورزی در درس‌های اقتصاد منابع طبیعی و اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی مناسب است. همچنین برخی از مباحث آن برای استفاده کارشناسان منابع طبیعی و کشاورزی و نیز سیاست‌گذاران و برنامه ریزان عرصه کشاورزی مطلوب می باشد. خاک، یکی از عناصر چهارگانه حیات و مهمترین مؤلفه‌ها در فرایند تولید محصولات زراعی محسوب می‌شود. اهمیت این عنصر تا حدی است که در فرهنگ و ادب فارسی به استعاره ای معنوی تبدیل شده است و حفاظت و نیالودن آن در دستورهای مذهبی و فرهنگ مردم ایران، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، نقش کلیدی در امنیت غذایی، خودکفایی کشورها در تولید مواد غذایی، اقتصاد ملی و نیز بین‌الملل و کشاورزی پایدار و متوازن دارا می‌باشند. سر انجام این که، به رغم توجه به تحقیقات در محیط‌های کشت بدون خاک (هیدرپونیک)، خاک همچنان به عنوان مهمترین، ارزان ترین و اقتصادی ترین محیط تولید زراعی محسوب می‌شود